Thầy giáo tiếng anh gọi là gì

- teacher (giáo viên) chỉ chung, nhưng thường dùng để chỉ người dạy trong trường học phổ thông: He was my primary school teacher. (Thầy ấy là giáo viên cấp 1 của tôi)

- lecturer (giảng viên) chỉ người dạy trong giảng đường đại học: The lecturer is booked for every night of the week. (Giảng viên đều có lớp dạy trong tất cả các đêm trong tuần.)

- mentor (người huấn luyện) : A good mentor produces many good trainees. (Người huấn luyện tốt thì sẽ đào tạo được nhiều nhân viên lành nghề.)

Và sau khi tôi đến Lhasa lúc bốn tuổi, tất cả những người xung quanh tôi, thầy giáo của tôi và thậm chí là những người quản gia, đã dạy cho tôi ý nghĩa của sự tử tế, lòng trung thực và sự quan tâm đến người khác.

And after my arrival in Lhasa at the age of four, all the people around me, my teachers and even the housekeepers, taught me what it means to be kind, honest, and caring.

Nếu không có Rhee Seok- Hee thầy giáo của tôi ở phổ thông thì tôi không thể tưởng tượng nổi bây giờ tôi sẽ ở đâu.

Without Connie Sheu, my absolutely phenomenal private teacher, I could never be anywhere near where I am today.

Đặc biệt tôi muốn nói cám ơn đến thầy giáo của tôi- Ong Johnson Teo, ngừơi đã luôn khích lệ tôi trong mọi việc và luôn khuyến khích tôi trong suốt qá trình học của mình.

I want to say thanks to my lecturer Mr Johnson Teo who motivates me in every subject and encourage me throughout my studies.

Chúng tôi tiếp cận những ý tưởng này,ăn cắp một cụm từ từ thầy giáo của tôi, từ" phía dưới nắm đấm cừa" hạ mình xuống cùng tầm con trẻ và nhìn lên thế giới tuyệt đẹp này theo góc nhìn của chúng, lấy những ví dụ phức tạp này và đơn giản hoá chúng không làm ngu chúng đi, mà đưa chúng về giá trị cốt lõi.

We approach these ideas,to steal a phrase from an old professor of mine, from"under the doorknob" getting down to toddler height and looking up at the great big world through their tiny little eyes, taking these seemingly complex ideas and simplifying them not dumbing them down, but homing in on the core concept.

Tiến sĩ Leopold Potsch, thầy giáo của tôi tại trường Realschule ở thành phố Linz, là người đã đưa yêu cầu này tới mức độ lý tưởng.

My teacher, Herr Doktor Leopold Pötsch of the Technical School in Linz, fulfilled this condition in truly ideal manner.

Tiến sĩ Leopold Potsch, thầy giáo của tôi tại trường Realschule ở thành phố Linz, là người đã đưa yêu cầu này tới mức độ lý tưởng.

Dr. Leopold Pötsch, my professor at the Realschule in Linz, embodied this requirement to an ideal degree.

Tôi còn nhó thầy giáo của tôi. Khi tôi bắt đầu bài học đầu tiên của tôi Tôi dường như đã sẵn sàng với những cái que.

I remember my teacher, when I first started, my very first lesson, I was all prepared with sticks, ready to go.

Vâng, tôi nhớ khi đang học lớp ba, tôi đãtrải qua khoảnh khắc này. Khi bố tôi, một người không bao giờ xin nghỉ phép, ông ấy là một công nhân điển hình, thuộc tầng lớp lao động nhập cư, ông đã nghỉ phép để đển trường, xem con trai mình học hành thế nào, thầy giáo của tôi đã nói với ông rằng," Ông biết không, cháu John học toán và mỹ thuật rất tốt.".

Well, I remember in third grade,I had this moment where my father, who never takes off from work, he's a classical blue collar, a working-class immigrant person, going to school to see his son, how he's doing, and the teacher said to him, he said,"You know,

Chữ thầy giáo tiếng Anh là gì?

Ngoài "teacher", thầy Quang Nguyen sẽ giới thiệu một số từ khác, cũng chỉ nhà giáo, người hướng dẫn như "educator", "lecturer", "tutor"...

Giáo viên ghi tiếng Anh là gì?

"Teacher" (giáo viên) là từ vựng quen thuộc, tuy nhiên nhiều người Việt thường phát âm sai.

Thầy là như thế nào?

Thầy là một cách xưng hô của con đối với người cha. Ngoài ra Thầy có thể là: Thầy mo. Thầy phù thủy.