Bài toán tìm số nguyên tố lớn nhất trong c++

Yêu cầu bài toán

Viết hàm in các phần tử nguyên tố lớn hơn 23 trong mảng các số nguyên.

Hướng dẫn

Bài tập mang tính tham khảo, hỗ trợ các bạn làm quen và luyện tập với các bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích các bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quá trình giải. Sau đó, bạn có thể tham khảo source code mẫu để hoàn chỉnh bài tập.

Để được hỗ trợ tốt nhất, bạn có thể đặt câu hỏi ở phần bình luận bên dưới bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

Source

`// Viet ham in cac phan tu nguyen to lon hon 23 trong mang cac so nguyen.

include

define MAX 100

include

using namespace std; void TaoMang(int a[],int n) { srand((unsigned)time(NULL)); for(int i=0;ia[i]=rand()%100-rand()%100; } } void XuatMang(int a[],int n) { for(int i=0;icout<} bool KTSNT(int x) { int i,d=0; for(i=1;i<=x;i++) {

if(x%i==0) 
 d++; 
} {
if(d==2) 
 return true; 
return false; 
} } void VTPTSoNTo(int a[], int n) { bool f=false; for(int i=0; iif(KTSNT(a[i])==true && a[i]>23) { if(f==false) cout<<"\nCac phan tu la So Nguyen To nam o vi tri: \n"; f=true; cout<< i <<"\t"; } if(f==false)
cout<<"\nKhong co phan tu thoa yeu cau bai toan"; 
} void main() { int a[MAX],n; cout<<"Nhap vao so phan tu thuc su: "; cin>>n; TaoMang(a,n); XuatMang(a,n); VTPTSoNTo(a,n); cout<

Kết luận

Bạn có thể củng cố kiến thức C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm các bài tập khác trong khóa Bài toán kinh điển trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.


Tải xuống

Tài liệu

Nhằm phục vụ mục đích học tập Offline của cộng đồng, Kteam hỗ trợ tính năng lưu trữ nội dung bài học Viết hàm in các phần tử nguyên tố lớn hơn 23 trong mảng các số nguyên. dưới dạng file PDF trong link bên dưới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các tài liệu được đóng góp từ cộng đồng ở mục TÀI LIỆU trên thư viện Howkteam.com

Đừng quên like và share để ủng hộ Kteam và tác giả nhé!

Bài toán tìm số nguyên tố lớn nhất trong c++


Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ khó khăn hay thắc mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam.com để nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Bài 151: Hãy tìm số nguyên tố lớn mảng chiều số nguyên Nếu mảng số nguyên tố trả -1

include

include

include

define MAX 100 void nhap (int a[], int &n) { { printf("\nNhap so phan tu: "); scanf("%d", &n); if(n MAX) { printf("\nSo phan tu khong hop le Xin kiem tra lai !"); } }while(n MAX); for(int i = 0; i < n; i++) { printf("\nNhap a[%d]: ", i); scanf("%d", &a[i]); } } void xuat(int a[], int n) { for(int i = 0; i < n; i++) { printf("%4d", a[i]); } } // nguyên tố => true int KiemTraNguyenTo(int n) { if (n < 2) { return 0; } else if (n > 2) { if (n % == 0) { return 0; } for (int i = 3; i nguyentomax) { nguyentomax = a[i]; } } return nguyentomax; } int main() { int n; int a[MAX]; nhap(a, n); xuat(a, n); int vitringuyentodau = TimViTriSoNguyenToDau(a, n); //printf("\nVi tri nguyen to dau la %d", vitringuyentodau); if(vitringuyentodau == 0) { printf("\nMang khong co so nguyen to"); } else { int nguyentomax = TimSoNguyenToLonNhat(a, n, vitringuyentodau); printf("\nSo nguyen to lon nhat la %d", nguyentomax); } getch(); return 0; }

Xem thêm: Hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về 1 , Hãy tìm số nguyên tố lớn nhất trong mảng 1 chiều các số nguyên nếu mảng không có số nguyên tố thì trả về 1

Nếu là số nguyên tố và số nguyên tố lớn hơn/nhỏ hơn số nguyên tố đầu tiên thì cập nhật vị trí, duyệt đến hết sẽ tìm được vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất

Output: mảng không có số nguyên tố -1, vị trí số nguyên tố lớn nhất/nhỏ nhất trong mảng

Hàm tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất

int VtriSNTLonNhat(int a[], int n) { int vt,d,i; for( i=0 ; iif(SNT(a[i])==1) { d=i; break; } if(i==n)

return -1; 
vt=d; for(i=vt+1;iif(SNT(a[i])==1 && a[i]>a[vt]) vt=i; return vt; }

Hàm tìm vị trí số nguyên tố nhỏ nhất

int VtriSNTNhoNhat(int a[], int n) { int vt,d,i; for( i=0 ; iif(SNT(a[i])==1) { d=i; break; } if(i==n)

return -1; 
vt=d; for(i=vt+1;iif(SNT(a[i])==1 && a[i] return vt; }

Chương trình: Tìm vị trí số nguyên tố lớn nhất trong mảng

include

include

include

define MAX 100

void nhapmang(int a[], int &n); void xuatmang(int a[], int n); int SNT(int n); int VtriSNTLonNhat(int a[], int n); void main() { int a[MAX],n; nhapmang(a,n); printf("\nNoi dung cua mang"); xuatmang(a,n); if(VtriSNTLonNhat(a,n)==-1)

printf("\nTrong mang khong co SNT "); 
else
printf("\nVi tri SNT lon nhat trong mang la: %d",VtriSNTLonNhat(a,n)); 
printf("\nChuc cac ban hoc tot"); getch(); } void nhapmang(int a[], int &n) { do {
printf("\nSo phan tu trong mang "); 
scanf("%d",&n); 
}while(n<=0 && n>100); for(int i=0 ; iprintf("\nSo phan tu a[%d] la: ",i); scanf("%d",&a[i]); } } void xuatmang(int a[], int n) { for(int i=0 ; iprintf("%4d",a[i]); } int SNT(int n) { int dem=0; for(int i=1;i<=n;i++)
if(n%i==0) 
 dem++; 
if(dem==2)
return 1; 
else
return 0; 
} int VtriSNTLonNhat(int a[], int n) { int vt,d,i; for( i=0 ; iif(SNT(a[i])==1) { d=i; break; } if(i==n)
return -1; 
vt=d; for(i=vt+1;iif(SNT(a[i])==1 && a[i]>a[vt]) vt=i; return vt; }

Mình chia sẽ code này đê các bạn tham khảo các vấn đề tương tự. Tuy nhiên các bạn nên tự làm lại, đừng nên copy. Nếu gặp vấn đề gì khó khăn, hoặc thắc mắc gì, các bạn có thể đặt câu hỏi ở cuối bài. Mình sẽ giải đáp.