Bài tập nhận biết hóa 9 chương 1 năm 2024

  • Information
  • AI Chat

Was this document helpful?

Was this document helpful?

Bài tập nhận biết hóa 9 chương 1 năm 2024

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương I môn Hóa học lớp 9

ĐỀ SỐ 1

Họ và tên:.........................

Lớp:..................

KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

MÔN: HÓA HỌC 9

Thời gian làm bài: 45 phút

Điểm

MA TRẬN

Nội dung

kiến thức

Mức độ nhận thức

Cộng

Biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng

cao

TN TL TN TL TN TL TN TL

TCHH của

oxit và axit

- Oxit bazơ tác dụng

được với nước, dung

dịch axit, oxit axit.

Oxit axit tác dụng

được với nước, dung

dịch bazơ, oxit bazơ.

-Axít tác dụng với

quỳ tím, với bazơ,

oxit bazơ và kim loại.

-Điều chế oxit axit

-Dự đoán, kiểm tra và

kết luận được về tính

chất hoá học của CaO,

SO2. Viết PTHH chứng

minh

-Dự đoán, kiểm tra và

kết luận được về tính

chất hoá học của axit

HCℓ, H2SO4 loãng,

H2SO4 đặc tác dụng với

kim loại. Viết PTHH

chứng minh

-Mối quan hệ giữa

oxit và axit

- Nhận biết được

một số oxit, axit cụ

thể.

- Bài tập tính nồng

độ

- Bài tập

tính khối

lượng các

chất rắn

trong hỗn

hợp

Tổng số câu 12 4 1 4 1 1 23

Tổng số

điểm

3 1 2 1 2 1 10

  • Home
  • My Library
  • Ask AI