halfway happy là gì - Nghĩa của từ halfway happy

halfway happy có nghĩa là

Bạn rất vui khi nghe một điều, nhưng sau đó bạn nghe thấy thứ đó là 3 tháng sau, bạn hạnh phúc và đồng thời bạn buồn. Bạn có thể thấy từ đó từ người lạ mùa 2.

Ví dụ

Bố: Bạn sẽ gặp Castranger Cast! Cậu bé: trời ơi, tôi rất hạnh phúc! Bố: Nhưng đó là 3 tháng sau. Cậu bé: Halfway Happy.

halfway happy có nghĩa là

Bạn hạnh phúc, tại giống nhau thời gian bạn buồn.

Ví dụ

Bố: Bạn sẽ gặp Castranger Cast! Cậu bé: trời ơi, tôi rất hạnh phúc! Bố: Nhưng đó là 3 tháng sau. Cậu bé: Halfway Happy.