Các bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án năm 2024

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu để ôn luyện và thực hành môn tiếng Anh 7 theo chương trình mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, chúng tôi biên soạn bộ sách Bài tập tiếng Anh 7. Bài tập tiếng Anh 7 gồm hai tập tương ứng với hai tập sách giáo khoa Tiếng Anh 7 của nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam hợp tác với Nhà Xuất bản Giáo dục Pearson. Bài tập tiếng Anh 7 - tập 2 gồm 6 đơn vị bài tập, được biên soạn theo sát nội dung của 6 đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 7 - tập 2. Mỗi đơn vị bài tập gồm 5 phần:

· Phần A - Phonetics: các bài tập ngữ âm giúp củng cố khả năng phát âm và khả năng nhận biết các âm được phát âm giống nhau hoặc khác nhau. · Phần B - Vocabulary and Grammar: các bài tập về từ vựng và ngữ pháp giúp ôn luyện từ vựng và củng cố kiến thức ngữ pháp trong từng đơn vị bài học.

· Phần C - Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, hoàn tất đoạn hội thoại, sắp xếp đoạn hội thoại, v.v. giúp rèn luyện kỹ năng nói.

· Phần D - Reading: các đoạn văn ngắn với các hình thức điền vào chỗ trống, chọn từ để điền vào chỗ trống, đọc và trả lời câu hỏi, đọc rồi viết T (true) hoặc F (false), v.v. giúp luyện tập và phát triển kỹ năng đọc hiểu.

· Phần E - Writing: các bài tập viết câu hoặc viết đoạn văn giúp luyện tập kỹ năng viết. Sau phần bài tập của mỗi đơn vị bài tập có một bài kiểm tra (Test for Unit) và sau 3 đơn vị bài tập có một bài tự kiểm tra (Test Yourself) nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Giáo dục MST: 0102183602 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 13 tháng 03 năm 2007 Địa chỉ: - Văn phòng Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 25T2, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. - Văn phòng TP.HCM: 13M đường số 14 khu đô thị Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh Hotline: 19006933 – Email: [email protected] Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Giang Linh

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 597/GP-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30/12/2016.

Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án

0% found this document useful (0 votes)

59 views

11 pages

Original Title

bai-tap-tieng-anh-lop-7-co-dap-an

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

0% found this document useful (0 votes)

59 views11 pages

Bài tập tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Jump to Page

You are on page 1of 11

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

No Commitment. Cancel anytime.

Các bài tập tiếng anh lớp 7 có đáp án năm 2024

Bài tập tiếng Anh lớp 7 là tài liệu hữu ích, được biên soạn theo chương trình mới của Bộ GD& ĐT. Các bài tập tiếng Anh 7 giúp học sinh củng cố kiến thức đã học trong chương trình, đồng thời cung cấp một số phần nâng cao phù hợp với đối tượng học sinh khá giỏi.

Các dạng bài tập tiếng Anh 7 bao gồm lý thuyết kèm theo các dạng bài tập tự luyện. Hi vọng thông qua tài liệu này các bạn học sinh nắm vững kiến thức ngữ pháp này để nhanh chóng giải được các bài tập tiếng Anh. Ngoài ra các bạn xem thêm một số tài liệu như: Bài tập về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh.

Bài 1: Bài tập về các thì

1. I (learn) English for seven years now.

2. But last year I (not/ work) hard enough for English, that's why my marks (not/ be) really that good then.

3. As I (pass/ want) my English exam successfully next year, I (study) harder this term.

4. During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London.

5. It (be) great and I (think) I (learn) a lot.

6. Before I (go) to London, I (not/ enjoy) learning English.

7. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world.

8. There I (notice) how important it (be) to speak foreign languages nowadays.

9. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course.

10. At the moment I (revise) English grammar.

11. And I (begin/ already) to read the texts in my English textbooks again.

12. I (think) I (do) one unit every week.

13. My exam (be) on 15 May, so there (not/ be) any time to be lost.

14. If I (pass) my exams successfully, I (start) an apprenticeship in September.

15. And after my apprenticeship, maybe I (go) back to London to work there for a while.

16. As you (see/ can), I (become) a real London fan already.

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. When I last saw him, he _____ in London.

 1. has lived
 2. is living
 3. was living
 4. has been living

2. We _______ Dorothy since last Saturday.

 1. don't see
 2. haven't seen
 3. didn't see
 4. hadn't seen

3. The train ______ half an hour ago.

 1. has been leaving
 2. left
 3. has left
 4. had left

4. Jack ______ the door.

 1. has just painted
 2. paint
 3. will have painted
 4. painting

5. My sister ________ for you since yesterday.

 1. is looking
 2. was looking
 3. has been looking
 4. looked

6. I ______ Texas State University now.

 1. am attending
 2. attend
 3. was attending
 4. attended

7. He has been selling motorbikes ________.

 1. ten years ago
 2. since ten years
 3. for ten years ago
 4. for ten years

8. Christopher Columbus _______ American more than 500 years ago.

 1. discovered
 2. has discovered
 3. had discovered
 4. had been discovering

9. He fell down when he ______ towards the church.

 1. run
 2. runs
 3. was running
 4. had run

10. We _______ there when our father died.

 1. still lived
 2. lived still
 3. was still lived
 4. was still living

11. They ______ table tennis when their father comes back home.

 1. will play
 2. will be playing
 3. pla
 4. would play

12. By Christmas, I _______ for Mr. Smith for six years.

 1. will have been working
 2. will work
 3. have been working
 4. will be working

13. I _______ in the room right now.

 1. am being
 2. was being
 3. have been being
 4. am

14. I ______ to New York three times this year.

 1. have been
 2. was
 3. were
 4. had been

15. I'll come and see you before I _______ for the States.

 1. leave
 2. will leave
 3. have left
 4. shall leave

16. The little girl asked what _______ to her friend.

 1. has happened
 2. happened
 3. had happened
 4. would have been happened

17. John ______ a book when I saw him.

 1. is reading
 2. read
 3. was reading
 4. reading

18. He said he _______ return later.

 1. will
 2. would
 3. can
 4. would be

19. Jack ________ the door.

 1. has just opened
 2. open
 3. have opened
 4. opening

20. I have been waiting for you ______.

 1. since early morning
 2. since 9 a. m
 3. for two hours
 4. All are correct

21. Almost everyone _______ for home by the time we arrived.

 1. leave
 2. left
 3. leaves
 4. had left

22. By the age of 25, he ______ two famous novels.

 1. wrote
 2. writes
 3. has written
 4. had written

23. When her husband was in the army, Mary ______ to him twice a week.

 1. was reading
 2. wrote
 3. was written
 4. had written

24. I couldn't cut the grass because the lawn mower ______ a few days previously.

 1. broke down
 2. has been broken
 1. had broken down
 2. breaks down

25. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.

 1. try
 2. tried
 3. have tried
 4. am trying

26. Since _______, I have heard nothing from him.

 1. he had left
 2. he left
 3. he has left
 4. he was left

27. After I _______ lunch, I looked for my bag.

 1. had
 2. had had
 3. have has
 4. have had

28. By the end of next year, George _______ English for two years.

 1. will have learned
 2. will learn
 1. has learned
 2. would learn

29. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book.

 1. walking
 2. walked
 3. walks
 4. walk

30. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.

 1. was going
 2. went
 3. has gone
 4. did go

31. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.

 1. finish
 2. finishes
 3. will finish
 4. finishing

32. I will be glad if he _______ with us.

 1. had gone
 2. did go
 3. went
 4. goes

33. Ask her to come and see me when she _______ her work.

 1. finish
 2. has finished
 3. finished
 4. finishing

34. Turn off the gas. Don't you see that the kettle ________?

 1. boil
 2. boils
 3. is boiling
 4. boiled

35. Tom and Mary ______ for Vietnam tomorrow.

 1. leave
 2. are leaving
 3. leaving
 4. are left

36. He always ________ for a walk in the evening.

 1. go
 2. is going
 3. goes
 4. going

37. Her brother ______ in Canada at present.

 1. working
 2. works
 3. is working
 4. work

38. I ______ to the same barber since last year.

 1. am going
 2. have been going
 3. go
 4. had gone

39. Her father ______ when she was a small girl.

 1. dies
 1. died
 2. has died
 3. had died

40. Last week, my professor promised that he ________ today.

 1. would come
 2. will come
 3. comes
 4. coming

Bài 3: Chia động từ cho đúng

1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.

2. He sometimes (come) __________ to see his parents.

3. When I (come) __________, she (leave) __________for Dalat ten minutes ago.

4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.

5. We just (decide) __________ that we (undertake) ____________ the job.

6. He told me that he (take) __________ a trip to California the following week.

7. I knew that this road (be) __________ too narrow.

8. Right now I (attend) __________ class. Yesterday at this time I (attend) __________class.

9. Tomorrow I'm going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.

10. Margaret was born in 1950. By last year, she (live) __________on this earth for 55 years.

11. The traffic was very heavy. By the time I (get) __________to Mary's party, everyone already (arrive) __________

12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July. By the time I (see) __________ you, I (graduate) __________.

13. I (visit) __________ my uncle's home regularly when I (be) __________ a child.

14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet?

15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.

16. You (be) __________here before? Yes, I (spend) __________ my holidays here last year.

17. We never (meet) __________ him. We don't know what he (look) __________ like.

18. The car (be) __________ ready for him by the time he (come) __________tomorrow.

19. On arriving at home I (find) __________that she just (leave) __________a few minutes before.

20. When we (arrive) __________ in London tonight, it probably (rain) __________.

21. It (rain) __________ hard. We can't do anything until it (stop) __________

22. Last night we (watch) __________TV when the power (fail) __________.

23. That evening we (stay) __________up to talk about the town where he (live) __________for some years.

24. I (sit) __________down for a rest while the shoes (repair) __________.

25. Half way to the office Paul (turn) __________round and (go) __________back home because he (forget) __________to turn the gas off.

26. London (change) __________a lot since we first (come) __________ to live here.

27. While we (talk) __________on the phone the children (start) __________fighting and (break) __________a window

28. He used to talk to us for hours about all the interesting things he (do) __________ in his life.

29. You know she (stand) __________looking at that picture for the last twenty minutes.

30. I (spend) __________ a lot of time travelling since I (get) __________this new job.

31. When we (be) __________ at school we all (study) __________Latin.

32. When I (meet) __________ him, he (work) __________as a waiter for a year.

33. After he (finish) __________ breakfast he (sit) __________down to write some letters.

34. She (have) __________a hard life, but she's always smiling.

35. I think Jim (be) __________ out of town.

Bài 4: Điền giới từ thích hợp

1. Lan'll have a party ...................... Friday evening.

2. Would you like to come .......... my house ............lunch?

3. She takes care ............. her family.

4. She works .........a local supermarket.

5. My mother works...............the field............. my father.

6. Does your father work ............. . Hanoi?

7. David is good ................... . Math.

8. What do you do ............. your free time?

9. Are you interested ............. . sports?.

10. There's a good film ............. . ......... the moment.

11. Thanks .......... . your letter.

12. I'll see my mom and dad ................ . their farm.

13. We have to work hard .......... home and................ school

14. We'll visit her .......... Christmas.

15. Are you tired ............. . watching TV?

16. She often brings them ............... school.

17. He works .......... a factory.

18. We always go to Ha Long Bay .......... vacation.

19. Tell me more .......... . your family.

20. Can you send me a photo .......... . your family?

21. He goes .......... the city ............his wife.

22. It takes 18 hours to get .........Hanoi .......... coach.

23. We write .......... each other twice a week.

24. He is the president ...................... our club.

25. She spends most ...............the time ............. the couch .......... front ....... the TV.

26. What do you usually do ............. school?

27. Why don't you come ............. .?

28. They swap cards .......... their friends.

29. Will you play a game ................ . catch?

30. What do you do ................ . recess?

31. They usually have portable CD player ................ small earphones.

32. I'll take part................ your club.

33. They read or study ............. the same time.

34. We enjoy all ..................... our classes.

35. ............. school we study many things.

36. ............. . history, we study past and present events.......... . Vietnam and .........the world.

37. ............. . physics, we learn ............how things work.

38. She learns how to use a computer .......... . her Computer Science class.

39. Newspapers are .......... the racks ................ the middle.

40. Math books are ................ . the shelves .......... . the left.

41. The largest library is ..................Washington D. C, the capital .......... the USA.

42. Those books .......... the back ............the libraries are .........English.

43. Now, come and look ...............the kitchen.

44. My uncle is ............. . work now.

45. Can I see the rest .........the house?

46. She'll have a party .......... . her birthday.

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 7

Bài 1: Bài tập về các thì

1. have been learning

2. was not working/ were not

3. want to pass/ am going to study

4. sent

5. was/ think/ have learned

6. went/ had not enjoyed

7. was doing/ met

8. noticed

9. have/ had

10. am revising

11. have already begun

12. think/ will do

13. is/ is not

14. pass/ will start

15. will go

16. can see/ have become

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. C

2. B

3. B

4. A

5. C

6. A

7. D

8. A

9. C

10. A

11. B

12. A

13. D

14. A

15. A

16. C

17. C

18. B

19. A

20. D

21. D

22. D

23. B

24. C

25. C

26. B

27. B

28. A

29. B

30. B

31. B

32. D

33. B

34. C

35. B

36. C

37. C

38. B

39. B

40. A

Bài 3: Chia động từ cho đúng

1. are - reach

2. comes

3. came - had left

4. has never flown

5. have just decided -would undertake

6. would take

7. was

8. am attending - was attending

9. arrive - will be waiting

10. had lived

11. Got - had already arrived

12. will see - see - will have graduated

13. visited - was

14. has been - haven’t you read

15. is washing - has just repaired

16. Have you been - spent

17. have never met - looks

18. will have been- comes

19. found - had just left

20. arrive - will probably be raining

21. is raining - stops

22. were watching - failed

23. stayed - had lived

24. sat - were being repaired

25. turned - went - had forgotten

26. has changed - came

27. were talking - started - broke

28. had done

29. has been standing

30. have spent - got

31. were - studied

32. met - had been working

33. had finished - sat

34. has

35. has been

Bài 4: Điền giới từ thích hợp

1. on

2. to - for

3. of

4. in

5. in/ with

6. in

7. at

8. in

9. in

10. on - at

11. for

12. on

13. at - at

14. at

15. of

16. to

17. in

18. on

19. about

20. of

21. to/ with

22. to/ by

23. to

24. of

25. of/ on/ in/ of

26. at

27. in

28. to

29. with

30. at

31. with

32. in

33. at

34. of

35. at

36. in/ in/ around

37. in/ about

38. in

39. on/ in

40. on/ on

41. in/ of

42. at/ of/ in

43. at

44. at

45. of

46. on

Bài tập tự luyện tiếng Anh 7

 1. Chia động từ trong ngoặc thời quá khứ đơn:

1. The sea food (be)............ very delicious.

2. Hoa (get)............ a letter from her pen pal Tim yesterday.

3. I (go)............. to the movie last week.

4. They didn’t (buy)............. that house.

5. Liz (travel)............. to Ha Noi from Nha Trang two days ago.

6. She (make)............. a blue dress on her birthday.

7. Mr. Robinson (buy)............. Liz a cap

8. He (take)............. his children to the zoo last Sunday

II. Chia động từ to be thời quá khứ đơn hoặc hiện tại đơn trong các câu sau đây:

1. The homework ............... very difficult yesterday

2. The children ............... in the park 5 minutes ago.

3. Nha Trang ............ a beautiful place.

4. I ............... late for scholl yesterday.

5. Where ............... she yesterday? She ............... at home

6. We ............ tired today. We ............... at the party last night.

7. She ............ unhappy because she doesn’t have any friends in the city

8. ............ you at home yesterday morning?

III. Viết câu dựa vào từ cho sẵn, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

.............................................................

2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

.........................................................

3. My mother / give me a yellow cap .

............................................................

4. I / speak to her about my vacation .

............................................................

5. Mr. Quang / teach mathematics for many years .

............................................................

6. I / see you at the party / last night .

............................................................

7. They / live here / two years ago .

............................................................

8. Nga / be late for school / yesterday morning .

............................................................

9. They/ arrive at the airrpot/ at eight o’clock this morning

............................................................

10. Minh/ put the cake on the table

............................................................

IV. Đặt câu hỏi nghi vấn với từ cho sẵn và trả lời, sử dụng thời quá khứ đơn:

1. Ba/ teach Liz Vietnamese// Yes

............................................................

2. he/ mail his friend a postcard// No

............................................................

3. they/ return home/ yesterday// No

............................................................

4. Mrs. Robinson/ buy a poster// Yes

............................................................

5. you/ send me those flowers// Yes

............................................................

6. she/ receive many gifts// No

................................................................

7. we/ meet her at the meeting/ last week// Yes

............................................................

8. they/ live in this town/ in 1990// No

............................................................

 1. Phân loại cách đọc đuôi ed của các từ sau đây:

wanted, played, helped, fitted, liked, watched, visited, looked, needed, remembered, stopped, talked, rented, missed, studied, started, used, learned.

/d/:

............................................................

............................................................

/t/:

............................................................

............................................................

/id/:

............................................................

............................................................

VI. Chia động từ thời hiện tại đơn hoặc quá khứ đơn:

“Mr. Tam (be) .................. a teacher. Two years ago, he (teach) .................. math in a small school in the country. But now he (teach) .................. at a high school in the city.

Every day, Mr. Tam (get) .................. up at half past five. After his morning exercises, he (take) ..................... a bath and (have) ..................... breakfast with his wife. Then he (leave) ..................... home for school at a quarter to seven.

Yesterday (be) ..................... Sunday. Mr. Tam (not go) ..................... to school. He and his wife (visit) ..................... his parents in the countryside. He (buy) ..................... them lots of presents. Mr. Tam and his wife (spend) ..................... their day off with their parents. They (return) ..................... home at 9.30 in the evening.”

VII. Đổi các câu sau sang phủ định và nghi vấn:

1. My father decorated the Christmas tree.

..........................................................

2. She bought a new dress yesterday.

..........................................................

3. They were late for school.

..........................................................

4. Mr. Tam took his children to the museum last Sunday.

..........................................................

5. Hoa made a cushion for her armchair.

..........................................................

6. They painted their house yellow.

..........................................................

7. This dress was fit.

..........................................................

8. I saw her two days ago.

..........................................................

VIII. Đặt câu hỏi bằng từ cho sẵn:

 1. Her mother gave her a blue dress. (What)

..........................................................

 1. I went to Nha Trang last summer vacation. (When)

..........................................................

 1. Mrs. Robinson put the poster on the wall. (Where)

..........................................................

 1. The dress looked very nice. (How)

..........................................................

 1. We arrived home at 7.30 yesterday. (What time)

..........................................................

 1. Ba spoke about his last summer vacation. (Who)

..........................................................

 1. He taught English at a high school? (What)

..........................................................

 1. They saw her three months ago. (When)

..........................................................

IX. Chia động từ trong ngoặc:

I (meet)............ her at the movie theater last night.

He (go)............ to the English club every Sunday. But last Sunday he (not go)............ there, he (go)............ to the City’ Museum.

My mother (make)............ a dress now.

Two years ago, she (teach)............ at a village school.

What ............ you (do)............ yesterday morning?

We (travel) ............ to Hue next month.

They usually (have)............ dinner at home, but they (have) ............ dinner in a small restaurant yesterday evening.

The children (be)............ here ten minutes ago, but at the moment they (play)............ in the yard.

 1. Use the Past form of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? - I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.

XI. Chia động từ trong ngoặc sao cho đúng

1. He often (go)................. toschool on foot.

2. It (rain) .................very hard now.

3. The sun (warm).................... the air and (give) .....................us light.

4. Look! A man (run).................................... after the train.

5. She (go)........................... to school everyday.

6. Bad students never (work)........................... hard.

7. It often (rain) in the summer. It (rain) ..........................now.

8. The teacher always (point) ......................... at the black-board when he (want)......................... to explain something.

9. Mother (cook) ......................... some food in the kitchen at the moment, she always (cook) ......................... in the morning.

10. I always (meet) ......................... him on the corner of this street.

11. Where you (go) ......................... now?- I (go) ......................... to the theater.

12. He (not do.........................) morning exersices regularly.

13. He (do) .........................morning exersices now?

14. Wather (boil) ......................... at 100 defrees centigrade.

15. He (meet) .........................the dentist next week.

16..........................you (be) ......................... a food student?

17. They usually (not go) ......................... to school by motorbike.

18. He (swim) .........................overthere now.

19. She (come) ......................... here next month.

20. They (not be) ......................... doctors.

21. He often (get) ......................... up late.

22..........................you often (watch) ......................... TV?

23. Mr.Brown (listen) ......................... to music now?

24. I usually (go) (shop) .........................on the weekend.

25. Hai often (wash) ......................... his face at 6.15.

26. She (play) ......................... badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always (see) ......................... a movie on Saturday.

28. He often (take) .........................a bus to school?

29. We (be) ......................... students in class 8A.

30. She often (not do) ......................... homework in the evening.

31. He usually (take) ......................... a taxi to the airport.

32. They usually (not go) ......................... to school by bike.

33..........................they (be) ......................... beautiful?

34. Manh (not play) ......................... soccer at the moment.

35. Minh (play) .........................chess with Nam at the moment.

36. They often (visit) ......................... their parents on Saturday.

37..........................she (study) ......................... now?

38. Mi and I always (go) ......................... to the countryside.

39. He (not be) ......................... at home now.

40. Hanh (not read) ......................... book at the moment.

41. Our teacher usually (give) .........................us many exersices.

42. He often (catch) ......................... a train to work.

43. The cat (catch) ......................... mouse.

44. They (plant) .........................trees overthere at the moment.

45. My old friend, Manh (write) ......................... to me twice a month.

46. What she says (be) ......................... true.

47. Where she (buy) ......................... her breakfast every morning?

48. Bi often (not phone) ......................... to me.

49. Mrs.Green always (take) ......................... a bus to work. But now she (drive) .........................to work.

50. Look! The ball (fall) .........................down.

51. He usually (water) ......................... the trees in the morning.

52. She (not listen) .........................to the radio now.

53. The sun (rise) ......................... in the East and (set) ......................... in the West.

54. He (play) .........................table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen (sing) ......................... the same song now.

56. They always (make) ......................... noise in the class.

57. Hung often (not go) ......................... camping in the summer.

58. Hanh (not read) ......................... with the friends at the moment.

59. Son (write) .........................to their friends every summer holiday?

60. What .........................you (listen) .........................on the radio?

61. Listen! Someone ......................... (cry).

62. Kien and Tuyen (be) .........................good students.

63. She (go) ......................... to work by bus tomorrow.

64. You (see) ......................... the doctor next week?

65. Mai and Nam (go) ......................... to the movie theater tomorrow evening.

66. They (plant) ......................... trees a long this street next month.

67. He (write) ......................... to his friend next week.

68. They (not be) ......................... doctors.

69. He often (pick) ......................... his friend up at the train way station morning.

70. He (watch) ......................... a romantic film on TV this evening.

71..........................you often (do) ......................... your homework in the evening?

72. I (read) .........................an interesing novel at the moment.

73. You usually (watch) .........................TV in the evening?

74. They always (talk) .........................to each other in the weekend.

75. They (play) ......................... soccer at the moment.

76. She often (not go) ......................... (shop) .........................on weekend.

77. They (not be) .........................classmates.

78. She (listen) .........................to music now?

79. Thanh and Hung (read) ......................... a wonderful story at the moment.

80. Mai and Hang (not play) ......................... the game at the moment.

81. I often (wash) ......................... my clothes.

82. She (not be) ......................... at home now.

83. You often (write) .........................to your friend?

84. Mr.Mai (water) ......................... the plant evey morning.

85. We (meet) ......................... each other twice a month.

86. He (listen) ......................... to the telephone at the moment.

87. They always (not go) .........................to the school by train.

88. He (drink) ......................... beer at the bar at the moment.

89. They usually (sing) ......................... in the early morning.

90. Mi and Thanh (talk) ......................... on the telephone now?

91. They (plant) .........................trees in the early year.

92. He (not study) ......................... Math at the moment.

93. She (play) ......................... badminton every afternoon?

94. They sometimes (do) ......................... morning exersices at 5.30.

95. Thanh and I (be) ......................... at home now.

96. Hung (run) ......................... about 5 km every morning.

97. Hung and Minh sometimes (meet) .........................each other?

98. Every evening, she (jog) .........................about 3 km.

99..........................he (be) .........................your father?

100. He always (drive) .........................his car to work. But now, he (ride) .........................his motorbike to work.

XII. Give the correct form of the words in brackets.

1. The noise in the city kept Hoa...............................................at night. (Wake)

2. In...............................................to that, my bike tires was flat. (Add)

3. Mr. Tan has a very......................................................tooth. (Pain)

4. Then, Thanh....................................a pan and stir-fried the beef. (Hot)

5. Sugar is not an..................................food because we need it to live. (Health)

6. Catching the common cold is........... .......for every body. (Please)

7. Don't worry! Your cold will last for a few days and then...................... ( Appear)

8. I have......................................time to play than my friend. (Little)

XIII. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. My sister has a big.....................................................of stamps. (Collect)

2. My favorite subject at school is physical........................................ (educate)

3. The most popular............................................at recess is talking. (act)

4. What a......................................................................picture! (wonder)

5. I live in a........................................................house by the sea. (Love)

6. My friend and I write to each other.............................................. (regular)

7. Guitar is a..............................................................instrument. (music)

8. I have............................................time to play than my friends do. (little)

9. You should do morning exercises to have a.................................body. (health)

10. Where is the.............................................................restaurant? (near)

XIV. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành những câu sau.

1. There is an …………………..………football match this afternoon. (excite)

2. There is no …………………………….….between my answer and his. (differ)

3. Tra Giang is one of the most famous….………of Viet Nam. Many people love her. (act)

4. The……………………... she gave last night was marvellous. (perform)

5. There are many badminton………...nowadays. (compete)

6. Ba will be a ……………artist someday. (fame)

7. Mr Pike didn’t go to work yesterday because of his… ……….……….… (ill)

8. There are about 200……………. in this company. (employ)

9. This lovely apartment has two bedrooms and it is …………….….…. (furnish)

10. My father has a …..….computer. He often brings it with him when he’s away on business (port)

XV. Use the words given in brackets to form a word that fits in the space.

1. They are …….......………… the vegetables from the truck. load

2. Diana is a ..........................She sells flowers at a shop in New York. FLOWER

3. We must remember to eat ………………... SENSE

4. This lovely apartment has two bedrooms and it is ........…………… FURNISH

5. He didn’t win the championship, so he felt very .......................... . HOPE

6. I'd like a nice ..........................orange. JUICE

7. We are very proud of our ……………….. FRIEND

8. Her aunt wants to know Lan’s ………………………… HIGH

9. You mustn’t drive .........................on busy streets. CARE

10. What an....................................actor! He makes the movie wonderful. AMAZE

XVI. Fill in each blank with the correct form of the word given in capital:

1. My father has a …………computer. He often brings it with him when he’s away on business. PORT

2. We are all ………..about going on an excursion to Cuc Phuong forest next weekend. EXCITE

3.The room will look brighter if there is a …………..on the wall. PAINT

4.Some of the children …………….boys, play marbles when there is a break. MAIN

5.You shouldn’t eat ……….food. HEALTH

6.We mustn’t be ……………….when we cross busy streets. CARE

7.She often feels …………………when she gets bad marks. HAPPY

8.There are about 200 ………….in this company. EMPLOY

9.Mai is ………….at math than me. GOOD

10.This lovely apartment has two bedrooms and it is …………… FURNISH

XVII. Tìm dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau

1. We shouldn’t eat too much........................... food and sugar. (fat)

2. Linda is the most.................................... of the two girls (beauty)

3. How many times a day do you brush your..................? (tooth)

4. Did they make a ................................ not to go to Italy for their vacation? (decide)

5. My stomachache..................................after I took the tablet (appear)

6. You should wash the fruits..........................before eating them (care)

7. Having a........................................ nose is a symptom of a cold (run)

8. Liz’s............................ to Cham Temple was wonderful (visit)

9. Finally, he decided......................... down (seat)

10. Hoa is the.............................................student in the class (help)

XVIII, Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.

1. Hoa is the most…………………………. girl in her class. (beauty)

2. Hanoi people were ……………………………. (friend)

3. Today the weather is fine and ……… …………. (sun)

4. He is a famous………………… (act)

5. This is the biggest………..in the city. (build)

6. Bill Gates is a famous ................... (busy)

7. Hoa has a fine …………..............….……… of stamp. (collect)

8. Minh looks ....................again. What’s the matter with him? ( worry )

9. He lives in …………………area with his parents. (mountain)

10. You should be ..............................when driving. (care)

Bài tập nâng cao tiếng Anh 7

 1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.

1. A. happy B. apple C. act D. aunt

2. A. mind B. bike C. fit D. tidy

3. A. school B. chair C. church D. chat

4. A. health B. team C. tea D. sea

5. A. sun B. fun C. son D. put

6. A. excited B. interested C. worried D. painted

7. A. use B. computer C. duty D. shut

8. A. chair B. fair C. pair D. are

9. A. how B. know C. town D. brown

10. A. season B. break C. great D. steak

SECTION B: VOCABULARY, GRAMMAR

 1. Choose the best answer by circling its corresponding letter A, B, C or D

1. We always need more players. Why don’t you come ………………?

 1. on
 1. along
 1. with
 1. after

2. Will you be home …………..dinner tonight?

 1. to
 1. for
 1. at
 1. on

3. Giving a book report before the class is an interesting …………………..

 1. act
 1. action
 1. activity
 1. deed

4. Do you go out ………..?

 1. in the afternoon on Fridays
 1. on Fridays in the afternoon
 1. on afternoons Friday
 1. on Friday afternoons

5. …………….lives in a very big house

 1. A Queen of England
 1. Queen of England
 1. The Queen of the England
 1. the Queen of England

6. On Sunday mornings I stay in bed …………..8 o’clock.

 1. until
 1. at
 1. from
 1. to

7. I often ……………in winter.

 1. go playing skiing
 1. go skiing
 1. play skiing
 1. go to ski

8. Some young people are working ……………hospital volunteers.

 1. to be
 1. such as
 1. like
 1. as

9. We shouldn’t cross the street outside the …………….

 1. pavement
 1. foot lane
 1. sidewalk
 1. zebra crossing

10. They …………..healthy after the summer vacation.

 1. looked
 1. were seeming
 1. were looking
 1. were appearing

11. They meet their friends and …………some fun.

 1. take
 1. have
 1. do
 1. enjoy

12. You should pay more …………….in class.

 1. part
 1. care
 1. notice
 1. attention

13. He and his friends usually get ……… and talk about their stamps.

 1. together
 1. themselves
 1. each other
 1. one another

14. He likes stamps. He is a stamp …………..

 1. collect
 1. collecting
 1. collector
 1. collects

15. Some students say they are ……….……. They have no time for pastime.

 1. hurry
 1. busy
 1. full
 1. hard

16. It’s difficult to cross this street because there is too much ………..

 1. crowd
 1. traffic
 1. people
 1. transport

17. There aren’t any good movies …………..at the moment.

 1. going on
 1. being on
 1. performing
 1. showing

18. Sorry I can’t come but thanks ………….

 1. any ways
 1. any way
 1. anyway
 1. in anyway

19. Look at ………..girl over there.

 1. one
 1. this
 1. that
 1. a

20. Would you like to come to my house for lunch?

 1. Yes, I do
 1. I’d love to
 1. Yes, I like
 1. OK. I’d like

II. Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences.

1. No one enjoy (go) ……….to hospital.

2. What you (do)…………at the moment? I (watch) ………….T.V.

3. We (be) ……………students in four years.

4. A new school (build) ……………… near our school now.

5. You (be) …………..angry if he refuses to help you?

6. I will send him the message as soon as he (return)………………

7. A little girl can’t spend all her time (listen) ……………..to stories.

8. He sent a telegram for his mother (learn) …………….good news.

9. + Where are you?

+ I am upstairs. I (have) ……………… a bath.

III. Fill in each blank with the correct form of the words given in capital:

1. My father has a …………computer. He often brings it with him when he’s away on business. PORT

2. We are all ………..about going on an excursion to Cuc Phuong forest next weekend. EXCITE

3. The room will look brighter if there is a …………..on the wall. PAINT

4. Some of the children …………….boys, play marbles when there is a break. MAIN

5. You shouldn’t eat ……….food. HEALTH

6. We mustn’t be ……………….when we cross busy streets. CARE

7. She often feels …………………when she gets bad marks. HAPPY

8. There are about 200 ………….in this company. EMPLOY

9. Mai is ………….at math than me. GOOD

This lovely apartment has two bedrooms and it is ……………FURNISH

 1. Fill in the blanks with the correct prepositions.

1. What time does the library close?

- It closes …………about half …………four.

2. Can you help me wash …………these dirty glasses?

3. We look ………………..the new words in the dictionary.

4. You shouldn’t eat and watch TV ……….the same time.

5. These cards are in alphabetical order and …………author.

6. Schools in Vietnam are different ……….those in the USA.

7. What is your date ………birth?

- November eighth.

8. Farmers are very hard-working. They work from morning ………night on their farms.

9. I like to live ……….the countryside because people there are more friendly.

10. Mr. Minh is not at home now. He is …………work.

VI. Write these sentences in reported speech, using the words given.

1. “I haven’t got any money”. (He’ll tell you)

………………………………………

2. “I’ve seen the film before”. (She says)

………………………………………

3. “I want to go home”. (She’s already told you)

………………………………………

4. “I haven’t seen my mother for years”. (He says)

………………………………………

5. “We can’t come on Tuesday”. (They’ve told me)

………………………………………

6. “We haven’t had anything to eat”. (The children say)

………………………………………

7. “I can’t stand classical music”. (She tells me)

………………………………………

8. “I’ll come again”. (I’ve told them)

………………………………………

9. “I need money to visit my parents”. (He’ll say)

………………………………………

10. “I don’t know how much it costs”. (She says)

………………………………………

11. “I don’t like going to parties”. (She’s told me)

………………………………………

12. “I’m not feeling very well”. (Simon says)

………………………………………

13. “We’ve never been to Paris”. (They say)

………………………………………

14. “The plane will land in half an hour” (The pilot has just announced that)

………………………………………

VII. Change these statements into reported speech

1. Sally said, “I don’t like chocolate”.

………………………………………

2. Mary said, “I am planning to take a trip”.

………………………………………

3. Tom said, “I have already eaten lunch”.

………………………………………

4. Kate said, “I called my doctor”.

………………………………………

5. Mr. Rice said, “I’m going to Chicago”.

………………………………………

6. Eric said, “I’ll come to the meeting”.

………………………………………

7. Jean said, “I can’t afford to buy a new car”.

………………………………………

8. Jessica said, “I may go to the library”.

………………………………………

9. Ted said, “I have to finish my work”.

………………………………………

10. Miss Young said, “I must talk to Professor Reed”.

………………………………………

11. Alice said, “I should visit my aunt and uncle”.

………………………………………

12. Jim said, “I am sleepy”.

………………………………………

13. They said, “We had lunch in Lug’s restaurant”.

………………………………………

14. Susan said, “I’m washing the car”.

………………………………………

15. The little boy said, “I feel ill”.

………………………………………

VIII. Change these statements into reported speech

1. She said, “I’ll see you tomorrow”.

………………………………………

2. He said, “I saw her yesterday”.

………………………………………

3. She said, “I don’t like this film”.

………………………………………

4. Tom said, “I went swimming today”.

………………………………………

5. He said, “I met her about 3 months ago”.

………………………………………

6. She said, “Peter and Sure are getting married tomorrow”.

………………………………………

7. He said, “I’m meeting them at 4 o’clock today”.

………………………………………

8. I said, “Mary really likes this furniture”.

………………………………………

9. They said, “We’ll see her next summer”.

………………………………………

10. He said, “I’ll see Mary on Sunday”.

………………………………………

11. He said, “They were here 3 months ago”.

………………………………………

12. He said, “Stephen’s bringing some records to the party tonight”.

………………………………………

13. They said, “We visited her this morning”.

………………………………………

14. She said, “My parents are arriving next week”.

………………………………………

15. Marry said, “I have to go now”.

………………………………………

16. She asked me, “Do you like Marlon Brando?”

………………………………………

17. I said to him, “Are you a foreigner?”

………………………………………

18. He asked her, “Have you met Danny yet?”

………………………………………

19. He asked me, “Did you borrow my dictionary?”

………………………………………

20. They said to me, “Does your father work here?”

………………………………………

21. She asked him, “Does your brother live in New York?”

………………………………………

22. He said, “Will she come here tonight?”

………………………………………

23. I asked the hotel receptionist, “Do you have a double room?”

………………………………………

24. Peter asked us, “Have you seen that movie yet?”

………………………………………

25. I asked the mechanic, “Will it take long to repair the car?”

………………………………………

26. She asked, “Are you hungry?”

………………………………………

27. He said to me, “Did you invite Judy and Pat?”

………………………………………

28. I asked the policeman, “Can I park my car in West Street?”

………………………………………

29. He asked, “Are you enjoying yourself?”

………………………………………

30. She asked him, “Have you finished your exams?”

………………………………………

31. “Which book did you take?” asked Tom.

………………………………………

32. “When are you coming back?” I asked her.

………………………………………

33. “When did you telephone your mother?” asked Mary.

………………………………………

34. “How long does the train take?” asked Ann.

………………………………………

35. “How far do I have to walk?” she asked.

………………………………………

36. “What are you doing?” he asked.

………………………………………

37. “Why are you so late?” the teacher asked him.

………………………………………

38. I asked the doctor, “How many times a day should I take the medicine?”

………………………………………

39. “What time does the plane arrive?” we asked.

………………………………………

40. “Why didn’t you phone?” my father asked me.

………………………………………

41. “Where did you stay in Paris?” he asked her.

………………………………………

42. “Who did you see at the meeting?” my father asked me.

………………………………………

43. “Where are you going?” I asked her.

………………………………………

44. “How are you?” he asked me.

………………………………………

45. “How did you go to school?” she asked.

………………………………………

46. “Don’t go near the sea, children”. (The children’s mother warned)

………………………………………

47. “Don’t be late, Jim”. (Jim’s father told)

………………………………………

48. “Be quiet, children”. (The librarian told)

………………………………………

49. “Don’t shoot!” (The officer ordered me)

………………………………………

50. “Don’t use the telephone after 7.00”. (The landlady told us)

.................................................

SECTION C: READING

 1. Choose one suitable word to complete the following passage.

fishing

singer

Join

Join in

off

watching

when

spend

Movies

things

house

home

I only have Sunday (1)………… so I have very little free time. Sunday is a wonderful day for me to (2)……….time with my friends and family. One of the (3)……….I really enjoy doing on Sunday morning is to go (4) ………….with my friends, although I am not always successful in catching fish. It is a time to relax and talk about the previous week’s events and future plans. I usually go (5)……..late in the afternoon. My family sometimes (6)……………..other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together. It is especially fun (7)……..my father gets up to sing. Please don’t tell him I said this, but he is a very bad (8)……..! Once in a while I go to the (9)……………with my friends or my brother. Sometimes, I just stay at home, listening to music, (10)……………videos or reading novels.

II. Fill in each numbered blank with one suitable word.

Alice is a new English friend of (1)…………….. . She is very (2) …………….to tell me about her new (3)…………… Her lessons begin at nine each morning and (4)……………until half past ten. Then she has a ………….for a quarter of an hour. During this time she usually talks to her friend about many things such (6) …………………the last class or last night’s movie, … . She has five (7) …………….in the morning and three in the afternoon. Alice’s favorite (8) ……….. is English. The first term lasts four months from September to December. Alice tries her (10)……………….to become a good student in the class.