Bài tập quản lý vật tư sqlcos lời giải năm 2024

CREATE DATABASE QLBH -2-------- -4-------- -6--------USE QLBH -- KHACHANG CREATE TABLE KHACHHANG( MAKH char(4) not null, HOTEN varchar(40), DCHI varchar(50), SODT varchar(20), NGSINH smalldatetime, NGDK smalldatetime, DOANHSO money,constraint pk_kh primary key(MAKH) )-10-------- -- NHANVIEN CREATE TABLE NHANVIEN( MANV char(4) not null, HOTEN varchar(40), SODT varchar(20), NGVL smalldatetime constraint pk_nv primary key(MANV) )-14-------- -- SANPHAM CREATE TABLE SANPHAM( MASP char(4) not null, TENSP varchar(40), DVT varchar(20), NUOCSX varchar(40), GIA money,constraint pk_sp primary key(MASP) )-18-------- -- HOADON CREATE TABLE HOADON( SOHD int not null, NGHD smalldatetime, MAKH char(4), MANV char(4), TRIGIA money,constraint pk_hd primary key(SOHD) )-22-------- -- CTHD CREATE TABLE CTHD( SOHD int, MASP char(4), SL int,constraint pk_cthd primary key(SOHD,MASP) )-- Khoa ngoai cho bang HOADON ALTER TABLE HOADON ADD CONSTRAINT fk01_HD FOREIGN KEY(MAKH) REFERENCES KHACHHANG(MAKH)ALTER TABLE HOADON ADD CONSTRAINT fk02_HD FOREIGN KEY(MANV) REFERENCES NHANVIEN(MANV)-- Khoa ngoai cho bang CTHD ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT fk01_CTHD FOREIGN KEY(SOHD) REFERENCES HOADON(SOHD)ALTER TABLE CTHD ADD CONSTRAINT fk02_CTHD FOREIGN KEY(MASP) REFERENCES SANPHAM(MASP)-32-------- -34-------- set dateformat dmy-36------ -- KHACHHANG insert into khachhang values('KH01','Nguyen Van A','731 Tran Hung Dao, Q5, TpHCM','8823451','22/10/1960','22/07/2006',13060000)insert into khachhang values('KH02','Tran Ngoc Han','23/5 Nguyen Trai, Q5, TpHCM','908256478','03/04/1974','30/07/2006',280000)insert into khachhang values('KH03','Tran Ngoc Linh','45 Nguyen Canh Chan, Q1, TpHCM','938776266','12/06/1980','08/05/2006',3860000)insert into khachhang values('KH04','Tran Minh Long','50/34 Le Dai Hanh, Q10, TpHCM','917325476','09/03/1965','10/02/2006',250000)insert into khachhang values('KH05','Le Nhat Minh','34 Truong Dinh, Q3, TpHCM','8246108','10/03/1950','28/10/2006',21000)insert into khachhang values('KH06','Le Hoai Thuong','227 Nguyen Van Cu, Q5, TpHCM','8631738','31/12/1981','24/11/2006',915000)insert into khachhang values('KH07','Nguyen Van Tam','32/3 Tran Binh Trong, Q5, TpHCM','916783565','06/04/1971','12/01/2006',12500)insert into khachhang values('KH08','Phan Thi Thanh','45/2 An Duong Vuong, Q5, TpHCM','938435756','10/01/1971','13/12/2006',365000)insert into khachhang values('KH09','Le Ha Vinh','873 Le Hong Phong, Q5, TpHCM','8654763','03/09/1979','14/01/2007',70000)insert into khachhang values('KH10','Ha Duy Lap','34/34B Nguyen Trai, Q1, TpHCM','8768904','02/05/1983','16/01/2007',67500)-39------ -- NHANVIEN insert into nhanvien values('NV01','Nguyen Nhu Nhut','927345678','13/04/2006')insert into nhanvien values('NV02','Le Thi Phi Yen','987567390','21/04/2006')insert into nhanvien values('NV03','Nguyen Van B','997047382','27/04/2006')insert into nhanvien values('NV04','Ngo Thanh Tuan','913758498','24/06/2006')insert into nhanvien values('NV05','Nguyen Thi Truc Thanh','918590387','20/07/2006')-42------ -- SANPHAM insert into sanpham values('BC01','But chi','cay','Singapore',3000)insert into sanpham values('BC02','But chi','cay','Singapore',5000)insert into sanpham values('BC03','But chi','cay','Viet Nam',3500)insert into sanpham values('BC04','But chi','hop','Viet Nam',30000)insert into sanpham values('BB01','But bi','cay','Viet Nam',5000)insert into sanpham values('BB02','But bi','cay','Trung Quoc',7000)insert into sanpham values('BB03','But bi','hop','Thai Lan',100000)insert into sanpham values('TV01','Tap 100 giay mong','quyen','Trung Quoc',2500)insert into sanpham values('TV02','Tap 200 giay mong','quyen','Trung Quoc',4500)insert into sanpham values('TV03','Tap 100 giay tot','quyen','Viet Nam',3000)insert into sanpham values('TV04','Tap 200 giay tot','quyen','Viet Nam',5500)insert into sanpham values('TV05','Tap 100 trang','chuc','Viet Nam',23000)insert into sanpham values('TV06','Tap 200 trang','chuc','Viet Nam',53000)insert into sanpham values('TV07','Tap 100 trang','chuc','Trung Quoc',34000)insert into sanpham values('ST01','So tay 500 trang','quyen','Trung Quoc',40000)insert into sanpham values('ST02','So tay loai 1','quyen','Viet Nam',55000)insert into sanpham values('ST03','So tay loai 2','quyen','Viet Nam',51000)insert into sanpham values('ST04','So tay','quyen','Thai Lan',55000)insert into sanpham values('ST05','So tay mong','quyen','Thai Lan',20000)insert into sanpham values('ST06','Phan viet bang','hop','Viet Nam',5000)insert into sanpham values('ST07','Phan khong bui','hop','Viet Nam',7000)insert into sanpham values('ST08','Bong bang','cai','Viet Nam',1000)insert into sanpham values('ST09','But long','cay','Viet Nam',5000)insert into sanpham values('ST10','But long','cay','Trung Quoc',7000)-45------ -- HOADON insert into hoadon values(1001,'23/07/2006','KH01','NV01',320000)insert into hoadon values(1002,'12/08/2006','KH01','NV02',840000)insert into hoadon values(1003,'23/08/2006','KH02','NV01',100000)insert into hoadon values(1004,'01/09/2006','KH02','NV01',180000)insert into hoadon values(1005,'20/10/2006','KH01','NV02',3800000)insert into hoadon values(1006,'16/10/2006','KH01','NV03',2430000)insert into hoadon values(1007,'28/10/2006','KH03','NV03',510000)insert into hoadon values(1008,'28/10/2006','KH01','NV03',440000)insert into hoadon values(1009,'28/10/2006','KH03','NV04',200000)insert into hoadon values(1010,'01/11/2006','KH01','NV01',5200000)insert into hoadon values(1011,'04/11/2006','KH04','NV03',250000)insert into hoadon values(1012,'30/11/2006','KH05','NV03',21000)insert into hoadon values(1013,'12/12/2006','KH06','NV01',5000)insert into hoadon values(1014,'31/12/2006','KH03','NV02',3150000)insert into hoadon values(1015,'01/01/2007','KH06','NV01',910000)insert into hoadon values(1016,'01/01/2007','KH07','NV02',12500)insert into hoadon values(1017,'02/01/2007','KH08','NV03',35000)insert into hoadon values(1018,'13/01/2007','KH08','NV03',330000)insert into hoadon values(1019,'13/01/2007','KH01','NV03',30000)insert into hoadon values(1020,'14/01/2007','KH09','NV04',70000)insert into hoadon values(1021,'16/01/2007','KH10','NV03',67500)insert into hoadon values(1022,'16/01/2007',Null,'NV03',7000)insert into hoadon values(1023,'17/01/2007',Null,'NV01',330000)-48------ -- CTHD insert into cthd values(1001,'TV02',10)insert into cthd values(1001,'ST01',5)insert into cthd values(1001,'BC01',5)insert into cthd values(1001,'BC02',10)insert into cthd values(1001,'ST08',10)insert into cthd values(1002,'BC04',20)insert into cthd values(1002,'BB01',20)insert into cthd values(1002,'BB02',20)insert into cthd values(1003,'BB03',10)insert into cthd values(1004,'TV01',20)insert into cthd values(1004,'TV02',10)insert into cthd values(1004,'TV03',10)insert into cthd values(1004,'TV04',10)insert into cthd values(1005,'TV05',50)insert into cthd values(1005,'TV06',50)insert into cthd values(1006,'TV07',20)insert into cthd values(1006,'ST01',30)insert into cthd values(1006,'ST02',10)insert into cthd values(1007,'ST03',10)insert into cthd values(1008,'ST04',8)insert into cthd values(1009,'ST05',10)insert into cthd values(1010,'TV07',50)insert into cthd values(1010,'ST07',50)insert into cthd values(1010,'ST08',100)insert into cthd values(1010,'ST04',50)insert into cthd values(1010,'TV03',100)insert into cthd values(1011,'ST06',50)insert into cthd values(1012,'ST07',3)insert into cthd values(1013,'ST08',5)insert into cthd values(1014,'BC02',80)insert into cthd values(1014,'BB02',100)insert into cthd values(1014,'BC04',60)insert into cthd values(1014,'BB01',50)insert into cthd values(1015,'BB02',30)insert into cthd values(1015,'BB03',7)insert into cthd values(1016,'TV01',5)insert into cthd values(1017,'TV02',1)insert into cthd values(1017,'TV03',1)insert into cthd values(1017,'TV04',5)insert into cthd values(1018,'ST04',6)insert into cthd values(1019,'ST05',1)insert into cthd values(1019,'ST06',2)insert into cthd values(1020,'ST07',10)insert into cthd values(1021,'ST08',5)insert into cthd values(1021,'TV01',7)insert into cthd values(1021,'TV02',10)insert into cthd values(1022,'ST07',1)insert into cthd values(1023,'ST04',6)-51------- -53------- --1. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất. SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' --2. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có đơn vị tính là “cay”, ”quyen”. SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE DVT IN('CAY', 'QUYEN')--3. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) có mã sản phẩm bắt đầu là “B” và kết thúc là “01”. SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE MASP LIKE'B%01' --4. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quốc” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000. SELECT MASP,TENSP,NUOCSXFROM SANPHAMWHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' AND GIA BETWEEN 30000 AND 40000 --5. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” hoặc “Thai Lan” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000. SELECT MASP, TENSP, NUOCSXFROM SANPHAMWHERE (NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' OR NUOCSX \= 'THAI LAN') AND GIA BETWEEN 30000 AND 40000 --6. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn bán ra trong ngày 1/1/2007 và ngày 2/1/2007. SELECT SOHD, TRIGIAFROM HOADONWHERE NGHD \>= '1/1/2007' AND NGHD <= '1/2/2007' --7. In ra các số hóa đơn, trị giá hóa đơn trong tháng 1/2007, sắp xếp theo ngày (tăng dần) và trị giá của hóa đơn (giảm dần). SELECT SOHD, TRIGIAFROM HOADONWHERE MONTH(NGHD) \= 1 AND YEAR(NGHD) \= 2007 ORDER BY NGHD ASC, TRIGIA DESC --8. In ra danh sách các khách hàng (MAKH, HOTEN) đã mua hàng trong ngày 1/1/2007. SELECT K.MAKH, HOTENFROM KHACHHANG K INNER JOIN HOADON HON K.MAKH \= H.MAKH WHERE NGHD \= '1/1/2007' --9. In ra số hóa đơn, trị giá các hóa đơn do nhân viên có tên “Nguyen Van B” lập trong ngày 28/10/2006. SELECT SOHD, TRIGIAFROM HOADON H INNER JOIN NHANVIEN NON H.MANV \= N.MANV WHERE NGHD \= '10/28/2006' AND HOTEN \= 'NGUYEN VAN B' --10. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) được khách hàng có tên “Nguyen Van A” mua trong tháng 10/2006. SELECT DISTINCT S.MASP, TENSPFROM SANPHAM S INNER JOIN CTHD CON S.MASP \= C.MASP AND EXISTS(SELECT * FROM CTHD C INNER JOIN HOADON HON C.SOHD \= H.SOHD AND MONTH(NGHD) \= 10 AND YEAR(NGHD) \= 2006 AND MAKH IN(SELECT H.MAKH FROM HOADON H INNER JOIN KHACHHANG KON H.MAKH \= K.MAKH WHERE HOTEN \= 'NGUYEN VAN A') AND S.MASP \= C.MASP)--11. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số “BB01” hoặc “BB02”. SELECT SOHDFROM CTHDWHERE MASP IN ('BB01', 'BB02')--12. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số “BB01” hoặc “BB02”, mỗi sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20. SELECT SOHDFROM CTHDWHERE MASP IN ('BB01', 'BB02')AND SL BETWEEN 10 AND 20 --13. Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “BB01” và “BB02”, mỗi sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20. SELECT SOHDFROM CTHD AWHERE A.MASP \= 'BB01' AND SL BETWEEN 10 AND 20 AND EXISTS(SELECT * FROM CTHD BWHERE B.MASP \= 'BB02' AND SL BETWEEN 10 AND 20 AND A.SOHD \= B.SOHD)--14. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất hoặc các sản phẩm được bán ra trong ngày 1/1/2007. SELECT DISTINCT S.MASP, TENSPFROM SANPHAM S INNER JOIN CTHD CON S.MASP \= C.MASP WHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' AND C.SOHD IN(SELECT DISTINCT C2.SOHD FROM CTHD C2 INNER JOIN HOADON HON C2.SOHD \= H.SOHD WHERE NGHD \='1/1/2007')--15. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được. SELECT S.MASP, TENSPFROM SANPHAM SWHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM SANPHAM S2 INNER JOIN CTHD CON S2.MASP \= C.MASP AND S2.MASP \= S.MASP)--16. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được trong năm 2006. SELECT S.MASP, TENSPFROM SANPHAM SWHERE S.MASP NOT IN(SELECT C.MASP FROM CTHD C INNER JOIN HOADON HON C.SOHD \= H.SOHD WHERE YEAR(NGHD) \= 2006)--17. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất không bán được trong năm 2006. SELECT S.MASP, TENSPFROM SANPHAM SWHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' AND S.MASP NOT IN(SELECT C.MASP FROM CTHD C INNER JOIN HOADON HON C.SOHD \= H.SOHD WHERE YEAR(NGHD) \= 2006)--18. Tìm số hóa đơn đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất. SELECT H.SOHD FROM HOADON HWHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM SANPHAM SWHERE NUOCSX \= 'SINGAPORE' AND NOT EXISTS(SELECT * FROM CTHD CWHERE C.SOHD \= H.SOHD AND C.MASP \= S.MASP))SELECT DISTINCT CT.SOHD FROM CTHD CTWHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM SANPHAM SWHERE NUOCSX \= 'SINGAPORE' AND NOT EXISTS(SELECT * FROM CTHD CWHERE C.SOHD \= CT.SOHD AND C.MASP \= S.MASP))--19. Tìm số hóa đơn trong năm 2006 đã mua ít nhất tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất. SELECT H.SOHD FROM HOADON HWHERE YEAR(NGHD) \= 2006 AND NOT EXISTS(SELECT * FROM SANPHAM SWHERE NUOCSX \= 'SINGAPORE' AND NOT EXISTS(SELECT * FROM CTHD CWHERE C.SOHD \= H.SOHD AND C.MASP \= S.MASP))--20. Có bao nhiêu hóa đơn không phải của khách hàng đăng ký thành viên mua? SELECT COUNT(*)FROM HOADON HWHERE MAKH NOT IN(SELECT MAKHFROM KHACHHANG K WHERE K.MAKH \= H.MAKH)--21. Có bao nhiêu sản phẩm khác nhau được bán ra trong năm 2006. SELECT COUNT(DISTINCT MASP)FROM CTHD C INNER JOIN HOADON HON C.SOHD \= H.SOHD WHERE YEAR(NGHD) \= 2006 --22. Cho biết trị giá hóa đơn cao nhất, thấp nhất là bao nhiêu ? SELECT MAX(TRIGIA) AS MAX, MIN(TRIGIA) AS MINFROM HOADON--23. Trị giá trung bình của tất cả các hóa đơn được bán ra trong năm 2006 là bao nhiêu? SELECT AVG(TRIGIA) TBFROM HOADON--24. Tính doanh thu bán hàng trong năm 2006. SELECT SUM(TRIGIA) AS DOANHTHUFROM HOADONWHERE YEAR(NGHD) \= 2006 --25. Tìm số hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006. SELECT SOHDFROM HOADONWHERE TRIGIA \= (SELECT MAX(TRIGIA)FROM HOADON)--26. Tìm họ tên khách hàng đã mua hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006. SELECT HOTENFROM KHACHHANG K INNER JOIN HOADON HON K.MAKH \= H.MAKH AND SOHD \= (SELECT SOHDFROM HOADONWHERE TRIGIA \= (SELECT MAX(TRIGIA)FROM HOADON))--27. In ra danh sách 3 khách hàng (MAKH, HOTEN) có doanh số cao nhất. SELECT TOP 3 MAKH, HOTENFROM KHACHHANGORDER BY DOANHSO DESC --28. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có giá bán bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất. SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE GIA IN (SELECT DISTINCT TOP 3 GIAFROM SANPHAMORDER BY GIA DESC)--29. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Thai Lan” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất (của tất cả các sản phẩm). SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE NUOCSX \= 'THAI LAN' AND GIA IN (SELECT DISTINCT TOP 3 GIAFROM SANPHAMORDER BY GIA DESC)--30. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất (của sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất). SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' AND GIA IN (SELECT DISTINCT TOP 3 GIAFROM SANPHAMORDER BY GIA DESC)--31. * In ra danh sách 3 khách hàng có doanh số cao nhất (sắp xếp theo kiểu xếp hạng). SELECT TOP 3 MAKH, HOTENFROM KHACHHANGORDER BY DOANHSO DESC --32. Tính tổng số sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất. SELECT COUNT(DISTINCT MASP)FROM SANPHAMWHERE NUOCSX \= 'TRUNG QUOC' --33. Tính tổng số sản phẩm của từng nước sản xuất. SELECT NUOCSX, COUNT(DISTINCT MASP) AS TONGSOSANPHAMFROM SANPHAMGROUP BY NUOCSX--34. Với từng nước sản xuất, tìm giá bán cao nhất, thấp nhất, trung bình của các sản phẩm. SELECT NUOCSX, MAX(GIA) AS MAX, MIN(GIA) AS MIN, AVG(GIA) AS AVGFROM SANPHAMGROUP BY NUOCSX--35. Tính doanh thu bán hàng mỗi ngày. SELECT NGHD, SUM(TRIGIA) AS DOANHTHUFROM HOADONGROUP BY NGHD--36. Tính tổng số lượng của từng sản phẩm bán ra trong tháng 10/2006. SELECT MASP, COUNT(DISTINCT MASP) AS TONGSOFROM SANPHAMWHERE MASP IN(SELECT MASPFROM CTHD C INNER JOIN HOADON HON C.SOHD \= H.SOHD WHERE MONTH(NGHD) \= 10 AND YEAR(NGHD) \= 2006)GROUP BY MASP--37. Tính doanh thu bán hàng của từng tháng trong năm 2006. SELECT MONTH(NGHD) AS THANG, SUM(TRIGIA) AS DOANHTHUFROM HOADONWHERE YEAR(NGHD) \= 2006 GROUP BY MONTH(NGHD)--38. Tìm hóa đơn có mua ít nhất 4 sản phẩm khác nhau. SELECT * FROM HOADONWHERE SOHD IN(SELECT SOHDFROM CTHDWHERE SL \>= 4)--39. Tìm hóa đơn có mua 3 sản phẩm do “Viet Nam” sản xuất (3 sản phẩm khác nhau). SELECT * FROM HOADONWHERE SOHD IN(SELECT SOHDFROM CTHD C INNER JOIN SANPHAM SON C.MASP \= S.MASP WHERE NUOCSX \= 'VIET NAM' AND SL \>= 3)--40. Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN) có số lần mua hàng nhiều nhất. SELECT MAKH, HOTENFROM KHACHHANGWHERE MAKH \= (SELECT TOP 1 MAKHFROM HOADONGROUP BY MAKHORDER BY COUNT(DISTINCT SOHD) DESC)--41. Tháng mấy trong năm 2006, doanh số bán hàng cao nhất ? SELECT TOP 1 MONTH(NGHD) AS THANG_DOANHSO_MAXFROM HOADONWHERE YEAR(NGHD) \= 2006 GROUP BY MONTH(NGHD)ORDER BY SUM(TRIGIA) DESC --42. Tìm sản phẩm (MASP, TENSP) có tổng số lượng bán ra thấp nhất trong năm 2006. SELECT MASP, TENSPFROM SANPHAMWHERE MASP \= (SELECT TOP 1 MASPFROM CTHDGROUP BY MASPORDER BY SUM(SL) DESC)--43. *Mỗi nước sản xuất, tìm sản phẩm (MASP,TENSP) có giá bán cao nhất. --CAU NAY KHO. DAU TIEN TIM MAX GIA CUA NUOCSX SELECT NUOCSX, MAX(GIA) AS MAXFROM SANPHAMGROUP BY NUOCSX--SAU DO DAT TEN BANG VUA ROI LA B, ROI THUC HIEN KET TRAI. OI HK THANH' VAI~ :)) SELECT B.NUOCSX, MASP, TENSPFROM (SELECT NUOCSX, MAX(GIA) AS MAXFROM SANPHAMGROUP BY NUOCSX) AS B LEFT JOIN SANPHAM S ON S.GIA \= B.MAX WHERE B.NUOCSX \= S.NUOCSX --44. Tìm nước sản xuất sản xuất ít nhất 3 sản phẩm có giá bán khác nhau. --45. *Trong 10 khách hàng có doanh số cao nhất, tìm khách hàng có số lần mua hàng nhiều nhất. -- DAU TIEN LA TIM 10 KHACH HANG CO DOANH SO CAO NHAT SELECT TOP 10 MAKHFROM KHACHHANGORDER BY DOANHSO DESC --DAY LA BANG KHACH HANG VA SO LAN MUA SELECT MAKH, COUNT(SOHD)FROM HOADONGROUP BY MAKH/*KET TRAI 2 BANG LAI VOI NHAU ROI SAP XEP THEO SO LAN MUA GIAM DAN. TA CHON DUOC KHACH HANG TRONG 10 NGUOI MA CO DOANH SO CAO NHAT MA CO SO LAN MUA NHIEU NHAT. LAY DUOC MAKH ROI THI LAY THONG TIN THOI */ SELECT TOP 1 A.MAKH FROM (SELECT TOP 10 MAKHFROM KHACHHANGORDER BY DOANHSO DESC) AS ALEFT JOIN (SELECT MAKH, COUNT(SOHD) AS SLFROM HOADONGROUP BY MAKH) AS BON A.MAKH \= B.MAKH ORDER BY SL DESC --DAP SO SELECT * FROM KHACHHANGWHERE MAKH \= (SELECT TOP 1 A.MAKH FROM (SELECT TOP 10 MAKHFROM KHACHHANGORDER BY DOANHSO DESC) AS ALEFT JOIN (SELECT MAKH, COUNT(SOHD) AS SLFROM HOADONGROUP BY MAKH) AS BON A.MAKH \= B.MAKH ORDER BY SL DESC)