Bài tập về tính từ đuôi ing và ed năm 2024

Bài tập Tính từ đuôi “ing” và “ed”

1. The new department head's presentation was pretty…

2. Tính từ đuôi “ing” thường sử dụng với

3. Tính từ đuôi “ed” thường sử dụng trong

4. We are … with what he performed.

5. Chọn ra tính từ đuôi “ed” của động từ “worry”

6. Khi bổ nghĩa cho một danh từ để tạo thành cụm danh từ, tính từ bổ nghĩa sẽ là

7. Sau đại từ bất định là

8. Đối với câu có dạng thức giới từ đi kèm thì sử dụng

9. Khi trong câu có 2 chủ thể, một chủ thể tác động lên chủ thể còn lại thì sử dụng

10. Chọn ra tính từ đuôi “ing” của động từ “annoy”

 • Information
 • AI Chat

Was this document helpful?

Subject: Lương Khánh Huệ

205 Documents

Students shared 205 documents in this course

Was this document helpful?

Bài tập về tính từ đuôi ing và ed năm 2024

Bài tập phân biệt tính từ đuôi ing và ed

Bài 1: Biến đổi các từ sau đây về dạng tính từ đuôi ING và ED

Từ – ING – ED

1. interest

2. bore

3. surprise

4. disappoint

5. excite

6. worry

7. amaze

8. horrify

9. annoy

10. satisfy

11. shock

12. exhaust

Bài 2: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi

1.Junior is bored with his job at present.

➔ _________________. (boring)

2. This funny film was entertaining my family.

➔ _________________. (entertained)

3. My elder brother likes playing video games every Sunday.

➔ _______________________. (interested)

4. That football match was exciting for me yesterday.

➔ ________________________. (excited)

5. Her children are interested in swimming in the morning every summers.

➔ _____________. (keen on)

Bài 3: Khoanh vào đáp án đúng nhất trong các câu dưới đây

1.Linda is ____________ in buying a new house for her parents.

 • Home
 • My Library
 • Ask AI

Tài liệu Bài tập phân biệt tính từ đuôi ED và ING lớp 7 có đáp án trình bày khái quát lại ngữ pháp, cấu trúc, cách dùng cũng như bài tập có đáp án chi tiết nhằm mục đích giúp học sinh ôn luyện ngữ pháp và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 7.

PHÂN BIỆT TÍNH TỪ ĐUÔI -ING VÀ -ED

 1. LÝ THUYẾT

1. Sự khác biệt của tính từ V-ing và V-ed/V3

 • Ving --> Tính từ đuôi -ING dùng để miêu tả tính cách, tính chất, đặc điểm của người, sự vật, hiện tượng.

Vd: The class at TIMMY English is very interesting.Tính từ INTERESTING diễn tả tính chất của lớp học tại TIMMY English.

 • Ved --> Tính từ đuôi -ED dùng để diễn tả cảm xúc, cảm nhận của con người, con vật về một sự vật, hiện tượng, sự việc nào đó.

Vd: I’m interested in the class at TIMMY EnglishTính từ INTERESTED diễn tả cảm nhận của học viên về lớp học tại TIMMY English.

1.1. V-ing:

Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩathực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn

– Diễn tả bản chất, tính chất của một ai hoặc cái gì đó Ví dụ: He is such an interesting guy. ==> anh này ảnh gây nên sự thích thú cho ai đó My job is boring The film was disappointing. I expected it to be better.

– Nằm trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating… (bản chất của English)

Ví dụ:

The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying) The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming) The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)

1.2. V-ed

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

– Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó

Ví dụ: Are you interested in buying a car? Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination. It was quite surprising that he passed the examination.

Ví dụ: The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted). Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen) The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)

2. Một số cặp tính từ tận cùng -ing và -ed:

alarming/alarmed: báo động

depressing/depressed: suy sụp

aggravating/aggravated: tăng nặng thêm

disappointing/disappointed: thất vọng

amusing/amused: thích thú

discouraging/discouraged: chán nản, thiếu tự tin

annoying/annoyed: tức giận

disgusting/disgusted: bất mãn

astonishing/astonished: kinh ngạc

disturbing/disturbed: lúng túng

astounding/astounded: kinh hoàng

embarrassing/embarrassed: bối rối, ngượng ngùng

boring/bored: chán

entertaining/entertained: tính giải trí

captivating/captivated: thu hút

exciting/excited: hào hứng

challenging/challenged: thử thách

exhausting/exhausted: cạn kiệt

charming/charmed: duyên dáng

fascinating/fascinated: quyến rũ

confusing/confused: bối rối

frightening/frightened: khiếp đảm, đáng sợ

convincing/convinced: chắc chắn

frustrating/frustrated: bực bội

interesting/interested: thú vị

overwhelming/overwhelmed: choáng ngợp

pleasing/pleased: vui lòng, vừa lòng

satisfying/satisfied: hài lòng

surprising/surprised: ngạc nhiên

terrifying/terrified: sợ hãi, khiếp sợ

thrilling/thrilled: hồi hộp

tiring/tired: mệt mỏi

touching/touched: cảm động

worried/worrying: đáng lo lắng

 1. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

 1. You should take a rest. You look really (tire) _______.
 2. She’s feeling (depress) _______, so I’m suggesting that she should go home, drink warm water, and go to bed early with (relax) _______ music.
 3. Mary was (fascinating) _______ by Mandarin at the first time he learned languages. she decided to practise more and now she can speak it fluently.
 4. He looked very (confuse) _______ when we told him we had to change the flight because of him.
 5. That film was so (depressed) _______! There was no happy ending for any of the characters.
 6. It’s so (frustrated) _______! No matter how much I concentrated on his speech I couldn’t understand what he meant.
 7. The journey was (bore) _______! Twenty hours by train made us (exhaust) _______.
 8. Don’t show my baby photos to others, Mum! It’s so (embarrassing) _______!
 9. The little girl was (terrify) _______ when she saw dinosaur model in museum.
 10. She got really (annoy) _______ yesterday because someone threw rubbish in front of her house.

Đáp án

1. tired

2. depressed/relaxing

3. fascinated

4. confused

5. depressing

6. frustrating

7. boring/exhausted

8. embarrassing

9. terrified

10. annoyed

Bài 2: : Biến đổi các từ sau đây về dạng tính từ đuôi ING và ED

Từ

– ING

– ED

1. interest

2. bore

3. surprise

4. disappoint

5. excite

6. worry

7. amaze

8. horrify

9. annoy

10. satisfy

11. shock

12. exhaust

Đáp án

Từ

– ING

– ED

1. interest (chú ý)

interesting

interested

2. bore (nhàm chán)

boring

bored

3. surprise (ngạc nhiên)

surprising

surprised

4. disappoint (thất vọng)

disappointing

disappointed

5. excite (kích thích)

exciting

excited

6. worry (lo lắng)

worrying

worried

7. amaze (kinh ngạc)

amazing

amazed

8. horrify (làm khiếp sợ)

horrifying

horrified

9. annoy (làm phiền)

annoying

annoyed

10. satisfy (làm hài lòng)

satisfying

satisfied

11. shock (ngạc nhiên)

shocking

shocked

12. exhaust (kiệt sức)

exhausting

exhausted

 1. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 1: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi

1.Junior is bored with his job at present.

➔ _____________________________________________. (boring)

2. This funny film was entertaining my family.

➔ _____________________________________________. (entertained)

3. My elder brother likes playing video games every Sunday.

➔ _____________________________________________. (interested)

4. That football match was exciting for me yesterday.

➔ ____________________________________________. (excited)

5. Her children are interested in swimming in the morning every summers.

➔ _____________________________________________. (keen on)

Bài 2: Khoanh vào đáp án đúng nhất trong các câu dưới đây

1.Linda is ____________ in buying a new house for her parents.

A.interest

B.interested

C.interesting

D.interestingly

2. Everybody is _____________ that his younger brother passed the TOEIC test the last day.

A.surprised

B.surprising

C.surprise

D.surprisingly

3. This film is __________.

A.bore

B.bored

C.boring

D.boringly

4. My mother is a busy teacher. At the end of the day’s work, she is often ___________.

A.exhaust

B.exhausting

C.exhausted

D.exhaustingly

5. Sandy is starting a new job next Monday. She’s quite ______________ about it.

A.excite

B.excited

C.excitingly

D.exciting

6. Many meetings aren’t so ______________ as this one was.

A.interest

B.interested

C.interesting

D.interestingly

7. My grandfather was __________by how shockingthe accident was yesterday.

A.shock

B.shocking

C.shocked

D.shockingly

8. Windy was ____________ by the confusingstreet signs in that city.

A.confusing

B.confuse

C.confused

D.confusingly

9. Kin was very __________ in the history lesson. He almost fell asleep.

A.bore

B.boring

C.bored

D.boringly

10. Feeling tired and _____________, Peter went out alone.

A.depressed

B.depressing

C.depress

D.depressingly

Xem thêm các bài học Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 đầy đủ, chi tiết khác:

 • Ngữ pháp, bài tập Should, Shouldn’t lớp 7 có đáp án
 • Trọn bộ Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 đầy đủ, chi tiết
 • Bài tập cách sử dụng A, An, Some, Any, Many, Much lớp 7 có đáp án
 • Bài tập cách dùng Used to, Get used to, Be used to lớp 7 có đáp án
 • Tổng hợp các động từ chỉ sự thích và ghét lớp 7 đầy đủ, chi tiết
 • Bài tập về tính từ đuôi ing và ed năm 2024
  Hỏi bài tập, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lò xo Art of Nature Thiên Long màu xinh xỉu
 • Biti's ra mẫu mới xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Bài tập về tính từ đuôi ing và ed năm 2024

Bài tập về tính từ đuôi ing và ed năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Khi nào dùng tính từ thêm ing và ed?

Tính từ đuôi -ing và -ed là hai dạng tính từ phổ biến trong tiếng Anh. Tính từ đuôi -ing thường được sử dụng để miêu tả một hành động đang diễn ra hoặc một sự việc đang xảy ra, trong khi tính từ đuôi -ed thường được sử dụng để miêu tả một hành động đã kết thúc hoặc một sự việc đã xảy ra trong quá khứ.nullTính từ đuôi ing và ed: Phân biệt và cách sử dụng - American Linksamericanlinks.com.vn › tinh-tu-duoi-ing-va-ed-phan-biet-va-cach-su-dungnull

Khi nào dùng tính từ đuôi ed?

2.2. Tính từ đuôi “ed” là gì? Tính từ đuôi “ed” thường được dùng trong trường hợp diễn tả cảm xúc, cảm nhận của người, vật về một sự vật/sự việc, hiện tượng hoặc một tình huống nào đó. Tính từ đuôi “ed” thường đi với các danh từ là đối tượng nhận sự tác động của hành động.nullTính từ đuôi “ing” và “ed” - Phân biệt tính từ mang hai hậu tố này - Flyerflyer.vn › tinh-tu-duoi-ing-va-ednull

Tính từ ING là gì?

Tính từ đuôi -ing mang nghĩa chủ động, thường dùng để miêu tả tính chất, đặc điểm của ai / cái gì / việc gì mang lại cảm giác như thế nào cho đối tượng khác. → Trò chơi gây nhàm chán cho người đang nói. → Anh ấy gây thích thú cho người khác.nullTính từ đuôi ing và ed: Nắm chắc trong lòng bàn tay! - ILA Vietnamila.edu.vn › Bí kíp học tiếng Anhnull

Participle adjectives là gì?

Tính từ phân từ hay động tính từ (participial adjective) là một dạng phân từ (V-ing hoặc V-ed) đóng vai trò như một tính từ. Nó có thể bổ nghĩa cho danh từ đứng trước hoặc sau nó, hoặc như một bổ ngữ (complement) bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ.nullCách sử dụng tính từ phân từ (V-ing/ V-ed) trong câu - ZIM Academyzim.vn › tinh-tu-phan-tu-v-ing-v-ed-trong-caunull