5 từ với các chữ cái s o r e năm 2022

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P có tất cả 281 từ vựng thông dụng thường được sử dụng trong giao tiếp. Cùng tìm hiểu chủ đề này qua bài viết dưới đây.

 • Từ vựng Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P
 • Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ P

 1. pace (n) /peis/ bước chân, bước
 2. pack (v) (n) /pæk/ gói, bọc; bó, gói
 3. package (n) (v) /pæk.ɪdʒ/ gói đồ, bưu kiện; đóng gói, đóng kiện
 4. packaging (n) /”pækidzŋ/ bao bì
 5. packet (n) /’pækit/ gói nhỏ
 6. page (n) (abbr. p) /peidʒ/ trang (sách)
 7. pain (n) /pein/ sự đau đớn, sự đau khổ
 8. painful (adj) /’peinful/ đau đớn, đau khổ
 9. paint (n) (v) /peint/ sơn, vôi màu; sơn, quét sơn
 10. painting (n) /’peintiɳ/ sự sơn; bức họa, bức tranh
 11. painter (n) /peintə/ họa sĩ
 12. pair (n) /pɛə/ đôi, cặp
 13. palace (n) /ˈpælɪs/ cung điện, lâu đài
 14. pale (adj) /peil/ taí, nhợt
 15. pan (n) /pæn – pɑ:n/ xoong, chảo
 16. panel (n) /’pænl/ ván ô (cửa, tường), pa nô
 17. pants (n) /pænts/ quần lót, đùi
 18. paper (n) /´peipə/ giấy
 19. parallel (adj) /’pærəlel/ song song, tương đương
 20. parent (n) /’peərənt/ cha, mẹ
 21. park (n) (v) /pa:k/ công viên, vườn hoa; khoanh vùng thành công viên
 22. parliament (n) /’pɑ:ləmənt/ nghi viện, quốc hội
 23. part (n) /pa:t/ phần, bộ phận
 24. take part (in) tham gia (vào)
 25. particular (adj) /pə´tikjulə/ riêng biệt, cá biệt
 26. particularly (adv) /pə´tikjuləli/ một cách đặc biệt, cá biệt, riêng biệt
 27. partly (adv) /´pa:tli/ đến chừng mực nào đó, phần nào đó
 28. partner (n) /’pɑ:tnə/ đối tác, cộng sự
 29. partnership (n) /´pa:tnəʃip/ sự chung phần, sự cộng tác
 30. party (n) /ˈpɑrti/ tiệc, buổi liên hoan; đảng
 31. pass (v) /´pa:s/ qua, vượt qua, ngang qua
 32. passing (n) (adj) /´pa:siη/ sự đi qua, sự trôi qua; thoáng qua, ngắn ngủi
 33. passage (n) /ˈpæsɪdʒ/ sự đi qua, sự trôi qua; hành lang
 34. passenger (n) /’pæsindʤə/ hành khách
 35. passport (n) /´pa:spɔ:t/ hộ chiếu
 36. past (adj) (n)prep., (adv) /pɑ:st/ quá khứ, dĩ vãng; quá, qua
 37. path (n) /pɑ:θ/ đường mòn; hướng đi
 38. patience (n) /´peiʃəns/ tính kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì, sự chịu đựng
 39. patient (n) (adj) /’peiʃənt/ bệnh nhân; kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
 40. pattern (n) /’pætə(r)n/ mẫu, khuôn mẫu
 41. pause (v) (n) /pɔ:z/ tạm nghỉ, dừng; sự tạm nghỉ, sự tạm ngừng
 42. pay (v) (n) /pei/ trả, thanh toán, nộp; tiền lương
 43. payment (n) /’peim(ə)nt/ sự trả tiền, số tiền trả, tiền bồi thường
 44. peace (n) /pi:s/ hòa bình, sự hòa thuận
 45. peaceful (adj) /’pi:sfl/ hòa bình, thái bình, yên tĩnh
 46. peak (n) /pi:k/ lưỡi trai; đỉnh, chóp
 47. pen (n) /pen/ bút
 48. pence (n) /pens/ đồng xu
 49. penny /´peni/ đồng xu
 50. pencil (n) /´pensil/ bút chì
 51. penny (n) (abbr. p) /´peni/ số tiền
 52. pension (n) /’penʃn/ tiền trợ cấp, lương hưu
 53. people (n) /ˈpipəl/ dân tộc, dòng giống; người
 54. pepper (n) /´pepə/ hạt tiêu, cây ớt
 55. per prep. /pə:/ cho mỗi
 56. per cent (NAmE usually percent) (n)(adj) (adv) phần trăm
 57. perfect (adj) / pə’fekt/ hoàn hảo
 58. perfectly (adv) /´pə:fiktli/ một cách hoàn hảo
 59. perform (v) /pə´fɔ:m/ biểu diễn; làm, thực hiện
 60. performance (n) /pə’fɔ:məns/ sự làm, sự thực hiện, sự thi hành, sự biểu diễn
 61. performer (n) /pə´fɔ:mə/ người biểu diễn, người trình diễn
 62. perhaps (adv) /pə’hæps/ có thể, có lẽ
 63. period (n) /’piəriəd/ kỳ, thời kỳ, thời gian; thời đại
 64. permanent (adj) /’pə:mənənt/ lâu dài, vĩnh cửu, thường xuyên
 65. permanently (adv) /’pə:mənəntli/ cách thường xuyên, vĩnh cửu
 66. permission (n) /pə’miʃn/ sự cho phép, giấy phép
 67. permit (v) /’pə:mit/ cho phép, cho cơ hội
 68. person (n) /ˈpɜrsən/ con người, người
 69. personal (adj) /’pə:snl/ cá nhân, tư, riêng tư
 70. personally (adv) /´pə:sənəli/ đích thân, bản thân, về phần rôi, đối với tôi
 71. personality (n) /pə:sə’næləti/ nhân cách, tính cách; nhân phẩm, cá tính
 72. persuade (v) /pə’sweid/ thuyết phục
 73. pet (n) /pet/ cơn nóng giận; vật cưng, người được yêu thích
 74. petrol (n) (BrE) /ˈpɛtrəl/ xăng dầu
 75. phase (n) /feiz/ tuần trăng; giai đoạn, thời kỳ
 76. philosophy (n) /fɪˈlɒsəfi/ triết học, triết lý
 77. photocopy (n) (v) /´foutə¸kɔpi/ bản sao chụp; sao chụp
 78. photograph (n) (v) (also photo (n)) /´foutə¸gra:f/ ảnh, bức ảnh; chụp ảnh
 79. photographer (n) /fə´tɔgrəfə/ thợ chụp ảnh, nhà nhiếp ảnh
 80. photography (n) /fə´tɔgrəfi/ thuật chụp ảnh, nghề nhiếp ảnh
 81. phrase (n) /freiz/ câu; thành ngữ, cụm từ
 82. physical (adj) /´fizikl/ vật chất; (thuộc) cơ thể, thân thể
 83. physically (adv) /´fizikli/ về thân thể, theo luật tự nhiên
 84. physics (n) /’fiziks/ vật lý học
 85. piano (n) /’pjænou/ đàn pianô, dương cầm
 86. pick (v) /pik/ cuốc (đất); đào, khoét (lỗ)
 87. pick sth up cuốc, vỡ, xé
 88. picture (n) /’piktʃə/ bức vẽ, bức họa
 89. piece (n) /pi:s/ mảnh, mẩu; đồng tiền
 90. pig (n) /pig/ con lợn
 91. pile (n) (v) /paɪl/ cọc, chồng, đống, pin; đóng cọc, chất chồng
 92. pill (n) /´pil/ viên thuốc
 93. pilot (n) /´paiələt/ phi công
 94. pin (n) (v) /pin/ đinh ghim; ghim., kẹp
 95. pink (adj) (n) /piηk/ màu hồng; hoa cẩm chướng, tình trạng tốt, hoàn hảo
 96. pint (n) (abbr. pt) /paint/ Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0,473 lít); panh, lít (bia, sữa) a pint of beer + một panh bia
 97. pipe (n) /paip/ ống dẫn (khí, nước…)
 98. pitch (n) /pit∫/ sân (chơi các môn thể thao); đầu hắc ín
 99. pity (n) /´piti/ lòng thương hại, điều đáng tiếc, đáng thương
 100. place (n) (v) /pleis/ nơi, địa điểm; quảng trường
 101. take place xảy ra, được cử hành, được tổ chức
 102. plain (adj) /plein/ ngay thẳng, đơn giản, chất phác
 103. plan (n) (v) /plæn/ bản đồ, kế hoạch; vẽ bản đồ, lập kế hoạch, dự kiến
 104. planning (n) /plænniη/ sự lập kế hoạch, sự quy hoạch
 105. plane (n) /plein/ mặt phẳng, mặt bằng
 106. planet (n) /´plænit/ hành tinh
 107. plant (n) (v) /plænt , plɑnt/ thực vật, sự mọc lên; trồng, gieo
 108. plastic (n) (adj) /’plæstik/ chất dẻo, làm bằng chất dẻo
 109. plate (n) /pleit/ bản, tấm kim loại
 110. platform (n) /’plætfɔ:m/ nền, bục, bệ; thềm, sân ga
 111. play (v) (n) /plei/ chơi, đánh; sự vui chơi, trò chơi, trận đấu
 112. player (n) /’pleiз/ người chơi 1 trò chơi nào đó (nhạc cụ)
 113. pleasant (adj) /’pleznt/ vui vẻ, dễ thương; dịu dàng, thân mật
 114. pleasantly (adv) /’plezəntli/ vui vẻ, dễ thương; thân mật
 115. unpleasant (adj) /ʌn’plezənt/ không dễ chịu, khó chịu, khó ưa
 116. please exclamation, (v) /pli:z/ làm vui lòng, vừa lòng, mong… vui lòng, xin mời
 117. pleasing (adj) /´pli:siη/ mang lại niềm vui thích; dễ chịu
 118. pleased (adj) /pli:zd/ hài lòng
 119. pleasure (n) /ˈplɛʒuə(r)/ niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị; ý muốn, ý thích
 120. plenty pro(n) (adv)., (n)det. /’plenti/ nhiều (s.k.lượng); chỉ sự thừa; sự sung túc, sự p.phú
 121. plot (n) (v) /plɔt/ mảnh đất nhở, sơ đồ, đồ thị, đồ án; vẽ sơ đồ, dựng đồ án
 122. plug (n) /plʌg/ nút (thùng, chậu, bồ(n)..)
 123. plus prep., (n)(adj) conj. /plʌs/ cộng với (số, người…); dấu cộng; cộng, thêm vào
 124. p.m. (NAmE also P.M.) abbr. /pip’emз/ quá trưa, chiều, tối
 125. pocket (n) /’pɔkit/ túi (quần áo, trong xe hơi), túi tiền
 126. poem (n) /’pouim/ bài thơ
 127. poetry (n) /’pouitri/ thi ca; chất thơ
 128. point (n) (v) point mũi nhọn, điểm; vót, làm nhọn, chấm (câu..)
 129. pointed (adj) /´pɔintid/ nhọn, có đầu nhọn
 130. poison (n) (v) /ˈpɔɪzən/ chất độc, thuốc độc; đánh thuốc độc, tẩm thuốc độc
 131. poisonous (adj) /pɔɪ.zə(n)əs/ độc, có chất độc, gây chết, bệnh
 132. pole (n) /poul/ người Ba Lan; cực (nam châm, trái đất…)
 133. police (n) /pə’li:s/ cảnh sát, công an
 134. policy (n) /’pol.ə si/ chính sách
 135. polish (n) (v) /’pouliʃ/ nước bóng, nước láng; đánh bóng, làm cho láng
 136. polite (adj) /pəˈlaɪt/ lễ phép, lịch sự
 137. politely (adv) /pəˈlaɪtli/ lễ phép, lịch sự
 138. political (adj) /pə’litikl/ về chính trị, về chính phủ, có tính chính trị
 139. politically (adv) /pə’litikəli/ về mặt chính trị; khôn ngoan, thận trọng; sảo quyệt
 140. politician (n) /¸pɔli´tiʃən/ nhà chính trị, chính khách
 141. politics (n) /’pɔlitiks/ họat động chính trị, đời sống chính trị, quan điểm chính trị
 142. pollution (n) /pəˈluʃən/ sự ô nhiễm
 143. pool (n) /pu:l/ vũng nước; bể bơi, hồ bơi
 144. poor (adj) /puə/ nghèo
 145. pop (n) (v) /pɒp; NAmE pɑːp/ tiếp bốp, phong cách dân gian hiện đại; nổ bốp
 146. popular (adj) /´pɔpjulə/ có tính đại chúng, (thuộc) nhân dân; được nhiều người ưa chuộng
 147. population (n) /,pɔpju’leiʃn/ dân cư, dân số; mật độ dân số
 148. port (n) /pɔ:t/ cảng
 149. pose (v) (n) /pouz/ đưa ra, đề ra, đặt; sự đặt, đề ra
 150. position (n) /pəˈzɪʃən/ vị trí, chỗ
 151. positive (adj) /’pɔzətiv/ xác thực, rõ ràng, tích cực, lạc quan
 152. possess (v) /pә’zes/ có, chiếm hữu
 153. possession (n) /pə’zeʃn/ quyền sở hữu, vật sở hữu
 154. possibility (n) /¸pɔsi´biliti/ khă năng, triển vọng
 155. possible (adj) /’pɔsibəl/ có thể, có thể thực hiện
 156. possibly (adv) /´pɔsibli/ có lẽ, có thể, có thể chấp nhận được
 157. post (n) (v) /poʊst/ thư, bưu kiện; gửi thư
 158. post office (n) /’ɔfis/ bưu điện
 159. pot (n) /pɒt/ can, bình, lọ…
 160. potato (n) /pə’teitou/ khoai tây
 161. potential (adj) (n) /pəˈtɛnʃəl/ tiềm năng; khả năng, tiềm lực
 162. potentially (adv) /pəˈtɛnʃəlli/ tiềm năng, tiềm ẩn
 163. pound (n) /paund/ pao – đơn vị đo lường
 164. pour (v) /pɔ:/ rót, đổ, giội
 165. powder (n) /’paudə/ bột, bụi
 166. power (n) /ˈpauə(r)/ khả năng, tài năng, năng lực; sức mạnh, nội lực; quyền lực
 167. powerful (adj) /´pauəful/ hùng mạnh, hùng cường
 168. practical (adj) /ˈpræktɪkəl/ thực hành; thực tế
 169. practically (adv) /´præktikəli/ về mặt thực hành; thực tế
 170. practice (n) (BrE, NAmE), (v) (NAmE) /´præktis/ thực hành, thực tiễn
 171. practise (v) (BrE) /´præktis/ thực hành, tập luyện
 172. praise (n) (v) /preiz/ sự ca ngợi, sự tán dương, lòng tôn kính, tôn thờ; khen ngợi, tán dương
 173. prayer (n) /prɛər/ sự cầu nguyện
 174. precise (adj) /pri´sais/ rõ ràng, chính xác; tỉ mỉ, kỹ tính
 175. precisely (adv) /pri´saisli/ đúng, chính xác, cần thận
 176. predict (v) /pri’dikt/ báo trước, tiên đoán, dự báo
 177. prefer (v) /pri’fə:/ thích hơn
 178. preference (n) /’prefərəns/ sự thích hơn, sự ưa hơn; cái được ưa thích hơn
 179. pregnant (adj) /’pregnənt/ mang thai; giàu trí tưởng tượng, sáng tạo
 180. premises (n) /’premis/ biệt thự
 181. preparation (n) /¸prepə´reiʃən/ sự sửa soạn, sự chuẩn bị
 182. prepare (v) /pri´peə/ sửa soạn, chuẩn bị
 183. prepared (adj) /pri’peəd/ đã được chuẩn bị
 184. presence (n) /’prezns/ sự hiện diện, sự có mặt; người, vât hiện diện
 185. present (adj) (n) (v) /(v)pri’zent/ and /(n)’prezәnt/ có mặt, hiện diện; hiện nay, hiện thời; bày tỏ, giới thiệu, trình bày
 186. presentation (n) /,prezen’teiʃn/ bài thuyết trình, sự trình diện, sự giới thiệu
 187. preserve (v) /pri’zə:v/ bảo quản, giữ gìn
 188. president (n) /´prezidənt/ hiệu trưởng, chủ tịnh, tổng thống
 189. press (n) (v) /pres/ sự ép, sự nén, sự ấn; ép, nén, bóp, ấn
 190. pressure (n) /’preʃə/ sức ép, áp lực, áp suất
 191. presumably (adv) /pri’zju:məbli/ có thể được, có lẽ
 192. pretend (v) /pri’tend/ giả vờ, giả bộ, làm ra vẻ
 193. pretty (adv)., (adj) /’priti/ khá, vừa phải; xinh, xinh xắn;, đẹp
 194. prevent (v) /pri’vent/ ngăn cản, ngăn chặn, ngăn ngừa
 195. previous (adj) /ˈpriviəs/ vội vàng, hấp tấp; trước (vd. ngày hôm trước), ưu tiên
 196. previously (adv) /´pri:viəsli/ trước, trước đây
 197. price (n) /prais/ giá
 198. pride (n) /praid/ sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; tính kiêu căng, tự phụ
 199. priest (n) /pri:st/ linh mục, thầy tu
 200. primary (adj) /’praiməri/ nguyên thủy, đầu tiên; thời cổ đại, nguyên sinh; sơ cấp, tiểu học
 201. primarily (adv) /´praimərili/ trước hết, đầu tiên
 202. prime minister (n) /´ministə/ thủ tướng
 203. prince (n) /prins/ hoành tử
 204. princess (n) /prin’ses/ công chúa
 205. principle (n) /ˈprɪnsəpəl/ cơ bản, chủ yếu; nguyên lý, nguyên tắc
 206. print (v) (n) /print/ in, xuất bản; sự in ra
 207. printing (n) /´printiη/ sự in, thuật in, kỹ sảo in
 208. printer (n) /´printə/ máy in, thợ in
 209. prior (adj) /’praɪə(r)/ trước, ưu tiên
 210. priority (n) /prai´ɔriti/ sự ưu tế, quyền ưu tiên
 211. prison (n) /ˈprɪzən/ nhà tù
 212. prisoner (n) /ˈprɪzənə(r)/ tù nhân
 213. private (adj) /ˈpraɪvɪt/ cá nhân, riêng
 214. privately (adv) /ˈpraɪvɪtli/ riêng tư, cá nhân
 215. prize (n) /praiz/ giải, giải thưởng
 216. probable (adj) /´prɔbəbl/ có thể, có khả năng
 217. probably (adv) /´prɔbəbli/ hầu như chắc chắn
 218. problem (n) /’prɔbləm/ vấn đề, điều khó giải quyết
 219. procedure (n) /prə´si:dʒə/ thủ tục
 220. proceed (v) /proceed/ tiến lên, theo duổi, tiếp diễn
 221. process (n) (v) /’prouses/ quá trình, sự tiến triển, quy trình; chế biến, gia công, xử lý
 222. produce (v) /’prɔdju:s/ sản xuất, chế tạo
 223. producer (n) /prə´dju:sə/ nhà sản xuất
 224. product (n) /´prɔdʌkt/ sản phẩm
 225. production (n) /prə´dʌkʃən/ sự sản xuất, chế tạo
 226. profession (n) /prə´feʃ(ə)n/ nghề, nghề nghiệp
 227. professional (adj) (n) /prə’feʃənl/ (thuộc) nghề, nghề nghiệp; chuyên nghiệp
 228. professor (n) /prəˈfɛsər/ giáo sư, giảng viên
 229. profit (n) /ˈprɒfɪt/ thuận lợi, lợi ích, lợi nhuận
 230. program (n) (v) /´prougræm/ chương trình; lên chương trình
 231. programme (n) (BrE) /´prougræm/ chương trình
 232. progress (n) (v) /’prougres/ sự tiến tới, sự tiến triển; tiến bộ, tiến triển, phát triển
 233. project (n) (v) /(n) ˈprɒdʒɛkt , ˈprɒdʒɪkt ; (v) prəˈdʒɛkt/ đề án, dự án, kế hoạch; dự kiến, kế hoạch
 234. promise (v) (n) hứa, lời hứa
 235. promote (v) /prəˈmoʊt/ thăng chức, thăng cấp
 236. promotion (n) /prə’mou∫n/ sự thăng chức, sự thăng cấp
 237. prompt (adj) (v) /prɒmpt/ mau lẹ, nhanh chóng; xúi, giục, nhắc nhở
 238. promptly (adv) /´prɔmptli/ mau lẹ, ngay lập tức
 239. pronounce (v) /prəˈnaʊns/ tuyên bố, thông báo, phát âm
 240. pronunciation (n) /prə¸nʌnsi´eiʃən/ sự phát âm
 241. proof (n) /pru:f/ chứng, chứng cớ, bằng chứng; sự kiểm chứng
 242. proper (adj) /’prɔpə/ đúng, thích đáng, thích hợp
 243. properly (adv) /´prɔpəli/ một cách đúng đắn, một cách thích đáng
 244. property (n) /’prɔpəti/ tài sản, của cải; đất đai, nhà cửa, bất động sản
 245. proportion (n) /prə’pɔ:ʃn/ sự cân xứng, sự cân đối
 246. proposal (n) /prə’pouzl/ sự đề nghị, đề xuất
 247. propose (v) /prǝ’prouz/ đề nghị, đề xuất, đưa ra
 248. prospect (n) /´prɔspekt/ viễn cảnh, toàn cảnh; triển vọng, mong chờ
 249. protect (v) /prə’tekt/ bảo vệ, che chở
 250. protection (n) /prə’tek∫n/ sự bảo vệ, sự che chở
 251. protest (n) (v) /ˈprəʊ.test/ sự phản đối, sự phản kháng; phản đối, phản kháng
 252. proud (adj) /praud/ tự hào, kiêu hãnh
 253. proudly (adv) /proudly/ một cách tự hào, một cách hãnh diện
 254. prove (v) /pru:v/ chứng tỏ, chứng minh
 255. provide (v) /prə’vaid/ chuẩn bị đầy đủ, dự phòng; cung cấp, chu cấp
 256. provided (also providing) conj. /prə´vaidid/ với điều kiện là, miễn là
 257. pint (n) /paint/ panh (= 0, 58 lít (E);=0, 473 lít (A));
 258. pub (n) = publicyhouse quán rượu, tiệm rượu
 259. public (adj) (n) /’pʌblik/ chung, công cộng; công chúng, nhân dân
 260. in public giữa công chúng, công khai
 261. publicly (adv) /’pΔblikli/ công khai, công cộng
 262. publication (n) /ˌpʌblɪˈkeɪʃən/ sự công bố; sự xuất bản
 263. publicity (n) /pʌb’lɪsətɪ / sự công khai, sự quảng cáo
 264. publish (v) /’pʌbli∫/ công bố, ban bố; xuất bản
 265. publishing (n) /´pʌbliʃiη/ công việc, nghề xuất bản
 266. pull (v) (n) /pul/ lôi, kéo, giật; sự lôi kéo, sự giật
 267. punch (v) (n) /pʌntʃ/ đấm, thụi; quả đấm, cú thụi
 268. punish (v) /’pʌniʃ/ phạt, trừng phạt
 269. punishment (n) /’pʌniʃmənt/ sự trừng phạt, sự trừng trị
 270. pupil (n) (especially BrE) /ˈpju:pl/ học sinh
 271. purchase (n) (v) /’pə:t∫əs/ sự mua, sự tậu; mua, sắm, tậu
 272. pure (adj) /pjuə(r)/ nguyên chất, tinh khiết, trong lành
 273. purely (adv) /´pjuəli/ hoàn toàn, chỉ là
 274. purple (adj) (n) /ˈpɜrpəl/ tía, có màu tía; màu tía
 275. purpose (n) /’pə:pəs/ mục đích, ý định
 276. on purpose cố tình, cố ý, có chủ tâm
 277. pursue (v) /pә’sju:/ đuổi theo, đuổi bắt
 278. push (v) (n) /puʃ/ xô đẩy; sự xô đẩy
 279. put (v) /put/ đặt, để, cho vào
 280. put sth on mặc (áo), đội (mũ), đi (giày)
 281. put sth out tắt, dập tắt

Tên tiếng anh bắt đầu bằng chữ P

Hy vọng, qua bài viết “Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ P” đã giúp bạn bổ sung thêm từ vừng tiếng anh. Chúc bạn thành công.

Có 31 từ có chứa 'đau'sore'

4 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

chứa 'đau':

5 chữ cái

6 chữ cái7 chữ cái
8 chữ cái4
9 chữ cái4
10 chữ cái4
11 từ chữ12 chữ cái
14 chữ cáiThông tin khác & tài nguyên hữu ích cho từ 'đau'
Thông tinThông tin chi tiết
Điểm trong Scrabble for SoreĐiểm trong Scrabble for Sore
Điểm bằng lời nói với bạn bè vì đauĐiểm bằng lời nói với bạn bè vì đau
Số lượng chữ cái trong đauSố lượng chữ cái trong đau
Thông tin thêm về đauThông tin thêm về đau
đauđau
Danh sách các từ bắt đầu bằng đauDanh sách các từ bắt đầu bằng đau
Các từ bắt đầu bằng đauDanh sách các từ kết thúc bằng đau
Những từ kết thúc bằng đau5 chữ cái bắt đầu bằng đau
6 chữ cái bắt đầu bằng đau7 chữ cái bắt đầu bằng đau
5 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau

Định nghĩa đau tại từ điển

Từ đồng nghĩa đau ở Thesaurussore'

Thông tin đau tại Wikipedia

kết quả tìm kiếm đau trên google

kết quả tìm kiếm đau trên bing

kết quả tìm kiếm đau trên google

kết quả tìm kiếm đau trên bing

kết quả tìm kiếm đau trên google

kết quả tìm kiếm đau trên bing

Tweets về đau trên TwitterQuảng cáo
Tổng quát4
1 từ 5 chữ cái với s o r e trong chúng (wordle màu xanh lá cây, hộp màu vàng)4
2 đau ở bất kỳ vị trí nào: 5 từ chữ4
Thông tin thêm về đauđau
Danh sách các từ bắt đầu bằng đauCác từ bắt đầu bằng đau
Danh sách các từ kết thúc bằng đauNhững từ kết thúc bằng đau
5 chữ cái bắt đầu bằng đau5 chữ cái bắt đầu bằng đau
6 chữ cái bắt đầu bằng đau6 chữ cái bắt đầu bằng đau
7 chữ cái bắt đầu bằng đau7 chữ cái bắt đầu bằng đau
5 chữ cái kết thúc bằng đau5 chữ cái kết thúc bằng đau
6 chữ cái kết thúc bằng đau6 chữ cái kết thúc bằng đau
7 chữ cái kết thúc bằng đau7 chữ cái kết thúc bằng đau
Danh sách các từ có chứa đauTừ có chứa đau
Danh sách ANAGRAMS của đauANAGrams của đau
Danh sách các từ được hình thành bởi các chữ cái đauNhững từ được tạo ra từ đau
Định nghĩa đau tại WiktionaryBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây
Định nghĩa đau tại Merriam-WebsterBấm vào đây

Quảng cáo

phát sinh

 • ngựa 5-letter words with S O R E in them ( Wordle Green, Yellow Box )
 • kẻ thua cuộc SORE at Any position: 5 Letter words

Poser

5 chữ cái với s o r e trong chúng (wordle màu xanh lá cây, hộp màu vàng)

Nếu bạn đang giải quyết Wordle Newyork và bị đau các chữ cái trong các hộp màu vàng thì bạn đang ở đúng nơi. Trước khi kiểm tra danh sách từ, bạn nên biết rằng Wordle là trò chơi mới bắt đầu bởi một nhà phát triển tên là Josh Wardle. Nó đột nhiên trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới từ tháng 10 năm 2021. Từ thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành, mọi người đều thích trò chơi này. Sau đây là danh sách tất cả các từ có chữ cái bị đau trong trò chơi Word Word 5 chữ cái.list of all the words having the letters “sore” in the 5 letter wordle word game.

5 từ với các chữ cái s o r e năm 2022

Dưới đây là những từ có độ dài 5 có các chữ cái S.O.R.E ở bất kỳ vị trí nào. Bạn có thể thử các từ sau trước lần thử cuối cùng.

Quảng cáo

 1. phát sinh
 2. ngựa
 3. kẻ thua cuộc
 4. Poser
 5. văn xuôi
 6. phát triển
 7. ghi bàn
 8. bờ biển
 9. Ngáy
 10. tỉnh táo
 11. gieo
 12. bào tử
 13. cửa hàng
 14. thề
 15. trang sau
 16. tệ hơn

Bây giờ bạn biết câu trả lời đúng. Nhập từ trên bên trong trò chơi Wordle của bạn và chiến thắng thử thách. Don Tiết cần cảm thấy buồn nếu bạn bị mắc kẹt và không thể tìm thấy từ này với các chữ cái bị đặt không đúng chỗ (S, O, R và E) trong đó. Tôi hy vọng bài viết này giúp bạn tìm thấy lời nói của bạn. Trên đây là danh sách tất cả các từ riêng lẻ tồn tại trên thế giới với các chữ cái bị đau ở một vị trí ngẫu nhiên. Nếu bạn có bất kỳ truy vấn nào, bạn có thể nhận xét bên dưới.

Quảng cáo