Giao tử abey chi6e1m tỉ lệ là bao nhiêu năm 2024

 • Câu hỏi:

  Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

  • A. 25%
  • B. 75%
  • C. 100%
  • D. 50% Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ 100%.

Mã câu hỏi:271307

Loại bài:Bài tập

Chủ đề :

Môn học:Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Giao tử abey chi6e1m tỉ lệ là bao nhiêu năm 2024

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phân tử nào sau đây có uraxin?
 • Khi nói về hệ tuần hoàn, phát biểu nào sau đây đúng
 • Trường hợp nào sau đây là do đột biến gen?
 • Ở lúa nước có 2n = 24 thì số nhóm gen liên kết của loài là bao nhiêu?
 • Enzim phiên mã là gì?
 • Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n.
 • Trong vùng mã hóa của phân tử mARN, đột biến làm xuất hiện côđon nào sau đây sẽ kết thúc sớm quá trình dịch mã?
 • Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen?
 • Chất nào sau đây là sản phẩm của chu trình Canvin?
 • Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động
 • Khi nói về sự hút nước và ion khoáng ở cây, phát biểu sau đây không đúng?
 • Đặc điểm nào dưới đây không có ở cơ quan tiêu hóa của thú ăn thịt
 • Theo lí thuyết, phép lai nào cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội
 • Theo lý thuyết, cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
 • Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây đúng
 • Dạng đột biến nào làm tăng số lượng alen của 1 gen trong tế bào nhưng không làm xuất hiện alen mới?
 • Một gen có chiều dài 4080A0 và có 3075 liên kết hidro.
 • Ở phép lai AaBbDd x AaBbDd, thu được F1 có kiểu gen AABBDd chiếm tỷ lệ bao nhiêu?
 • Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen (Aa và Bb) quy định.
 • Khi lai 2 thứ bí tròn thuần chủng khác nhau thu được F1 100% bí dẹt, cho các cây bí F1 tự thụ phấn, F2 thu được tỉ lệ kiểu hình 9 dẹt: 6 tròn: 1 dài.
 • Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào không đúng
 • Theo lý thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là
 • Có 100 tế bào của cơ thể đực có kiểu gen Ab/aB giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 20 tế bào có hoán vị gen.
 • Một quần thể người có tính trạng nhóm máu đang ở trạng thái cân bằng di truyền
 • Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,6 thì kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ
 • Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình?
 • Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen nào sau đây cho nhiều loại giao tử nhất?
 • Trong cơ chế điều hòa hoạt động của ôpêron Lac của vi khuẩn E coli.
 • Cho (P) ruồi giấm đực mắt trắng giao phối với ruồi giấm cái mắt đỏ, thu được F1 gồm toàn ruồi giấm mắt đỏ.
 • Xét một cặp gen Bb của một cơ thể lưỡng bội đều dài 4080 A0, alen B có 3120 liên kết hidro và alen b có 3240 liên kết hidro.
 • Lấy một cây tứ bội có quả to ở F1 cho tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 35 cây quả to: 1 cây quả nhỏ.
 • Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%.
 • Giả sử có 3 tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen AB/ab giảm phân tạo giao tử.
 • Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường
 • Trong đó gen A và B cùng nằm trên nhiễm sắc thể số 1, gen C nằm trên nhiễm sắc thể số 2, gen D nằm trong ti thể, gen E nằm trong lục lạp.
 • Số lượng nhiễm sắc thể và hàm lượng ADN có trong nhân của tế bào sinh dưỡng ở 4 thể đột biến này là
 • Mỗi bệnh do 1 trong 2 alen của 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính X quy định, 2 gen này cách nhau 20cM.
 • Một loài thú, cho cá thể cái lông quăn, đen giao phối với cá thể đực lông thẳng, trắng (P)
 • Một loài ngẫu phối, xét gen A nằm trên NST thường có 4 alen (A1, A2, A3, A4)
 • Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a-thân thấp; alen B quy định hoa đỏ t