Giấy ủy quyền mua hóa đơn hộ kinh doanh năm 2024

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn 02/ĐN-HĐG được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng số bài viết: 31.065 bài viết

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin mua hóa đơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Mẫu số 02 ….…………,ngày…......... tháng …........ năm 200..... ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN KÍNH GỬI:……………………………………………………………………………………… 1/ Họ tên chủ hộ kinh doanh: - Ngày………...tháng ………...năm sinh ………... - Hộ khẩu thường trú: Số nhà………...………….đường phố (thôn xã):………...………...………………….......................... Quận (huyện): ………...………...………...………...tỉnh (thành phố): ………...………...………...…..………….................. - Nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (nếu có): ………...………...………...………...………...………...……………...................... Số nhà: …….………………………..…………..…….Ngõ (ngách, xóm) ……………...……………………………............. Đường phố(thôn): ……………………………….…Phường (xã)………….………………………….………….................... Quận (huyện): ………………………………………Tỉnh(thành phố): …………….……………………….……….............. - Số CMND: ………...………...………………….cấp ngày….…….....tháng…………..năm…….……………...... tại: ………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...………...……………….. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..………...………...………...………...………...………...………….................... Cấp ngày:…......………...………...………...………..………...………...………...………...………...………...…………...... Cơ quan cấp: ..………...………...………...………...………...………...…………. ..………...………...………………......... - Mã số thuế số: ..………...………...…..………...………...………...…………. …....………...………...………...……........ Cấp ngày: ..………...………...………...………...………...………...…………. ..………...………...………...…………....... - Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:….………. ……….…..………...………...………...………...……...………................. - Số điện thoại cần liên hệ: Số điện thoại cố định: ..………...………...………...………...………...……….…....................... Số điện thoại di động: ..………...………...………...………...………...……….…........................ 2/ Địa điểm kinh doanh: ..………...………...………...………...………...………...…………. ..………...………................ - Số nhà:………...………...………...……….đường phố(thôn, xóm): ………...………...………...………………................. Quận (huyện): ………...………...………...Tỉnh (Thành phố): ………...………...………...………...……………................. - Địa điểm kinh doanh trên là của gia đình hay thuê, mượn: ……......………...………...……….………................................ - Số điện thoại tại địa điểm kinh doanh: ..………...………...………...………...………...………...…………..…................... Tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Đề nghị Chi cục Thuế giải quyết cho tôi được mua hóa đơn, loại hoá đơn: …...………….................................... Tôi xin cam kết: - Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền hạn chế, từ chối hoặc đình chỉ bán hoá đơn, đình chỉ sử dụng hoá đơn của tôi. - Quản lý hoá đơn do Bộ Tài chính phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ghi chú: - Mẫu này áp dụng đối với hộ kinh doanh cá thể. - Nếu chủ hộ kinh doanh uỷ quyền cho người khác thì phải có giấy uỷ quyền kèm theo. - Nếu địa điểm kinh doanh đi thuê, mượn thì ghi rõ tên tổ chức, cá nhân cho thuê, mượn Chủ hộ kinh doanh (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in mới nhất hiện nay là mẫu số 02/ĐN-HĐG ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu đơn và một số nội dung liên quan.

1. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:.............

  1. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

1. Tên doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân:............

2. Mã số thuế:.........................

3. Địa chỉ trụ sở chính:..............

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế:................

5. Số điện thoại liên hệ:

Cố định......... Di động:.............

6. Người đại diện theo pháp luật:.....................

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):..............

8. Số lượng lao động:........................................

9. Tên người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:

Ngày cấp:...... Nơi cấp:....................

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/cháy/hỏng

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định..../..../NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số...../....../TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

2. Các trường hợp được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế

Giấy ủy quyền mua hóa đơn hộ kinh doanh năm 2024
Trường hợp nào được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế? (Ảnh minh họa)

Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn do cơ quan thuế đặt in là hóa đơn được thể hiện dưới dạng giấy do cơ quan thuế đặt in để bán cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng và trường hợp được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo đó, căn cứ vào Điều 23 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Cục Thuế đặt in hóa đơn để bán cho các đối tượng sau:

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh (thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ trong thời gian 12 tháng kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử) trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh:

  • Không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử;
  • Không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán;
  • Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện).

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố.

3. Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thế nào?

Theo Điều 24 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được cơ quan thuế bán hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa gửi cơ quan thuế và kèm theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của người mua/người đại diện/người được ủy quyền còn thời hạn sử dụng;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh….;

- Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế.