Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Trong hoạt động của doanh nghiệp, để thúc đẩy công tác bán hàng nhằm tăng lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể đưa ra các chương trình khuyến mại, quảng cáo hoặc có chiết khấu thương mại cho các đại lý, khách hàng. Vậy việc xuất hóa đơn chiết khấu thương mại trong trường hợp này áp dụng thế nào?

Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Mời bạn cùng MISA MEINVOICE nghiên cứu nội dung này.

Có thể chia ra làm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Chương trình khuyến mại chưa được đăng ký với Sở công thương …

? Kế toán thực hiện xuất hóa đơn và phải kê khai, nộp thuế như HHDV bán ra thông thường (giá tính thuế là giá theo thực tế xuất bán ….)

Trường hợp 2: Chương trình khuyến mại đã đăng ký với Sở công thương…

Trước hết, để có thể sử dụng hàng khuyến mại thì hàng dùng làm khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phải được đăng ký với Sở Công Thương, cục xúc tiến thương mại. Các chương trình khuyến mại phải được ghi rõ thời gian thực hiện, hình thức khuyến mại, nội dung khuyến mại, sản phẩm hàng hóa dùng khuyến mại…(theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP).

Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Quy định về xuất hóa đơn chiết khấu thương mại

Người bán hàng phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến mại, quảng cáo đó bằng 0. (Theo khoản 7, điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC và Khoản 5, điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC).

Hàng hóa khuyến mại có thể viết chung với hàng hóa xuất bán thu tiền. Hoặc viết riêng một hóa đơn.

Ví dụ 1 :

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại:

STT Tên hàng hóa ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền(1) (2) (3) (4) (5) (6=4×5) 1 Macbock Air 256Gb cái 25.000.000 01 25.000.000 2 Tai nghe Iphone (Hàng khuyến mại không thu tiền) cái 01 3 USB Kington (Hàng khuyến mại không thu tiền) cái 01 Cộng tiền hàng: 25.000.000 Thuế suất: 10%; Thuế giá trị gia tăng: 2.500.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 27.500.000 Viết bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng.

Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Hình 2: Hóa đơn xuất hàng khuyến mại chung với các hàng hóa khác

Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Hình 3: Hóa đơn xuất hàng khuyến mại xuất riêng

Lưu ý: Hàng cho biếu tặng khách hàng, nhân viên (không phải đăng ký với sở Công thương, cục xúc tiến thương mại) khi xuất hóa đơn phải ghi giá bán và có thuế GTGT.

Viết hóa đơn có chiết khấu thương mại

  • Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà Doanh nghiệp bán giảm giá so với giá niêm yết khi khách hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận về chiết kháu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc cam kết mua bán hàng (theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14- VAS 14).
  • Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

Có các trường hợp thực hiện chiết khấu thương mại như sau:

Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

  • Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì giá ghi trên hóa đơn GTGT là giá đã chiết khấu thương mại, tiền thuế GTGT tính trên giá đã trừ chiết khấu đó.

Ví dụ 2: Giá bán niêm yết của Bộ loa Sony 6010 là 10.000.000 đồng. Chương trình khuyến mại giảm giá 10% tương ứng giảm 1.000.000 đồng. Như vậy giá sau chiết khấu là 9.000.000 đồng. Hóa đơn viết như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền(1) (2) (3) (4) (5) (6=4×5) 1 Loa Sony 6010 cái 9.000.000 01 9.000.000 Cộng tiền hàng: 9.000.000 Thuế suất: 10%; Thuế giá trị gia tăng: 900.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 9.900.000 Viết bằng chữ: Chín triệu, chín trăm ngàn đồng.

Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng và doanh số

  • Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng và doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu hàng hóa, dịch vụ đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc hóa đơn lần tiếp sau. Khi đó sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Nếu số tiền chiết khấu thương mại nhỏ hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng thì sẽ trừ số tiền đó trên hóa đơn cuối cùng.

Trường hợp 2: Nếu số tiền chiết khấu thương mại lớn hơn số tiền trên hóa đơn cuối cùng thì phải lập một hóa đơn điều chỉnh giảm kèm theo bảng kê các hóa đơn trước đó.

Ví dụ 3: Công ty A ký hợp đồng số 135/HĐMB/2021 với Công ty B nếu mua 10 bộ máy tính Lenovo sẽ được chiết khấu thương mại là 5%.

Ngày 10/6/2021 Công ty A mua 05 bộ máy tính Lenovo giá niêm yết 10.000.000 đồng/bộ. Lúc này Công ty B vẫn viết hóa đơn 05 máy tính giá 10.000.000 đồng, tổng tiền thanh toán là 55.000.000 đồng bao gồm cả 10% thuế VAT.

Ngày 25/6/2021 Công ty A mua thêm 03 bộ máy tính Lenovo như trên, Công ty B vẫn viết hóa đơn đầy đủ theo giá niêm yết như trên.

Ngày 30/6/2021 Công ty A mua thêm 02 bộ máy tính Lenovo như trên, lúc này Công ty A đã đủ điều kiện để được hưởng chiết khấu thương mại là 5% tương ứng với số tiền 5.000.000 đồng. Hóa đơn sẽ được viết như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền(1) (2) (3) (4) (5) (6=4×5) 1 Máy tính Lenovo Bộ 10.000.000 02 20.000.000 (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 135/HĐMB/2021) Bộ 10 5.000.000 Cộng tiền hàng: 15.000.000 Thuế suất: 10%; Thuế giá trị gia tăng: 1.500.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 16.500.000 Viết bằng chữ: Mười sáu triệu, năm trăm ngàn đồng.

Ví dụ 4: Tương tự như ví dụ trên, lần thứ 3 (ngày 30/6/2021) Công ty A mua 02 bộ máy tính, kế toán công ty B đã viết hóa đơn đầy đủ theo giá niêm yết 10.000.000 đồng/bộ và đã kê khai thuế.

Sang tháng 7/2021, Công ty B sẽ viết hóa đơn điều chỉnh giảm cho 3 hóa đơn đã viết trong tháng 6/2021 như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT Đơn giá Số lượng Thành tiền(1) (2) (3) (4) (5) (6=4×5) 1 Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế Bộ máy tính Lenovo của các hóa đơn tháng 6/2021 (kèm theo bảng kê) Bộ 500.000 10 5.000.000 (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 135/HĐMB/2021) Cộng tiền hàng: 5.000.000 Thuế suất: 10%; Thuế giá trị gia tăng: 500.000 Tổng cộng tiền thanh toán: 5.500.000 Viết bằng chữ: Năm triệu, năm trăm ngàn đồng.

Nếu số tiền chiết khấu giảm giá lớn hơn số tiền khi viết hóa đơn lần cuối thì viết riêng 01 hóa đơn như ví dụ 4.

Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại

  • Đối với hóa đơn có chiết khấu thương mại mà số tiền chiết khấu viết cùng với tiền hàng (như ví dụ 3) thì kê khai thuế bình thường như các hóa đơn khác.
  • Đối với hóa đơn có chiết khấu thương mại viết riêng vào hóa đơn điều chỉnh (như ví dụ 4) thì:

+ Bên bán kê khai vào mục Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ theo từng loại thuế suất và ghi số âm. Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn thì sẽ bù trừ với các hóa đơn khác.

+ Bên mua kê khai vào mục Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ và ghi theo số âm. Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn sẽ được bù trừ với các hóa đơn khác.

Cách xử lý hóa đơn chiết khấu thương mại

Hình 4: Hướng dẫn kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại trên HTKK

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, viết hóa đơn có chiết khấu thương mại và cách kê khai thuế. Hy vọng Hóa đơn điện tử Meinvoice đã tổng hợp bài viết giúp ích cho các bạn.