De thi hóa vô cơ đại học y dược năm 2024

TRẮC NGHIỆM CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC HAY NHẤT CÓ TẠI “TÀI LIỆU NGÀNH DƯỢC HAY NHẤT” ;https:123doc.netusershomeuser_home.php?use_id=7046916. ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC VÀ CÁC TRƯỜNG KHÁC, GIÚP SINH VIÊN HỆ THỐNG, ÔN TẬP VÀ THI TỐT MÔN HÓA VÔ CƠ 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HĨA VƠ CƠ – Y DƯỢC Câu Cho phản ứng: MnO4- + SO2 + H+  ? San phẩm toa thành sau phản ứng: A MnO42- + SO42- + H2O B MnO2 + SO42- + H2O D Mn2+ + SO32- + H2O C Mn2+ + SO42- + H2O Câu Cho các thê oxy hóa khư tiêu chuẩn: E0Fe3+/Fe2+ = +0,77(V) ; E0Cu2+/Cu = +0,52(V) E0Ag+/Ag = +0,80(V) Phan ứng giữa các cặp chất nào sau tư diễn được ở 25oC A Fe3+ + Cu B Fe2+ + Cu C Fe3+ + Ag D Cu2+ + Ag Câu Cho phản ứng: BaO2 + Cr2(SO4)3 + NaOH  E + F + H2O Các sản phẩm E và F là : A BaSO4 và Na2Cr2O7 B BaCr2O7 và Na2SO4 C BaSO4 và Na2CrO4 D BaCrO4 và Na2SO4 Câu Cho các thê oxy hóa khư tiêu chuẩn: E0Fe3+/Fe2+ = +0,77(V) ; E0Fe2+/Fe = -0,44(V) Hỏi E0Fe3+/Fe = ? A -0,037(V) B + 0,33(V) C + 1,21(V) D + 0,4 (V) Câu Cho Cu+ + e Cu E10 = 0,52 (V) Cu2+ + e Cu+ E20 = 0,15 (V) Cu2+ + 2e Cu E30 = ? (V) Giá trị E30 là: A 0,67 (V) B 0, 335 (V) C 0,82 (V) D 0,41 (V) Câu Phức chất là gì? A Phức chất là những hợp chất có cấu tạo rất phức tạp B Phức chất là những chất gồm nhiều phân tư chất đơn giản kết hợp lại C Phức chất là chất được tạo thành tư hai hay nhiều phân tư muối D Phức chất là những chất phân ly dung dịch tạo thành các ion phức, tồn tại đôc lập và có tinh chất xác định Câu Cấu tạo electron hóa trị các nguyên tố kim loại kiềm là: A ns2 np1 B ns1 np0 C ns1 np1 D ns2 np2 Câu Khi cho kim loại kiềm phan ứng với oxy ở nhiệt đô cao thì: A Li tạo thành san phẩm là Li2O2 B Na tạo thành san phẩm là Na2O C K tạo thành san phẩm là KO D Rb tạo thành san phẩm là RbO2 Câu Muối kim loại kiềm bền nhiệt muối kim loại các phân nhóm khác vì A Chúng thường ở thể rắn B Chúng có mạng tinh thể ion rất điển hình và hoàn hao C Chúng dê tan nước D Các phát biểu A,B,C đều sai Câu 10 Chon phan ứng viêt sai các phan ứng sau A BaO2 + 2FeSO4 + 2H2SO4 = BaSO4 + Fe2(SO4)3 + 2H2O B 3BaO2 + Cr2(SO4)3 + 2NaOH = 3BaSO4 + Na2Cr2O7 + H2O C 3BaO2 + Cr2(SO4)3 + NaOH = 3BaSO4 + 2Na2CrO4 + 2H2O D BaO2 + HgCl2 = Hg + BaCl2 + O2 Câu 11 Cho các oxit MgO, BeO, Al2O3, PbO, SnO Những oxit phan ứng với NaOH tạo thành phức chất dạng Na2[M(OH)4] là MgO, BeO, Al2O3 A B MgO, PbO, Al2O3 C BeO, PbO, SnO D MgO, BeO, PbO Câu 12 Trong số các kim loại nhóm IA hai nguyên tố có mặt nhiều nhất thể là A Kali và natri B Liti và Natri C Kali và liti D Liti và rubidi Câu 13 Nhóm IIIA có các nguyên tố: B, Al, Ga, In, Tl Các nguyên tố sau là kim loại A B, Al, Ga, In B B, Al, Ga, Tl C B, Al, In, Tl D Al, Ga, In, Tl Câu 14 Nhôm oxit có hai dạng thù hình ⍺- Al2O3 và γ-Al2O3 và hai dạng đá qui là Rubi và Saphia Các dạng đá qui tương ứng có công thức là saphia là ⍺- Al2O3 và rubi là γ-Al2O3 A B rubi là ⍺- Al2O3 và saphia là γ-Al2O3 C ca rubi và saphia đều là ⍺- Al2O3 D ca rubi và saphia đều là γ-Al2O3 Câu 15 Nhôm và thiêc là những kim loại có đặc tinh sinh hoc được biêt hiện là A Ca hai đều vô hại xâm nhập thể B Nhôm gây ngô đôc ở hàm lượng vô nhỏ C Thiêc gây ngô đôc ở hàm lượng rất nhỏ D Nhôm gây bệnh tich tụ đủ lượng ở tiểu não Câu 16 Chon phát biểu các phát biểu sau : A Tất ca các muối nhôm đều có tên goi là phèn nhôm B Chỉ các muối nhôm sunfat được goi là phèn nhôm C Chỉ các muối nhôm clorua có tên goi là phèn nhôm D Tất ca các muối nhôm tan tốt nước đều có tên goi là phèn nhôm Câu 17 Cho các muối MgCl2, Be(NO3)2, Al(NO3)3, Ga(NO3)3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, muối tạo ion phức kiểu lai hóa sp3 là A MgCl2, Be(NO3)2, Al(NO3)3, MgCl2, Be(NO3)2, Ga(NO3)3 B MgCl C 2, Al(NO3)3, Ga(NO3)3 D Be(NO3)2, Al(NO3)3, Ga(NO3)3 Câu 18 Chì xăng chưa sư dụng và qua sư dụng có thể gây ngô đôc cho thể người qua đường A Hô hấp B Tiêp xúc C Ăn uống D Ca ba đường Câu 19 Trong công nghiệp người ta điều chê Al tư hợp chất nhôm phương pháp: A nhiệt luyện B thủy luyện C điện phân dung dịch D điện phân nóng chảy Câu 20 Al2(SO4)3 hòa tan nước có thể làm nước vì: A tạo ion Al3+ hút các hạt bụi bẩn nước lại với B tạo ion SO42- hút các hạt bụi bẩn nước lại với C tạo thành kêt tủa Al(OH)3 dạng keo để các hạt bụi bám vào rồi chìm xuống D Các cách giai thich đều sai Câu 21 Phức chất Fe(CO)5 có kiểu lai hóa nào sau Biêt CO là phối tư trường mạnh A dsp B sp d C sp D sp d Câu 22 Phức chất Co(CO)4 có kiểu lai hóa nào sau Biêt CO là phối tư trường mạnh A dsp2 B sp C dsp D sp d Câu 23 Sắt máu tồn tại ở dạng phức chất A bát diện ion sắt (II) B tứ diện ion sắt (II) C bát diện ion sắt (III) D tứ diện ion sắt (III) Câu 24 Electron hóa trị các nguyên tố kim loại chuyển tiêp là những electron A ở lớp vỏ ngoài B ở lớp vỏ ngoài và sát ngoài C ở lớp vỏ ngoài và các electron ở phụ tầng d sát ngoài D Gồm tất ca các electron nguyên tư Câu 25 Đặc điểm về sư biên đổi tinh chất các nguyên tố nhóm chinh và nhóm phụ A Trong phân nhóm chinh và phân nhóm phụ, tinh khư đều tăng dần tư xuống B Trong phân nhóm chinh và phân nhóm phụ, tinh khư đều giam dần tư xuống C Trong phân nhóm chinh tinh khư tăng dần tư xuống dưới, phân nhóm phụ tinh khử giảm dần từ xuống D Trong phân nhóm chinh tinh khư giam dần tư xuống dưới, phân nhóm phụ tinh khử tăng dần từ xuống Câu 26 Các ion Cr2O72- và CrO42- tồn tại điều kiện A Cr2O72- tồn tại dung dịch bazơ và CrO42- tồn tại dung dịch axit B Cr2O72- và CrO42- đều tồn tại dung dịch bazơ C Cr2O72- và CrO42- đều tồn tại dung dịch axit 22D Cr2O7 tồn tại dung dịch axit và CrO4 tồn tại dung dịch bazơ Câu 27 Trong ion phức [Zn(OH)4]2- OH- là phối tư trường mạnh, nguyên tố kẽm có kiểu lai hóa: A sp3 B sp2 C dsp2 D sp2d Câu 28 Khi đốt cháy Li oxy, sản phẩm phan ứng là: A Li2O B Li2O2 C LiO D LiO2+ Câu 29 Đốt cháy K oxy, san phẩm phản ứng là: A K2O B K2O2 C KO Câu 30 Đốt cháy Na oxy, sản phẩm phan ứng là: A Na2O B Na2O2 C NaO D KO2 D NaO2 Câu 31 Cho KI dư phan ứng với H2O2 dung dịch thu được sau phản ứng có chứa: B KI có hòa tan I2 C KI3 D KI3 và KI A KI Câu 32 K2O2 tác dụng với nước sản phẩm thu được là: A KOH B KOH + O2 C KOH + H2O2 + O2 D KOH + H2O2 Câu 33 Hòa tan KO2 vào nước san phẩm thu được là: A dung dịch KOH B dung dịch KOH + O2 C dung dịch KOH + H2O2 + O2 D dung dịch KOH + H2O2 Câu 34 Hòa tan K2O vào nước san phẩm thu được là: A dung dịch KOH dung dịch KOH + O2 B C dung dịch KOH + H2O2 + O2 D dung dịch KOH + H2O2 Câu 35 Sản phẩm phản ứng giữa KO2 và NO là KNO3 A B KNO3 + KNO2 + O2 C KNO3 + O2 D KNO3 + KNO2 + NO2 Câu 36 Hợp chất NaNH2 có tên goi là: A Natri amoni B Natri imidua C Natri amidua D Natri nitrua Câu 37 Nung nóng chay hỗn hợp Na và S dư San phẩm thu được là: A Na2S B Na2S4 C Na2S8 D Na2Sn (n tư đến 8) Câu 38 Sản phẩm phản ứng H2SO4 + KO2 là: A K2SO4 + H2O B K2SO4 + H2 + O2 C K2SO4 + H2O2 + O2 D K2SO4 + H2O2 Câu 39 Có hai ion kim loại kiềm đóng vai trò rất quan trong thể là: A Li+ , Na+ B Li+ , K+ C K+ , Na+ D Cs+ , Na+ Câu 40 Ngay ở điều kiện thường có môt kim loại kiềm có thể phản ứng trưc tiếp với N2 Kim loại đó là : A Li B Na C K D Cs Câu 41 H2O2 là hợp chất rất không bền bị phân hủy nanh nhất dung dịch có tinh chất : A axit mạnh B axit yếu C Baz mạnh D Trung tinh Câu 42 Các kim loại nhóm IIA có kha phản ứng trưc tiếp với nước là : A Be , Ca , Sr B Mg , Ca, Ba C Ca , Sr, Ba D Mg , Sr, Ba Câu 43 Cặp kim loại nào các cặp kim loại sau cháy O2 tạo thành peroxit : A Li , Na B Li , Ba C Na , Ca D Na , Ba Câu 44 Ion Al3+ thâm nhập thể người thì : A gây ngô đôc tức khắc B vô hại C bị thể đào thai D có kha tich tụ và gây chứng run tay chân tich tụ đủ lượng Câu 45 Nguyên tố N phân tư NH3 có kiểu lai hóa : A Sp B Sp2 C Sp3 D d2sp3 Câu 46 Nguyên tố phân tư H2O có kiểu lai hóa : A Sp B Sp2 C Sp3 D d2sp3 Câu 47 Cho các axit: HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4 axit bền nhất: A HClO B HClO2 C HClO3 D HClO4 Câu 48 Cho các axit: HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4 axit có tinh oxi hóa mạnh nhất: B HClO2 C HClO3 D HClO4 A HClO Câu 49 Cho H2O2 vào vết thương thấy nó bị phân hủy rất nhanh vì: A máu có tinh kiềm B H2O2 phản ứng với NaCl máu C Trong máu có men catalase phân hủy H2O2 D H2O2 không bền tiêp súc với da người Câu 50 Cho các chất khi: HCl , HBr , HI, HF tan vào nước ta thu được các dung dịch axit có nồng đô mol Hỏi axit nào mạnh nhất A HCl B HBr C HI D HF Câu 51 Có hai ion kim loại kiềm thổ đóng vai trò rất quan trong thể là: A Ba2+ , Ca2+ B Ca2+ , Mg2+ C Ba2+ , Ca2+ D Sr2+ , Ba2+ Câu 52 Trong các nhóm nguyên tố sau nhóm nào gồm các nguyên tố lưỡng tinh: A Al , Zn , Cr B Al, Zn, Pb C Al , Sn, Mo D Sn, Zn, Cu Câu 53 Cho E0Fe3+/Fe2+ = a (V) ; E0Fe2+/Fe = b (V) E0Fe3+/Fe = x (V) giá trị x là: A a + b (V) B a – b (V) C (a + b)/2 (V) D (a + 2b)/3 (V) Câu 54 Sản phẩm phản ứng KO2 + H2SO4 ? và tổng hệ số cân bằng(là các số nguyên nhỏ nhất) các chất phản ứng là: A K2SO4 , H2O2 , THSCB =5 B K2SO4 , H2S , THSCB =7 C K2SO4 , O2 , THSCB =8 D K2SO4 , H2O2 , O2 , THSCB =6 Câu 55 Khi hòa tan BaO2 vào dung dịch HCl đặc thì sản phẩm thu được là gì? Tổng hệ số cân bằng(là các số nguyên nhỏ nhất) các chất phản ứng là: A BaCl2 + H2O THSCB = B BaCl2 + H2O + Cl2 THSCB = C BaCl2 + H2O2 THSCB = D BaCl2 + H2O + Cl2 THSCB = Câu 56 Trong hai phan ứng đây: M + O2 to MO2 (1) o t 2M(OH)2 + O2 2MO2 + 2H2O (2) Ca hai phan ứng đều có thể dùng để điều chê SnO2 A Ca hai phan ứng đều được dùng để điều chê PbO2 B C phản ứng (1) để điều chê SnO2 phản ứng (2) để điều chê PbO2 D phản ứng (1) để điều chê PbO2 phản ứng (2) để điều chê SnO2 Câu 57 Khi các hydroxit các kim loại M (Fe, Ni, Co) tan dung dịch kiềm theo phản ứng: M(OH)3 + 3KOH K3[M(OH)6] Kim loại M là: A Fe, Co B Co, Ni C Fe, Ni D Fe , Co, Ni Câu 58 Trong các muối AgX(AgCl, AgBr, AgI) muối nào tan tốt trog dung dịch HCl đậm đặc theo phản ứng: AgX + HCl  H[AgXCl] Muối AgX là: A AgCl B AgBr C AgI D AgCl , AgBr , AgI Câu 59 Khảo sát phức chất : [NiCl4]2- theo thuyết VB Hãy cho biêt sư lai hóa, tư tinh, cấu không gian phức chất A dsp2, thuận tư, vuông phẳng B sp3 , nghịch tư, tứ diện đều C dsp2, nghịch tư, vuông phẳng B sp3 , thuận tư, tứ diện đều Câu 60 Trong các kim loại M(Zn , Cd, Hg) kim loại nào có hydroxit không bền Dê bị phân hủy theo phương trình phản ứng sau : 2MOH M + MO + H2O Kim loại M là : A Zn B Cd C Hg D Zn , Cd, Hg Câu 61 Cho E0Cu2+/Cu = x (V) ; E0Cu2+/Cu+ = y (V) E0Cu+/Cu = a (V) giá trị a là: A 2x- y (V) B (x – y)/2 (V) C (x + y)/2 (V) D 2x + y (V) Câu 62 Muối kép KCl.MgCl2 6H2O có A quặng xinvinit C quặng apatit B Quặng cacnalit D Mỏ diêm tiêu Câu 63 Hòa tan Ca3P2 vào nước tạo các hợp chất nào các hợp chất sau : A.Ca(OH)2 , PH3 B Ca(OH)2 P2O5 C Ca(OH)2, PO2 D Ca(OH)2 , H3PO4 Câu 64 Khi tác dụng với HCl đặc thì kim loại M tham gia theo hai phan ứng sau: M + 2HCl  MCl2 + H2 MCl2 + HCl  H[MCl3] Vậy kim loại M hai phan ứng là: A Sn B Sn và Pb C Pb D không phải Sn không phai Pb Câu 65 Công thức feroxen hay bicyclopentadienyl có dạng M(C5H5)2 được dùng làm thuốc chữa bệnh thiếu máu Kim loại M công thức là gì A Fe B Co C Ni D Cu Câu 66 Khi đun nóng SnCl2 với CuO sản phẩm phan ứng và hệ số cân (là các số nguyên nhỏ nhất) các chất phản ứng là: A CuCl2 và SnO , THSCB=5 B CuCl và SnO2 , THSCB=6 D ca A,B,C đều sai C CuCl2 và SnO2 , THSCB= Câu 67 Khảo sát phức [Co(NH3)6]3+ theo thuyết VB Cho biêt sư lai hóa, sư hình thành liên kết hóa hoc phức chất A sp d liên kết cho nhận giữa đôi electron nguyên tư N phân tư NH3 và obitan lai hóa sp3d2 trống ion Co3+ A d2sp3 liên kết cho nhận giữa đôi electron ion Co3+ và obitan trống nguyên tư N phân tư NH3 B d sp liên kết cho nhận giữa đôi electron nguyên tư N phân tư NH3 và obitan lai hóa sp3d2 trống ion Co3+ C sp3d2 liên kết cho nhận giữa đôi electron ion Co3+ và obitan trống nguyên tư N phân tư NH3 Câu 68 Trong dung dịch ion Hg2+ tác dụng với Baz NaOH, thì sản phẩm thu được là A HgO B HgOH C Hg(OH)2 D Hg2O2 Câu 69 Khi viêt 2- phả 3+n ứng điện cưc (dạng oxy hoá khư) xay môi trường axit đối với cặp oxy hóa khư Cr2O7 / Cr ta se có số electron trao đổi và tổng hệ số cân ( là các số nguyên nhỏ nhất) lần lượt là A 6, 24 B 3, 14 C , 30 D 3,12 Câu 70 Sản phẩm phản ứng Na3N + H2O ? và tổng hệ số cân ( là các số nguyên nhỏ nhất) các chất là A NaOH và NH3 THSCB=8 B NaOH và NH3 THSCB=12 C NaOH , Na2O và NH3 THSCB=6 D phản ứng không xay ở đk thường Câu 71 Trong các chất rắn sau: BeCl2 , K2BeO2 ,BeSO4 , Be(NO3)2 chất nào bị thủy phân nước ? Tổng hệ số cân ( là các số nguyên nhỏ nhất ) các chất phản ứng là A BeSO4 , THSCB=6 B Be(NO3)2 THSCB=6 C BeCl2 , THSCB=6 D K2BeO2 THSCB=6 Câu 72 Trong bệnh nhân Alzeimer, người ta tìm thấy có sư lắng đong môt kim loại não Khi bệnh nhân uống phải nguồn nước chứa 110mg/l kim loại này môt thời gian thì tần suất mắc phải chứng bệnh này tăng 50% Kim loại bệnh nhân nhiêm là A Al B Fe C Zn D Cu Câu 73 Hemoglobin máu gồm ion M2+ liên kết với popyrin và môt phân tư protein có tên globin tạo thành phức chất bát diện phức này có nhiệm vụ vận chuyển oxy tư phổi đên các mô và CO2 tư các mô về phổi M là kim loại nào A Fe B Pb C Co D Ni Câu 74 Trong các muối AgX (X: Cl , Br, I) muối nào tan (nhiều hoặc it) dung dịch Kalithiosunfat theo phương trình phản ứng: AgX + 2K2S2O3  K3[Ag(S2O3)2] + KX AgX là: A AgCl, AgBr B AgI ,AgBr C AgCl, AgI D AgCl, AgBr, AgI Câu 75 Nhận xét nào sau về đồng phân cis-dicloro diamin platin (II) là Trong phức chất có hai phối tư NH3 nằm môt phia đối với ion Pt2+ A 2+ B Trong phức chất có hai phối tư Cl nằm môt phia với ion Pt C ca A và B đều D Ca A và B đều sai Câu 76 Trong các kim loại M(Zn , Cd ,Hg) kim loại nào được điều chê theo phản ứng: MS + Fe  M + FeS A Zn B Cd C Hg D Zn, Cd, Hg Câu 77 Khi viêt bán phản ứng điện cưc (dạng oxy hóa dạng khư) xay môi trưng axit đối với cặp oxy hóa khư NO3-/NH4+ ta se có số electron trao đổi và số phân tư nước bán phản ứng (với hệ số cân là số nguyên nhỏ nhất) lần lượt là A electron H2O tham gia B electron H2O tham gia C electron H2O tạo D electron H2O tạo Câu 78 Trong các kim loại kiềm, kim loại nào tham gia phan ứng với hydro tạo hợp chất hydrua ở 600-700oC và 350-400oC A ở 600- 700oC Li, Na tác dụng, ở 350 – 400oC K ,Rb, Cs tác dụng B ở 600- 700oC Li, Na, K tác dụng, ở 350 – 400oC Rb, Cs tác dụng C ở 600- 700oC Li tác dụng, ở 350 – 400oC Na, K ,Rb, Cs tác dụng D ở 600- 700oC Li, Na, K ,Rb tác dụng, ở 350 – 400oC Cs tác dụng Câu 79 ở điều kiện bình thường Ba tiếp xúc với không tạo hợp chất A chất A và tổng hệ số cân các chất phản ứng tạo A lần lượt là A BaO THSCB=5 B BaO THSCB =4 C BaO2 THSCB = D BaO2 THSCB =9 Câu 80 Dạng thù hình nào Al2O3 đun nóng chay thì xay ba phan ứng Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O Al2O3 + Na2CO3 2NaAlO2 + CO2 Al2O3 + K2S2O7 Al2(SO4)3 + K2SO4 A - Al2O3 , - Al2O3, - Al2O3 B - Al2O3 , - Al2O3, - Al2O3 C - Al2O3 , - Al2O3, - Al2O3 D ở ca ba phan ứng - Al2O3 và - Al2O3 đều tham gia Câu 81 Muối kim loại M (Fe, Co, Ni) tham gia được phản ứng M2(SO4)3 + 2KI  2MSO4 + I2 + K2SO4 thì kim loại M là A Fe B Co C Fe, Ni D Fe, Co, Ni Câu 82 CuO không tan nước dê tan dung dịch NH3 tạo thành phức chất amoniacat, tổng hệ số cân bằng( là số nguyên nhỏ nhất) các chất phản ứng se là A B C.8 D Câu 83 Khảo sát phức chất [Au(CN)4]- Hãy cho biêt trạng thái lai hóa , cấu không gian và tư tinh phức chất ( cho biêt ZAu= 79) A sp3 tứ diện đều, thuận tư B dsp2 vuông phẳng, nghịch tư C sp3 tứ diện đều, nghịch tư D dsp2 vuông phẳng, thuận tư Câu 84 Trong các kim loại M(Zn, Cd, Hg) kim loại nào có thể điều chê được theo phan ứng 4MS + 4CaO 4M + CaSO4 + 3CaS Kim loại M là A Hg B Zn C Cd D Zn, Cd, Hg Câu 85 Khi viêt bán phản ứng điện cưc (dạng oxy hóa khư) xay môi trường axit đối với cặp oxy hóa khư NO3-/N2 ta se có số electron trao đổi và tổng hệ số cân (là các số nguyên nhỏ nhất) bán phản ứng lần lượt là A 5, 18 B 5, 21 C.10, 18 D 10, 21 Câu 86 Cho biêt biểu hiện thể thiêu hụt K+ và những tác hại xay đưa K+ vào thể dạng viên nén A cao huyết áp , nhồi máu tim B rối loạn nhịp tim, loét thành ruôt C loét dạ dày, cao huyết áp D viêm não, loét dạ dày Câu 87 Khi nung Be(OH)2 với NaOH nóng chay sản phẩm thu được là gì? Tổng hệ số cân (là các số nguyên nhỏ nhất) phan ứng bao nhiêu? A Na2BeO2 và H2O THSCB= B Na2[Be(OH)4] THSCB= C Na2BeO2 và H2O THSCB= C Na2[Be(OH)4] THSCB= Câu 88 Trong các nhóm kim loại đây, nhóm kim loại nào tác dung với dung dịch NaOH ở nhiệt đô thường theo phương trình phan ứng 2M + 2OH- + 6H2O 2[M(OH)4]- + 3H2 A Al, Sn, Cu B Be, Al, Pb C Al, Ga, In D Zn, Al, Cu Câu 89 Khi hydroxit kim loại M tác dụng với dung dịch chất oxy hóa mạnh theo phản ứng H2O2 2M(OH)3 thì kim loại M là A Co B Zn C Fe D Co , Zn , Fe Câu 90 Goi tên phức chất [Co(NH3)4NO2Cl]2SO4 A clorua nitrit amin coban (III) sunfat B cloro nitro tetra amin coban (III) sunfat C clorua nitro tetra amin coban (III) sunfat D cloro nitro tetra amin cobanat (III) sunfat Câu 91 Goi tên phức chất Na3[Co(NO2)6] A Tri Natri hexa nitro coban (III) C Natri hexa nitro cobaltat (III) Câu 92 Goi tên phức chất Na[Au(CN)4] A Natri hexa ciano vàng (III) B Natri hexa nitrito coban (III) C Natri hexa nittrito cobaltat (III) B Natri hexa cianat vàng (III) 2M(OH)2 + C Natri tetra ciano Aurat (III) Câu 93 Goi tên phức chất K4[Fe(CN)6] A Kali hexa ciano sắt (III) C Kali hexa ciano ferrat (II) D Natri tetra cianat vàng (III) B Kali penta ciano ferrat (III) D Kali hexa ciano ferrat (III) Câu 94 Phân tư NH3 có nguyên tư N là nguyên tố trung tâm Lai hóa nguyên tư N, cấu trúc hình hoc phân tư NH3 là: A sp3, tứ diện B sp3 , tháp cụt C dsp2 vuông phẳng C sp2 , tam giác đều Câu 95 Phân tư H2O có nguyên tư O là nguyên tố trung tâm Lai hóa nguyên tư O, cấu trúc hình hoc phân tư H2O là: A sp3, tứ diện B sp2 , góc 60o C sp3 ,góc nhỏ 109o 28’ C sp2 , tam giác đều Câu 96 Phân tư NaNH2 có tên goi là: A natri amin C Natri amidua Câu 97 Phân tư Na2NH có tên gọi là: A natri amino C Natri amidua B Natri amino D Natri imidua B Natri imidua D Natri nitrua Câu 98 Hydro nguyên tư có thể phản ứng với KMnO4 mơi trường axit H2SO4 lỗng Tổng hệ số cân phan ứng (là các số nguyên nhỏ nhất) đó là: A 10 B 15 C 26 18 Câu 99 Oxy tư nhiên tồn tại mấy dạng thù hình A Môt dạng nhất C Ba dạng B Hai dạng D Bốn dạng Câu 100 Các bon tư nhiên tồn tại mấy dạng thù hình A Môt dạng nhất B Hai dạng C Ba dạng D Bốn dạng ... Li2O2 C LiO D LiO2+ Câu 29 Đốt cha? ?y K oxy, san phẩm phản ứng là: A K2O B K2O2 C KO Câu 30 Đốt cha? ?y Na oxy, sản phẩm phan ứng là: A Na2O B Na2O2 C NaO D KO2 D NaO2 Câu 31 Cho KI dư phan... Zn B Cd C Hg D Zn , Cd, Hg Câu 61 Cho E0Cu2+/Cu = x (V) ; E0Cu2+/Cu+ = y (V) E0Cu+/Cu = a (V) giá trị a là: A 2x- y (V) B (x – y) /2 (V) C (x + y) /2 (V) D 2x + y (V) Câu 62 Muối kép KCl.MgCl2... chứng run tay chân tich tụ đủ lượng Câu 45 Nguyên tố N phân tư NH3 có kiểu lai hóa : A Sp B Sp2 C Sp3 D d2sp3 Câu 46 Nguyên tố phân tư H2O có kiểu lai hóa : A Sp B Sp2 C Sp3 D d2sp3 Câu 47

Ngày đăng: 07/02/2021, 10:35

Xem thêm: 100 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ _ Y DƯỢC (có đáp án)