Chỉ tiêu đánh giá an toàn thực phẩm ở thịt năm 2024

TCVN 7047:2020 về các chỉ tiêu vi sinh vật và các chỉ tiêu ký sinh trùng đối với thịt đông lạnh được quy định như thế nào?

Theo tiểu mục 3.1 Mục 3 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7047:2020 về Thịt đông lạnh có quy định đối với nhiệt độ của thịt đông lạnh như sau:

Thịt của gia súc, gia cầm và động vật trên cạn khác dùng làm thực phẩm, được cấp đông và bảo quản đông lạnh với nhiệt độ tâm sản phẩm không cao hơn âm 12 °C.

Bên cạnh đó, tại tiết 4.3.4 tiểu mục 4.3 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7047:2020 về Thịt đông lạnh có quy định về các chỉ tiêu vi sinh vật, các chỉ tiêu ký sinh trùng đối với thịt đông lạnh như sau:

4.3.4 Các chỉ tiêu vi sinh vật
Các chỉ tiêu vi sinh vật đối với thịt đông lạnh được quy định trong Bảng 5.
Bảng 5 - Các chỉ tiêu vi sinh vật
Chỉ tiêu đánh giá an toàn thực phẩm ở thịt năm 2024
4.3.5 Các chỉ tiêu ký sinh trùng
Các chỉ tiêu ký sinh trùng đối với thịt trâu, thịt bò và thịt lợn đông lạnh được quy định trong Bảng 6."
Chỉ tiêu đánh giá an toàn thực phẩm ở thịt năm 2024

Theo đó, việc xác định các chỉ tiêu của vi sinh vật và chỉ tiêu của ký sinh trùng đối với thịt đông lạnh được tuân thủ theo quy định trên.

Chỉ tiêu đánh giá an toàn thực phẩm ở thịt năm 2024

TCVN 7047:2020 về các chỉ tiêu vi sinh vật và các chỉ tiêu ký sinh trùng đối với thịt đông lạnh được quy định như thế nào? (Hình từ Internet)

Thời gian bảo quản thịt đông lạnh là bao lâu? Cách vận chuyển thịt đông lạnh được thực hiện như thế nào?

Tại tiểu mục 7.4 Mục 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7047:2020 về Thịt đông lạnh có quy định về phụ gia thực phẩm và cách bảo quản thịt đông lạnh như sau:

7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
7.1 Bao gói
Thịt đông lạnh được bao gói trong bao bì chuyên dùng cho thực phẩm, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
7.2 Ghi nhãn
Ghi nhãn thịt đông lạnh theo quy định hiện hành.[1][11]
7.3 Vận chuyển
Thịt đông lạnh được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng, đảm bảo an toàn thực phẩm và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trong suốt quá trình vận chuyển, nhiệt độ của tâm sản phẩm không được lớn hơn âm 12 °C.
7.4 Bảo quản
Thời gian bảo quản thịt đông lạnh không được quá 18 tháng tính từ ngày sản xuất.
Thịt đông lạnh phải được bảo quản trong kho chuyên dùng, trong quá trình bảo quản nhiệt độ tâm sản phẩm không lớn hơn âm 12 °C.

Theo đó, thời gian bảo quản thịt đông lạnh được quy định như sau:

Thời gian bảo quản thịt đông lạnh không được quá 18 tháng tính từ ngày sản xuất.

Thịt đông lạnh phải được bảo quản trong kho chuyên dùng, trong quá trình bảo quản nhiệt độ tâm sản phẩm không lớn hơn âm 12 °C.

Bên cạnh đó, việc vận chuyển thịt đông lạnh được thực hiện như sau:

Thịt đông lạnh được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng, đảm bảo an toàn thực phẩm và không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trong suốt quá trình vận chuyển, nhiệt độ của tâm sản phẩm không được lớn hơn âm 12 °C.

Yêu cầu cảm quan và phương pháp đánh giá cảm quan đối với thịt đông lạnh được thực hiện như thế nào?

Yêu cầu cảm quan đối với thịt đông lạnh được quy định Bảng 1 tiết 4.2.1 tiểu mục 4.2 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7047:2020

.jpg)

Theo đó, yêu cầu cảm quan đối với thịt đông lạnh được quy định như trên.

Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá cảm quan đối với thịt đông lạnh được quy định tại tiết 6.1.1 tiểu mục 6.1 Mục 6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7047:2020 như sau:

- Lấy một lượng phần mẫu thử thích hợp, đặt trên đĩa sứ trắng, sạch (hoặc vật chứa tương tự). Đánh giá trạng thái và màu sắc của mẫu thịt đông lạnh bằng trực quan; đánh giá mùi của bằng khứu giác.

- Dùng dao sạch đề rạch sâu vào mẫu thịt đông lạnh, sau đó đánh giá ngay về màu sắc và mùi lớp thịt bên trong, đặc biệt chú ý đến mùi mô cơ liền kề với xương (nếu có).

Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thịt đông lạnh bao gồm những điều kiện gì?

Tại Điều 10 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm như sau:

Điều kiện chung về bảo đảm an toàn đối với thực phẩm
1. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
2. Tùy từng loại thực phẩm, ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thực phẩm còn phải đáp ứng một hoặc một số quy định sau đây:
a) Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
b) Quy định về bao gói và ghi nhãn thực phẩm;
c) Quy định về bảo quản thực phẩm.

Theo đó, điều kiện chung đối với thịt đông lạnh như sau:

- Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về giới hạn vi sinh vật gây bệnh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc thú y, kim loại nặng, tác nhân gây ô nhiễm và các chất khác trong thực phẩm có thể gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.