Ấn phẩm lưu hành nội bộ tiếng anh là gì năm 2024

Có thể phân loại tài liệu dưới dạng tài liệu, quyết định, báo cáo, phương tiện truyền thông, hóa đơn,hợp đồng, ấn phẩm nội bộ….

Can classify documents in the form of documents, decisions, reports, media, invoices,contracts, internal publications….

Ấn phẩm Nội bộ không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hoặc đề xuất.

Vì vậy, nó chỉ ra rằng Y tá Weekly làmột trong những nguồn quan trọng nhất trên mạng: một ấn phẩm nội bộ, rõ ràng là một cái gì đó chỉ là một chuyên gia về Trung Quốc sẽ đọc.

So it turns out that Nurses Weeklyis one of the most important sources out there: an internal publication, obviously something only a specialist in China would read.

Nhiều ấn phẩm về đề tài này kể từ đó đã được đưa vào những tài liệu tham khảo nội bộ của PLA.

Many publications on the subject have since been incorporated in the PLA's internal reference materials.

Bộ Giáo dục Tại Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, một giám đốc phụ trách thông tin giám sát các vấn đề về quan hệ với giới truyền thông, ấn phẩm, thông tin nội bộ và với bên ngoài và các chất vấn của công chúng.

Department of Education: At the U.S. Department of Education, a director of communications oversees news media relations, publications, internal and external communications, and public inquiries.

Ấn phẩm này tiếp tục một loạt các bài báo được viết trong bộ sách" Những người từ nội các".

This publication continues the series of articles written in the"People from the Cabinet" series of books.

Tiếp nối thành công của Ấn phẩm Bản tin nội bộ đầu tiên vào cuối năm 2012 với tên gọi“ 2012- Một Chặng Đường Ấn Tượng” với nhiều ý kiến phản hồi, đóng góp cũng như khen ngợi từ các khách hàng, nhân viên và đối tác, Phuoc& Partners tiếp tục đưa ra ấn phẩm lần 2 vào giữa năm 2013 nhằm điểm lại những thông tin nổi bật của công ty trong nửa năm 2013 vừa qua.

Following the successful publication of our first internal report entitled“2012- An Impressive Voyage” at the end of the 2012, after much positive feedback, praise and valuable contributions from customers, employees and business partners, Phuoc& Partners is pleased to release the second edition as a record of our outstanding achivements by the company in first half of the 2013.

Theo ấn phẩm Instant shift, 94% người dùng không tin tưởng toàn bộ nội dung của trang web và doanh nghiệp nếu họ phải đối mặt với một thiết kế rất đáng tiếc.

According to the publication of Instant shift, 94% of users do not trust the content of the site and the business as a whole, if they face an extremely unsuccessful design.

Trang này mang đến cho bạn tất cả các nội dung- các bài viết, ấn phẩm và video- trong toàn bộ 10 chủ đề dinh dưỡng chính.

This page brings together all our content- articles, publications and videos- on each of the 10 key nutrition topics.

Một cách để khắc phục điều này là chia sẻ các kế hoạch tiếpcận cộng đồng của bạn với nhóm nội bộ và thống nhất xem ai sở hữu những liên hệ hoặc ấn phẩm nào.

A way to overcome this is to share youroutreach plans with the internal team and agree on who owns which contacts or publications.

Bài báo đặcbiệt này đã được in trong một ấn phẩm về Nghiên cứu Hải quân vào giữa năm 2016, một trong những tạp chí phân phát" nội bộ" quan trọng nhất về các vấn đề hàng hải ở Trung cộng.

This particular article was printed in a mid-2016 issue of Naval Studies(海军军事学术), one of the most important“internal distribution” periodicals on maritime affairs in China.

Lần đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển,Phuoc& Partners hân hạnh phát hành Bản tin nội bộ hàng quý, là ấn phẩm để nhìn lại những thành tích và khoảnh khắc mà Phuoc& Partners đã trải qua trong năm 2012….

For the first time since the formation and development ofthis company, Phuoc& Partners is please to publish a quarterly internal newsletter, a publication to publish and share all the achievements and special moments that we had in 2012.

Vào cuối năm 1942, trong ấn phẩm tái bản lần thứ 14 của William Osler" Các nguyên tắc và thực hành y học", cuốn sách giáo khoa ưu việt của nội bộ ngành y mang tính lịch sử, đã đề cập đến phương pháp chích máu trong điều trị viêm phổi.

As late as 1942, William Osler's 14th edition of Principles and Practice of Medicine, historically the preeminent textbook of internal medicine, included bloodletting as a treatment for pneumonia.

Tuần trước, một báo cáo của ấn phẩm y tế tập trung Stat trích dẫn các tài liệu nội bộ của IBM cho thấy siêu máy tính Watson khổng lồ của công nghệ cao đã đưa ra nhiều khuyến nghị điều trị ung thư' không an toàn và không chính xác'.

Just last week, a report by health-focused publication Stat cited internal IBM documents showing that the tech giant's Watson supercomputer had made multiple“unsafe and incorrect” cancer treatment recommendations.

Trong khi ăn sáng, tôi thường đọc qua một số ấn phẩm trực tuyến yêu thích của mình hoặc nghe một podcast để làm cho bộ não của tôi ù ù và siết chặt một số nội dung cho niềm vui và làm cho bộ não của tôi suy nghĩ sáng tạo hơn vào ngày làm việc”, Rounder nói.

While eating breakfast, I usually read through some of my favorite online publications or listen to a podcast to get my brain buzzing and to squeeze in some content for pleasure and get my brain thinking more creatively going into the workday,” says Rounder.

Giơi thiệu sản phẩm: Bạn muốn tìm nguồn cung cấp điện lập trình dc Ấn Độ? APM có các nhà phân phối ở Ấn Độ, gửi yêu cầu để nhận báo giá tốt nhất. Chúng tôi cung cấp hệ thống giá 6U dc có thể cung cấp tối đa 12kW bằng cách kết nối các đơn vị nội bộ song song hoặc hàng loạt. Điện áp có thể là tối đa 450V trong kết….

Product Introduction Want to find programmable dc power supply India APM has distributors in India send inquiry to get the best quotation We offer 6U dc rack system that can deliver maximum 12kW by connecting the internal single unit in parallel or series Voltage can be max 450V in series connection and current can be….

Sách điện tử của trẻ em và trẻ em đề cập đến văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh vàsố hoá nội dung thông tin khác của ấn phẩm và việc chèn hoặc tải xuống các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh và các nội dung tin nhắn khác trong bộ sưu tập và hiển thị trong một máy đọc cầm tay.

Children's and children's electronic book refers to the text, pictures, sounds,images and other information content digitization of publications and the insertion or downloading of digital text, pictures, sounds, images and other message content of the collection and display terminals in one handheld reader.

Ấn phẩm thường được liên kết với các tổ chức, cơ quan do Đảng Cộng sản lập ra, trong khi tin tức và bài bình luận thường thiên lệch để thúc đẩy chương trình nghị sự phe nhóm tương ứng hoặc lấy điểm đề chống lại các đối thủ trong nội bộ đảng, đặc biệt là trong thời gian sắp Đại hội Đảng Cộng sản tổ chức 5 năm một lần.

Publications are generally associated with Communist Party-affiliated institutions or organizations, while news and commentary is often slanted to push their respective factional agendas or score points against intra-party rivals, particularly in the run-up to Communist Party Congresses held every five years.

Bộ Thương mại cho biết, tổng sản phẩm quốc nội- tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước mỹ đã đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhất 4,9% vào quý III của năm 2014.

The Commerce Department said the gross domestic product- the total output of goods and services produced in the United States- posted its best showing since a 4.9 percent annual increase in the third quarter of 2014.

Về bản chất, một ấn phẩm có thể được phân phối rộng rãi theo luật nếu nó được đóng dấu“ Chỉ lưu hành trong nội bộ công đoàn.”.

In essence, a publication could be widely distributed under law if it was stamped“For intra-trade-union use only.”.

Theo ấn phẩm, việc cắt giảm liên quan đến Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ( IMB), Cơ quan này có kế hoạch từ bỏ việc sử dụng khoảng 1 nghìn máy bay không người lái do thực tế là chúng có thể truyền thông tin bí mật cho các công ty sản xuất, và các bộ ngành của Trung Quốc có thể truy cập những dữ liệu này.

According to the Financial Times, the cuts relate to the us Department of homeland security(DHS), which plans to abandon the use of about 1 thousand drones due to the fact that they can transmit confidential information to manufacturers and, accordingly, to Chinese agencies,

Bộ trưởng Bộ Nội An đã loan báo việc đăng tải trong ấn phẩm Federal Register điều lệ dứt khoát làm giảm thời gian mà công dân Hoa Kỳ xa những người thân trực hệ( vợ chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, và cha mẹ) đang trong tiến trình xin visa để trở thành thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ trong những hoàn cảnh nào đó.

The Department of Homeland Security recently announced the posting of a final rule in the Federal Register that reduces the time U.S. citizens are separated from their immediate relatives(spouse, children and parents), who are in the process of obtaining visas to become lawful permanent residents of the United States under certain circumstances.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã họp với các bộ trưởng cấp cao nhất trong nội các qua ngày thứ nhì để tìm ra một sách lược kiềm chế giá thực phẩm tăng cao.

Indian Prime Minister Manmohan Singh met top cabinet ministers for the second straight day, Wednesday, to work out a strategy to check rising food prices.

NovoPro là sản phẩm cải tiến từ NovoConnect, với bộ tính năng mới ấn tượng cho phép mọi người tham gia và chia sẻ nội dung trên màn hình lớn- tất cả chỉ với một vài cú nhấp chuột.

NovoPro takes it a step up from NovoConnect, with an impressive new feature set that enables everyone to join in and share content on the big screen-