Công thức c3h7cl có bao nhiêu công thức cấu tạo năm 2024

(2 điểm): Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất Y, carbon chiếm 85,7% còn hydrogen chiếm 14,3% về khối lượng.

(a) Y là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon.

(b) Xác định công thức đơn giản nhất của Y.

(c) Biết Y có phân tử khối là 56, xác định công thức phân tử của Y.

Bài 2 :

(2 điểm): Cho phương trình hoá học của phản ứng:

N2O4(l) + 2N2H4(l) → 3N2(g) + 4H2O(g)

Biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chất được trình bày trong bảng sau:

Chất

N2O4(l)

N2H4(l)

H2O(g)

\({\Delta _r}H_{298}^o\)

-19,56

50,63

-241,82

(a) Tính nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 kg hỗn hợp lỏng gồm N2O4 và N2H4.

(b) Tại sao hỗn hợp lỏng (N2O4 và N2H4) được dùng làm nhiên liệu tên lửa?

Bài 3 :

Nếu ta dẫn khí SO2 từ từ đến dư vào dung dịch brom sẽ có phản ứng hóa học xảy ra kèm hiện tượng gì sau đây?

Bài 4 :

Cho các phản ứng sau:

Công thức c3h7cl có bao nhiêu công thức cấu tạo năm 2024

Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?

Bài 5 :

Cho các câu sau:

(1) Sục khí SO2 vào dung dịch NaOH dư tạo ra muối trung hòa Na2SO3

(2) Phân tử SO2 có cấu tạo thẳng

(3) SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa

(4) Khí SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra mưa acid

(5) Khí SO2 có màu vàng lục và rất độc

Các câu đúng là

Bài 6 :

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của H2SO4?

Bài 7 :

Không được rót nước vào H2SO4 đậm đặc vì:

Bài 8 :

Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

Bài 9 :

Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với H2SO4 dư, đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử là?

Bài 10 :

Nhóm chức nào sau đây chỉ chứa liên kết C = O

Bài 11 :

Cho dãy chất: CH4 ; C6H6 ; C6H5OH ; C2H5ZnI ; C2H5PH2. Nhận xét nào sau đây đúng ?

Bài 12 :

Nhận xét nào đúng về các chất hữu cơ so với các chất vô cơ ?

Bài 13 :

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số các phát biểu sau

Bài 14 :

Hợp chất Y có công thức phân tử C2H6O, là một hợp chất dễ bay hơi, có nhiều ứng dụng

trong đời sống. Dựa vào bảng tín hiệu phổ hổng ngoại của một số nhóm chức cơ bản và phố IR dưới đây, hãy cho biết trong phân tử C2H6O có nhóm chức của hợp chất nào sau đây?

Công thức c3h7cl có bao nhiêu công thức cấu tạo năm 2024

Bài 15 :

Nấu rượu truyền thống là một phương pháp nấu rượu hoàn toàn thủ công đòi hỏi người nấu phải có kinh nghiệm và thuân thủ đúng quy trình “…” mới sản xuất được rượu đạt chuẩn . Chữ “…” còn thiếu trong câu trên là :

Bài 16 :

Mật ong để lâu thường thấy xuất hiện chất rắn ở đáy chai . Đó là hiện tượng

Bài 17 :

Khi chưng cất dung dịch ethanol và nước chất nào sẽ chuyển thành hơi sớm hơn? (Biết nhiệt độ sôi của ethanol và nước lần lượt là 78,3oC và 100oC )

Bài 18 :

Giã lá cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải. Cách làm này thuộc loại phương pháp tách biệt và tinh chế nào ?

Bài 19 :

Cho cặp chất: C2H5OH và CH3OCH3; CH3OCH3và CH3CHO; C6H5CH2OH và C6H5CH2CH2OH; CH3–CH2–CH2–CH3 và CH3–CH2–CH3. Số cặp chất là đồng đẳng