Bài tập trắc nghiệm wh question lop 6 năm 2024

có đáp án bao gồm: lý thuyết, cách làm, bài tập vận dụng và vận dụng cao sẽ giúp các bạn học sinh nắm được cách làm bài tập câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn và làm bài tập Tiếng Anh dễ dàng hơn

Bài tập câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn có đáp án

 1. Lý thuyết cách làm câu hỏi Wh-question ở thì hiện tại đơn

Động từ TOBE

Động từ THƯỜNG

Khẳng định

Wh + am/ are/ is + S + …?

Ex: Who is tallest? (Ai là người cao nhất?)

Wh + do/ does + S + V…?

Ex: When does he read a magazine? (Khi nào anh ấy đọc tạp chí?)

Phủ định

Wh + am/ are/ is + not + S + …?

Ex: Where isn’t supermarket? (Ở đâu không phải là siêu thị?)

Wh + do/ does + not + S + V…?

Ex: Why doesn’t Sam go to work? (Tại sao Sam không đi làm?)

Lưu ý, ở thì hiện tại đơn câu hỏi Wh các động từ luôn ở dạng V nguyên không chia.

Cách chuyển từ câu phủ định khẳng định thành WH question

Có nhiều cách để chuyển từ câu phủ định, khẳng định sang dạng câu hỏi Wh, tuy nhiên các bạn cần ghi nhớ các cấu trúc cũng như cách dùng riêng của từng loại để tránh bị nhầm lẫn trong quá trình sử dụng.

Các bước chuyển đổi (nguyên tắc chung)

Một số nguyên tắc chung khi chuyển đổi câu khẳng định, phủ định thành dạng câu hỏi WH question:

- Các từ cần đặt câu hỏi không được phép xuất hiện trong câu hỏi.

- Nếu câu khẳng định là I/ my/ me thì câu hỏi phải chuyển thành you/ your.

Ex: Hana is my english teacher. (Hana là giáo viên Tiếng Anh của tôi.)

→ Who is my english teacher? (Ai là giáo viên Tiếng Anh của tôi?)

Các trường hợp đặc biệt:

Trường hợp Wh question đối với động từ khuyết thiếu (may, might, can, could, must, ought to,...)

Wh + V khuyết thiếu + S + V?

Ex: Where can I find you? (Tôi có thể tìm bạn ở đâu?)

Trường hợp Wh question khi không có trợ động từ

Wh + S + V?

Lưu ý: khi what, who, which, whose là chủ ngữ hay một phần chủ ngữ, ta không dùng trợ động từ.

Ex: What fell off the wall? (Cái gì rớt trên tường xuống vậy?)

Cách đặt câu hỏi WH question với thì hiện tại đơn

Cách đặt câu hỏi với thì hiện tại đơn rất đơn giản. Để đặt câu hỏi có từ để hỏi trong thì hiện tại đơn, ta cần thực hiện ba bước sau:

- Bước 1: Xác định từ gạch chân dùng WH nào

- Bước 2: Đặt WH- đó lên đầu câu

- Bước 3: Đặt do/ does + S + V + O vào sau Wh (V luôn ở dạng nguyên thể)

Ex: He hates physics because he knows nothing about it. (Anh ấy ghét vật lý bởi anh ấy không biết gì về nó.)

Trọn bộ 3000 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 có đáp án và giải thích chi tiết bám sát chương trình Tiếng Anh 6 sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo gồm đầy đủ các kĩ năng: Phonetics and Speaking, Vocabulary and Grammar, Reading, Writing giúp học sinh ôn tập trắc nghiệm từ đó đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Anh 6.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập trắc nghiệm wh question lop 6 năm 2024

Bài tập trắc nghiệm wh question lop 6 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

1. ..... invented the television? 2. ..... time is it? 3. ..... do you go to school? 4. ..... will she go next month? 5. ..... are you crying?

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct Wh-qs into the box.

How often

When

How long

How many

How

1. ..... volume buttons are there on the television? 2. ..... is the ruler? 3. ..... is your new television different from the old one? 4. ..... do you feel tired? 5. ..... were you born?

Câu 3 :

Choose the best answer.

A: _________ is your favourite cartoon?

B: It is Kung Fu Panda.

 • A. Who
 • B. What
 • C. When
 • D. Why

Câu 4 :

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes? - They can watch educational programmes on TV.

 • A. Where
 • B. What
 • C. When
 • D. How

Câu 5 :

Choose the best answer.

______ will be the winner in this sport competition?

 • A. Who
 • B. What
 • C. Why
 • D. When

Câu 6 :

Choose the best answer.

A: _________ have we watched this programme?

B: About one year.

 • A. When
 • B. How often
 • C. How long
 • D. How much

Câu 7 :

Choose the best answer.

A: _______ is the most expensive city in the world?

 • A. What
 • B. Where
 • C. When
 • D. How

Câu 8 :

Choose the best answer.

_______picture do you prefer, this one or that one?

 • A. Which
 • B. Where
 • C. What
 • D. How

Câu 9 :

Choose the best answer.

A: _________ will you buy a new television?

B: Maybe tomorrow.

 • A. Why
 • B. Where
 • C. When
 • D. How

Câu 10 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Put the correct Wh-qs into the box.

1. What is the content of the film?

2. Where did you buy this TV?

3. Who is the most famous British comedian?

4. What time can you watch the news on VTV1?

5. Why do you prefer horror films to comedies?

 1. Because horror films are more thrilling than comedies.
 1. At 7.00 pm.
 1. It is about the love story between a poor man and a rich woman.
 1. I bought this TV at Pico Plaza Electric Machinery Supermarket.
 1. Maybe Charlie Chaplin.

Câu 11 :

Choose the best answer.

A: _________ televisions are there in your house?

B: There are two televisions in my house.

 • A. How many
 • B. How much
 • C. How long
 • D. How often

Câu 12 :

Choose the best answer.

A: _________ is the film “Harry Potter”?

B: It is very mysterious and thrilling.

 • A. Who
 • B. What
 • C. When
 • D. How

Câu 13 :

Choose the best answer.

A: _________ do people like watching game shows?

B: Because they are educational and entertaining.

 • A. When
 • B. Where
 • C. Why
 • D. How

Câu 14 :

Choose the best answer.

______ pen is this? Can I borrow it?

 • A. Whose
 • B. Whom
 • C. Who
 • D. Which

Câu 15 :

Choose the best answer.

______ did you spend time in Hanoi? — One week.

 • A. How many
 • B. How much
 • C. How long
 • D. How often

Câu 16 :

Choose the best answer.

________ are you going to invite to your party next week?

 • A. What
 • B. Who
 • C. Whose
 • D. Where

Câu 17 :

Choose the best answer.

_________ do you think of this hotel? - It’s pretty good.

 • A. Which
 • B. Where
 • C. What
 • D. Who

Câu 18 :

Choose the best answer.

- _________ does your father work at that company?

- Because it’s near our house.

 • A. Where
 • B. Why
 • C. What
 • D. How

Câu 19 :

Choose the best answer.

- ________ is that TV programme directed by?

- By a famous Vietnamese director.

 • A. What
 • B. When
 • C. Where
 • D. Who

Câu 20 :

Choose the best answer.

- ____ do you go to the movies?

- I sometimes go to the movies.

 • A. How often
 • B. When
 • C. How
 • D. What

Câu 21 :

Choose the best answer.

- ______ does your grandfather go jogging?

- In the afternoon.

 • A. When
 • B. What time
 • C. How often
 • D. How

Câu 22 :

Choose the best answer.

Can you show me _____ to use this remote control?

 • A. what
 • B. how
 • C. who
 • D. when

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct Wh-qs into the box.

1. ..... invented the television? 2. ..... time is it? 3. ..... do you go to school? 4. ..... will she go next month? 5. ..... are you crying?

Đáp án

1.

Who

invented the television? 2.

What

time is it? 3.

How

do you go to school? 4.

Where

will she go next month? 5.

Why

are you crying?

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Who invented the television?

What time is it?

How do you go to school?

Where will she go next month?

Why are you crying?

Tạm dịch:

 1. Ai là người phát minh ra tivi?
 2. Mấy giờ rồi?
 3. Bạn đi học bằng cách nào?
 4. Cô ấy sẽ đi đâu vào tháng tới?
 5. Tại sao bạn khóc?

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the correct Wh-qs into the box.

How often

When

How long

How many

How

1. ..... volume buttons are there on the television? 2. ..... is the ruler? 3. ..... is your new television different from the old one? 4. ..... do you feel tired? 5. ..... were you born?

Đáp án

How often

When

How long

How many

How

1.

How many

volume buttons are there on the television? 2.

How long

is the ruler? 3.

How

is your new television different from the old one? 4.

How often

do you feel tired? 5.

When

were you born?

Lời giải chi tiết :

How many volume buttons are there on the television?

How long is the ruler?

How is your new television different from the old one?

How often do you feel tired?

When were you born?

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu nút âm lượng trên tivi?

2. Thước kẻ dài bao nhiêu?

3. Truyền hình mới của bạn khác với truyền hình cũ như thế nào?

4. Bạn có thường xuyên cảm thấy mệt mỏi?

5. Bạn sinh ra khi nào?

Câu 3 :

Choose the best answer.

A: _________ is your favourite cartoon?

B: It is Kung Fu Panda.

 • A. Who
 • B. What
 • C. When
 • D. Why

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Who: Ai

What: Cái gì

When: Khi

Why: Tại sao

\=> A: What is your favourite cartoon? B: It is Kung Fu Panda.

Tạm dịch: A: Phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì? B: Đó là Kung Fu Panda.

Câu 4 :

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes? - They can watch educational programmes on TV.

 • A. Where
 • B. What
 • C. When
 • D. How

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Where: Ở đâu

What: Cái gì

When: Khi

How: Như thế nào

\=> How can kids learn from TV programmes?

Tạm dịch: Trẻ có thể học từ các chương trình TV như thế nào? - Trẻ có thể xem các chương trình giáo dục trên TV.