Bài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 9 năm 2024

Sóng thần, cái tên xuất phát từ thành ngữ tiếng Nhật “sóng cao ở một cảng” mà là những ngọn sóng khổng lồ ở biển. Những con sóng này hoàn toàn khác với sự dâng trào của bão. Chúng cũng được nhắc đến bởi cộng đồng là những sóng thủy triều mặc dù chúng không có liên quan đến thủy triều. Những nhà khoa học thường đề cập đến chúng như là sóng biển địa chấn, mà đến nay phù hợp hơn bởi vì chúng thường là kết quả của hoạt động địa chấn dưới biển.

Sóng thần có thể được hình thành khi đáy biển đột nhiên chuyển động, trong suốt một trận động đất dưới biển hoặc núi lửa và nước bên trên trái đất đang di chuyển đột nhiên thay đổi vị trí. Sự chuyển dịch này của nước tạo ra một loạt sóng. Những cơn sóng này có thể đi với khoảng cách lớn, với tốc độ gần 700km/giờ. Ở biển lớn, sóng thần không cao lắm, thường không cao hơn 1 hoặc 2 mét. Khi chúng đánh vào gần bờ, chúng mới dâng cao lên, có thể gần 40m.

Bài 3

Task 3. Peter is a member of Lend-A-Hand volunteer team who provided aid for the victims of an earthquake in Haiti, in 2010.

Read his diary and decide whether the statements are true (T) or false (F).

Peter là một thành viên của nhóm tình nguyện Lend-A-Hand người cứu hộ những nạn nhân trong trận động đất ở Haiti, năm 2010. Đọc nhật ký của anh ấy và quyết định những câu sau là đúng hay sai

TiếngAnh123.Com - a product of BeOnline Co., Ltd.

Giấy phép ĐKKD số: 0102852740 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội học tiếng Anh trực tuyến số: 549/GP-BTTTT cấp bởi Bộ Thông tin & Truyền thông. Địa chỉ: số nhà 13,23, ngõ 259/9 phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tel: 02473080123 - 02436628077 Chính sách bảo mật thông tin | Quy định sử dụng

Chuyển sang sử dụng phiên bản cho: Mobile Tablet

Bài tập tiếng anh 8 thí điểm unit 9 năm 2024

Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập Unit 9 môn Tiếng Anh Lớp 8 (Chương trình thí điểm)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Bài tập ôn tập Unit 9 môn Tiếng Anh Lớp 8 (Chương trình thí điểm)

  1. UNIT 9 NATURAL DISASTERS I. VOCABULARY: 1 accommodation (n) /əˌkɒməˈdeɪʃn/ chỗ ở 2 bury (v) /ˈberi/ chụn vựi, vựi lấp 3 collapse (v) /kəˈlổps/ đổ, sập, sụp, đổ sập 4 damage (n) /ˈdổmɪdʒ/ sự thiệt hại, sự hư hại 5 disaster (n) /dɪˈzɑːstə/ tai họa, thảm họa 6 drought (n) /draʊt/ hạn hỏn 7 earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/ trận động đất 8 erupt (v) /ɪˈrʌpt/ phun (nỳi lửa) 9 eruption (n) /ɪˈrʌpʃn/ sự phun (nỳi lửa) 10 evacuate (v) /ɪˈvổkjueɪt/ sơ tỏn 11 forest fire (n) /ˈfɒrɪst faɪər/ chỏy rừng 12 homeless (adj) /ˈhəʊmləs/ khụng cú nhà cửa, vụ gia cư 13 mudslide (n) /ˈmʌdslaɪd/ lũ bựn 14 put out (v) /pʊt aʊt/ dập tắt (lửa ) 15 Rage (v) /reɪdʒ/ diễn ra ỏc liệt, hung dữ 16 rescue worker (n) /ˈreskjuː ˈwɜːkə/ nhõn viờn cứu hộ 17 scatter (v) /ˈskổtə/ tung, rải, rắc 18 shake (v) /ʃeɪk/ rung, lắc, làm rung, lỳc lắc 19 tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/ lốc xoỏy 20 Trap (v) /trổp/ làm cho mắc kẹt 21 tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/ súng thần 22 typhoon (n) /taɪˈfuːn/ bóo nhiệt đới 23 victim (n) /ˈvɪktɪm/ nạn nhõn 24 volcanic (adj) /vɒlˈkổnɪk/ thuộc nỳi lửa 25 volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ nỳi lửa II. GRAMMAR: Cụng thức chuyển cõu chủ động sang cõu bị động Thỡ Chủ động Bị động Hiện tại đơn S + V(s/es) + O S + am/is/are + P2 Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing + O S + am/is/are + being + P2 Hiện tại hoàn thành S + have/has + P2 + O S + have/has + been + P2 Quỏ khứ đơn S + V(ed/Ps) + O S + was/were + P2 Quỏ khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing + O S + was/were + being + P2 Quỏ khứ hoàn thành S + had + P2 + O S + had + been + P2 Tương lai đơn S + will + V-infi + O S + will + be + P2 Tương lai hoàn thành S + will + have + P2 + O S + will + have + been + P2 Tương lai gần S + am/is/are going to + V-infi + O S + am/is/are going to + be + P2 Động từ khuyết thiếu S + ĐTKT + V-infi + O S + ĐTKT + be + P2 Past perfect and past simple:
  2. We use the past perfect to describe an action before a stated time in the past. Example: People had managed to leave the flooded villages by 11 o’clock last night. We use the past perfect to describe an action that happened before another action in the past. Example: People had already left the flooded villages when rescue workers arrived. Simple Past Past Perfect Simple some time in the past before/up to a certain time in the past Example: Jane got up at seven. She opened her Example: Before her sixth birthday, Jane birthday presents and then the whole family had never been to the zoo. went to the zoo. Pronunciation: Words ending in "ty", "cy", "phy", "gy, "al", "ally" or "ate": have the stress on the ante- penultimate syllable (third syllable from the end or before the last one in this word) Ex: va’riety, a’bility, va’riety, de’mocracy, ge’ography, bi’ology, Inter’national, app’reciate, Stress in words ending in – ity and –itive: Những từ cú tận cựng là-ity and -itive , thỡ trọng õm đứng trước hậu tố Ex: ‘possitive, oppor’tunity III. EXERCISES: 1 . Write the words from the box in the correct part of the table, according to the stress. analogy apology archocology astrology audiology bacteriology biology biotechnology ecology ethnology futurology geology ideology methodology microbiology musicology philosophy psychology sociology volcanology biography geography telegraphy photography calligraphy radiography stenography cosmography oceanography historiography o0oo oo0oo ooo0oo 2 . Write the words from the box in the correct part of the table, according to the stress pattern. purity continuity longevity mentality density gravity capability clarity facility hospitality nationality similarity authority relativity visibility generosity majority minority fatality curiosity opportunity quality quantity reality community university possibility security additive appositive insensitive positive infinitive primitive inquisitive repetitive transitive definitive acquisitive genitive 0oo o0oo oo0oo 3. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 1. A.charity B. reality C. quality D.density 2. A.curiosity B. personality C. community D. university 3. A.additive B.positive C.primitive D.possessive 4. A.nationality B.mobility C.equality D.majority 5. A.transitive B.effective C.positive D. sensitive 6. A. repetitive B.electrical C.priority D. energetic 7. A.transitive B. impressive C. exciting D.connection 8. A.homography B.inexpensive C.infinitive D.complexity 9. A.conversational B. oversensitive C.communicative D. personality 10. A. economic B.volcanic C.disappoited D.scientific 4. Give the right word formation for these provided word 1. ___waves are one of the great forces of nature. (tide) 2. Tsunamis, earthquakes and typhoons are ___ disasters. (nature)
  3. 3. Our ___ turns out to be correct. (predict) 4. The building was ___ damaged by the fire.( extend) 5. The most ___ earthquake in Japanese history damaged Tokyo and Yokohama.(disaster) 6. A typhoon is going to hit our area. What sorts of___ shall we make? (prepare) 7. ___ food is very convenient for campers. (can) 8. Today ___can predict when a tidal wave hits land. (science) 9. It was the biggest ___of Mt.Vesuvius for some years. (erupt) 10. A tidal wave brings death and ___ in its way. (destroy) 11.The mountain was full of ___rock and ash when the eruption was over. (volcano) 12. When the fire occurred, I was fast ___ . (sleep) 13. Mr. Robinson is a___. He presents weather reports on TV every night. (weather) 14. ___Vietnam is often affected by droughts. (centre) 15. If we want to look after the environment, we should protect ___rainforests. (tropic) 16. We've decided to travel ___because we don't want to get seasick and airsick. (land) 17. Thousands of people have been made ___by the flooding and are in need of food, clothing and shelter. (home) 18. We left the town ___before the lava hit it. (safety) 19. It is ___for you to live in an earthquake zone. What can you do to prepare in advance for an earthquake? (danger) 20. The sky is very ___ . It’s going to rain. (cloud) 5. Match the word in column A to its definition or meaning in column B. A B 1. Snowstorm a) a very large wave 2. earthquake b) a storm with a lot of rain, thunder and lighting 3. volcano c) a sudden strong shaking of the ground 4. typhoon d) a storm with a lot of snow and strong winds 5. thunderstorm e) a tropical storm with strong winds 6. tidal wave f) a very strong wind that goes quickly around in a circle 7. tornado g) a mountain with a hole in the top where fire, gas and hot liquid rock (called lava) sometimes come out 6. Complete each sentence with the correct word from the box. drought flood hurricane landslide tornado 1.When there is a ___, a lot of water covers an area where the usually isn’t water. 2. A___ refers to a long time without rain. 3. When there is ___, a lot of rocks and earth fall down a hill. 4. A ___ is a storm with a lot of wind that moves over water. 5. A___ is a storm in which the air moves very quickly in a circle. a because of blown causes normal dry suffer irrigated wells drops Drough is a condition that results when the average rainfall for a fertile area (1) ___ far below the normal amount for (2) ___ long period of time. In areas that are not (3) ___ , the lack of rain (4) ___ farm crops to wither and die. Higher than (5) ___ temperatures usually accompany periods of droughts area becomes (6) ___ and crumbles. Often the rich topsoil is (7) ___ away by the box, dry winds. Streams, ponds, and (8) ___ often dry up during a dought, and animals (9) ___ and may even die (10) __ ___ the lack of water. 7. Use a simple past or past perfect tense form. 1. The patient (die) before the doctor (arrive). 2. As the fire (break) out, people (hurry) out of their house. 3. I (meet) him yesterday. 4. I (recognize) him immediately as I (see) him before.
  4. 5. I wish I (stay) with my friend during his last days. 6. If he (apply) in time, he would have got the job. 7. By the time the firemen (arrive), the fire (destroy) many huts. 8. Long before the chief guest (arrive), the invitees (assemble). 9. I wish I (send) my application in time. 10. I (not speak) to him, as I (not introduce) to him. 11.Anita (say) she was very sorry for what she (do). 12. When Sam (pay) the bill, we (leave)the restaurant and(go) home. 13. It wasn’t surprising that she was tired. She(not sleep)for two days. 14. The road was blocked because a lorry (break down). 15. My mother (feel) very nervous on the plane because she (not fly) before. 16. (they/go) home when you (arrive)? 17. I (hear) the story before , so I (not find) it very interesting. 18. After she (try on) all the dresses in the shop, she bought the most expensive one. 19. They (not have) breakfast when I (get) up. 20. The children(be)very excited because they(not see)a tiger before. 21. Most people (leave) before the volcano (erupt). 22. By the time we (arrive) at the canyon, it (stop) snowing 23. They (spend) the night in the flooded area before help (arrive) 24. Simon (get) lost because he (not take) map with him. 25. I (find) my pen after I (buy) a new one. 8.Complete the sentences with the correct form of the verbs in past tenses: 1. He (sit) in a bar when I (see) him. 2. When I (go) out, the sun (shine) . 3. The light (go) out while I (have) tea. 4. While he (learn) to drive, he (have) an accident. 5. We (walk) to the station when it (begin) to rain. 6. He (have) a bad fall when he (repair) his roof. 7. It (start) to rain when we (play) football in the schoolyard yesterday. 8. He (eat) three sandwiches while you (talk) to him. 9. The servant (drop) two cups while she (wash up) last night. 10. While he (write) a letter, the telephone (ring) . 11. Last night we (watch) TV when the power (fail). 12. When I (stand) at the bus stop, I (see) an accident. 13. Yesterday I(walk)to school when I (find) a wallet on the street. 14. When I (have) dinner yesterday, Peter (come) to our house. 15. The thief (steal) the bike when Mai (look) for some books in the shop. 16. They (go) home after they (finish) their study. 17. Yesterday when I (arrive) to the party, they (already go) home. 18. After the guests (leave) , she (go) back into the living-room and (switch) off the light. 19. On arrival at home I (find)that she (just leave)just a few minutes before. 20. Before he (go) to bed, he (do) his homework. 21. When they (get) to the place, the man (die) . 22. He (do) nothing before he (see) me. 23. He (thank) me for what I (do) for him. 24. I (be) sorry that I (hurt) him. 25. After they (go) , I (sit) down and (rest) . 26. When I (arrive), the dinner (already, begin) . 27. My friend (not see) me for many years when I(meet)last week. 28. He (learn) English before he (leave) for England.
  5. 29. In England, he soon (remember) all he (learn)before. 30. They (tell) him they (not meet) him before. 31. He (ask) why we (come) so early. 32. She (say) that she (already, see) Dr. Rice. 33. By the time Bill (get) there, the meeting (start) . 34. When we (arrive)at our place,we(find)that a burglar (break) in. 35. Almost everybody (leave)for home by the time we (arrive). 8. Reading: A. Read the text then choose the best answer to fill in the blank. China said today that there was heavy loss of life in the earthquake which struck Tangshan City yesterday. Survivors said that Tangshan, an industrial city of one million people 160 kilometers east of Peking, was completely (1) ___ Observers living in Beijing said it appeared that only a mall part of the one million inhabitants escaped (2) ___ or injury. Many of the men of Tangshan were working in the (3) ___ deep under the earth’s surface when the (4) ___ occurred. Unfortunately, few of these miners have (5) . 1. A. broken B. destroyed C. killed D. collapsed 2. A. death B. destruction C. disaster D. accident 3. A. roads B. ways C. fields D. mines 4. A. fall B. disaster C. loss D. collapse 5. A. existed B. rescued C. survived D. saved B. Read the text then choose the best answer to fill in the blank. I often hear or read about “natural disasters” – the eruption of Mount St. Helen, a volcano in the state of Washington; Hurricane Andrew in Florida; the floods in the American Midwest; terrible all over the world; huge fires; and so on and so on. But I’ll never forget my first personal experience with the strangeness of nature – “the London Killer Fog” of 1952. It began on Thursday, December 4, when a high – pressure system (warm air) covered southern England. With the freezing – cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars, and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terrible high, there was no breeze at all. Traffic (cars, trains, and boats) stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river. It was hard to breathe, and many people got sick. Finally, on Tuesday, December 9, the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick. Many of them died. 1. Which “natural disaster” isn’t mentioned in the text? A. a volcano B. a flood C. a hurricane D. a tornado 2. What is his unforgettable personal experience? A. the London killer. B. the heavy fog in London in 1952. C. the strangeness of nature. D. a high – pressure system. 3. How long did the “London Killer Fog” last? A. for four days. B. for five days. C. for six days. D. for a week. 4. What didn’t happen during the time of “London Killer Fog”? A. heavy rain. B. humidity. C. pollution. D. heavy fog. 5. Why did the traffic stop? A. Because of the rain. B. Because of the windy weather. C. Because of the humid weather. D. Because of the heavy fog. C. DO ALL VOLCANOES ERUPT ? Some volcanoes are always (1) ___. They are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an active (2) __. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times. These are (3) ___ extinct volcanoes. Most of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes. These volcanoes (4) ___ have a hot spot under them. They (5) ___erupt anymore. Some volcanoes have not erupted for a long time, (6) ___ they could erupt again. These are called dormant volcanoes. Scientists try to figure out (7) ___ volcanoes will erupt. Studying volcanoes is hard and
  6. dangerous work. Scientists drill into volcanoes. They (8) ___ maps of the inside of the volcanoes. They use satellites to study volcanoes (9) ___ space. Scientists have been able to predict a few eruptions. But it is not (10) ___ to tell what a volcano might do. 1. A. erupting B. running C. going D. firing 2. A. mountain B. volcano C. river D. hill 3. A. named B. thought C. called D. said 4. A. any longer B. any more C. not more D. no longer 5. A. won’t B. can not C. should not D. may not 6. A. and B. or C. but D. so 7. A. where B. why C. that D. when 8. A. do B. create C. build D. make 9. A. in B. from C. into D. out of 10. A. easy B. difficult C. able D. good 10.Change into passive voice. 1 . Mary types letters in the office. 2. His father will help you tomorrow. 3. Science and technology have completely changed human life. 4. Peter broke this bottle. 5. They are learning English in the room. 6. Nothing can change my mind. 7.Has Tom finished the work? 8. Did the teacher give some exercises? 9. Have they changed the window of the laboratory? 10. Is she going to write a poem? 11. Is she making big cakes for the party? 12. Are the police making inquires about the thief? 13. Must we finish the test before ten? 14. Will buses bring the children home? 15. Have you finished your homework? 16. Why didn’t they help him? 17. How many games has the team played? 18. Where do people speak English? 19. Who are they keeping in the kitchen? 20. How can they open this safe? 21. What books are people reading this year? 22. How did the police find the lost man? 23. Who look after the children for you? 24. How long have they waited for the doctor? 25. What time can the boys hand in their papers? 26. Who lend you this book? 11. Complete the 2nd sentence so that it has similar meaning to the 1st sentence: 1. Powerful tsunami waves carried ships many kilometes inland. Ships 2. Many natural disasters have been caused by global warming. Global warming 3. They provided food then cleaned up the debris. After they 4. Tornadoes can move objects as big as a car. Objects 5. The northern part of the city wasn’t struck by the typhoon. The typhoon . 6. It’s Tony’s 15th birthday next week. Tony will 7. The small town has totally been destroyed by the hurricane. The hurricane 8. They will widen the gate to let the cars run into the yard easily. The gate . 9. I can’t come because I have to help my dad with something. If 10. As soon as we got on the plane, the pilot told us to get off again. We had just 12 . Write sentences in the passive , using the syggested words. 1.Our car / service / a mechanic / tommorrow. 2.At the suggery yesterday. I / examine / Dr Peterson / and / I give / presciption. 3.It looked like the window/ break / a hammer/ sometime before. 4. I went to see it because / I tell / it was agood film/ all myfriends 5. Your cheque/ send / last Friday and / shoukd / deliver / to you tomorrow.