5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

Từ Vựng Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ N Thông Dụng Nhất

 • 2046

Nếu bạn muốn đạt điểm cao hay tự tin trong giao tiếp hằng ngày thì từ vựng là phần không thể thiếu. Vậy hôm nay hãy cùng với Anh ngữ Platera mở rộng vốn từ bằng cách học ngay các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ N. Đừng bỏ lỡ bài viết sau vì những từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N sẽ rất hữu ích đấy nhé!

 • Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N có 3 Ký Tự
 • từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 4 ký tự
 • Từ vựng tiếng Anh có gồm 5 chữ cái Bắt đầu từ N
 • Từ vựng tiếng anh bắt đầu chữ N gồm 6 Ký Tự
 • Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N có 7 Ký tự
 • Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ N có 8 ký tự
 • Từ vựng tiếng Anh có 9 ký tự bắt đầu bằng chữ N
 • Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 10 ký tự
 • Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 11 Ký Tự
 • Những Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 12 ký tự
 • Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ n có 13 chữ cái
 • Lời kết

5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

Khám phá ngay những từ vựng bắt đầu từ chữ N

Chúng ta hãy bắt đầu bằng những từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N phổ biến hằng ngày nhất nhé!

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Now /naʊ/ Bây giờ
Net /nɛt/ Lưới, mạng
Not /nɑːt/ Không
New /njuː/ Mới
Nut /nʌt/ Quả hạch; đầu

từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 4 ký tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Neck  /nek/ Cổ
Need /niːd/ Cần
Nose /noʊz/ Mũi 
Note  /noʊt/ Ghi chú; ghi chép
Nail   /neɪl/ Móng tay
Next /nekst/ Tiếp theo 
Nice /naɪs/ Đẹp; thú vị
News  /njuːz/ Tin tức 
Nest /nest/ Tổ, ổ/ làm tổ
Name  /neɪm/ Tên
Neat  /niːt/ Sạch, ngăn nắp
Near  /nɪr/ Gần, cận; ở gần
Navy   /ˈneɪ.vi/ Hải quân

Từ vựng tiếng Anh có gồm 5 chữ cái Bắt đầu từ N

5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

Bắt đầu với N thì có được bao nhiêu từ vựng nhỉ?

Bạn đã biết được bao nhiêu từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N mà có 5 chữ cái nhỉ? Cùng ôn tập xem có bao nhiêu từ vựng nhé!

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Needs /nidz/ Cần
Niece  /niːs/ Cháu gái
Naked /ˈneɪ.kɪd/ Trơ trụi; trần trụi; khoả thân
Nerve /nɜːv/ Khí lực, thần kinh, can đảm
Newly  /ˈnjuː.li/ Mới
Nurse  /nɜːs/ Y tá
Never /ˈnev.ər/ Không bao giờ
Night  /naɪt/ Đêm, buổi tối; đêm tối
North /nɔːθ/ Hướng Bắc
Noise  /nɔɪz/ Ồn ào, sự huyên náo
Noisy  /nɔɪz/ Ồn ào, huyên náo
Noway  /’nouwaiz/ Không đời nào
Novel  /ˈnɒv.əl/ Tiểu thuyết, truyện
Nurse  /nɜːs/ Y tá

Từ vựng tiếng anh bắt đầu chữ N gồm 6 Ký Tự

5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

Ôn tập cùng Anh ngữ Platerra

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Nearly /ˈnɪə.li/ Gần, giống lắm, giống hệt
Nation  /ˈneɪ.ʃən/ Dân tộc, quốc gia
Notice /ˈnəʊ.tɪs/ Chú ý
Newbie  /ˈnjuː.bi/ Thành viên mới
Nobody /ˈnəʊ.bə.di/ /ˈnəʊ.bɒd.i/ Không một ai
Nearby  /ˌnɪəˈbaɪ/ Lân cận
Number  /ˈnʌm.bər/ Con số
Napkin /ˈnæp.kɪn/ Khăn ăn
Noodle /ˈnuː.dəl/ Bún
Notice  /ˈnəʊ.tɪs/ Thông báo; chú ý
Normal  /ˈnɔː.məl/ Đơn giản
Needle  /ˈniː.dəl/ Cái kim, mũi nhọn
Neatly  /ˈniːt.li/ Gọn gàng, ngăn nắp
Nephew /ˈnef.juː/ /ˈnev.juː/ Cháu trai
Nature /ˈneɪ.tʃər/ Tự nhiên; thiên nhiên
Narrow  /ˈnær.əʊ/ Hẹp

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N có 7 Ký tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Naughty /ˈnɔː.ti/ Nghịch ngợm
Network /ˈnet.wɜːk/ Mạng lưới
Nuclear /ˈnjuː.klɪər Nguyên tử
Nowhere /ˈnoʊ.wer/ Không nơi nào
Neither /ˈnaɪ.ðər/ /ˈniː.ðər/ Cũng không
Natural /ˈnætʃ.ər.əl/ Tự nhiên
Nervous /ˈnɜː.vəs/ Lo lắng
Nothing /ˈnʌθ.ɪŋ/ Không gì cả

Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ N có 8 ký tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Northern /nɔːθ/ Phương Bắc
Nowadays  /ˈnaʊ.ə.deɪz/ Ngày nay
Notebook  /ˈnəʊt.bʊk/ Sổ ghi chép
Neckwear /’nekweə/ Khăn choàng cổ
Negligee  /ˈneɡ.lɪ.ʒeɪ/ Người da đen
Novation  /nəʊˈveɪʃən/ Nâng cao

Từ vựng tiếng Anh có 9 ký tự bắt đầu bằng chữ N

5 chữ cái với chữ cái l n o năm 2022

Mở rộng vốn từ cùng với Platerra bạn nhé!

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Necessary /ˈnes.ə.ser.i/ Cần thiết
Neighbour /ˈneɪ.bər/ Người hàng xóm
Naturally /’nætʃrəli/ Một cách tự nhiên
Negotiate  /nəˈɡəʊ.ʃi.eɪt/ Đàm phán
Northeast  /ˌnɔːθˈiːst/ Hướng Đông Bắc
Nutrition  /njuːˈtrɪʃ.ən/ Dinh dưỡng
Narrative  /ˈnær.ə.tɪv/ Tường thuật
Nightmare  /ˈnaɪt.mer/ Ác mộng
Nightlife /ˈnaɪt.laɪf/ Cuộc sống về đêm
Numerical /nʊ.ˈmɛr.ɪ.kəl/ Thuộc về số
Normative /ˈnɔː.mə.tɪv/ Quy phạm, giá trị
Newspaper  /ˈnjuːzˌpeɪ.pər/ Tờ báo, giấy báo
Necessity /nəˈses.ə.ti/ Sự cần thiết

Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 10 ký tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Negligible  /ˈneɡ.lɪ.dʒə.bəl/ Có thể bỏ qua, không đáng kể
Newsletter /ˈnjuːzˌlet.ər/ Bảng tin
Nationwide  /ˌneɪ.ʃənˈwaɪd/ Thế giới chung, toàn quốc
Navigation /ˈnæv.ɪ.ɡeɪt/ Dẫn đường
Negligence  /ˈneɡ.lɪ.dʒəns/ Thiếu trách nhiệm
Neglectful /nɪˈɡlekt.fəl/ Thiếu chú ý, bỏ quên
Noticeable  /ˈnəʊ.tɪ.sə.bəl/ Đáng chú ý, thấy rõ ràng
Nomination  /ˈnɒm.ɪ.neɪt/ Sự đề cử, sự bình chọn
Nightshade  /ˌded.li ˈnaɪt.ʃeɪd/ Cây mồng tơi

Các từ tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 11 Ký Tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Necessitate /nəˈses.ɪ.teɪt/ Cần thiết, bắt buộc
Negotiation  /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ Sự giao dịch
Necessarily /ˈnes.ə.ser.ɪl.i/ Nhất thiết
Nationality /ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/ /ˌnæʃˈnælˈæl.ə.ti/ Quốc tịch
Neutralizer /ˈnuː.trə.ˌlɑɪz/ Chất trung hoà
Newsreaders /ˈnjuːzˌriː.dər/ Người đọc tin tức
Neutralized  /ˈnjuː.trə.laɪz/ Vô hiệu hoá

Những Từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ N gồm 12 ký tự

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Neglectfully Đang cập nhật phiên âm hoàn thiện nhất Lơ đễnh
Nevertheless  /ˌnev.ə.ðəˈles/ Tuy nhiên
Neighborhood  /ˈneɪ.bɚ.hʊd/ Khu vực lân cận
Notification  /ˌnəʊ.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ Thông báo
Negotiations /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən/ Đàm phán, sự đổi chác
Naturalistic /ˌnætʃ.ər.əlˈɪs.tɪk/ Tự nhiên
Nephropathic Đang cập nhật phiên âm hoàn thiện nhất Suy thận

Những từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ n có 13 chữ cái

Từ Vựng  Phiên Âm  Ý Nghĩa
Nondeductible  /dɪ.ˈdək.tə.bəl/ Không được khấu trừ
Noncompliance  /’nɔnkəm’plaiəns/ Không tuân thủ, không bằng lòng
Nonconformity /.ˈfɔr.mə.ti/ Không phù hợp
Nonconformist /.ˈfɔr.mɪst/ Người không tuân thủ
Nonproductive  /’nɔnprə’dʌktiv/ Không hiệu quả, không sản xuất
Nonnegotiable Đang cập nhật phiên âm hoàn thiện nhất Không thể thương lượng
Nonreflecting /rɪ.ˈflɛk.ʃən/ Không phản ánh

Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết từ Anh ngữ Platera sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều vốn từ vựng hữu ích nhé! Ngoài ra, từ vựng sẽ vô cùng phong phú và nhiều ngữ nghĩa khác nhau đối với mỗi từ trong từng ngữ cảnh. Nếu bạn cần học tiếng Anh cấp tốc; hoặc mất gốc tiếng Anh; hoặc chuẩn bị cho những kỳ thi TOIEC, IELTS,… Hãy liên hệ ngay với Platera để tìm được khóa học phù hợp và nhận ưu đãi đặc biệt khi đăng ký khóa học bạn nhé!

Trang chủ & nbsp; & nbsp; | & nbsp; Tất cả & nbsp; từ & nbsp; & nbsp; | & nbsp; Bắt đầu & nbsp; với & nbsp; & nbsp; | & nbsp; Kết thúc & nbsp; với & nbsp; & nbsp; | & nbsp; Chứa & nbsp; ab & nbsp; & nbsp; | & nbsp; Chứa & nbsp; a & nbsp; && nbsp; b & nbsp; & nbsp; | & nbsp; At & nbsp; vị trí

Bấm để thêm một chữ cái thứ ba

Bấm để xóa chữ cái cuối cùng

Bấm để thay đổi Word Sizeall & nbsp; Bảng chữ cái & nbsp; & nbsp; Tất cả & nbsp; by & nbsp; size & nbsp; & nbsp; 2 & nbsp; & nbsp; 3 & nbsp; & nbsp; 4 & nbsp; & nbsp; 5 & ​​nbsp; & nbsp; 6 & nbsp; & nbsp; 7 & nbsp; & nbsp; 8 & nbsp; & nbsp; 9 & nbsp; & nbsp; 10 & nbsp; & nbsp; 11 & nbsp; & nbsp; 12 & nbsp; & nbsp; 13 & nbsp; & nbsp; 14 & nbsp; & nbsp; 15
All alphabetical   All by size   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Có 170 từ năm chữ cái không có

Amino làm phiền anoas anode anole anomy bean ca Canon chino corno cyano dinos donno ennog enoki enols enorm enows fanon fanos finos ganof genoa gnome gnows guano danh dự MANOS MINOR MINOS MONOS NINONNOAHSNOBBY NOBLE NOBLY NOCKS NODAL NODDY NODES NODUS NOELS NOGGS NOHOW NOILS NOILYNOINTNOIRS NOISE NOISYNOLES NOLLSNOLOS NOMAD NOMAS NOMEN NOMESNOMICNOMOI NOMOS NONAS NONCE NONES NONETNONGS NONIS NONNYNONYLNOOITNOOKS NOOKY NOONSNOOPSNOOSE NOPAL NORIA NORISNORKS NORMANORMS NORTH NOSEDNOSERNOSES NOSEY NOTAL NOTCH NOTED NOTER NOTES NOTUMNOULD NOULE NOULSNOUNSNOUNY NOUPSNOVAE NOVAS Novelnovumnowaynowed nowlsnowtsnowty noxal noxes Noyau noyed Noyes phono piano pinon pinot porno quino rhino segno senor snoTNO ANNOY ANOAS ANODE ANOLE ANOMY BEANO CANOE CANON CHINO CORNO CYANO DINOS DONOR DUNNO ENNOG ENOKI ENOLS ENORM ENOWS FANON FANOS FINOS GANOF GENOA GENOM GNOME GNOWS GONOF GUANO HONOR IMINO INORB KEENO KENOS KINOS KNOBS KNOCK KNOLL KNOPS KNOSP KNOTS KNOUT KNOWE KNOWN KNOWS LENOS LINOS LLANO MANOR MANOS MINOR MINOS MONOS NINON NOAHS NOBBY NOBLE NOBLY NOCKS NODAL NODDY NODES NODUS NOELS NOGGS NOHOW NOILS NOILY NOINT NOIRS NOISE NOISY NOLES NOLLS NOLOS NOMAD NOMAS NOMEN NOMES NOMIC NOMOI NOMOS NONAS NONCE NONES NONET NONGS NONIS NONNY NONYL NOOIT NOOKS NOOKY NOONS NOOPS NOOSE NOPAL NORIA NORIS NORKS NORMA NORMS NORTH NOSED NOSER NOSES NOSEY NOTAL NOTCH NOTED NOTER NOTES NOTUM NOULD NOULE NOULS NOUNS NOUNY NOUPS NOVAE NOVAS NOVEL NOVUM NOWAY NOWED NOWLS NOWTS NOWTY NOXAL NOXES NOYAU NOYED NOYES PHONO PIANO PINON PINOT PORNO QUINO RHINO SEGNO SENOR SNOBS SNODS SNOEK SNOEP SNOGS SNOKE SNOOD SNOOK SNOOL SNOOP SNOOT SNORE SNORT SNOTS SNOUT SNOWK SNOWS SNOWY STENO SYNOD TENNO TENON TENOR VENOM VINOS WINOS XENON

Các từ trong màu đen được tìm thấy trong cả từ điển TWL06 và SOWPods; Các từ màu đỏ chỉ có trong từ điển SOWPods.red are only in the sowpods dictionary.

Chỉnh sửa & nbsp; Danh sách & nbsp; & nbsp; Trước & nbsp; Danh sách & nbsp; & nbsp; Tiếp theo & NBSP; Danh sách


Xem danh sách này cho:

 • Mới ! Wiktionary tiếng Anh: 557 từ English Wiktionary: 557 words
 • Scrabble trong tiếng Pháp: 129 từ
 • Scrabble trong tiếng Tây Ban Nha: 215 từ
 • Scrabble bằng tiếng Ý: 249 từ

 1. 5 chữ cái bắt đầu bằng oi.
 2. Một từ 5 chữ cái với nguyên âm là gì?
 3. Có nhiều tùy chọn hơn có sẵn khi bạn thử các từ năm chữ cái với ba nguyên âm và danh sách bao gồm các từ phổ biến như một mình, nhà, và đài phát thanh. Họ cũng đoán tốt hơn, tùy thuộc vào phương pháp và chiến lược của bạn, bởi vì chúng có nhiều khả năng là câu trả lời thực tế cho Wordle hàng ngày hơn hầu hết các từ với bốn ...
 4. Người tìm từ

Danh sách từ cho trò chơi Word

Từ có chữ cái

Từ có chữ LNO

Từ có chữ LNO

Các từ có chữ LNO có thể giúp bạn ghi điểm từ chơi lớn với Friends® và Scrabble®. Có một danh sách các từ với một chữ cái cụ thể, hoặc kết hợp các chữ cái, có thể là những gì bạn cần để quyết định bước đi tiếp theo của bạn và đạt được lợi thế so với đối thủ của bạn. Trong khi bạn ở đó, thì don quên quên nhìn vào những từ bắt đầu bằng LNO và các từ kết thúc bằng LNO. Công cụ tìm từ của bạn cung cấp cho bạn các từ để tập trung vào, mỗi từ có số điểm cho Scrabble® và Words với Friends®.

 • Từ với Friends®
 • Điểm
 • Sắp xếp theo

Điểm

Từ A đến ZTừ có chữ LNOCác từ có chữ LNO có thể giúp bạn ghi điểm từ chơi lớn với Friends® và Scrabble®. Có một danh sách các từ với một chữ cái cụ thể, hoặc kết hợp các chữ cái, có thể là những gì bạn cần để quyết định bước đi tiếp theo của bạn và đạt được lợi thế so với đối thủ của bạn. Trong khi bạn ở đó, thì don quên quên nhìn vào những từ bắt đầu bằng LNO và các từ kết thúc bằng LNO. Công cụ tìm từ của bạn cung cấp cho bạn các từ để tập trung vào, mỗi từ có số điểm cho Scrabble® và Words với Friends®.
Từ với Friends®lnourishments 27

Danh sách từ phổ biến có chứa LNO

Các từ chứa LNO và bắt đầu với

 • B
 • M
 • S

Các từ chứa LNO và kết thúc

 • D
 • E
 • S
 • Các từ chứa LNO và kết thúc

D

 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

E

5 chữ cái bắt đầu bằng o là gì?

5 Từ chữ bắt đầu bằng O..
oaken..
oakum..
oared..
oasal..
oases..
oasis..
oasts..
oaten..

5 chữ cái l từ là gì?

5 chữ cái bắt đầu với L Laari.nhãn mác.nhân công.Labra.có dây.laari. label. labor. labra. laced.

Một từ 5 chữ cái với OI là gì?

5 chữ cái bắt đầu bằng oi.

Một từ 5 chữ cái với nguyên âm là gì?

Có nhiều tùy chọn hơn có sẵn khi bạn thử các từ năm chữ cái với ba nguyên âm và danh sách bao gồm các từ phổ biến như một mình, nhà, và đài phát thanh.Họ cũng đoán tốt hơn, tùy thuộc vào phương pháp và chiến lược của bạn, bởi vì chúng có nhiều khả năng là câu trả lời thực tế cho Wordle hàng ngày hơn hầu hết các từ với bốn ...“alone,” “house,” and “radio.” They're also better guesses, depending on your method and strategy, because they're more likely to be the actual answer to the daily Wordle than most words with four ...