Làm thế nào để xác định tương quan trội lặn năm 2024

P: AaBbDdEe x AaBbDdEe

Aa x Aa -> 1AA: 2Aa: 1aa

Bb x Bb -> 1BB: 2Bb: 1bb

Dd x Dd -> 1DD : 2Dd : 1dd

Ee x Ee -> 1EE : 2Ee : 1ee

a)F1 mang 3 tt trội, 1 tt lặn

A_B_D_ee; A_B_ddE_; A_bbD_E_; aaB_D_E_

(3/4)^3 x 1/4 x 4 = 27/64

  1. F1 2 tính trạng trội, 2 tt lặn:

A_B_ddee; A_bbD_ee; aaB_D_ee; A_bbddE_;

aaB_ddEe; aabbD_E_

(3/4)^2 x (1/4)^2 x 4 =9/64

Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy, trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế.

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 13 SGK Sinh học 9 So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn là như thế nào?
  • Bài 4 trang 13 SGK Sinh học 9 Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được...
  • Bài 1 trang 13 SGK Sinh học 9 Muốn xác định được kiểu gen của cá thê mang tính trạng trội cần phải làm gì? Quan sát hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của Menden. Theo quy luật phân li, để xác định tương quan trội - lặn của một cặp tính trạng tương phản cần phải tiến hành(möùc 1)

A

Phương pháp lai phân tích.

B

Lai với cơ thể mang kiểu hình lặn.

C

Phương pháp phân tích các thế hệ lai.

D

Phương pháp tự thụ phấn.

Chủ đề liên quan

Điều kiện cơ bản để cơ thể lai F1 chỉ biểu hiện một tính trạng trong cặp tính trạng tương phản, hoặc của bố hoặc của mẹ là: (möùc 1)

A

Trong cặp tính trạng tương phản của cặp bố mẹ thuần chủng đem lai phải có một tính trạng là trội hoàn toàn.

B

Bố mẹ đem lai phải thuần chủng.

C

Phải có nhiều cá thể lai F1.

D

Tổng tỉ lệ kiểu hình ở F2 phải bằng 4.

Ở cà chua, tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với tính trạng quả vàng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được(möùc 2)

A

Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng.

D

Tỉ lệ 3quả đỏ : 1 quả vàng.

Ở lúa tính trạng thân cao (A) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (a). Nếu đời F1 có tỉ lệ kiểu hình 50% thân cao: 50% thân thấp thì 2 cơ thể đem lai ở P có kiểu gen như thế nào?(möùc 2)

D

P: AA x aa hoặc P: Aa x aa

Cho biết tính trạng thân cao (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp (b). Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F1. Lai phân tích F1 thì tỉ lệ kiểu gen ở con lai tạo ra là:

Cho biết tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với tính trạng thân thấp. Lai cây thân cao thuần chủng với cây thân thấp thu được F1 , cho F1 töï thuï phaán thu ñöôïc F2 . Lai cây F1 với một cây thân cao F2 thì tỉ lệ kiểu hình ở con lai là: (möùc 3)

A

50% thân cao : 50% thân thấp

B

75% thân cao : 25% thân thấp

D

Là một trong hai kết quả 75% thân cao : 25% thân thấp hoặc 100% thân cao.

Một cặp NST tương đồng được qui ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?

möùc 2) Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1 ?

A

Số giao tử đực bằng số giao tử cái

B

Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương, xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực ( mang NST X và NST Y ) vôùi giao töû caùi tương đương.

C

Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

D

Số giao tử X của cá thể đực bằng số giao tử X của cá thể cái

möùc 1) Ở nhóm sinh vật nào dưới đây con đực mang cặp NST giới tính XX, còn con cái mang cặp NST giới tính XY?

B

Chim, bướm, ếch, nhái, thằn lằn bóng.

mức 1) Cơ chế xác định giới tính ở cá thể sinh vật là:

A

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh.

B

Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.

C

Sự tự nhân đôi của cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh.

D

Các hooc moân sinh dục tác động vào cặp NST giới tính trong giảm phân và thụ tinh.

möùc 2) Bệnh mù màu đỏ và lục do 1 gen lặn a kiểm soát. Gen trội A quy định khả năng nhìn màu bình thường. Cặp gen này nằm trên NST giới tính. NST Y không mang gen này.Người nam bị bệnh có kiểu gen:

möùc 2) Ở gà, có 2n = 78. Một con gà mái đẻ được 18 trứng, trong đó có 15 trứng được thụ tinh, nhưng khi ấp chỉ nở được 13 gà con. Vậy các trứng được thụ tinh nhưng không nở có bộ NST là bao nhiêu?

mức 3) Ở gà, có 2n = 78. Một con gà mái đẻ được 18 trứng, trong đó có 15 trứng được thụ tinh, Vậy các trứng không được thụ tinh có bộ NST là bao nhiêu?

mức 2) Một chuột cái đẻ được 6 chuột con. Biết tỉ lệ sống sót của hợp tử là 75%. Vậy số hợp tử được tạo thành là bao nhiêu?

möùc 3) Bệnh mù màu đỏ và lục do 1 gen kiểm soát. Người vợ bình thường lấy chồng bình thường, sinh được 4 đứa con, trong đó 3 ñöùa con bình thöôøng vaø 1 con trai bị mù màu. Vậy gen quy định bệnh mù màu là gen trội hay lặn, nằm trên NST thường hay NST giới tính?

B

Gen trội, NST giới tính

Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô là

A

sinh vật tiêu thụ bậc 3.

B

sinh vật tiêu thụ bậc 1.

C

sinh vật tiêu thụ bậc 2.

D

sinh vật tiêu thụ bậc 4.

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời con có cả cây quả đỏ và cây quả vàng?

Làm thế nào để xác định kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội?

- Để xác định kiểu gen mang tính trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là: + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.nullLàm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội - VietJackwww.vietjack.com › tra-loi-cau-hoi-sinh-9-bai-3-trang-11null

Xác định tương quan trời lặn có ý nghĩa gì?

Tương quan trội – lặn là hiện tượng phổ biến ở thế giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi. Vì vậy trong chọn giống cần phát hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội về cùng một kiểu gen nhằm tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế cao.nullTương quan trội lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn ...vietjack.com › Lớp 9 › Giải sgk Sinh học 9null

Tính trạng lấn là gì sinh 9?

- Tính trạng lặn : là tính trạng chỉ xuất hiện khi kiểu gen ở trạng thái đồng lặn. - Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.nullThế nào là tính trạng trội và tính trạng lặn ? Quy luật phân li được phát ...tuyensinh247.com › bai-tap-277870null

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình là di truyền độc lập với nhau?

Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau? Căn cứ vào tỉ lệ mỗi kiểu hình ở F2 bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó, Menđen đã xác định các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.nullBài 1 trang 16 SGK Sinh học 9 - Loigiaihay.comloigiaihay.com › ...null