nazi german là gì - Nghĩa của từ nazi german

nazi german có nghĩa là

A Đức quốc xã của Đức Hậu duệ

Thí dụ

Guy 1: "Hey nhìn về điều đó phát xít tóc anh ấy rất tóc vàng và anh ấy rất cao"
Guy 2: "Vâng, anh ấy là một người Đức Đức Quốc xã"