Sách bài tập tiếng anh lớp 3 trang 15

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Unit 1 lớp 3 Ethics trang 14, 15 trong Unit 1: My friends SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 1.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Smart Start Unit 1 Ethics trang 14, 15

A (trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start): Complete the words. (Hoàn thành các từ.)

Đáp án:

1. hi

2. good

3. great

Hướng dẫn dịch:

hi: xin chào

good: tốt

great: tuyệt vời

B (trang 14 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Read and write. (Đọc và viết.)

Đáp án:

1. name

2. How

3. good

4. I’m

Hướng dẫn dịch:

Alex: Chào! Tớ là Alex. Tên cậu là gì?

Bill: Chào, Alex. Tớ là Bill. Cậu thế nào?

Alex: Tớ tốt, còn cậu?

Bill: Tớ rất tuyệt!

C (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Listen and put a tick or a cross. (Nghe và đánh dấu ✔ hoặc dấu ✗)

D (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Look and write. (Nghe và viết.)

Đáp án:

1. Hi! It’s nice to meet you. – It’s nice to meet you, too.

2. How are you? – I’m good, and you?

3. How are you? – I’m great, and you?

4. Thank you. – You’re welcome.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào! Rất vui được gặp cậu. – Tôi cũng rất vui được gặp cậu.

2. Bạn thế nào? – Tôi ổn, còn cậu?

3. Bạn thế nào? – Tôi rất tốt, còn cậu?

4. Cảm ơn. – Không có gì.

E (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 iLearn Smart Start):Write the answers. (Viết các câu trả lời.)

Gợi ý:

1. Hi! How are you? – I’m good.

2. It’s nice to meet you. – It’s nice to meet you, too.

3. Thank you. – You’re welcome.

Hướng dẫn dịch:

1. Xin chào! Bạn thế nào? – Tôi ổn.

2. Rất vui được gặp cậu. – Tôi cũng rất vui được gặp cậu.

3. Cảm ơn. – Không có gì.

Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing - Global Success 3 Kết nối tri thức

1 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Đáp án:

1. Nam

2. Ms Hoa

3. This is Lucy.

4. That’s / That is Mr Long.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Nam.

2. Kia là cô Hoa.

3. Đây là Lucy.

4. Kia là thầy Long.

2 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Look and write (Nhìn và viết)

Đáp án:

1. it is

2. it isn’t (It’s Nam.)

3. Yes, it is.

4. No, it isn’t. (It’s Lucy.)

Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải Mai không? – Đúng vậy.

2. Đây có phải Ben không? – Không, (đó là Nam.)

3. Kia có phải Mary không? – Đúng vậy.

4. Kia có phải Linh không? – Không, (đó là Lucy.)

3 (trang 15 SBT Tiếng Anh lớp 3 Global Success): Draw and write about your friend (Vẽ và viết về bạn của em)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Global Success sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 3 Unit 3 trang 15 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 3. Mời các bạn đón xem:

Giải Unit 3 trang 15 Writing

1 (trang 15 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập tiếng anh lớp 3 trang 15

Đáp án:

1. Nam

2. Ms Hoa

3. This is Lucy.

4. That’s / That is Mr Long.

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là Nam.

2. Kia là cô Hoa.

3. Đây là Lucy.

4. Kia là thầy Long.

2 (trang 15 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập tiếng anh lớp 3 trang 15

Đáp án:

1. it is

2. it isn’t (It’s Nam.)

3. Yes, it is.

4. No, it isn’t. (It’s Lucy.)

Hướng dẫn dịch:

1. Đây có phải Mai không? – Đúng vậy.

2. Đây có phải Ben không? – Không, (đó là Nam.)

3. Kia có phải Mary không? – Đúng vậy.

4. Kia có phải Linh không? – Không, (đó là Lucy.)

3 (trang 15 Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3): Draw and write about your friend (Vẽ và viết về bạn của em)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải Kết nối tri thức hay, chi tiết khác: