happy blue pill là gì - Nghĩa của từ happy blue pill

happy blue pill có nghĩa là

Giai đoạn thuốc giảm đau (thuốc xanh dùng để giúp chuột rút / đau trong giai đoạn.)
Google "naprogesic"

Ví dụ

Cô gái: Đụ bụng của tôi thực sự đau.
bạn: Có phải thời gian đó ..?
Cô gái: Yeah ...
Bạn: lấy một viên thuốc màu xanh hạnh phúc.