Bài 1, 2, 3 trang 73 (nhân với số có ba chữ số) sgk toán 4

\(a)\;248× 321;\) \(b) \;1163× 125;\) \(c) \;3124× 213.\)
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính:

\(a)\;248× 321;\) \(b) \;1163× 125;\) \(c) \;3124× 213.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 1, 2, 3 trang 73 (nhân với số có ba chữ số) sgk toán 4

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

a

262

262

263

b

130

131

131

a× b

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Nếu a = 262 và b = 130 thìa× b = 262 × 130 = 34060 ;

Nếu a = 262 và b = 131 thìa× b = 262 × 131 = 34322 ;

Nếu a = 263 và b = 131 thìa× b = 263 × 131 = 34453.

Ta có kết quả như sau:

a

262

262

263

b

130

131

131

a×b

34060

34322

34453

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Tính diện tích của mảnh vườn hình vuông có cạnh dài \(125m\).

Phương pháp giải:

Diện tích hình vuông \(=\) cạnh \(\times \) cạnh.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Cạnh mảnh vườn hình vuông : 125m

Diện tích : ... \(m^2\) ?

Diện tích của mảnh vườn là:

\(125× 125 = 15625\;(m^2)\)

Đáp số: \(15625m^2\).