Bảng xác định giá trị đề nghị thanh toán năm 2024

Bảng xác định giá trị đề nghị thanh toán năm 2024

Nội dung Text: Mẫu bảng tính giá trị đề nghị thanh toán

  1. Phụ lục 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06 /2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau: Số Đơn vị Các chỉ tiêu Giá trị Ghi chú TT tính 1 Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng 2 Giá trị khối lợng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng 3 Chiết khấu tiền tạm ứng (theo qui định của hợp đồng) 4 Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3) Bằng chữ: Hồ sơ kèm theo: Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu (Ký, ghi rõ họ và tên, (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu) chức vụ và đóng dấu) Đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) 1
  2. Phụ lục 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Khối Thành Đơn lượng tiền Số Đơn vị giá Ghi Tên công việc Đã TT tính thanh chú Theo thực Theo Đã thực toán HĐ hiện HĐ hiện Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên hoặc đại diện Nhà tư nhận thầu vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và (Ký, ghi rõ họ và tên, tên, chức vụ) chức vụ) 2
  3. Phụ lục 3 3
  4. (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định đơn giá điều chỉnh theo qui định của hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Đơn giá Đơn vị Điều chỉnh Số TT Tên công việc Theo hợp Ghi chú tính theo qui định đồng của hợp đồng Đại diện Bên giao thầu hoặc Đại diện Bên nhận thầu đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) chức vụ) Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng) Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng Số .......... ngày ..... tháng ..... năm ..... 4
  5. Tên/số hợp đồng xây dựng: Tên Bên giao thầu: Tên Bên nhận thầu: Công trình: Hạng mục: Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số: Căn cứ xác định: Đơn Thành Khối giá tiền Đơn Số lượng Theo Ghi Tên công việc vị Theo TT phát Theo đơn chú tính đơn giá Theo HĐ sinh HĐ giá bổ bổ sung sung Tổng cộng Bằng chữ: Đại diện Bên giao thầu Đại diện Bên nhận thầu hoặc đại diện Nhà tư vấn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ và tên, chức (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ) vụ) 5