ass happy là gì - Nghĩa của từ ass happy

ass happy có nghĩa là

Tự Mô tả hoặc mô tả về người khác

Thí dụ

Chào!Đó là 5: 00 vào Thứ Sáu - Ass hạnh phúc của tôi là ra khỏi đây!

Chào!Đưa ass hạnh phúc của bạn trở lại làm việc.

ass happy có nghĩa là

Thích tình dục mông

Thí dụ

Chào!Đó là 5: 00 vào Thứ Sáu - Ass hạnh phúc của tôi là ra khỏi đây!

ass happy có nghĩa là

Old school slang, usually used to make fun of someone who is too excited or hyper in relation to the topic at hand,to the point where it’s annoying.

Thí dụ

Chào!Đó là 5: 00 vào Thứ Sáu - Ass hạnh phúc của tôi là ra khỏi đây!

ass happy có nghĩa là

An adjective to describe leaving angrily or sarcastically; getting out by strutting out; showing off your "excited to leave" posterior while you make your exit.

Thí dụ

Chào!Đó là 5: 00 vào Thứ Sáu - Ass hạnh phúc của tôi là ra khỏi đây!