Báo cáo tài chính quý 1 đã được kiểm toán năm 2024

6. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% trước và sau kiểm toán_Công ty Mẹ. Xem và download tại đây.

7. Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% trước và sau kiểm toán_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

8. Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã kiểm toán) thay đổi trên 10% so với năm 2021 (đã kiểm toán)_Công ty mẹ. Xem và download tại đây.

9. Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 (đã kiểm toán) thay đổi trên 10% so với năm 2021 (đã kiểm toán)_Hợp nhất. Xem và download tại đây.

Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn, thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Ngã ba Đồng Lộc có tổng diện tích 50ha nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi trọc, giữa là con đường độc đạo, mặt đường giống như một lòng máng.

Báo cáo tài chính quý 1 đã được kiểm toán năm 2024

 • Trang chủ
 • Tin tức
  • Chiếu sáng công cộng
  • Chiếu sáng mỹ thuật
  • Tín hiệu giao thông
  • Bảng thông tin giao thông
  • Camera quan sát giao thông
  • Trung tâm điều khiển
  • Khoa học công nghệ
 • Giới thiệu
  • Giới thiệu về Công ty
 • Công trình tiêu biểu
 • Hoạt động công ty
 • Quan hệ Cổ đông
  • Tin tức cho Cổ đông
  • Báo cáo tài chính
  • Văn bản Hội đồng quản trị
  • Đại hội đồng cổ đông
 • Thông tin cổ phiếu
 • Văn bản - biểu mẫu
 • Liên hệ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thông báo mở, tắt điện

STT Tuyến đường, địa bàn do đơn vị quản lý Thời gian tắt mở hiện đang áp dụng Mở đèn Tắt đèn 1 Quốc lộ 1 17:35 05:25 2 Xa lộ Hà Nội 18:00 05:30 3 Đường Võ Văn Kiệt 17:40 05:25 4 Đường Mai Chí Thọ 17:40 05:25 5 Quốc lộ 22 17:35 05:20 6 Đường Phạm Văn Đồng 17:30 05:35 7 Công viên 18:00 05:30 8 Khu QLGTĐT số 1 17:35 05:35 9 Khu QLGTĐT số 2 17:35 05:30 10 Khu QLGTĐT số 3 17:40 05:20 11 Khu QLGTĐT số 4 17:40 05:25

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm hợp nhất trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh T.N.M từ Nha Trang.

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm của công ty đại chúng được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:

Công bố thông tin định kỳ
1. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau:
...
c) Thời hạn công bố báo cáo tài chính năm
Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Công ty đại chúng phải lập báo cáo thường niên theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và công bố báo cáo này trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Thông tin tài chính trong báo cáo thường niên phải phù hợp với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
...

Như vậy, theo quy định, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Báo cáo tài chính quý 1 đã được kiểm toán năm 2024

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm hợp nhất trong trường hợp nào?

Việc công bố bố báo cáo tài chính năm hợp nhất được quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC như sau:

Công bố thông tin định kỳ
1. Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận theo nguyên tắc sau:
a) Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;
Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riêng đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;
Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng phải công bố báo cáo tài chính năm tổng hợp theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;
Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;
b) Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính;
...

Như vậy, theo quy định, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm hợp nhất trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm của riêng đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

- Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác, đồng thời là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng, công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính năm tổng hợp và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình công ty đại chúng có phải gửi báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không?

Báo cáo mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng được quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Chứng khoán 2019 như sau:

Báo cáo mua lại cổ phiếu, công bố thông tin và thực hiện việc mua lại cổ phiếu
1. Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:
a) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu;
b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại;
c) Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;
d) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu;
đ) Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
e) Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu;
g) Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
...

Như vậy, theo quy định, trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình, công ty đại chúng phải gửi báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài báo cáo tài chính thì công ty đại chúng còn phải gửi các tài liệu theo quy định trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình.