Bài tập tải phân bố nằm cuối thanh năm 2024

- = -

TL

ầB =? NƤ ^Ồ JÉ VLUXẲV

\=. Tlƴƭbk trêbl trậbk tlíh nừm alé jé tƴồbk?

TW 9

i PV

( P 9 <.>=6 O/icj.A)

0. Tlƴƭbk trêbl nƭ `Ắb nừm tluyẳt ĝỘbk lỉn plàb tứ

?

f

0[\>

c

T b

+ T ?

íp suất tín fụbk jïb tläbl `êbl

+

c

b

? tổbk sờ plẫb tứ trcbk iỘt ĝƭb về tlỎ ténl

+

f

[

? ĝỘbk bĎbk trubk `êbl

Lị quẮ?

  1. Vébl tổbk ĝỘbk bĎbk trubk `êbl?

f

\>[0

aV

+

0>

\=,><.=4

M

Pa B

 

(O/a)-

lẽbk sờ @cjtzi

mb

+ V? blhịt ĝỘ tuyịt ĝờh

`. Nín khí trề vẩb tờn?

+ Wẩb tờn nĎb quàb plƴƭbk?

\> \>

qp

aV PV vi

 

+ Wẩb tờn trubk `êbl?

<

aV PV i

 

 

+ Wẩb tờn xín suất jốb blất?

0 0

sx

aV PV vi

 

sx sx qp

v v v

 

\>. BỘh bĎbk

U

nừm i ak alé jù tƴồbk?

hPV.0

iU

1

hPV.0

c

iU

- 0 -

Vrcbk ĝþ? h jä sờ `ẩn tỽ fc, jä sờ tỉm ĝỘ ĝỘn jẩp nẫb tlhẳt ĝỎ xín ĝềbl vẩt ĝþ

trcbk alöbk khmb. -

h9> vốh ĝƭb bkuyïb tứ

-

h95 vốh jƴửbk bkuyïb tứ

-

h97 vốh ĝm bkuyïb tứ

6. Ĕềbl juẩt plàb `ờ plàb tứ tlec vẩb tờn nừm Imxwejj?

  1. \ín suất vä khí trề trubk `êbl?

IỘt

lị kỞi b plàb tứ? b9

\= 0

....

b

b b b

  

\=

b

plàb tứ nluyỎb ĝỘbk vốh vẩb tờn

\=

v

0

b

plàb tứ nluyỎb ĝỘbk vốh

vẩb tờn

0

v

……

b

b

plàb tứ nluyỎb ĝỘbk vốh vẩb tờn

b

v

\= \=

v .

b bh h hhh h

v b bvb b

 

 

 

ĝẻt

hh

b T b

jä sín xuất têi tlấy plàb tứ nþ vẩb tờn

h

v

trcbk tổbk sờ nín plàb tứ

4 \=

h

T

 

`. Ĕhọu ahịb nluẨb lþm nừm läi plàb `ờ?

4

( ) ( ) \=

G v f v

(

G

h hh

Tv

)

Läi plàb `ờ?

G(v)9

\>/000

  1. . .exp0 0

vv

  

       

(

iaV

)

TV `hỎu fhễb ĝềbl juẩt plàb `ờ plàb tứ trïb =^ nừm Imxwejj

\>/000

6(%) . .exp0 0

fb i ivv fvb aV aV

        

9

\>/000

  1. .exp0 0

vv fv PV PV

  

       

5. Ĕềbl juẩt plàb `ờ plàb tứ tlec tlẳ bĎbk?

  1. Nöbk tlỨn alé íp?

4 4

. .

ikl klaV PV l

T T e T e

 

 

4

T

? íp suất alé quyỎb trïb iẻt ĝất

l

T

? íp suất alé quyỎb ồ ĝỘ nmc l

- > -

b~p

4

.

iklaV l

b b e

`. ^ỽ plàb `ờ lật tlec tlẳ bĎbk?

[4

.

t

aV l

b b e

7. Nöbk tlỨn tébl alờh jƴỮbk rhïbk nừm alé jù

tƴồbk?

T PV

 