3,6 km/h bằng bao nhiêu cm/min

Kilômet trên phútMét trên giây40km/min666.67m/s41km/min683.33m/s42km/min700.00m/s43km/min716.67m/s44km/min733.33m/s45km/min750.00m/s46km/min766.67m/s47km/min783.33m/s48km/min800.00m/s49km/min816.67m/s50km/min833.33m/s51km/min850.00m/s52km/min866.67m/s53km/min883.33m/s54km/min900.00m/s55km/min916.67m/s56km/min933.33m/s57km/min950.00m/s58km/min966.67m/s59km/min983.33m/s

Lúc 7 giờ hai người cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 36 km, chuyển động cùng chiều, xe A chạy phía sau xe B. Vận tốc của xe thứ nhất là 40 km/h, vận tốc của xe thứ hai là 45 km/h, sau 1 giờ 20 phút khoảng cách giữa hai xe là bao nhiêu?

Xem chi tiết
Home/Bao nhiêu/Quy đổi từ km/h sang m/min (Kilômét trên giờ sang Mét trên phút)

Bao nhiêuQuy đổi từ km/h sang m/min (Kilômét trên giờ sang Mét trên phút)

Linh TrầnTháng Một 7, 2023Last Updated: Tháng Một 7, 2023

20 3 minutes read

Linh TrầnTháng Một 7, 2023Last Updated: Tháng Một 7, 2023

20 3 minutes read

Please provide values below to convert kilometer/hour [km/h] to centimeter/minute [cm/min], or vice versa.

Kilometer/hour to Centimeter/minute Conversion Table

Kilometer/hour [km/h]Centimeter/minute [cm/min]0.01 km/h16.6666666667 cm/min0.1 km/h166.6666666667 cm/min1 km/h1666.6666666667 cm/min2 km/h3333.3333333333 cm/min3 km/h5000 cm/min5 km/h8333.3333333334 cm/min10 km/h16666.666666667 cm/min20 km/h33333.333333333 cm/min50 km/h83333.333333334 cm/min100 km/h166666.66666667 cm/min1000 km/h1666666.6666667 cm/min

How to Convert Kilometer/hour to Centimeter/minute

1 km/h = 1666.6666666667 cm/min
1 cm/min = 0.0006 km/h

Example: convert 15 km/h to cm/min:
15 km/h = 15 × 1666.6666666667 cm/min = 25000 cm/min


Convert Kilometer/hour to Other Speed Units

The kilometre per hour (American English: kilometer per hour) is a unit of both speed (scalar) and velocity (vector).

The km/h is the worldwide most commonly used speed unit on road signs and car speedometers.


Metric conversions and more

ConvertUnits.com provides an online conversion calculator for all types of measurement units. You can find metric conversion tables for SI units, as well as English units, currency, and other data. Type in unit symbols, abbreviations, or full names for units of length, area, mass, pressure, and other types. Examples include mm, inch, 100 kg, US fluid ounce, 6'3", 10 stone 4, cubic cm, metres squared, grams, moles, feet per second, and many more!

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

3,6 km/h bằng bao nhiêu cm/min

Đáp án + Giải thích các bước giải:

`3,6km//h=(3,6*100000cm)/(60min)=6000cm//min`

`120 cm//s=(120/100m)/s=1,2m//s`

               `=(120/100000km)/(1/3600h)=4,32km//h`