Bài tập máy biến áp 3 pha có lời giải năm 2024

Để download tài liệu Lời giải chi tiết bài tập máy biến áp và truyền tải điện năng các bạn click vào nút download bên trên.

📁 Chuyên mục: Tài nguyên trắc nghiệm phần Dòng điện xoay chiều

📅 Ngày tải lên: 06/02/2013

📥 Tên file: cong-suat.thuvienvatly.com.53b98.32526.pdf (193.6 KB)

🔑 Chủ đề: de co dap an bai giai chi tiet Loi giai chi tiet bai tap may bien ap truyen tai dien nang

Bài tập máy biến áp Bài tập Cho máy biến áp pha Sđm=5600KVA, U1/U2=35000/66000, I1/I2=92,5/490A P0=18,5 KW, Pn = 57KW, f=50Hz, Y/11; I0=4,5%; U0%=7,5% 1.Hãy xác định thông số không tải máy biến áp , x0, r0, z0 2.Các tham số: zn, rn, xn, thnàh phần điện áp ngắn 3.U cos2=0,8 hiệu suất máy hệ số tải ứng với max Giải: Điện áp pha sơ cấp là: U 35000 U1fa= = =20207 V Dòng điện pha không tải: I0fa=I0%.I1đm=0,045.92,5=4,16 A Các tham số không tải: U 20207 z0 = I = 4,16 =4857 P 18500 r0= 3I = 3.4,16 =356 x0= z r = 4857 356 =4844 Điện áp pha ngắn mạch từ bên sơ cấp: U1n=U1fa.Un=20207.0,075=1515 V U 1515 Zn= I = 92,5 =16,4 P 67000 rn= 3I = 3.(92,5) =2,22 xn= z r = 16,4 2,22 =16,2 I r ,5.2,22 100 =1,016% Ta có: Unr%= U = 9220207 1 fa fa 2 0t 2 2 1n fa n 2 1fa n 2 n 1fa fa n I 1fa x n U1fa ,516 ,2 100 =7,416% Unx%= = 9220207 Ta có: U2%=(Unr%cos2+Unx%sin2) _(cos2=0,8 sin2=0,6 ứng với tải cảm tải dung)_ =1 tải định mức U%=(1,016.0,8 + 7,416.0,6)=5,26% Hiệu suất: 18,5 + 57 % = (1).100 = (1- 5600.0,8 + 18,5 + 57 ).100 = 98,34% P 18,5 = P = 57 =0,57 Bài số 2: Máy biến áp pha Y/Y-12 có số liệu: Sdm=180KVA U1/U2=6000/400 V; I0=6,4%; P0=1000W; Un%=5,5; Pn=4000W; r1=r2; x1=x2 vẽ sơ đồ thay thế; tính Unx% Giải: Để vẽ đợc sơ đồ thay tính r0, x0, z0, rn, xn, zn Điện áp pha bên sơ cấp: U 6000 U1fa = = =3464 V S 180000 I0fa=I0%.Iđm, mà Iđm = U = 3.6000 =17,32 A I0t=0,064.17,32=1,108 A 1000 P r0= 3I = 31108 =271 , U z0= I =3126 x0= 3126 271 =3114 Un pha là: U1n = Un%.U1fa = 0,055.3,464 = 190,52 V U 190,52 Zn = I = 17,32 =11 P rn= I =4,44 P0 + P n S dm cos + P0 + Pn n 1 2 0t 1fa 0t 1n n dm xn = 10,06 Ir Unr % = U 100 = Ví Dụ 3: Cho máy biến áp pha có SđmI=180KVA; SđmII=240KVA; SđmIII=320KVA; UnI%=5,4; UnII%=6; UnIII=6,6 Hãy xác định SI; SII; SIII biết: S=180+240+320 = 740KVA Tìm xem tải tối đa để tải Giải: Ta có: S 180 240 320 U % = 5, + + 6,6 = 121,8 n 1fa 17,32.10,06 100 = 5,03% 3464 dmi ni I = S S U nI dmi U ni S BI = I S dm = 740 5, 4.121,8 =1,125 mà SI = 1,125.180 = 202,5KVA Tơng tự ta có SII = 243KVA; SIII = 249,5KVA Máy biến áp I có Un nhỏ tải nhiều tải tối đa để máy biến áp bị tải I=1 S = S = 657,72KVA 5, 4.121,8 Ví Dụ 4: S S UUUT Tđ n ổ Tm đ đ % mm đ ấ u d â y I 1366Y 05, , / 32 51 I 1366Y I 85, , / 36 1 I 7Y I 45, / I0 1 1.Tải máy biến áp tải dung = 450KV 2.Tải max để không tải giả sử máy tải 20% Giải: Ta có: S U = = 775,58 I = = 0,928 SI = 1000.0,928 = 928KVA S 4500 II = S = 6,6.775,58 = 0,8791 SII = 1800.0,8791 = 1582,4KVA III = = 0,8289 SIII = 2400.0,8289 = 1990KVA 1000 1800 2400 + + 6,25 6,6 dmi ni SI 4500 = S dmI 6,25.775,58 II dmII S I = = 6,25.775,58 = S = 4847KVA I tải 20% I = 1,2 S = 5817KVA Ví Dụ 5: Các số liệu C I II ác số liệ u Sđ 32 42 m 0 U1 6 K V 5 %% U2 23 22 V 0 Un 4 % Un 1, 1, r% T Y/ Y/ ổ - nố 11 11 i dâ y Tính Icb Giải: E Ta có: Icb = Z + Z Các thông số qui đổi sơ cấp thứ cấp Zn = Z1 + Z2 Z2 = k2.Z2 k=W1/W2 Zn = Z2 + Z1 = Z2 + k2.Z1 = Z2 + Z1.(W1/W2)2 Zn = Z2 + Z1.(1/k2) = Zn/k2 10 k1 = (w1/w2) = 6220 =27,273 U ZnI = I mà I1đm = ZnII = Un% U100 = 6000 1004 = 240V 240 ZnI = 30,7 = 7,794 ZnI = 7,794/k2 = 0,01145 U 420 ZII = I I2đm = 3.6 = 40,41 UnII = Un%.Uđm = 6000 100 =240 V 240 ZII = 40,41 = 5,938 ZII = 5,938/27,2732 = 0,00798 E 10 Icb = Z % + Z % = 0,01145 + 0,00798 = 514 A nI nII S nI 3U 1dm = 320 = 30,79 dm nII dm nI nII Bài tập máy điện không đồng Bài số 1: máy điện không đồng pha p=3 f=50Hz, đặt điện áp định mức lên stato dây quấn roto hở mạch, E2 = 110 V nđm = 980 v/ph Roto quay chiều với từ trờng a.Chế độ làm việc b.E2S = ? c.Nếu giữ chặt roto lại đo r2 = 0,1 ; x2 = 0,5 hỏi I2đm =? Giải: 60 f a.tốc độ đồng bọ là: n1 = p = 1000 v/ph Vì n1>n nên máy điện làm việc chế độ động b.Ta có E2S = s.E2 = V c.Ta có I2 = E2S/(r2+j.s.x2) = = 21,89 A Bài số 2: Động không đồng đấu Y, 380V _50Hz nđm = 1440 v/ph r1= 0,2, r2 = 0,25, x1 = 1, x2 = 0,95, xm = 40 bỏ qua rm Tính Pn1, sđm, f2, vẽ mạch thay hình T tính I1, I0, I2 Giải: Vì máy làm việc chế độ động n = 1440 v/ph n1 = 1500v/ph 60f mà n1 = p p=2 n n sđm = n = 0,04 n2 = n1-n = 1500-1440 = 60v/ph f2 = n2.p/60 = 2Hz ta có hệ phơng trình sau: Dạng phức U1 = -E1 + I1.(r1+j.x1) = E2 - I2.(r2/s +j.x2) E1 = E2 I1 + I = I0 I0.zm = -E1 thay số vào ta có: n1 n 1000 980 E2 = 110 = 2,2 n1 1000 E2S r2 + (s x ) 1 = ,2 0,12 + (0,02.0,5) I1.(0,2+j1) + I0(0+j40) =220 I1.(0,2+j1) - I2(6,25+j0,95) = 220 I1 - I + I = giải hệ ta có: I1 = 33A, I0 = 5, I2 = 31,92A Bài số 3: Động điện p=3 điện áp định mức 380V đấu Y; 50Hz P2 = 28KW (Pđm) n=980v/ph cos = 0,88 tổn hao đồng sắt stato 2,2KW, pcơ = 1,1KW Tính s; pCu2; hiệu suất; I1; f2 lúc tải đm Giải: 60 f Tốc độ đồng n1 = p = 1000 v/ph s = (1000-980)/1000 = 0,02 Ta có pCu2 = Pcơ.s/(1-s) mà ta có Pcơ = P2 + pcơ = 28+1,1 = 29,1KW pCu2 = 29,1.0,02/(1-0,02) = 0,594KW Ta có P1= P2 + pcơ+ pCu2 + pCu1 + pFe = 28+1,1+2,2+0,594 = 31,894KW Hiệu suất = P2/P1 = 87,8% P I = U I cos Ta có: P1 = 3U cos = 55A Có n2 = n1 - n = 1000-980 = 20v/phút f2 = (p.n2)/60 = 1Hz Bài số 4: Động không đồng tiêu thụ lợng điện P1 = 60KW tổng tổn hao stato kW, s=0,03 tính Pcơ pCu2 Giải: Ta có Pđt = P1 - p = 60-1 =59KW Ta có: pcơ = Pđt.(1 - s) = 59.0,97 = 57,23KW 1 1 stato pCu2 = Pđt.s = 59.0,03 = 1,77KW pCu2 = Pđt - Pcơ Bài số 5: Động không đồng roto dây quấn Pđm = 155KW, p=2 U = 380V đấu Y, pCu2 = 2,21KW pcơ = 2,64KW, pphụ = 0,31KW, r2 = 0,12 a.Lúc tải đm tính Pđt, sđm%, nđm, Mđm b.Giả sử mômen tải không đổi, cho vào dây quấn roto điện trở qui đổi rf = 0,1 tính s, n pCu2 c.Biết r1 = r2, x1 = x2 = 0,06 tính Mmax, smax d.Tính điện trở phụ cần thiết cho vào roto để có mômen mở máy cực đại Giải: a.Ta có Pđt = P2+pCu2 + pcơ +pfụ= 155+2,21+2,64 +0,31 = 160,16KW p Ta có sđm% = P 100% = 1,38% nđm = n1.(1 - sđm) = 1500(1-0,0138) = 1479v/phút Cu dt ta có Mđm = Pdm Pdm = n 60 =1000 N.m b.Vì hệ số trợt tỷ lệ thuận với điện trở dây quấn roto s/s = (r2+rf)/r2 r '+ r s = s r ' = 12,88% n = n1.(1-s) = 1307v/phút pCu2 = Pđt.s = 20,63KW c.Ta có smax = = 0,1 (Coi C1 = 1) Mmax = = 10446 N.m d.Ta có mômen mở máy Mmax = Mmở = f r2 ' r1 + ( x1 + C x ') 2 p m U1 2 w C1 [ r1 + r1 + ( x1 + C1 x ') ] p m U r2 ' w.[( r1 + r2 ') + ( x + x ' ) ] r2 = r2cũ + rfụ giải r2 rfụ Bài số 6: Động lồng sóc pha Pđm = 20KW U1= 380V đấu Y, cos = 0,84 = 88%, nđm = 970v/phút.Bết Ik/Iđm = 4,5 Mk/Mđm = 1,2 Mmax/Mđm = 1,8 a.h Iđm, Ik sđm b.Mđm, Mk Mmax, tổng tổn hao động Giải: Ta có: P1 = P2/ = 20/0,88 = 22,73KW Có Iđm = P1/ = 41,1 A Mđm = Pđm/ = 20/(2.n/60) = 197N.m U1 cos

Ngày đăng: 09/09/2016, 04:21

Xem thêm: bài tập máy biến áp, bài tập máy biến áp