Thuế suất đối với hàng hóa cho vay cho mượn năm 2024

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân tham gia vay vốn để đầu tư, kinh doanh. Vậy lãi vay có chịu thuế GTGT thì có được tính vào chi phí không? Tham khảo bài viết dưới đây của iHOADON để có câu trả lời nhé.

1. Lãi vay phải chịu thuế GTGT không?

Thuế suất đối với hàng hóa cho vay cho mượn năm 2024

Lãi vay có phải chịu thuế GTGT không?

- Lãi vay là chi phí trả cho khoản vay cho chủ sở hữu tài sản như một hình thức bồi thường khi sử dụng tài sản.

- Chi phí lãi vay là lãi tiền vay và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến các khoản vay của doanh nghiệp

- Tiền lãi vay bao gồm một số khoản như: lãi tiền vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chi phí tài chính cho việc thuê tài sản, các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay.

Căn cứ theo điểm a, điểm b khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi và điều 8 Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định về nhóm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng gồm có:

+ Dịch vụ cấp tín dụng dưới hình thức cho vay của tổ chức tín dụng

+ Các hoạt động cho vay riêng lẻ không phải là tổ chức tín dụng

Tóm lại tiền lãi vay không chịu thuế GTGT.

2. Chi phí lãi vay có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Thuế suất đối với hàng hóa cho vay cho mượn năm 2024

Chi phí lãi vay có được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh

- Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ mà từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Tiền lãi vay có phải xuất hóa đơn không?

Thuế suất đối với hàng hóa cho vay cho mượn năm 2024

Tiền lãi vay có xuất hóa đơn hay không?

Khi đi vay của doanh nghiệp thì:

Bên cho vay

+ Khi thu tiền lãi cho vay, công ty cho vay phải lập hóa đơn GTGT

+ Trên hóa đơn ghi rõ thu lãi tiền vay

+ Dòng thuế suất, số thuế

Bên đi vay

+ Hợp đồng vay tiền

+ Chứng từ giao dịch

+ Hóa đơn thu tiền lãi vay

Căn cứ theo Công văn 39989/CT-TTHT năm 2018 của Cục thuế Thành phố Hà Nội, hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng và khoản lãi tiền vay được xác định là doanh thu và phải xuất hóa đơn cho khách hàng vay vốn.

Mặt khác theo Công văn 1332/TCT-DNL năm 2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thu lãi tiền vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thì có thể không sử dụng hóa đơn GTGT mà thay thế bằng chứng từ thu lãi tiền vay. Chứng từ thu tiền hợp pháp sẽ vẫn được xem là hóa đơn.

Tóm lại, ngân hàng phải xuất hóa đơn lãi vay.

4. Tiền lãi vay có phải nộp thuế TNCN không?

Thuế suất đối với hàng hóa cho vay cho mượn năm 2024

Tiền lãi vay có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, điều 2 thông tư số 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân dưới các hình thức tiền lãi nhận được từ việc cho vay, thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước.

Như vậy thì các nhân cho vay tiền mà có thu tiền lại (tiền lãi cho vay) thì đó là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.