Bài tập thống kê doanh nghiệp chương 7

Dæg tẮp 1;

Iù tæg jgỈu về hgá trọ bæeh tộe mbo væo iái ehæy troeh tbáeh Bag ebƶsau; (trgỈu độeh) Ehæy1/416/41

Dæg tẮp 4;

Iù tæg jgỈu về nỗt số ibệ tgëu iỨa 1 xî ehbgỈp eĉn 4619 ebƶ sau;Ibệ tgëuPbáeh 1Pbáeh 4Pbáeh 9Pbáeh 0@oaeb tbu (trgỈu độeh)066046016046PỸ jỈ boæe tbæeb mế boạib `oaeb tbu (%)1647<16072Yố iðeh ebäe đẨu tbáeh (ehƶỞg)969094921.Pîeb `oaeb tbu dêeb quäe nỗt tbáeh troeh quî G.4.Pîeb số iðeh ebäe dêeb quäe nỘg tbáeh væ quî G9.Eĉeh suẬt jao đỗeh dêeb quäe iỨa nỘg iðeh ebäe quî G.0.Pệ jỈ % boæe tbæeb mế boạib `oaeb tbu dêeb quäe troeh quî G.<.Béy xäy `ựeh `éy số tbỞg hgae về eĉeh suẬt jao đỗeh dêeb quäe tbáeh.3.Pîeb eĉeh suẬt jao đỗeh dêeb quäe nỗt tbáeh troeh quî G

Dæg tẮp 9;

Iù tæg jgỈu về nỗt `oaeb ehbgỈp ebƶ sau; Eĉn 466< 4663 4668 4662 4667 4616 EYJĖ(PỸ đ/ehƶỞg) 1 1,4 6,7 6,7< 1,64 1,1Yố jao đỗeh iuốg eĉn 46 44 41 49 40 401.Pîeb EYJĖ dêeb quäe4.Pîeb tối đỗ tĉeh dêeb quäe bæeh eĉn về tgềe jƶơeh dêeb quäe nỗt jao đỗeh.Dgết rằeh quỷ jƶơeh eĉn 4616/4663 tĉeh 0%

9.Pîeb tối đỗ tĉeh dêeb quäe bằeh eĉn về tgềe jƶơeh dêeb quäe nỗt jao đỗeh.Dgết rằeh quỷ jƶơeh eĉn 4616 ebgều bơe eĉn 4663 jæ 46 trgỈu độeh, væ quỷjƶơeh eĉn 4663 jæ <66 trgỈu độeh.

Dæg tẮp 0;

Iù `éy số tbỞg hgae về `oaeb số iỨa nỗt @E; Eĉn466246674616461146144619@oaeb số(tệ đ)1.11.41.31.<4.44.61.Pblo aeb ibọ `éy số tbỞg hgae trëe iù ibọu tái đỗeh dởg tbæeb pbẨe tbỞg vỬ mbðeh? Sê sao?4.Pîeb tối đỗ tĉeh `oaeb số dêeb quäe nỘg eĉn troeh hgag đoạe 4662-46199.Pîeb jƶứeh tĉeh (hgẩn) `oaeb số baeh eĉn iỨa @E. EbẮe xçt0.IbỎe α >6.0 `ự đoáe `oaeb số eĉn 4610 dằeh pbƶơeh pbáp sae dằeh nŧhgẩe đơe

Dæg tẮp <;

Iù @J ebƶ sau về nỗt @E; Eĉn46674616461146144619Pối đỗ tĉeh hgá tbæeb jgëe boæe(%)<0394Pối đỗ tĉeh sẩe jƶứeh jgëe boæe(%)14168<111.Rái đọeb tối đỗ taeh hgá tbæeb trueh dêeb nỗt eĉn hgag đoạe 4662-4619 4.Rái đọeb tối đỗ pbát trgỉe sẩe jƶứeh eĉn 4614 so vờg 4667 9.Béy `ự đoáe IVYR eĉn 4610 dằeh pbƶơeh pbáp sae dằeh nŧ hgẩe đơe vờgα >6,60. Dgết rằeh IVYR eĉn 4619 jæ 3 tỸ độeh. (`ựa trëe `éy số tbỞg hgaeICYR 4662-4619)

Dæg tẮp 3;

Iù tæg jgỈu về `oaeb tbu dáe bæeh tblo tửeh quî qua iái eĉn iỨa nỗtxî ehbgỈp ebƶ sau (ĖSP; trgỈu độeh);Quî@oaeb tbu ( trgỈu độeh)4611461446194610GGGGGGGS1864369464864064769369069060460060669<60960<69861.Béy xái đọeb ibệ số tbỞg vỬ hgẩe đơe về `oaeb tbu4.Pîeb ibệ số tbỞg vỬ tbuẨe về `oaeb tbu\=