Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

Bước 1: Chuyển tiền từ dự toán ngân sách sang tiền gửi

Nợ TK 1121 Tiền gửi ngân hàng kho bạc

Có TK 511 Thu hoạt động do NSNN cấp

Đồng thời Có TK0082

(Vào phân hệ Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền gửi)

Bước 2: Rút tiền về nhập quỹ

Nợ TK 111 Tiền mặt

Có TK 1121 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

(Vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc)

Bước 3: Chi trả tiền chi phí học tập

Nợ TK 611 Chi phí hoạt động

Có TK 111, 1121

(Vào phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi\Chi tiền)

Lượt xem: 893

5. Định kỳ xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC), ghi:

Nợ TK 3373

Có TK 514: Số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

6. Cuối kỳ/quý/năm, căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong năm và số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 3663

Có TK 514: Tương ứng với số khấu hao TSCĐ, NVL, CCDC xuất dùng trong năm

II. Ví dụ

1. Ngày 10/10/2022, thu phí chợ, số tiền: 80.000.000 đồng.

2. Ngày 30/10/2022, xác định số phải nộp NSNN, số tiền: 10.000.000 đồng.

3. Ngày 01/11/2022, xác định số được để lại đơn vị: 70.000.000 đồng.

4. Ngày 06/11/2022, chi mua 10 máy tính dùng ngay cho phòng học bằng tiền mặt, số tiền: 40.000.000 đồng.

5. Ngày 02/12/2022, chi hoạt động quý IV, số tiền: 6.000.000 đồng.

6. Ngày 31/12/2022, xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC), số tiền: 6.000.000 đồng.

7. Ngày 31/12/2022, xác định số NVL, CCDC xuất dùng trong kỳ, số tiền: 40.000.000 đồng

8. Ngày 31/12/2022, kế toán lập bảng kê ghi thu, ghi chi.

9. Ngày 31/12/2022, kế toán thanh toán những chứng từ ghi thu – ghi chi.

10. Ngày 31/12/2022, xác định kết quả hoạt động quý IV năm 2022.

III. Xem và tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

IV. Các bước hạch toán trên phần mềm

1. Thu phí, lệ phí

Ví dụ: Thu phí chợ bằng tiền mặt, số tiền: 80.000.000 đồng

 • Vào nghiệp vụ Tiền mặt, chọn Lập phiếu thu\Phiếu thu.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 1111, TK Có 3373, Nguồn là Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu – ghi chi.
 • Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động là Phục vụ hoạt động thu phí.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

 • Nhấn Cất.

2. Xác định số đơn vị phải nộp NSNN

Ví dụ: số tiền phải nộp NSNN: 10.000.000 đồng

 • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3373, TK Có 3332, Nguồn là Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu – ghi chi.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

 • Nhấn Cất.

3. Xác định số được để lại đơn vị

Ví dụ: số tiền được để lại đơn vị: 70.000.000 đồng

 • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 014, Số tiền, Nguồn là Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu – ghi chi.
 • Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động là Phục vụ hoạt động thu phí, chọn Phí, lệ phí là Phí thẩm định.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

 • Nhấn Cất.

4. Chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại:

 • Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 614, TK Có 1111, Số tiền, Nguồn là Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu – ghi chi.
 • Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động là Phục vụ hoạt động thu phí.
 • Nhấn Cất.

– Trên chứng từ chi mua CCDC, số tiền: 40.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 6142, TK Có 1111.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

– Trên chứng từ chi hoạt động, số tiền: 6.000.000 đồng: hạch toán TK Nợ 6148, TK Có 1111.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

5. Xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí (không bao gồm mua TSCĐ, NVL, CCDC):

 • Vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.
 • Tại tab Hạch toán: định khoản TK Nợ 3373, TK Có 514, Số tiền, Nguồn là Phí, lệ phí để lại, Cấp phát và Nghiệp vụ là Ghi thu – ghi chi.
 • Tại tab Thống kê: chọn Hoạt động là Phục vụ hoạt động thu phí.

Cách hạch toán phải thu học phí trên misa

 • Nhấn Cất.

6. Xác định số NVL, CCDC đã dùng trong kỳ:

Lưu ý: Trước khi xác định số NVL, CCDC đã dùng trong kỳ, anh/chị phải thực hiện bút toán kết chuyển số chi mua CCDC bằng cách vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán TK Nợ 3373, TK Có 514.