Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Với lý thuyết Unit 7, các bé chủ yếu sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách dùng động từ “like” và cách hỏi đáp về vấn đề xoay quanh chuyện học tập. Bố mẹ hãy theo dõi kỹ lưỡng phần bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 để hướng dẫn bé làm các dạng mới cũng như giúp bé ôn lại các phần kiến thức quan trọng trong chương này.

1. Ôn tập kiến thức Unit 7 tiếng Anh lớp 5: How do you learn English?

1.1. Ngữ pháp

1.1.1. Cách dùng động từ “like”

Câu khẳng định

Động từ “like” mang nghĩa là “thích” một hoạt động hoặc một thứ gì đó. Thông thường đi theo sau động từ “like” là động từ (verb), danh từ (N - noun) hoặc danh động từ.

 • Đứng trước một danh từ (N - noun)

Ví dụ: I like cat (Tôi thích mèo)

I like cake (Tôi thích bánh)

 • Đứng trước một danh động từ (Gerund - V_ing)

Ví dụ: I like painting (Tôi thích vẽ)2

I like swimming (Tôi thích bơi)

 • Đứng trước một động từ (Verb) [S + like + to_V]

Ví dụ:

 • I like to drink orange juice (Tôi thích uống nước cam)
 • I like to play badminton (Tôi thích chơi cầu lông)

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Cách dùng động từ “like” trong câu khẳng định

Câu phủ định

Đối với câu phủ định, động từ “like” phải mượn các trợ động từ như don’t (với chủ ngữ số nhiều như I/ they/ we/ you….) và doesn’t (với chủ ngữ số ít như He/ she/ it…..). Do đó động từ “like” giữ nguyên với cấu trúc là:

S + don’t / doesn’t + like + N/Gerund/ to V + ………

Ví dụ:

 • I don’t like dog (Tôi không thích chó)
 • She doesn’t like running (Cô ấy không thích chạy)
 • They don’t like to play volleyball (Họ không thích chơi bóng chuyền)

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Cách dùng động từ “like” trong câu phủ định

1.1.2. Hỏi và đáp cách học môn nào đó

How do you learn + môn học + ….?

\=> I learn how to…..

Ví dụ:

How do you learn English? (Bạn đã học tiếng Anh như thế nào?)

\=> I learn how to remember the vocabulary (Tớ học cách để nhớ các từ vựng)

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Hỏi và đáp cách học môn nào đó

1.1.3. Hỏi và đáp cách ôn tập môn nào đó

How do you practise + môn học + ….?

\=> I + hoạt động nào đó + ….

Ví dụ:

How do you practise speaking English? (Bạn đã luyện tập nói tiếng Anh như thế nào?)

\=> I usually watch English films. (Tớ thường xuyên xem phim tiếng Anh)

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Hỏi và đáp cách ôn tập môn nào đó

1.2. Từ vựng

STT

Từ vựng

Phiên âm

Nghĩa

1

aloud

/ ə'laud/

âm thanh lớn

2

because

/bi'kɒz/

bởi vì

3

grammar

/græmə/

ngữ pháp

4

guess

/ges/

đoán

5

listen

/lisn/

nghe

6

letter

/letə/

thư

7

learn

/lə:nt/

học

8

lesson

/lesn/

bài học

9

meaning

/mi:niη/

ý nghĩa

10

notebook

/noutbuk/

vở ghi chép

11

skill

/skil/

kỹ năng

12

speak

/spi:k/

nói

13

read

/ri:d/

đọc

14

vocabulary

/və'kæbjuləri/

từ vựng

15

phonetics

/fə'netiks/

ngữ âm

16

newcomer

/nju:kʌmə/

người mới

17

foreign

/fɔrin/

nước ngoài

18

communication

/kə,mju:ni'kei∫n/

sự giao tiếp

19

necessary

/nesisəri/

cần thiết

20

free time

/fri: taim/

thời gian rảnh

2. Gợi ý các dạng bài tập tiếng anh lớp 5 unit 7 cho bé ôn luyện tại nhà

2.1. Exercise 1: Fill a suitable letter in the blank

1. al_ud

2. gr_mmar

3. _uess

4. list_n

5. me_ning

6. p_onetics

7. neces_ary

8. commun_cation

9. s_eak

10. not_book

Đáp án:

 • aloud
 • grammar
 • guess
 • listen
 • meaning
 • phonetics
 • necessary
 • communication
 • speak
 • notebook

2.2. Exercise 2: Read the text and answer the question

My name is Phuong. I’m a student at Nguyen Tat Thanh School. I’m in class 5C with Tung and Hoang. I love listening to music. I usually listen to POP music in my free time. When I hear a new word, I’m gonna search for the lyrics on the internet and take note of those words. I write the new words in my notebook and stick them on my bedroom walls. Hoang and Tung like learning English too. We often learn to speak English by facetime with foreigners in our free time. Hoang is very good at English. He always practises English by doing the exercise and listening to the English radio. Besides, he usually goes to the library four times a week to read English books. He learns to write English by writing emails to his friends everyday.

 • True or False:

1. Phuong, Hoang and Tung are in class 5C

2. They love learning English

3. Phuong learns new word by write it on the walls

4. Hoang doesn’t good at English

5. Phuong usually listen to POP music

 • Answer the question

1. How does Hoang learn to write English?

________________________________

2. Who is very good at English?

________________________________

3. What kind of music does Phuong like?

________________________________

4. Does Tung like English?

_______________________________

5. How does Phuong learn a new word?

_______________________________

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Bài tập kết hợp tiếng Anh lớp 5 Unit 7

Đáp án:

 • True or False

1. True

2. True

3. False

4. False

5. True

 • Answer the question

1. Hoang learns to write English by writing emails to his friends everyday

2. Hoang is very good at English

3. Phuong likes to listen to POP music

4. Yes, he does

5. Phuong learns new words by searching for the lyrics on the internet and taking note of those words in her notebook.

2.3. Exercise 3: Fill in the blank with a right word

1. I usually______________English lesson on Monday and Tuesday.

2. My sister___________listening English music

3. Tuan____________new word by reads them aloud and write those in a notebook.

4. ______________does he learn to speak English?

5. She speaks English everyday with_____________parents.

6. You can talk________________foreigners to practise speaking.

7. They also learn English__________________listening to English songs.

8. What_______languages do you have at school? - I have English.

9. He writes emails to his friends to practise____________English.

10. Why do you learn Chinese? - ________________ I want to meet my idols.

Đáp án:

 • have
 • likes
 • writes
 • How
 • her
 • with
 • by
 • foreign
 • writing
 • Because

2.4. Exercise 4: Choose the odd one out

STT

Các từ

1

Vietnamese

Japanese

foreigner

English

2

speak

listen

write

school

3

classmate

teacher

student

pupil

4

birthday

Monday

Tuesday

Thursday

5

ruler

party

pen

book

6

email

letter

notebook

envelope

7

French

Chinese

Friday

English

8

birthday

valentine

anniversary

hobby

9

pen

book

notebook

workbook

10

playing

speaking

newcomer

learning

Đáp án:

 • foreigner
 • school
 • teacher
 • birthday
 • party
 • notebook
 • Friday
 • hobby
 • pen
 • newcomer

2.5. Exercise 5: Rewrite this sentence in order

1. do/ How/ learn/ speak/ to/ you/ English?

2. like/ swim/ the/ summer/ in/ I

3. stories/ like/ Does/ she/ my

4. Kpop/ listening/ I’m/ music/ to

5. learns/ write/ to/ He/ English/ write/ by/ to/ email/ friends/ his

6. Math/ Thursday/ on/ have/ they/ usually

7. languages/ What/ foreign/ you/ do/ school/ at/ have

8. English/ do/ you/ Why/ learn

9. very/ Hoang/ good/ English/ at

10. I/ want/ Because/ Chinese/ sing/ to/ songs

Đáp án:

 • How do you learn to speak English?
 • I like to swim in the summer
 • Does she like my stories?
 • I’m listening to K-Pop music
 • He learns to write English by write email to his friends
 • They usually have Math on Thursday
 • What foreign languages do you have at school?
 • Why do you learn English?
 • Hoang is very good at English
 • Because I want to sing Chinese songs.

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Bài tập sắp xếp từ tiếng Anh lớp 5 Unit 7

2.6. Exercise 6: Complete the sentence with these word

new

does

like

good

he

newcomer

English

usually

sticks

Why

1. You study_________well. You are good at learning English.

2. Linh_______new words on the walls to learn vocabularies.

3. Try to guess its meaning when you see a_____word

4. A new student it’s call a____________

5. ________do you like Chinese? - Because I want to sing Chinese songs

6. How______she learn to speak English?

7. They_______have literature on Wednesday

8. Phuong is very_______at Japanese

9. They_____dogs

10. How does_________learn Math?

Đáp án:

1. You study English well. You are good at learning English.

2. Linh sticks new words on the walls to learn vocabularies.

3. Try to guess its meaning when you see a new word

4. A new student it’s call a newcomer

5. Why do you like Chinese? - Because I want to sing Chinese songs

6. How does she learn to speak English?

7. The usually have literature on Wednesday

8. Phuong is very good at Japanese

9. They like dogs

10. How does he learn Math?

2.7. Exercise 7: Choose the correct answer

1. What______language do you study at school? - I study Chinese

 1. subject B. foreign C. book D. language

2. She likes _______ with her friends, Nga and Huynh.

 1. talking B. to talking C. talk D. to talk

3. Hoang______emails to his friends everyday.

 1. writes B. to write C. writing D. wrote

4. We write letters to_________other everyday.

 1. every B. one C. each D. they

5. How_____you learn Math?

 1. does B. done C. do D. doing

6. Linh practices speaking English by talking__________foreigners.

 1. by B. with C. on D. in

7. How do you________speaking English?

 1. practise B. practises C. to practise D. practising

8. They_______very good at Literature

 1. is B. was C. are D. none

9. He______my cakes.

 1. like B. to like C. liking D. likes

10. She practises_______by reading English books.

 1. reading B. read C. reads D. none

Đáp án:

 • B
 • D
 • A
 • C
 • C
 • B
 • A
 • C
 • D
 • A

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 7

2.8. Exercise 8: Translate this sentence into English

1. Tần suất mà bạn học môn tiếng Anh là như thế nào?

2. Tôi đọc sách tiếng Anh

3. Bạn có thích học môn Toán không?

4. Tại sao bạn thích học môn tiếng Việt?

5. Họ thường xuyên học Toán vào thứ 2 và thứ 3

6. Sơn học rất tốt môn Lịch sử

7. Cô ấy rất thích bơi vào mùa hè

8. Bạn học tiếng nước ngoài nào tại trường?

9. Bạn luyện nói tiếng Anh như thế nào?

10. Anh ấy đang nghe nhạc bằng tiếng Anh

Đáp án:

 • How often do you have English?
 • I read English books
 • Do you like learning Math?
 • Why do you like learning Vietnamese?
 • They usually have Math on Monday and Tuesday
 • Son is very good at History
 • She very like to swim in the summer
 • What foreign languages do you have at school?
 • How do you practise speaking English?
 • He is listening to English song

2.9. Exercise 9: Match the words with its meaning

Từ vựng

Ý nghĩa

1. because

 1. kỹ năng

2. aloud

 1. bởi vì

3. letter

 1. ngữ âm

4. meaning

 1. cần thiết

5. skill

 1. âm thanh lớn

6. vocabulary

 1. đoán

7. phonetics

 1. thư

8. necessary

 1. vở ghi chép

9. guess

 1. từ vựng

10. notebook

 1. ý nghĩa

Đáp án:

1 - b

2 - e

3 - g

4 - k

5 - a

6 - i

7 - c

8 - d

9 - f

10 - h

2.10. Exercise 10: Circle the correct answer

1. Do you have Math (today/ yesterday)?

2. How do you practise (speaking/ to speak)?

3. (How/ How many) does she practise writing?

4. I read English magazines and newspapers to (practising/ practise reading).

5. She practises (writing/ write) by writing emails to her friends every day.

Đáp án:

 • today
 • speaking
 • How
 • practise reading
 • writing

3. Kết luận

Unit 7 là một chương chủ yếu nhận mạnh lý thuyết về cách dùng động từ “like” và một số câu hỏi đáp về cách luyện tập môn học nào đó. Để nắm vững phần lý thuyết này, ba mẹ hãy cùng bé luyện tập các dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 đã được tổng hợp trong bài.

Bài tập tiêng anh lớp 5 unit 7 năm 2024

Bé làm bài tập tiếng Anh

Chúc ba mẹ đạt được một buổi học tập cùng con thật vui vẻ và đạt được nhiều thành công. Đừng quên theo dõi các bài viết tiếp theo của Tiếng Anh trẻ em BingGo Leaders để nhận thêm nhiều bài học hay cho bé, ba mẹ nhé!!!