Ca c da ng đê anh văn cơ ba n năm 2024

Tiếng Anh lớp 4 với những kiến thức đã dần nâng cao hơn với những cấu trúc ngữ pháp cũng như những từ vựng nhiều hơn và phức tạp hơn. Vì vậy, VnDoc.com giới thiệu Tuyển chọn 20 đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 giúp các em có thêm tài liệu để ôn tập và kiểm tra những kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh 4 mới quan trọng đã học.

Đề thi tiếng Anh lớp 4 kì 2 năm 2023 có đáp án

I. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Bộ đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình Unit 1 - Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em học sinh ôn luyện kiến thức hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Click vào từng đường link và tham khảo tài liệu.

 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 giữa học kì 1 số 1
 • Bộ 12 đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022
 • 4 Đề thi giữa kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án năm 2022
 • Đề cương ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa kì 1 lớp 4 năm 2022 - 2023

II. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 4 học kì 1 unit 1 - 10 giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Xem chi tiết tại:

 • Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh năm 2022
 • Đề cương tiếng Anh lớp 4 học kỳ 1 năm 2022 - 2023
 • Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 Tải nhiều
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023
 • 7 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm 2022
 • Bộ 30 đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án
 • 3 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 1
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 i-learn Smart Start năm 2022 số 2
 • 2 Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 Family and Friends
 • 2 Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh Family and Friends
 • Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học An Vinh 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 1 năm 2022 - 2023 số 2

III. Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án năm 2022 - 2023

VnDoc.com đã đăng tải bộ đề kiểm tra tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án dưới đây với mong muốn giúp các em chuẩn bị thật tốt những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bạn đọc nhấp vào từng đường link để tham khảo, download chi tiết từng đề thi kèm theo đáp án.

 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 4
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 theo chương trình I-learn smart start grade 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2022 - 2023 số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

IV. Bộ 20 đề kiểm tra tiếng Anh 4 học kì 2 có đáp án

1. Đề thi Anh văn lớp 4 học kì 2 có đáp án số 1

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

Question 1. Let's ...hello to the teacher

 1. go
 1. say

C.know

D.to

Question 2. There is ... dog in my house

 1. a
 1. an
 1. two

D.is

Question 3. Give .... a pen, please.

 1. my
 1. my's
 1. me
 1. I

Question 4. I ... reading a book.

 1. is
 1. are
 1. am
 1. am's

Question 5. This cake ... for you, Mary. – Thank you very much.

 1. Is
 1. are
 1. a
 1. an

Question 6. Tommy is my friend. He is a ...at Quang Trung Primary School.

 1. Worker
 1. doctor
 1. farmer
 1. student

Question 7. Her house is ...big

 1. very
 1. much
 1. many
 1. old

Question 8. Yoko is ...Japan.

 1. at
 1. under
 1. up
 1. from

Question 9. August is the eighth month ... the year.

 1. by
 1. on
 1. of

D.from

Question 10. Draw ... picture, please.

 1. a
 1. an
 1. a's
 1. an's

Question 11. I ... watching television.

 1. am
 1. is
 1. are
 1. aren't

Question 12. There ... two boys in my class.

 1. is
 1. are
 1. many
 1. isn't

Question 13. My birthday is ... May 5th.

 1. in
 1. on
 1. of
 1. from

Question 14. Hello, ...Sean

 1. my
 1. my name
 1. I
 1. I'm

Question 15. I can ... a bicycle.

 1. rides
 1. riding
 1. ride
 1. ride's

Question 16. How ...desks are there in your classroom?

 1. any
 1. many's
 1. any's
 1. many

Question 17. I ...two cats

 1. has
 1. haven't
 1. have
 1. hasn't

Question 18. I'm from England. – I'm from England,...

 1. and
 1. too
 1. end
 1. two

Question 19. You cat ...nice.

 1. is
 1. are
 1. an
 1. a

Question 20. I'm ....America.

 1. in
 1. a
 1. from
 1. to

Question 21. Thank you very much. – You ...welcome.

 1. is
 1. am
 1. are

D.isn't

Question 22. Look at the..., please.

 1. board
 1. board's
 1. say
 1. tell

Question 23. Where are you from, Alice? - ... from Singapore.

 1. My
 1. Me
 1. Am
 1. I'm

Question 24. March is the ... month of the year.

 1. First
 1. second
 1. third
 1. fourth

Question 25. What...is it? – It's white.

 1. colours
 1. colour
 1. colour's
 1. colourn't

Question 26. ... do you like Art? – Because I can learn how to draw a picture

 1. who
 1. when
 1. what
 1. why

Question 27. I ... sorry. I'm late

 1. is
 1. are
 1. am
 1. not

Question 28. The box ... blue.

 1. are
 1. aren't
 1. is
 1. this

Question 29. His father's birthday is ... November.

 1. in
 1. on
 1. of
 1. from

Bài 2. Điền từ (hoặc chữ) đúng vào chỗ chấm

1. How --- are you? – I'm ten years old.

2. Open the book and r- -d after me, please.

3. W- -n is your birthday?

4. This cak- is for you..

5. Write ab- -t your family, please.

6. When is Peter's birthday? – It's – April.

7. Happy birthday – you, Tommy. - Thank you much

8. There is - the living room.

9. Trang - - my friend.

10. My house is n – w.

11. Where is Jean from? – He is f- -m France.

12. How are you t—ay?

13. What col-ur is this? – It's red.

14. Why is Quynh happy? – Becau –e today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary Sch---.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big t- -?

17. This gift is for you. - Thank you much.

18. Wh- -e is David from? – He is from England.

19. Hello, I'm Alan. How are you? – I'm fine, thanks. --- you?

20. How old -- your sister? – She is eleven years old.

21. That is my b-droom.

22. --- is Alan so happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. –r name is Alice.

24. My sister is twelve year- old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You --- welcome.

Bài 3. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. That's _ y friend.

2. What's her na _ e?

3. Is ___ s yours schoo?

4. She is in the classr __ m.

5. A; How's the weat __ r today?

B: It's very hot today.

6. I'm 7 years o __.

7. H __ name is Mary.

8. I am _ rom Singapore.

9. What col __ r is it? – It's green.

10. Your sch ___ is big.

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn đáp án đúng:

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - C; 5 - A;

6 - D; 7 - A; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

11 - A; 12 - B: 13 - B; 14 - D; 15 - C;

16 - D; 17 - C; 18 - B; 19 - A; 20 - C;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - B;

26 - D; 27 - C; 28 - C; 29 - A;

Bài 2. Điền từ (hoặc chữ) đúng vào chỗ chấm

1. How old are you? – I'm ten years old.

2. Open the book and read after me, please.

3. When is your birthday?

4. This cake is for you..

5. Write about your family, please.

6. When is Peter's birthday? – It's in April.

7. Happy birthday to you, Tommy. - Thank you very much

8. There is a living room.

9. Trang is my friend.

10. My house is new.

11. Where is Jean from? – He is from France.

12. How are you today?

13. What colour is this? – It's red.

14. Why is Quynh happy? – Because today is her birthday.

15. My sister is a student at Hoang Mai Pimary School.

16. Your bedroom is big. How about the bathroom? Is it big too?

17. This gift is for you. - Thank you very much.

18. Where is David from? – He is from England.

19. Hello, I'm Alan. How are you? – I'm fine, thanks. And you?

20. How old is your sister? – She is eleven years old.

21. That is my bedroom.

22. Why is Alan so happy? - Because today is his birthday.

23. This is my friend. Her name is Alice.

24. My sister is twelve years old.

25. Thank you very much, Lan Anh. You are welcome.

Bài 3. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. That's my friend.

2. What's her name?

3. Is this yours school?

4. She is in the classroom.

5. A; How's the weather today?

B: It's very hot today.

6. I'm 7 years old.

7. Her name is Mary.

8. I am from Singapore.

9. What colour is it? – It's green.

10. Your school is big.

2. Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 số 2

Bài 1. Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

1. What is your ......? – My name is Tommy.

 1. game
 1. names
 1. name
 1. name's

2. I'm ..... America.

 1. in
 1. a
 1. from
 1. too

3. There .... two boys in my class

 1. is
 1. many
 1. are
 1. isn't

4. Hi, my ..... Alan

 1. name is
 1. names'
 1. names
 1. is name

5. Jimmy is happy because to day is .... birthday

 1. her
 1. she
 1. his
 1. he

6. I .... two cats.

 1. has
 1. haven't
 1. hasn't
 1. have

7. Your cat .... nice

 1. is
 1. are
 1. an
 1. a

8. August is the eight month .... the year.

 1. by
 1. on
 1. of
 1. from

9. The box .... blue

 1. are
 1. aren't
 1. is
 1. this

10. I ... sorry. I'm late

 1. is
 1. are
 1. am
 1. not

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Wh __ e is David from?

He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch ___.

3. These crayons a __ for you.

Thank you very much.

4. How are you t __ ay?

5. My house is n _ w

6. This cak _ is for you. – Thank you very much

7. Ha __ y birthday to you, Alan.

8. There are 20 student _ in my classroom.

9. Tha __ you very much.

10. This is my friend. __ r name is Alice.

Bài 3. Dùng từ thích hợp cho trong ô vàng điền vào các tranh sau

Listen; Candy; Wash hand; Library; Kite;

Crocodile; Horse; Duck; pencil box; Smile

Ca c da ng đê anh văn cơ ba n năm 2024

Bài 4. Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words.

1. is. / Lily/ My/ name/

_________________________

2. a/ student// at/ I am/ Nguyen Du primary school/

_________________________

3. are/ from/ Where/ you/ ?

_________________________

4. is/ What/ your/ name/ ?

_________________________

5. food/ Peter/ Some/ wants/ .

_________________________

6. is/ doll/ a/ This/ .

_________________________

7. Who/ that/ is/ ?

_________________________

8. That/ friend/ is/ my/ ./

_________________________

9. job/ her/ What/ is/ ?

_________________________

10. Please, / me/ give/ some/ milk.

_________________________

Bài 5. Chữa các từ sau cho đúng:

pactket

banalna

stasr

birsd

schpool

broewn

kitet

whien

notesbook

whiute

Bài 1. Choose the most suitable answer by slecting A, B, C, or D.

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Where is David from?

He is from England.

2. My sister is a student at Hoang Mai Primary School.

3. These crayons are for you.

Thank you very much.

4. How are you today?

5. My house is new

6. This cake is for you. – Thank you very much

7. Happy birthday to you, Alan.

8. There are 20 students in my classroom.

9. Thank you very much.

10. This is my friend. Her name is Alice.

Bài 3. Dùng từ thích hợp cho trong ô vàng điền vào các tranh sau

Listen - Duck - Crocodile - Smile;

Kite - Candy - pencil box - wash hand - horse;

Bài 4. Put the words or letter in the right order to make a complete sentence or a complete words.

1 - My name is Lily.

2 - I am a student at Nguyen Du primary school.

3 - Where are you from?

4 - What is your name?

5 - Peter wants some food.

6 - This is a doll.

7 - Who is that?

8 - That is my friend.

9 - What is her job?

10 - Please, give me some milk.

Bài 5. Chữa các từ sau cho đúng:

pactket

packet

banalna

banana

stasr

star

birsd

bird

schpool

school

broewn

brown

kitet

kite

whien

when

notesbook

notebook

whiute

white

3. Đề kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh 4 mới có đáp án số 3

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1.May I go _ _ _?

2. Wh _ is that? – That's my sister, Linda.

3. I get _ _ at 6 o'clock.

4. This is my b _ droom.

5. My sister is pre _ _ y.

6. Peter was bo _ n in May.

7. My mother would like _ banana.

8. What a _ _ _ t some milk? – Yes, please.

9. I can't dance _ _ _ I can swim.

10. I'm from Vietnam. I can speak _ _ _ _ _ _ _ se.

11. What c _ _ I do with a pen? – You can write.

12. Can you swim? - _ _ , I can't.

Bài 2. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna

lite

whuere

stutdent

mielk

whlo

plearse

whym

buqs

Einglish

Bài 3. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Mary is in the cl _ _ _ _ _ _ m now.

2. I'd like _ _ ice-cream.

3. That is _ bicycle.

4. He was bo _ n in May.

5. I am _ _ om England.

6. Happy bi _ _ _ _ ay to you!

7. _ _ _ _ is it? – It is a chair.

8. Ha can dance b _ _ cannot play football.

9. _ _ _ _ is it? – It is a kite.

10. _ _ _ you swim, Nga? - Yes, I can.

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1. Mary studies Maths ….. 7 a.m …… 8 a.m on Sunday.

 1. to/at
 1. from/in
 1. from/to
 1. on/to

2. Are they students? – yes, ….

 1. they are.
 1. they do
 1. are they
 1. are thier

3. Would you like ….apple? – Yes, please.

 1. a
 1. an
 1. some
 1. the

4. Choose the odd one out:

 1. May
 1. April
 1. June
 1. Peter

5. Can you swim? - ……

 1. No, I can
 1. No, thanks
 1. Yes, Ican’t
 1. yes I can

6. Goodbye, Peter. ……

 1. Later see you
 1. See you later
 1. See later you
 1. You see later

7. Can you speak English? - …..

 1. Yes, I can’t
 1. No, I can
 1. No, I can’t
 1. Yes, I do

8. I can speak ….

 1. Vietnam
 1. England
 1. America
 1. English

9. ….. you like some milk? – Yes, please.

 1. Can
 1. Are
 1. Is
 1. Would

10. ….. are you from, Jean? – I’m from Canada.

 1. What
 1. How
 1. Where
 1. When

ĐÁP ÁN

Bài 1. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1.May I go OUT ?

2. WhO is that? – That's my sister, Linda.

3. I get UP at 6 o'clock.

4. This is my bEdroom.

5. My sister is preTTy.

6. Peter was boRn in May.

7. My mother would like A banana.

8. What aBOUt some milk? – Yes, please.

9. I can't dance BUT I can swim.

10. I'm from Vietnam. I can speak VIETNAMEse.

11. What cAN I do with a pen? – You can write.

12. Can you swim? - NO, I can't.

Bài 2. Chữa các từ sau cho đúng:

banalna

banana

lite

Life/ Like

whuere

where

stutdent

student

mielk

milk

whlo

who

plearse

please

whym

why

buqs

bus

Einglish

English

Bài 3. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. Mary is in the clASSROOm now.

2. I'd like AN ice-cream.

3. That is A bicycle.

4. He was boRn in May.

5. I am FR om England.

6. Happy biRTHDay to you!

7. WHAT is it? – It is a chair.

8. Ha can dance bUT cannot play football.

9. WHAT is it? – It is a kite.

10. CAN you swim, Nga? - Yes, I can.

Bài 4. Chọn đáp án đúng

1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - D; 5 - D;

6 - B; 7 - C; 8 - D; 9 - D; 10 - C;

4. Đề kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh 4 có đáp án số 4

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1. Choose the odd one out:

 1. May
 1. July
 1. April
 1. Jimmy

2. I'd like ........... apple, please.

 1. a
 1. four
 1. an
 1. and

3. What does he do ........ Maths lessons?

 1. from
 1. and
 1. during
 1. end

4. His book are ...... the table

 1. at
 1. in
 1. down
 1. on

5. How ........ books on the table? - There are 3 books.

 1. much
 1. very
 1. many
 1. on

6. Where is she to today?

 1. She's at school
 1. She's from Australia
 1. She's nine years old
 1. She's Mary

7. Choose the odd one out:

 1. song
 1. sing
 1. animal
 1. tree

8. ......... pens are there in your bag? - There are 2 pens.

 1. How old
 1. When
 1. How
 1. How many

9. They live ....... England

 1. on
 1. in
 1. under
 1. for

10. What's ...... name? - He's Tommy

 1. her
 1. his
 1. she
 1. he

11. This banana is ..... you, Jim.

 1. on
 1. for
 1. in
 1. under

12. Thank you very much. - You're .......

 1. well
 1. stay
 1. welcome
 1. come

13. Choose the odd one out

 1. father
 1. mother
 1. teacher
 1. sister

14. I would like an apple. - Here you .....

 1. is
 1. are
 1. a
 1. an

15. Peter can ...... a bike

 1. ride
 1. play
 1. stay
 1. drink

16. ............. you like a candy? - No, thanks.

 1. Who
 1. When
 1. Would
 1. How

17. I have ....... robot.

 1. a
 1. an
 1. two
 1. and

18. I learn ...... read and write during English lesson.

 1. but
 1. to
 1. on
 1. and

19. Are these your books? - No, .....

 1. this isn't
 1. they aren't
 1. there aren't
 1. they are

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. My brother lik _ s toys very much.

2. Peter _ _ from Americ _ .

3. I c _ n swim but I can't d _ nce.

4. Can you sp _ _ k English?

5. When is h _ r birthday?

6. Would you like a cand _ ? - Yes, please.

7. The we _ _ her is fine today.

8. Where _ r _ the dolls?

9. The building is very ta _ l.

10. I was b _ _ n in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1. Would you like an ....... ?

 1. banana
 1. apple
 1. candy
 1. packet of milk

2. Can you ......... a picture?

 1. draw
 1. look
 1. on
 1. when

3. ......... do you live? - I live in Hanoi.

 1. How
 1. When
 1. Where
 1. What

4. ......... a round ball

 1. Is it
 1. It's
 1. What is
 1. They are

5. Peter can .... a bike.

 1. I
 1. is
 1. ride
 1. ride's

6. Do you like a ......... ? - Yes, I do.

 1. biscuit
 1. football
 1. house
 1. this

7. What ........ is this bag? - It's white.

 1. you
 1. colour
 1. birthday
 1. old

8. What can ...... do? - I can dance and sing

 1. I
 1. he
 1. you
 1. Me

ĐÁP ÁN

Bài 1. Chọn đáp án đúng

1 - D; 2 - C; 3 - C; 4 - D; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - A;

16 - C; 17 - A; 18 - B; 19 - D;

Bài 2. Dùng từ (hoặc chữ) thích hợp điền vào các câu sau

1. My brother likEs toys very much.

2. Peter IS from AmericA .

3. I cA n swim but I can't dAnce.

4. Can you spEAk English?

5. When is hEr birthday?

6. Would you like a candY ? - Yes, please.

7. The weATher is fine today.

8. Where ArE the dolls?

9. The building is very ta Ll.

10. I was bORn in April.

Bài 3. Chọn đáp án đúng

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C;

5. Đề kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh 4 có đáp án số 5

 1. Choose the best option A, B, C or D

1. What ……….. is it? – It’s 7.30 a.m.

 1. color
 1. time
 1. nationality
 1. name

2. It’s time to go …….. a walk.

 1. to
 1. at
 1. for
 1. on

3. Nam gets up …….. 6 o’clock every morning.

 1. at
 1. on
 1. from
 1. to

4. What time do ……… go to school every day? – I go to school at 6.30.

 1. he
 1. she
 1. you
 1. they

5. I …….. breakfast at 6.15 every morning.

 1. do
 1. learn
 1. go
 1. have

6. She ……… TV in the evening.

 1. watches
 1. reads
 1. opens
 1. goes

7. What is his job? – He is ……… factory worker.

 1. his
 1. a
 1. an
 1. one

8. This is a photo ……… my family.

 1. from
 1. at
 1. in
 1. of

9. ……….. does your father do? – He is a doctor.

 1. What time
 1. What
 1. How
 1. Where

10. My brother drives a bus. He is a bus ………… .

 1. teacher
 1. businessman
 1. farmer
 1. driver

11. …….. does your mother work? – She works in a primary school.

 1. Where
 1. What
 1. How
 1. Why

12. What’s your ……….. food? – I like chicken.

 1. good
 1. favorite
 1. nice
 1. small

13. ………. you like some orange juice? – Yes, please. I love it.

 1. Do
 1. Are
 1. Would
 1. About

14. What …….. she like? – She’s very nice.

 1. are
 1. am
 1. is
 1. to be

15. My mother is a ……… teacher. She is kind and friendly, too.

 1. small
 1. big
 1. thin
 1. good

16. What does he look like? – He looks ………. .

 1. sporty
 1. friend
 1. student
 1. pretty

17. What is Christmas? – It is ………. .

 1. a festival for children
 1. a festival for teachers
 1. a big festival
 1. a popular festival in Vietnam

18. There …….. a lot of fun on festivals.

 1. is
 1. are
 1. am
 1. have

19. We ………. our teachers and friends on Tet holidays.

 1. go
 1. visit
 1. get together
 1. eat

20. What are you going to do at Mid-Autumn? – I …….. the School Lantern Parade.

 1. join
 1. am going to join
 1. go to join
 1. go and join

21. He is very happy ………. the New Year is coming.

 1. and
 1. or
 1. because
 1. by

22. ………. is the fireworks display? – It’s colorful and beautiful.

 1. How
 1. What
 1. Where
 1. Why

23. What ……… is this? – It’s an elephant.

 1. crocodile
 1. tree
 1. fruit
 1. animal

24. What are monkeys ………. ? – They are quick and clever.

 1. do
 1. can
 1. like
 1. look

25. Bears like ………….. fish, fruit and honey.

 1. eats
 1. eat
 1. eating
 1. are eating

26. Bears can ……….. on two legs and move around.

 1. to stand
 1. stand
 1. stands
 1. standing

27. Lets’ go to the ………… . I want some books.

 1. bookshop
 1. post office
 1. cinema
 1. supermarket

28. …….. do you want to the post office? – Because I want some stamps.

 1. When
 1. What time
 1. Why
 1. Who

29. ………. is she wearing? – She’s wearing a pink dress.

 1. Where
 1. What
 1. Who
 1. How

30. She ……… got brown hair.

 1. have
 1. has
 1. having
 1. to have

31. ……….. are Peter and Mary? – They are at the school party.

 1. Who
 1. What
 1. Where
 1. What time

32. What ………. are Linda’s shoes? – They are white.

 1. clothes
 1. jeans
 1. weather
 1. color

33. ……….. is the T-shirt over there? – It’s 150.000 dong.

 1. Why
 1. How much
 1. How
 1. What

34. What are you ……….. ? – I am reading.

 1. reading
 1. drawing
 1. doing
 1. singing

35. They are going to ……… some sports and games.

 1. read
 1. dance
 1. walk
 1. play

36. ……… do you prefer, badminton or football?

 1. Where
 1. How
 1. What
 1. Which

37. Where ……. you go last summer? – I went to Nha Trang with my aunt.

 1. do
 1. does
 1. did
 1. are

38. ……. did you come back from Singapore? – I came back last weekend.

 1. Who
 1. When
 1. How
 1. Why

39. My brother goes ………. in the summer.

 1. fishing
 1. fish
 1. to fish
 1. fishes

40. I often do my homework …….. the evening.

 1. from
 1. at
 1. in
 1. on

41. This weekend we are going ……. a picnic with our new friends.

 1. from
 1. for
 1. of
 1. with

42. Can I have a look at the shirt?

 1. I don’t know.
 1. Sure. Here you are.
 1. Don’t look.
 1. Fine, thanks.

II. Reorder the words to make sentences.

1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t

………………………………………………………………

2. apple juice?/ like / some / Would / you

………………………………………………………………

3. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.

………………………………………………………………

4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from

………………………………………………………………

5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often

................................................................................................

6. my uncle / weekend / my house. / Last / stayed at

.....................................................................................................................................

7. T-shirt/wearing/and/He’s/jeans./a

.....................................................................................................................................

8. and mountains / country. / in my / a lot of rivers / There are

.....................................................................................................................................

9. usually stay / Do they / by the sea? / in a small house / or flat

.....................................................................................................................................

10. their friends / What do / like to / talk / about?

.....................................................................................................................................

11. the season / What / is / in Vietnam? / of fruits

.....................................................................................................................................

12. I often / play football / friends / with my / on Sunday.

.....................................................................................................................................

13. afraid / is very / of / dogs. / My son

.....................................................................................................................................

14. have any / doesn’t / books in / She / her schoolbag.

.....................................................................................................................................

15. like me / that for / Would you / you? / to do

.....................................................................................................................................

16. having a / wonderful / I’m / in Ho Chi Minh City. / time

.....................................................................................................................................

17. room? / your / wide / How / is

.....................................................................................................................................

18. much / gives us / today. / Our teacher / homework

.....................................................................................................................................

19. some / in the / garden. / There are / frogs

.....................................................................................................................................

20. on schooldays. / never / fishing / goes / Long

.....................................................................................................................................

21. good / very / My father / worker. / is a

.....................................................................................................................................

22. What / Hanoi today? / the weather / like in / is

.....................................................................................................................................

23. about their / news / have some / exams. / The students

.....................................................................................................................................

24. behind / my house. / any tall / trees / There aren’t

.....................................................................................................................................

25. eyes? / are your / baby’s / What / colour

.....................................................................................................................................

26. to many / the world. / to travel / They want / places in

.....................................................................................................................................

27. What / Summer? / usually / do in / do you

.....................................................................................................................................

28. tell me / the way / to the / Can you / hospital?

.....................................................................................................................................

29. to be / wants / My / brother / a footballer.

.....................................................................................................................................

30. for / How often / are you / late / school?

.....................................................................................................................................

31. in her / shopping / often goes / free time. / My mother

.....................................................................................................................................

32. years? / you begin / school / When do / the new

.....................................................................................................................................

33. wear / in the winter. / clothes / warm / We always

.....................................................................................................................................

34. uncle plant / garden?/ many flowers / Does your / in the

……………………………………………………………………………………….

35. can you / for me? / go to the / supermarket to / buy some fruit /

.....................................................................................................................................

36. music / to /you listen / last night? / Did/

.....................................................................................................................................

37. a year. / always / a picnic twice / My classmates / have /

.....................................................................................................................................

38. no / There are /in / girls / his class./

.....................................................................................................................................

39. to work / Many people /for their / walk / health.

.....................................................................................................................................

40. her / are / hats. / new / Those

.....................................................................................................................................

41. I’m / now. / house / drawing / my dream /

…………………………………………………………...…………………………..

42. after/ doing / aerobics? / she feel / How does /

………………………………………………………………………………………

43. is / for / nice / The sea / swimming.

…………………………………………..…………………………………………..

44. is / with / What / you? / the matter

………………………………………….…………………………………………...

45. You should / go out. / warm clothes / wear your / when you

.....................................................................................................................................

46. he get / in the / morning? / up early / Why does/

.....................................................................................................................................

47. eat / You mustn’t / food / in the / classroom. /

.....................................................................................................................................

48. seasons / your country? / are / How many / there in /

….....................................................................................................................................

49. go to / by bus. / school/ They / usually/

.....................................................................................................................................

50. get up/ What time / morning? / does your daughter/ in the

.....................................................................................................................................

III. Odd one out

1. a. an elephant b. a bear c. a giraffe d. crocodiles

2. a. thirsty b. thirteen c. fifty d. twenty

3. a. hospital b. school c. field d. factory worker

4. a. a shirt b. a dress c. trousers d. a skirt

5. a. lemonade b. bread c. fried chicken d. noodles

6. a. New Year b. mooncake c. Children’s Day d. Tet

7. a. careful b. cheerful c. bulky d. lovely

8. a. medicine b. raincoat c. a camera d. an umbrella

IV. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animalssweets

1. Today, Linda is wearing a _________(1), jeans and shoes. She looks __________(2).Tetis coming soon. She goes to Tet _______(3) with her mother because she wants some_______(4) and fruit.

2. I am Mai . I often go to the (5)__________ with my mother. I like monkeys because they can (6)________. My mother likes (7)________ because they are pretty. We like (8)_________very much.

books fruit doll stamps toys shop

3. Li Li and Peter want to do shopping. First, they go to the (1) __________because LiLi wants to buy a new (2) ___________. Second, they go to the post office. They want some(3)_________ . Third, they go to the bookshop. Peter wants some (4) ______. Finally, they go to the supermarket because they want some (5) ________ .

 1. Read the passage and then choose the best answer to fill in each blank

There (1)_______ many places near our school: a post office, a supermarket, a foodstall and a bookshop. We go to the (2)_______ to buy stamps and (3)_______ letters. We go to the (4)_______ to buy books, pens, and (5) _______. We go to the supermarket to (6)_______ some shopping. Well, I (7)_______very hungry and I want to eat now. Let’s go to the (8)_______.

1. A. am B. is C. are D. be

2. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

3. A. buy B. like C. send D. eat

4. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

5. A. milk B. stamps C. meat D. pencils

6. A. eat B. do C. send D. buy

7. A. is B. am C. are D. be

8. A. supermarket B. food stall C. bookshop D. post office

VI. Reorder the words to make sentence.

1. go/ supermarket/ Let's/ the/ to/

_________________________________

2. a/ How/ of/ much/ sandals/ pair/ is/ ?

_________________________________

3. lobster/ Tom/ going/ eat/ to/ is/ ./

_________________________________

4. chicken/ I'd like/ and/ milk/ some/ ./

_________________________________

5. lunch/ What/ have/ you/ time/ do/ ?/

_________________________________

ĐÁP ÁN

 1. Choose the best option A, B, C or D

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - D;

6 - A; 7 - B; 8 - D; 9 - B; 10 - D;

11 - B; 12 - B; 13 - C; 14 - C; 15 - D;

16 - A; 17 - C; 18 - B; 19 - B; 20 - B;

21 - C; 22 - A; 23 - D; 24 - C; 25 - C;

26 - B; 27 - A; 28 - C; 29 - B; 30 - B;

31 - C; 32 - D; 33 - B; 34 - C; 35 - D;

36 - D; 37 - C; 38 - B; 39 - A; 40 - C; 41 - B; 42 - B

II. Reorder the words to make sentences.

1 - They don't like elephant because they are bulky.

2 - Would you like some apple juice?

3 - I'm going to join the School Lantern Parade.

4 - When did you come back from Ho Chi Minh city?

5 - I often play football with my friends on Sunday.

6 - Last weekend, my uncle stayed at my house.

7 - He's wearing a T-shirt and jeans.

8 - There are a lot of rivers and mountains in my country.

9 - Do you usually stay in a small house or flat by the sea?

10 - What do their friends like to talk about?

11 - What is the season of fruits in Vietnam?

12 - I often play football with my friends on Sunday.

13 - My son is very afraid of dogs.

14 - She doesn't have any books on her schoolbag.

15 - Would you like me to do that for you?

16 - I'm having a wonderful time in Ho Chi Minh city.

17 - How wide is your room?

18 - Our teacher gives us much homework today.

19 - There are some frogs in my garden.

20 - Long never goes fishing on schooldays.

21 - My father is a very good worker.

22 - What is the weather like in Hanoi today?

23 - The students have some news about their exams.

24 - There aren't any tall trees behind my house.

25 - What colour are your baby's eyes?

26 - They want to travel to many places in the world.

27 - What do you usually do in summer?

28 - Can you tell me the way to the hospital?

29 - My brother wants to be a footballer.

30 - How often are you late for school?

31 My mother often goes shopping in her free time.

32 - When do you begin the new school years?

33 - We always wear warm clothes in the winter.

34 - Does your uncle plant many flowers in the garden?

35 - Can you go to the supermarket to buy some fruit for me?

36 - Did you listen to music last night?

37 - My classmates always have a picnic twice a year.

38 - There are no girls in his class.

39 - Many people walk to work for their health?

40 - Those are her new hats.

41 - I'm drawing my dream house now.

42 - How does she feel after doing aerobics?

43 - The sea is nice for swimming.

44 - What is the matter with you?

43 - The sea is nice for swimming.

44 - What is the matter with you?

45 - You should wear your warm clothes when you go out.

46 - Why does he get up early in the morning?

47 - You mustn't eat food in the classroom.

48 - How many seasons are there in your country?

49 - They usually go to school by bus.

50 - What time does your daughter get up in the morning?

III. Odd one out

1 - d; 2 - a; 3 - d; 4 - c; 5 - a; 6 - b; 7 - c; 8 - a;

IV. Fill in the blanks with the given words

giraffes sporty swing T-shirt market zoo animals sweets

1. Today, Linda is wearing a ___T-shirt______(1), jeans and shoes. She looks ____sporty______(2). Tetis coming soon. She goes to Tet ___market____(3) with her mother because she wants some____sweets___(4) and fruit.

2. I am Mai . I often go to the (5)_____zoo_____ with my mother. I like monkeys because they can (6)____swing____. My mother likes (7)___giraffes_____ because they are pretty. We like (8)___animals______very much.

books fruit doll stamps toys shop

3. Li Li and Peter want to do shopping. First, they go to the (1) ____toys shop______because LiLi wants to buy a new (2) ______doll _____. Second, they go to the post office. They want some(3)____stamps_____ . Third, they go to the bookshop. Peter wants some (4) __books____. Finally, they go to the supermarket because they want some (5) ___fruit_____ .

 1. Read the passage and then choose the best answer to fill in each blank

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C; 5 - D; 6 - D; 7 - B; 8 - B;

VI. Reorder the words to make sentence.

1. go/ supermarket/ Let's/ the/ to/

_____Let's go to the supermarket._________

2. a/ How/ of/ much/ sandals/ pair/ is/ ?

___How much is a pair of sandals?______

3. lobster/ Tom/ going/ eat/ to/ is/ ./

____Tom is going to eat lobster.______

4. chicken/ I'd like/ and/ milk/ some/ ./

__I'd like some chicken and milk.______

5. lunch/ What/ have/ you/ time/ do/ ?/

______What time do you have lunch?_______

6. Đề thi tiếng Anh cuối kì 2 lớp 4 có đáp án số 6

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim

2. A. Countryside B. City C. Street D. Ma

3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish

4. A. August B. November C. May D. Match

5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)

1.Where are you today?

 1. I’m at home B. I’m from Vietnam C. I’m ten years old

2. How many students are there in Mai’s class?

 1. There are 30 students
 1. There is a teacher
 1. There are 30 students in his class

3. Can your mother speak English ?

 1. Yes , I can B. No , she can’t C. No , he can’t

4. Would you like ……………….. orange juice?

 1. some B. an C. a

5. When is your birthday?

 1. It’s in September
 1. It’s in September 2nd
 1. Your birthday’s in September

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I’d like some milk.

____________________________________________

2. He has Maths and Art on Monday.

____________________________________________

3. Because I like to sing songs.

____________________________________________

4. There are four books on my desk.

____________________________________________

5. My pen friend is from America.

___________________________________________

Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 điểm)

AB

1. What sports do you like?

2. Can you draw a picture?

3. How old are you?

4. When do you have Vietnamese?

5. How many pens do you have?

 1. I am ten
 1. I like football
 1. I have it on Tuesday
 1. I have ten
 1. No, I can’t

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)

1. doll / for / This/ you/ is.

____________________________________________

2. is / My / classroom / big.

___________________________________________

3. subjects / What / like / he/ does?

____________________________________________

4. you / do / like / Why/ English?

____________________________________________

5. was / I / in/ April / born.

____________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)

1. What do you do ………. Science lessons?

2. There …………. three maps on the wall.

3. She ………… like Maths because it’s difficult.

4. He is ……………Australia.

5. I can ……….. a bike.

Trên đây là nội dung 20 đề thi kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bộ 20 Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án gồm các dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau từ cơ bản đến nâng cao thường xuất hiện trong các bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 2 hay cuối năm giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.