Trong dạy học môn đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo đức Tiểu học

Câu1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Đạo đức gồm những mặt nào?

 • Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.
  Trong dạy học môn đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về các năng lực được phát triển qua dạy học môn Đạo đức là biểu hiện của những năng lực nào?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, trắc nghiệm khách quan có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Tư duy của học sinh.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra tự luận trong dạy học môn Đạo đức có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.
 • Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp quan sát có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Những biểu hiện năng lực theo quy định của chương trình giáo dục.
 • Thái độ, hành vi đạo đức của học sinh.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh, quá trình học sinh tư duy.
 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh, quá trình học sinh tư duy.
 • Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Những sản phẩm hoạt động có thể được đánh giá gồm những gì?

 • Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...
 • Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp...
 • Các loại phiếu học tập; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động...; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp...

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Đạo đức gồm những nội dung gì?

 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá định kỳ bao gồm những gì?

 • Các biểu hiện về năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • Các biểu hiện về phẩm chất và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Đạo đức có những biểu hiện gì?

 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu11. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình nhận thức có những mức độ nào?

 • Phản hồi thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Trắc nghiệm khách quan có ưu điểm gì?

 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá trên quy mô số lượng học sinh lớn.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học sinh lớn

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề trong môn Đạo đức, giáo viên có thể tiến hành theo những bước cơ bản nào?

 • Xác định mục tiêu, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Đường phát triển năng lực trong môn Đạo đức gồm mấy mức độ?

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực Nhận thức chuẩn mực hành vi có những chỉ báo nào?

 • Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn
 • Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.
 • Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.
 • Cả 3 ý trên.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Để sử dụng các kết quả kiểm tra, đánh giá nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, cải tiến chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể tiến hành như thế nào?

 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Mức chưa hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học và chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Chưa thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học, chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?
 • Thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

 • Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Thực hiện tốt một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 3 môn đạo đức đầy đủ nhất

Câu 1: Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh? Đáp án: thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn đạo đức.

Câu 2: Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh? Đáp án: thực hiện được các yêu cầu học tập của môn đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn đạo đức.

Câu 3: Đường phát triển năng lực trong môn đạo đức gồm mấy mức độ? Đáp án: 3

Câu 4: Trắc nghiệm khách quan có ưu điểm gì? Đáp án: Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học sinh lớn

Câu 5: Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì? Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Câu 6: Quá trình nhận thức có những mức độ nào? Đáp án: Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 7: Những sản phẩm hoạt động có thể được đánh giá gồm những gì? Đáp án: Các loại phiếu học tập, tranh ảnh, thiệp, cổ động,… những đồ dùng, tiền quyên góp…

Câu 8: Nội dung đánh giá định kỳ gồm những gì? Đáp án: Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9: Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn đạo đức gồm những nội dung gì? Đáp án: các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học đã được quy định trong chương trình môn học.

Câu 10: Đặc điểm hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển, năng lực trong dạy học môn đạo đức có những biểu hiện gì? Đáp án: Cẩn đoán và khuyến khích các nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu 11: Trong dạy học môn đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì? Đáp án: Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh, quá trình học sinh tư duy.

Câu 12: Trong dạy môn đạo đức, trắc nghiệm khách quan có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì? Đáp án: Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 13: Yêu cầu cần đạt về các năng lực được phát triển qua dạy học môn đạo đức là biểu hiện của những năng lực nào? Đáp án: Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Câu 14: Nội dung đạo đức gồm những mặt nào? Đáp án: Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.

Tải xuống (link google)

Liên hệ

Thầy Hoàng – Giáo viên trường PTDTBT THCS Nậm Ban.
Facebook:https://www.facebook.com/netsinh
Fanpage:https://www.facebook.com/Blogtailieu
Youtube:https://www.youtube.com
Nhóm Vui học mỗi ngày

Rate this post

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Mô đun 2 môn Đạo đức

Câu 1. Các năng lực được hình thành, phát triển trong môn Đạo đức gồm những năng lực nào?

A. Năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, nàng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội.

Câu 2. Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội trong môn Đạo đức gồm các năng lực cụ thể nào?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 3. Định hướng phương pháp dạy học trong Chương trình giáo dục phố thông tổng thể liên quan đến những yếu tố nào?

B. Vai trò của giao viên, vai trò của học sinh, các loại hoạt động của học sinh, các hình thức hoạt động học tập.

Câu 4. Việc tự học của học sinh được trong môn Đạo đức thể hiện qua các khâu, các bước nào?

C. Lập kế hoạch hoạt động, tiến hành các hoạt động, kiểm tra quá trình thực hiện hoạt động, đánh giá quá trình tham gia, thực hiện hoạt động.

Câu 5. Quá trình dạy học môn Đạo đức được tổ chức qua những hoạt động nào?

A, Khởi động, hình thành tri thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

Câu 6. Việc phát triển tư duy của học sinh trong môn Đạo đức đòi hỏi giáo viên thực hiện những yêu cầu gì?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 7. Phương pháp tổ chức trò chơi được vận dụng trong môn Đạo đức có thê được tô chức cho hoạt động nào?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 8. Phương pháp điều tra trong dạy học môn Đạo đức giúp học sinh xác định được những vân đề gì?

D. Cả 3 ý trên.

Câu 9. Đặc trưng của phương pháp rèn luyện trong môn Đạo đức là giúp học sinh hình thành được kết quả gì?

C. Hành vi

Câu 10. Phương pháp dự án trong môn Đạo đức có những đặc trưng gì?

B. Định hướng thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn xã hội, tính phức hợp, định hướng sản phẩm.

Câu 11. Khi xác định mục tiêu của bài học đạo đức, giáo viên cần căn cứ vào những yếu tô cơ bản nào?

E. Cả 4 ý trên

Câu 12. Để lựa chọn và xây dựng nội dung bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học trong qua trình thiết kế bài học đạo đức, giáo viên cân căn cứ vào những yếu tố nào?

C. Nội dung và yêu câu cân đạt của Chương trình môn đạo đức, mục tiêu của bài học đã đề ra, bối cảnh cuộc sống, thực tiễn địa phương, khả năng, hứng thú của học sinh, tỉnh tích hợp của nội dung bài học liên quan các môn học khác.

Câu 13. Khi thiết kế hoạt động tại hiện trường cho bài học trong môn Đạo đức, giáo viên cần xác định những yếu tố nào?

C. Mục tiêu, nội dụng, phương pháp, quy mô học sinh tham gia, thời gian học tập tại hiện trường, phương tiện, sự phối hợp với các lực lượng giáo dục, việc đánh giá hoạt động.

Câu 14. Cấu trúc của một kế hoạch dạy học bài đạo đức phát triên năng lực gồm những yếu tố nào?

D. Cả 3 ý trên

Câu 15. Mục tiêu bài học đạo đức gồm có những nội dung gì?

A. Kiến thức, thái độ, kỹ nằng, hành vi và những biểu hiện phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh qua bài học.

Câu 16. Mỗi bài học đạo đức có thể được tổ chức qua các hoạt động nào?

B. Khởi động, hình thành trị thức, thực hành, ứng dụng, mở rộng.

Câu 17. Cấu trúc một hoạt động trong kế hoạch dạy học bài đạo đức gồm có những yếu tố nào?

C. Tên của hoạt động, mục tiêu hoạt động, các bước tiến hành hoạt động.

Câu 18. Mục đích kiểm tra, đánh giá học sinh trong dạy học môn Đạo đức là gì?

D. Cả 3 ý trên.

Câu 19. Những ai tham gia kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Đạo đức?

C. Cả 2 ý trên.

Câu 20. Trong dạy học môn Đạo đức, có những phương pháp kiêm tra, đánh giá nào?

C. Vấn đáp, đối thoại, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, quan sát, trắc nghiệm tự luận, trắc nghiệm khách quan.