Bút toán kết chuyển lỗ sang năm sau năm 2024

Cách xác định lỗ và chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Điều 9 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó thì: Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. Phần mềm kế toán Effect xin chia sẻ cách chuyển lỗ giữa các quý và năm trước chuyển sang năm sau như sau:

Chuyển lỗ giữa các quý

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó.

- Khi làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, việc xác định xem trong kỳ doanh nghiệp lỗ hay lãi là dựa vào số phát sinh tại chỉ tiêu số 29 - Thu nhập tính thuế:

+ Chỉ tiêu 29: có kết quả âm (giá trị được thể hiện trong ngoặc (...).) => Xác định DN lỗ.

+ Chỉ tiêu 29: có kết quả dương, tức là trong kỳ => Xác định DN lãi.

Kế Toán chỉ thực hiện chuyển lỗ khi xác định được trong kỳ DN lãi.

Ví dụ:

Qúy 2/2014: Công ty A lỗ 20 triệu (trên tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ tiêu 29 thể hiện: (20.000.000) - tức là âm 20 triệu).

Qúy 3/2014: Công ty A lỗ 10 triệu ( Vì vẫn lỗ nên công ty A không được chuyển số lỗ 20 triệu của quý 2 vào chỉ tiêu 28 trên tờ khai tạm tính thuế TNDN).

Qúy 4/2014: Công ty A lãi 35 triệu ( trên tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ tiêu 29 thể hiện: 35.000.000. Do quý 4 có phát sinh Lãi nên công ty A được chuyển 20 triệu + 10 triệu = 30 triệu (số lỗ của quý 2 và 3) vào chỉ tiêu 28 - Số lỗ chuyển kỳ này - trên tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4. => Sau khi chuyển lỗ 30 triệu vào chỉ tiêu 28 thì Chỉ tiêu 29 = 5.000.000 => công ty A tính và nộp thuế theo mức thuế suất quy định trên số tiền 5 triệu.

Nhưng chú ý:

Hiện nay trên phần mềm HTKK 3.2.5 việc phát sinh lỗ đang được thể hiện tại chỉ tiêu 26 - thu nhập chịu thuế - Theo luật thuế TNDN của TT 123/2012/TT-BTC.

Tại Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ

"1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập chịu thuế" Còn theo TT 78/2014/TT-BTC thì việc xác định lỗ phải được thể hiện ở thu nhập tính thuế - tức là chỉ tiêu 29. \=> Vậy là tạm thời, các bạn xác định lãi lỗ theo chỉ tiêu 26 - thu nhập chịu thuế của tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu 01A/TNDN trên phần mềm HTKK 3.2.5.

Chuyển lỗ từ năm trước chuyển sang năm sau:

- Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ. - Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ:

Năm 2014:

+ Qúy 2: Lãi 10 triệu => nộp thuế theo mức thuế suất mà DN áp dụng. + Qúy 3: Lỗ 5 triệu + Qúy 4: Lỗ 20 triệu + Nhưng khi quyết toán Thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN lại phát sinh lỗ 15 triệu (chỉ tiêu thu nhập tính thuế C4 = (15.000.000).)

Năm 2015:

Qúy 1 lãi 18 triệu (chỉ tiêu 29 = 18.000.000) thì kế toán được quyền chuyển số lỗ của năm 2014 sang, nhưng số lỗ được chuyển không được lấy ở các Qúy của năm trước mà phải lấy trên tờ khai quyết toán thuế Mẫu 03/TNDN tại chỉ tiêu C4 - Thu nhập tính thuế. \=> Chuyển lỗ 15 triệu từ chỉ tiêu C4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 2014 vào chỉ tiêu 28 trên tờ khai tạm tính của quý 1/2015 => Sau khi chuyển lỗ 15 triệu thì chỉ tiêu 29 chỉ còn 3 triệu => DN tính thuế trên 3 triệu theo mức thuế suất DN áp dụng. Chú ý khi chuyển lỗ: phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế).

Ví dụ:

Qúy 1: lỗ 10 triệu Qúy 2 có: chỉ tiêu 26 = 10.000.000 Nhưng có thu nhập miễn thuế 5 triệu <=> chỉ tiêu 27 = 5.000.000 => Sau khi bạn nhập 5 triệu vào chỉ tiêu 27 thì chỉ tiêu 29 - thu nhập tính thuế chỉ còn 5.000.000 => Bạn chỉ chuyển lỗ 5 triệu từ quý 1 vào chỉ tiêu 28 là phần mềm sẽ đưa chỉ tiêu 29 về bằng 0. Còn 5 triệu lỗ của quý 1 nữa kế toán theo dõi và chuyển vào các quý sau trong năm khi quý đó có lãi.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

Ví dụ: Năm 2013 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2014 DN A có phát sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2013 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2014. Ví dụ: Năm 2013 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2014 DN B có phát sinh thu nhập là 15 tỷ đồng thì: + DN B phải chuyển toàn bộ số lỗ 15 tỷ đồng vào thu nhập năm 2014; + Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2013 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

*Việc chuyển lỗ giữa các năm được thực hiện trên phụ lục 03-2A/TNDN khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi các bạn hoàn thành việc chuyển lỗ trên phụ lục này phần mềm sẽ tổng hợp vào chỉ tiêu C3 trên tở khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.