Bằng tốt nghiệp cao đẳng trong tiếng anh là gì năm 2024

Our Program This one-year Ontario College Graduate Certificate program prepares students for a rewarding career in the field of human resources management.

Thiếu nữ 21 tuổi, có đạo đức, tốt nghiệp cao đẳng, muốn kết hôn với người Công giáo có nghề nghiệp, bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ.

Youthful woman.- 21-year-old girl, virtuous… college graduate, wishes to marry Catholic professional… doctor, pharmacist, dentist.

Cơ hội việc làm: Nếu chỉ tốt nghiệp cao đẳng cộng đồng thì sức cạnh tranh không cao so với thị trường lao động của Mỹ.

Job Opportunities: If the only community college graduates, the competition is not high compared to the US labor market.

Cũng theo bộ Luật này, người tốt nghiệp Cao đẳng sẽ được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành.

According to the Law, college graduates will be recognized by the title of Practical Engineer or Bachelor of Engineering Practice.

Chương trình Chứng chỉ tốt nghiệp Cao đẳng Ontario một năm này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cần thiết cho sự nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa máy bay.

This one-year Ontario College Graduate Certificate program will provide students with the specialized knowledge and skills required for a career in aircraft maintenance and repair.-.

Chương trình Chứng chỉ Tốt nghiệp Cao đẳng Ontario này trang bị cho sinh viên cả về phương diện chiến lược lẫn chiến lược, để hiểu và phản hồi bốn lĩnh vực quản lý khẩn cấp: giảm thiểu/ phòng ngừa, chuẩn bị, hồi đáp và hồi phục.

This Ontario College Graduate Certificate program equips students, both tactically and strategically, to understand and respond to the four domains of emergency management: mitigation/prevention, preparedness, response, and recovery.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Okabe mở“ Phòng thí nghiệm tiện ích tương lai”, nhưng thực tế, Daru mới là người thu thập thông tin còn Okabe là người sẽ đóng vai là thám tử.

After graduating college, Okabe industrializes the"Future Gadget Laboratory," but in fact, Daru is the one earning all the income and Okabe earns a living accepting detective-like requests.

Bạn có thể tìm, ví dụ, nếu bạn trẻ là tuổi 10 và bạn nghĩ rằngđứa trẻ đặc biệt này sẽ tốt nghiệp cao đẳng trước tuổi 25 thì bạn cần bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ trong 15 năm.

You can figure that, for example, if your youngest child is age 10 andyou think that this particular child will graduate college before age 25 then you need life insurance coverage for 15 years.

Vào thời gian tôi tốt nghiệp cao đẳng tôi mất thêm 2 người thân nữa bởi căn bệnh mãn tính: cô Diane của tôi, mất lúc 55 tuổi, cô Tricia, mất lúc 63.

By the time I would graduate college, I would lose two more beloved family members to chronic disease: my aunt Diane, dead at 55, my aunt Tricia, dead at 63.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi quyết định tự thách mình với mục tiêu khó khăn này, và tôi thực sự đạt được nó( theo một cách nào đó).

After graduating from college, I decided to challenge myself with this tough goal, and I actually achieved it(in some way).

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Saroo sống cùng một người bạn tại trung tâm thành phố Hobart và làm việc cho trang web của công ty cha nuôi.

In 2009, having graduated from college, Saroo was living with a friend in the center of Hobart and working on the Web site for his parents' company.

Trên 36% người tiêu dùng của hãng đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên, phần lớn khách hàng của Under Armour cũng nằm trong độ tuổi từ 25- 34, trong đó nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ thấp nhất là những người trên 65 tuổi.

Over 36% of customers have graduated from college, the majority of Under Armour's customers fall within the age range of 25-34, with the smallest customer base consisting of those aged 65+.

Tốt nghiệp cao đẳng, thích chó, thích phim hài, cao khoảng 1m85, tóc nâu, mắt hai mí, làm việc trong ngành tài chính nhưng thích đi dã ngoại vào cuối tuần.

College grad, loves dogs, likes funny movies, 6'1", brown hair, kind eyes, works in finance but is outdoorsy, you know, on the weekends.

Chương trình Giấy chứng nhận Tốt nghiệp Cao đẳng trực tuyến Ontario này cung cấp đào tạo thực tế cho những cá nhân có mục tiêu nghề nghiệp bao gồm thúc đẩy sự nghiệp của họ trong ngành xây dựng và quản lý các dự án xây dựng trong nhiều môi trường khác nhau.

This online Ontario College Graduate Certificate program provides practical training for individuals whose career goals include advancing their careers in the construction industry and the management of construction projects in a wide variety of settings.

Anh gia nhập Đại họcMỹ thuật vì niềm đam mê của mình và tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc- Trung tâm Hoa văn năm 2002 và nhanh chóng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp trong một năm sau đó với nhiều cuộc triển lãm nghệ thuật trong và ngoài nước.

He join the Fine Art University as his passion and graduated from College of Music Pedagogy- Pattern Central in 2002 and he quickly became art professional in an year after that and has many art exhibitions in and out country.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và có được một tấm bằng thần học, sau khi làm việc làm việc trong nhà xuất bản Cơ Đốc nhiều năm và đọc hàng tá những cuốn sách dạy Kinh Thánh, tôi vẫn cảm thấy những tài liệu đó có điểm tốt nhất và tươi mới nhất để bước vào thông điệp của Kinh Thánh.

After graduating from college and gaining a theology degree, after working in Christian publishing for several years and reading mountains of biblical teaching books, I still find these the freshest, best entry points into the message of the Bible.

Bằng cao đẳng trong tiếng Anh là gì?

“College degree” là tên tiếng Anh của "bằng cao đẳng". Tiếng Anh của "tốt nghiệp cao đẳng" là "Graduated from college".

Tốt nghiệp cấp 3 trong tiếng Anh là gì?

- Bằng cấp tốt nghiệp cấp 3 (hay trung học) gọi là "High School Diploma", không dùng "degree".

Degree cao đẳng là gì?

Bằng cao đẳng là một loại học vị sau cấp trung học và dưới bằng đại học. Nó đại diện cho việc hoàn thành một chương trình học tập tại trường cao đẳng hoặc cơ sở giáo dục cao cấp khác. Bằng cao đẳng thường có thời gian học từ 1 đến 2 năm và cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực chọn ngành.

Tốt nghiệp cao đẳng thì gọi là gì?

Sau khi sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng sẽ được gọi là Cử nhân. Ngoài ra, các sinh viên còn được cấp bằng cử nhân với trình độ cao đẳng. Khi sở hữu tấm bằng này các bạn có thể đi xin việc làm trong các doanh nghiệp, công ty khác nhau,… Do trình độ này giới hạn về lý thuyết so với Đại học.