Chi phí tài chính là tài khoản gì năm 2024

Chi phí tài chính trong tiếng anh có nghĩa là Financial Charges. Đây là các loại chi phí hoặc khoản lỗ phát sinh từ các hoạt động đầu tư tài chính. Khi hạch toán, chi phí hoạt động tài chính này được gọi là tài khoản 635, thuộc tài khoản kế toán và nhằm phản ánh những khoản chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải thanh toán. Đồng thời, qua đó, bộ phận kế toán có thể đưa ra được báo cáo về doanh thu lãi hoặc lỗ thực tế của doanh nghiệp.

Chi phí tài chính gồm những gì?

Chi phí hoạt động tài chính của các doanh nghiệp hiện được chia thành 2 loại là chi phí bên nợ và chi phí bên có. Được thể hiện cụ thể như sau:

Chi phí tài chính bên nợ

 • Chi phí lãi tiền vay, tiền lãi thuê tài sản thuê tài chính, lãi mua hàng trả chậm.
 • Các khoản lỗ bán ngoại tệ.
 • Chi phí chiết khấu thanh toán cho người mua.
 • Chi phí từ các khoản lỗ do thanh lý hoặc nhượng bán các khoản đầu tư.
 • Chi phí từ khoản lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ.
 • Chi phí từ số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.
 • Một số khoản đầu tư tài chính khác tùy theo quy định và hoạt động của mỗi doanh nghiệp.

Chi phí tài chính bên có

 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.
 • Các khoản được ghi giảm trong chi phí tài chính.
 • Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính có phát sinh trong kỳ để xác định cụ thể kết quả hoạt động kinh doanh.

Các khoản không được tính vào chi phí tài chính

Ngoài những khoản chi phí tài chính bao gồm ở trên, có một số loại chi phí phát sinh không đủ điều kiện để xếp vào loại chi phí hoạt này. Cụ thể:

 • Chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và bán hàng.
 • Chi phí vận hành và quản lý doanh nghiệp.
 • Chi phí đầu tư và xây dựng cơ bản.Chi phí kinh doanh bất động sản.
 • Chi phí để trang trải bằng nguồn kinh phí khác.
 • Các loại chi phí khác.

Chi phí tài chính là tài khoản gì năm 2024
Có 2 loại chi phí tài chính là chi phí bên nợ và bên có

*** Tham khảo thông tin kế toán: Chi phí trả trước là gì?

Chi phí tài chính có những hình thức nào?

Các loại hình thức của chi phí tài chính bao gồm những gì? Hãy thường xuyên theo dõi những loại hình chi phí tài chính dưới đây nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình hoạt động ổn định.

Lãi suất

Đây là loại chi phí mà doanh nghiệp phải trả khi vay tiền có thế chấp, bao gồm lãi suất ứng trước tiền mặt, lãi suất chuyển số dư, lãi phạt trả chậm,....

Phí khởi tạo

Thông thường, bên cho vay sẽ tính một khoản chi phí bắt đầu để xử lý khoản vay của bạn từ 0,5 - 1% khoản vay.

Còn phí gốc thường phổ biến đối với các khoản thế chấp, khoản vay mua ô tô, khoản vay cá nhân và khoản vay sinh viên. Tuy không được áp dụng cho thẻ tín dụng nhưng nó có thể được áp dụng cho một số hạn mức tín dụng nhất định.

Phí trễ hạn

Đây là khoản phí mà bạn cần phải trả nếu thanh toán sau ngày đến hạn. Để tránh khỏi khoản phí này bạn hãy sắp xếp và chủ động thời gian và thanh toán đúng hạn mọi lúc.

Tiền phạt trả trước

Trong một số hợp đồng, người cho vay có thể tính thêm một khoản phí phạt trả trước mà người vay nợ trả sớm hơn lịch trình.

Nếu người đi vay trả nợ sớm hơn lịch trình thì sẽ bị phạt phí trả trước theo điều khoản hợp đồng. Điều này giúp ngăn người cho vay bị mất khoản thu nhập mà họ có thể kiếm được từ lãi suất.

Chi phí tài chính là tài khoản gì năm 2024
Phí khởi tạo cũng là một trong số những hình thức của chi phí tài chính

Ý nghĩa của chi phí tài chính là gì?

Chi phí hoạt động tài chính sẽ phản ánh cụ thể một phần hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào mức chi phí tài chính tăng hoặc giảm có thể nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty. Đồng thời, rà soát kế toán một cách chặt chẽ, tránh bị thất thoát tiền, tham nhũng, biển thủ,...

Chi phí tài chính tăng nói lên điều gì?

Nếu chi phí tài chính của doanh nghiệp bạn tăng thì nó thể hiện 2 trường hợp:

 • Thứ nhất: Doanh nghiệp bạn đang trên đà mở rộng hoặc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh.
 • Thứ hai: Ngược lại, chi phí tài chính tăng còn cho thấy doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, mất khả năng kiểm soát và có khả năng lỗ nặng.

Chi phí tài chính giảm nói lên điều gì?

Tương tự như trên, việc chi phí tài chính giảm cũng có 2 trường hợp

 • Thứ nhất: Doanh nghiệp của bạn đang gặp nhiều vấn đề trong quá trình kinh doanh như không thể chi trả cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh.
 • Thứ hai: Đây còn có thể là kết quả cho thấy doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả các khoản chi tiêu, giảm chi phí kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng lợi nhuận.

Chi phí tài chính là tài khoản gì năm 2024

Chỉ số chi phí tài chính mang đến nhiều ý nghĩa trong quá trong quá trình quản lý doanh nghiệp

*** Đọc thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính chi phí tài chính

Cách tính chi phí tài chính cũng không quá phức tạp nếu bạn nắm được các quy tắc hạch toán chi phí cho một số giao dịch chủ yếu theo bảng dưới đây:

Trường hợp

Cách tính

Chi phí phát sinh từ hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn và mua bán ngoại tệ

- Ghi Nợ và Tài khoản 635

- Ghi Có vào tài khoản 111, 112, 114,...

Chi phí đến từ hoạt động bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết phát sinh lỗ.

- Ghi Nợ vào tài khoản 111, 112,… (giá bán tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận được)

- Ghi Nợ vào tài khoản 635 – Chi phí tài chính (lỗ)

- Ghi Có vào các tài khoản 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ).

Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết mà giá trị hợp lý tài sản được chia nhỏ hơn giá trị vốn góp.

- Ghi Nợ vào các tài khoản 111, 112, 152, 156, 211,…(giá trị hợp lý tài sản được chia)

- Ghi Nợ vào tài khoản 635 – Chi phí tài chính (số lỗ)

- Ghi Có vào tài khoản 221, 222.

Khi doanh nghiệp bán khoản đầu tư vào cổ phiếu của Doanh nghiệp khác dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu. Doanh nghiệp phải xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về tại thời điểm trao đổi. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về nhỏ hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi được kế toán là chi phí tài chính.

- Ghi Nợ vào tài khoản 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ cổ phiếu nhận về).

- Ghi Nợ vào tài khoản 635 – Chi phí tài chính.

- Ghi Có vào tài khoản 121, 221, 222, 228 (giá trị hợp lý cổ phiếu mang trao đổi).

Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác khi lập báo cáo tài chính

Khi số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch.

- Ghi Nợ vào tài khoản 635.

- Ghi Có vào tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291, 2292)

Khi số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch.

- Ghi Nợ vào tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291, 2292).

- Ghi Có vào tài khoản 635.

Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng, dịch vụ được hưởng do thanh toán trước hạn phải thanh toán.

- Ghi Nợ vào tài khoản 635.

- Ghi Có vào tài khoản 131, 111, 112,...

Chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay như: chi phí kiểm toán, thẩm định hồ sơ vay vốn,... nếu được tính vào chi phí tài chính

Với khoản vay dưới hình thức trái phiếu

- Ghi Nợ vào tài khoản 635.

Ghi Có vào tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành (3431, 3432).

Với khoản vay dưới hình thức vay theo hợp đồng, khế ước thông thường

- Ghi Nợ vào tài khoản 635.

- Ghi Có vào tài khoản 111, 112,...

Khi đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay.

- Ghi Nợ vào tài khoản 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay).

- Ghi Có vào tài khoản 242 - Chi phí trả trước.

Vay trả lãi sau

Định kỳ, khi tính lãi tiền vay, lãi trái phiếu phải trả trong kỳ, nếu được tính vào chi phí tài chính