Gốc nào hóa đỏ hóa xanh trong dung dịch muối năm 2024

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến chất nào làm quỳ tím hóa đỏ, cũng như từ đó vận dụng trả lời các câu hỏi liên quan. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết câu hỏi dưới đây.

Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ

 1. Ca(OH)2
 1. NaCl
 1. NaOH
 1. H2SO4

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Quỳ tím chuyển màu phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Độ pH nhỏ hơn 7 làm quỳ tím hoá đỏ: Dung dịch mang tính axit.

 1. Ca(OH)2 là dung dịch kiềm có pH > 7 là quỳ hóa xanh
 1. NaCl là muối được tạo bởi bazo mạnh NaOH và axit mạnh HCl => môi trường trung tính (pH = 7) không làm đổi màu quỳ tím
 1. NaOH là dung dịch kiềm có pH > 7 là quỳ hóa xanh
 1. H2SO4 là axit mạnh có pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ

Kiểm tra độ pH dựa trên bảng màu quy chuẩn

pH < 7 làm quỳ tím hoá đỏ: Dung dịch mang tính axit

pH 7 đến 14 làm quỳ tím hoá xanh: Dung dịch mang tính bazơ

Giấy quỳ chỉ thị màu số 7: Môi trường trung tính.

Những chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ (mang tính axit)

+ Các axit thường: HCl, H2SO4, HNO3......

+ Axit cacboxylic: RCOOH

+ Muối của axit mạnh và bazo yếu: R-NH3Cl

+ Aminoaxit có số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

 1. anilin, metylamin, amoniac.
 1. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit.
 1. anilin, amoniac, natri hiđroxit.
 1. benzylamin, amoniac, natri axetat.

Xem đáp án

Đáp án D

Loại A và C vì Anilin C6H5NH2 mặc dù có tính bazơ (tác dụng được với axit) nhưng tính bazơ rất yếu (không làm xanh quỳ tím, cũng không làm hồng phenolphtalein)

Loại B vì Amoni clorua NH4Cl có môi trường axit, làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ

Các chất benzylamin C6H5CH2NH2, amoniac NH3, natri axetat CH3COONa đều làm quỳ tím chuyển sang màu xanh.

Câu 2. Dãy chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

 1. Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2, NaOH
 1. HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4.
 1. H2SO4, H2S, HCl, NaCl.
 1. NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, KOH.

Xem đáp án

Đáp án B

A Loại vì Ca(OH)2, KOH, Ba(OH)2, NaOH là bazo làm quỳ tím hóa xanh

C loại vì có NaCl là muối trung tính không làm đổi màu quỳ tím

Loại D vì NaOH, Ca(OH)2, KOH là bazo làm quỳ tím hóa xanh, còn Cu(OH)2 không đổi màu quỳ tím

Vậy Dãy chất làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ: HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4.

Câu 2. Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là

 1. NaCl, HCl.
 1. HCl, H2SO4.
 1. NaOH, KOH.
 1. NaCl, NaOH.

Xem đáp án

Đáp án B

Các dung dịch đều làm quỳ tím chuyển đỏ là axit HCl, H2SO4

Loại A. NaCl, HCl vì NaCl là môi trường trung tính, không làm quỳ đổi màu, HCl là môi trường axit làm quỳ tìm chuyển sang màu đỏ

Loại C. NaOH, KOH vì NaOH và KOH đều là môi trường bazo làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Loại D NaCl, NaOH vì NaCl là môi trường trung tính, không làm quỳ đổi màu và NaOH môi trường bazo làm quỳ tím chuyển sang màu xanh

Câu 3. Trong các chất sau: (1) H2NCH2COOH; (2) ClH3NCH2COOH; (3) H2NCH2COONa; (4) H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; (5) HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Chất làm quỳ tím ẩm hoá đỏ là

 1. (3), (4).
 1. (2), (3).
 1. (2), (5).
 1. (3), (5).

Xem đáp án

Đáp án C

(1) không làm đổi màu quỳ tím vì có số nhóm -COOH bằng số nhóm -NH2.

(2) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ vì có dạng ClH3NCH2COOH, có nhóm -COOH và gốc +H3NR.

(3) làm đổi màu quỳ tím thành xanh vì có nhóm -NH2 và gốc RCOO-.

(4) không làm đổi màu quỳ tím vì có số nhóm -COOH bằng số nhóm -NH2.

(5) làm đổi màu quỳ tím thành đỏ vì có số nhóm -COOH nhiều hơn số nhóm -NH2.

⟹ (2), (5) làm đổi màu quỳ thành đỏ.

Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

 1. NaCl.
 1. NaHSO4.
 1. Ba(HCO3)2.
 1. NaNO3.

Xem đáp án

Đáp án B

NaHSO4 là muối axit, có tính chất như một axit mạnh nên làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

Câu 5. Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt cặp muối nào sau đây

 1. NaCl và BaCl2.
 1. NaHSO4 và Ba(HCO3)2.
 1. NaCl và Na2SO4
 1. NaCl và NaNO3.

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D Loại vì NaOH không có phản ứng với cả 2 chất

 1. Thỏa mãn vì khi cho dd NaOH vào ta có hiện tượng:

Không có hiện tượng gì là dd NaHSO4

Phương trình hóa học:

NaHSO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O

Xuất hiện kết tủa trắng là Ba(HCO3)2

Phương trình hóa học:

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Câu 6. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

 1. HCOOH
 1. C2H5OH
 1. CH3CHO
 1. H2N–CH2–COOH

Câu 7. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ

 1. Ba(OH)2
 1. KCl
 1. KOH
 1. H2SO4

Xem đáp án

Đáp án D

Quỳ tím chuyển màu phụ thuộc vào giá trị pH của dung dịch.

Độ pH nhỏ hơn 7 làm quỳ tím hoá đỏ: Dung dịch mang tính axit.

 1. Ba(OH)2 là dung dịch kiềm có pH > 7 là quỳ hóa xanh
 1. KCl là muối được tạo bởi bazo mạnh KOH và axit mạnh HCl => môi trường trung tính (pH = 7) không làm đổi màu quỳ tím
 1. KOH là dung dịch kiềm có pH > 7 là quỳ hóa xanh
 1. H2SO4 là axit mạnh có pH < 7 làm quỳ tím hóa đỏ

Câu 8. Có các nhận định sau:

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH.

(3) Axetandehit có công thức là CH3CHO.

(4) Từ 1 phản ứng có thể chuyển ancol etylic thành axit axetic.

(5) Từ CO có thể điều chế được axit axetic.

Số nhận định không đúng là

 1. 5
 1. 3
 1. 2
 1. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Phenol làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ. => Sai. Không làm đổi màu quì.

(2) Ancol etylic tác dụng được với NaOH. => Sai.

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2) Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4) Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5) Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:

 1. 2
 1. 5
 1. 3
 1. 4

Xem đáp án

Đáp án C

(1) Sai. Alanin không làm quì tím đổi màu

(5) Sai

Câu 10. Chọn câu đúng khi nói về sự đổi màu của các chất khi gặp quỳ tím?

 1. Phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.
 1. Anilin trong nước làm quỳ tím hóa xanh.
 1. Etylamin trong nước làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh.
 1. dung dịch Natriphenolat không làm quỳ tím đổi màu.

Xem đáp án

Đáp án C

Vì bazo của etylamin khá mạnh (mạnh hơn cả NH3) nên có khả năng làm xanh quỳ tím

Câu 11. Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch glyxin làm quỳ tím hóa xanh

(b) Các amin đều có lực bazơ mạnh hơn ammoniac

(c) Tơ nitron giữ nhiệt tốt, nên được dung để dệt vải may quần áo ấm

(d) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố

(e) Xenlulozơ trinitrat được dung làm thuốc súng không khói

Số phát biểu sai là :

 1. 3
 1. 2
 1. 4
 1. 1

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Sai, dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

(b) Sai, ví dụ C6H5NH2 yếu hơn NH3

(c) Đúng

(d) Sai, triolein có C, H, O nhưng protein có C, H, O, N

(e) Đúng

Câu 12. Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là

 1. CH3NH2.
 1. C 2 H 5 OH.

Xem đáp án

Đáp án B

Dung dịch CH3COOH là 1 dung dịch có tính axit.

CH3COOH ⇌ CH3COO– + H+.

⇒ Dung dịch CH3COOH có khả năng làm quỳ tím hóa đỏ (hồng).

Câu 13.

Cho các nhận định sau:

 1. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.
 1. Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím
 1. Đề rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl
 1. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là một đipeptit
 1. Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số nhận định đúng là

 1. 4.
 1. 1.
 1. 3.
 1. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

 1. Sai, một số amin như anilin (C 6 H 5 NH 2 ) không làm đổi màu quỳ tím ẩm.
 1. Đúng, lòng trắng trứng (một loại protein) có phản ứng màu biure.
 1. Đúng, do tạo muối tan: C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl.
 1. Đúng, đây là Gly-Ala
 1. Đúng, Gly tồn tại dạng ion lưỡng cực nên là chất rắn, dễ tan (giống hợp chất ion).

...................

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ. Bài viết đã giúp bạn đọc có thể thấy được những dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức Trắc nghiệm Hóa học 11...