Hay chọn câu Tra lời dụng nhất người vào Đoàn phải có trình độ học vấn ra sao

Theo quy định trên, Giấy chứng nhận học lớp Cảm tình Đảng có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm, không phân biệt địa giới hành chính nên bạn vẫn có thể dùng Giấy chứng nhận học lớp cảm tình Đảng này để kết nạp ở địa phương. Sau 05 năm nếu bạn chưa kết nạp Đảng thì chi bộ nơi bạn đang sinh hoạt giới thiệu bạn đi học lại để được cấp giấy chứng nhận cảm tình Đảng.

Căn cứ tiểu mục 1 Mục I Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn như sau:

VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
1- Điều kiện độ tuổi và trình độ học vấn
a) Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.
b) Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

Theo đó, độ tuổi vào Đoàn là từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi. Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu có trình độ tiểu học. Đối với thanh niên là người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.

Như vậy, đối với trường hợp của em, nếu em có nguyện vọng trở thành đoàn viên thì khi em đủ 15 tuổi + 1 ngày thì sẽ đáp ứng được điều kiện về độ tuổi vào Đoàn.

Hay chọn câu Tra lời dụng nhất người vào Đoàn phải có trình độ học vấn ra sao

Tuổi vào Đoàn (Hình từ Internet)

Trường hợp nào đủ tuổi vào Đoàn nhưng cần xét kết nạp đoàn viên?

Căn cứ tiểu mục 2 Mục 1 Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp như sau:

VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
...
2- Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp
a) Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, có tín nhiệm với thanh niên, nhưng có bố mẹ, anh, chị, em ruột đang bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
b) Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức ở nơi cư trú, có tín nhiệm với thanh niên và có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

Theo đó, thanh niên đủ tuổi vào Đoàn thuộc một trong các trường hợp được quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên thì trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.

Đối với thanh niên đủ tuổi vào Đoàn thuộc trường hợp được quy định tại điểm b khoản 2 nêu trên thì chi đoàn nơi cư trú xét, đề nghị, ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.

Thủ tục kết nạp đoàn viên được quy định như thế nào?

Căn cứ tiểu mục 3 Mục I Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 quy định về thủ tục kết nạp đoàn viên như sau:

VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
...
3- Thủ tục kết nạp đoàn viên
3.1- Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lý lịch của mình với chi đoàn, chi đoàn cơ sở.
3.2- Được học Điều lệ Đoàn và trang bị những kiến thức cơ bản về Đoàn trước khi kết nạp.
3.3- Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa có tổ chức Đoàn) giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải là người cùng công tác, lao động hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.
a) Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới thiệu.
b) Đối với hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.
c) Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.
3.4- Hội nghị chi đoàn xét kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của trên một phần hai số đoàn viên có mặt tại hội nghị và được đoàn cấp trên trực tiếp ra quyết định chuẩn y.
Trường hợp đặc biệt ở vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không có điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết nạp có thể do ban chấp hành chi đoàn xét và đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.
3.5- Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

Theo đó, thủ tục kết nạp đoàn viên được quy định tại khoản 3 nêu trên. Đối với trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa có tổ chức chi đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.

Đoàn viên quá 30 tuổi có thể tiếp tục sinh hoạt Đoàn không?

Căn cứ Điều 4 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

1. Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.
2. Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.
3. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.
4. Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định việc kết nạp đoàn viên danh dự.
...

Theo đó, nếu đoàn viên quá 30 tuổi thì chi đoàn sẽ làm lễ trưởng thành Đoàn nhưng nếu người đó có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định. Tuy nhiên độ tuổi để tiếp tục sinh hoạt Đoàn sẽ không quá 35 tuổi.