Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Giới thiệu

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ
Thư viện tài liệu trực tuyến

Hỗ trợ

 • hotro_xemtailieu

Giúp đỡ

 • Điều khoản sử dụng
 • Quy định duyệt tài liệu
 • Chính sách bảo mật

Copyright © 2023 Xemtailieu - Website đang trong thời gian thử nghiệm, chờ xin giấy phép của Bộ TT & TT thư viện tài liệu trực tuyến, nơi chia sẽ trao đổi tài liệu như luận văn đồ án, giáo trình, đề thi, .v.v...Kho tri thức trực tuyến.

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

giải bài tập xác suất - thống kê của đào hữu hồ

Danh mục: Lý thuyết xác suất - thống kê

... downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1 ... downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1 ... downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1 downloaded 4- Huongdangiai Cacbaitoan XacSuatThongKe .pdf at Mon Aug 13 08:59:53 ICT 2012127.0.0.1...

 • 326
 • 15,719
 • 31

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

xac suat thong ke.pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥? ... I không ít hơn 70 thì được thưởng. Giả sử công nhân A xác suất sản xuất sản phẩm loại I với 2 máy lần lượt là 0,6 và 0,7. a. Tính xác suất để A được thưởng. b. Giả sử A dự thi 200 lần, số ... a. Giả sử kiểm tra 100 kiện loại I. Tính xác suất phạm sai lầm 48 lần. b. Giả sử trong kho chứa 23số kiện loại I, 13số kiện loại II. Tính xác suất phạm sai lầm khi kiểm tra . 2. Tiến...

 • 32
 • 4,777
 • 23

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Xác suất thống kê.pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... bằng 0,008. Ví dụ 1.11: Thống kê cho thấy tần suất sinh con trai xấp xỉ 0,513. Vậy xác suất để bé trai ra đời lớn hơn bé gái. Nhận xét: Định nghĩa xác suất theo thống kê khắc phục được hạn chế ... vậy có 14 trường hợp ít nhất 1 nữ được chọn. Do đo xác suất tương ứng 15/14=P. 1.2.3. Định nghĩa thống kê về xác suất Định nghĩa xác suất theo cổ điển trực quan, dễ hiểu. Tuy nhiên khi ... ()1()()()(21111nnkjikjijijiniiniiAAAPAAAPAAPAPAP−<<<==−+−+−=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛∑∑∑∪. Quy tắc xác suất của biến cố đối )(1)( APAP −=. Xác suất có điều kiện Xác suất của biến cố B được tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B...

 • 177
 • 4,035
 • 31

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu môn xác suất thống kê.pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Tính xác suất để được 4 bi đỏ. b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng. c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất ... tiêu bị diệt vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bị diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bị diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bị diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. ... trường. 1) Tính xác suất để có 80 sản phẩm loại A. 2) Tính xác suất để có từ 80 đến 85 sản phẩm loại A. p dụng công thức Bernoulli với n = 121, p = 0,66, ta có: 1) Xác suất để có 80 sản...

 • 13
 • 2,557
 • 33

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Đe thi Xac suat thong ke & dap an.pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 2()pS: xác suất phạm sai lầm khi kiểm tra kiện loại II (kiện loại II mà cho là kiện loại I) 321 3037310 03712 ( ) 0,18CC CCpSCC=+= p(I): xác suất chọn kiện loại I. p(II): xác suất ... số. Xác suất xếp quần đúng số là 0,8. Xác suất xếp áo đúng số là 0,7. Mỗi kiện gọi là được chấp nhận nếu số quần xếp đúng số và số áo xếp đúng số là bằng nhau. a. Kiểm tra 100 kiện. Tìm xác suất ... Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥?...

 • 32
 • 10,469
 • 81

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

TƯƠNG TÁC TÍCH CỰC CỦA MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG HỖ TRỢ HỌC SINH KIẾN TẠO TRI THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Ở Việt Nam, phần xác suất và thống kê được đưa vào chương trình phổ thông mới đây nên chưa có nhiều đề tài nghiên cứu giáo dục về nó. Các đề tài liên quan đến xác suất thống kê chủ yếu về nội ... dựng, việc vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học xác suất thống kê đang còn ít. Do đó, cần phải có một nghiên cứu về xác suất thống kê để giúp cho học sinh kiến tạo tri thức, đặc biệt là ... nghĩa của thống kê (Gould, 1991; Knold, 1991; Phillip, 1998; Piaget, 1975; Tversky & Kahneman, 1971). Ngay cả những chuyên gia giáo dục cao cấp, những người sử dụng xác suất và thống kê trong...

 • 77
 • 2,429
 • 10

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu Đề cương môn xác suất Thống kê pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... số giá cả. Khi xây dựng chỉ số giá cả cần phải xác định những nhóm sản phẩm nào có tầm quan trọng đối với túi tiền của người tiêu thụ. Cục thống kê là cơ quan có chức năng lập danh mục các sản ... lợi nhuận tổng cộng từ doanh số bán , tỷ lệ lãi gộp , tỷ suất chi phí và tỷ suất thuế . Trong đó: Chú ý: cách tính tỷ lệ hoặc tỷ suất của chỉ tiêu nào thì bằng giá trị của chỉ tiêu đó chia ... Trang 122, ta có các cặp giả thuyết H0 và H1 như sau: 4. Hệ thống chỉ số: 4.1 Hệ thống chỉ số liên hoàn hai nhân tố: Hệ thống chỉ số được thành lập trên cơ sở các phương trình kinh tế bằng...

 • 180
 • 965
 • 5

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu Bài giải xác suất thống kê - chương 1 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... tiêu bị diệt vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bị diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bị diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bị diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. ... Tính xác suất để được 4 bi đỏ. b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng. c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất ... xác suất ta tính được: P(A1) = 0,2320 ; P(A2) = 0,5135 ; P(A3) = 0,2208 . Suy ra xác suất cần tìm là P(C) = 0,5687. Bài 1.16: Một xạ thủ bắn 10 viên đạn vào một mục tiêu. Xác suất...

 • 13
 • 3,953
 • 75

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu Giáo án điện tử môn Xác suất thống kê - Tuần 7 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... PHẦN XÁC SUẤT 1) Quan hệ giữa các biến cố: kéo theo, tương đương, biến cố đối, biến cố xung khắc. Các phép toán hợp và giao các biến cố. 2) Định nghĩa xác suất cổ điển. Định nghĩa xác suất ... của Lí thuyết xác suất Pierre-Simon Laplace (1812) Với , ta dùng chỉ tiêu kđ . Miền bác bỏ tương ứng với ba cặp giả thuyết trên là §5  KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ XÁC SUẤT Bài toán ... hiện giờ. Ta cần kiểm định H0: H1: . . , nên tạm chấp nhận H0.  Theo nguyên lý xác suất nhỏ, A có thể xem như không xảy ra trong một phép thử. Vì vậy, với một mẫu cụ thể nếu A...

 • 35
 • 505
 • 0

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần môn học: Xác suất thống kê pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... học tập chính: Xác xuất thống kê (Giáo trình nội bộ).7.2. Tài liệu tham khảo: 1. Xác xuất thống kê (Lý thuyết, bài tập), Đặng Hấn, NXB thống kê, 1996. 2. Xác suất thống kê (Lý thuyết, ... ước lượng cho tỉ lệ.III.4. Các bài toán : Xác định cỡ mẫu, xác định độ tin cậy.Chương 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ3I. Bài toán mở đầu. Khái niệm sai lầm loại I và II. ... trưng trung bình và phương sai mẫu : Trực tiếp, biến đổi, Tính bằng máy tính có chức năng thống kê. Chương 5: LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNGI. Khái niệm ước lượng. II. Ước lượng điểm:II.1....

 • 4
 • 1,739
 • 20

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Tài liệu Đề cương ôn tập thi cuối học kỳ Môn Xác suất - Thống kê pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... nghĩa xác suất theo tiên đề, công thức cộng (và nhân) xác suất, xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes. Tính độc lập của 2 sự kiện. Thí nghiệm Béc nu li và xác suất ... hay chưa biết. Khoảng tin cậy của xác suất khi cỡ mẫu lớn.6) Kiểm định giả thuyết về xác suất (so sánh xác suất với một giá trị định trước, so sánh 2 xác suất) và giả thuyết về giá trị trung ... + 5/6 1/6 = 5/18.b) Xác suất xuất hiện mặt chẵn là 1/2. Do tính độc lập, xác suất xuất hiện đồng thời 2 mặt chẵn là 1/2.1/2 =1/4. c) Số trường hợp thuận lợi : 3. Xác suất cần tìm là 3/36 =...

 • 12
 • 2,612
 • 36

Bài tập xác suất thống kê của đào hữu hồ

Đề tài: Ứng dụng toán xác suất thống kê vào giải toán Di truyền học pdf

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... b) Xác suất cần tìm* Cách 1: Có thể tính tổng Xác suất để có (2 trai + 1 gái) và (1 trai + 2 gái)- Xác suất sinh 1 trai + 2 gái = C31/23- Xác suất sinh 2 trai + 1 gái = C32/23 Xác suất ... đồng khả năng tức có xác suất khác nhau.Gọi xác suất sinh con trai bình thường là (A): A =3/4.1/2= 3/8Gọi xác suất sinh con trai bệnh là (a): a =1/4.1/2= 1/8Gọi xác suất sinh con gái bình ... 3/4* Cách 2: Có thể tính 1 trừ 2 trường hợp xác suất (3 trai) và (3 gái)- Xác suất sinh 3 con trai = (1/2)3- Xác suất sinh 3 gái = (1/2)3Vậy Xác suất cần tìm = 1 - [(1/2)3 + (1/2)3] = 3/4Ví...