Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024

Có rất nhiều phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu. Vậy công thức tính thuế xuất nhập khẩu theo từng phương pháp như thế nào? Doanh nghiệp lưu ý để có thể tính thuế chính xác đảm bảo kế hoạch kinh doanh và thực hiện hạch toán chính xác.

Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024
Công thức tính thuế xuất nhập khẩu.

1. Thuế xuất nhập khẩu là gì?

Thuế xuất nhập khẩu (XNK) còn gọi là thuế quan là cách gọi tắt của thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Thuế xuất nhập khẩu đánh vào hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. Cụ thể có thể hiểu như sau:

 • Thuế xuất khẩu: thuế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu.
 • Thuế nhập khẩu: thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu.

Đối với từng loại hàng hóa khác nhau thì mức thuế suất có thể khác nhau. \>> Có thể bạn quan tâm: Các trường hợp miễn thuế xuất nhập khẩu theo quy định.

2. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu

Có nhiều công thức tính thuế xuất nhập khẩu khác nhau ứng với từng phương pháp tính thuế khác nhau. Căn cứ pháp lý tính thuế xuất nhập khẩu:

 • Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016
 • Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
 • Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2.1. Các phương pháp tính thuế

Có 3 phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu, tùy đặc điểm từng hàng hóa mà sẽ áp dụng phương pháp tính thuế khác nhau. Theo đó, công thức tính thuế xuất nhập khẩu cũng khác nhau.

Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024
Tùy từng đối tượng hàng hóa XNK sẽ có phương pháp tính thuế khác nhau.

Các phương pháp tính thuế gồm:

 • Phương pháp tính thuế hỗn hợp: là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm và phương pháp tính thuế tuyệt đối.
 • Phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm: là việc xác định thuế theo phần trăm (%) của trị giá tính thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Phương pháp tính thuế tuyệt đối: là việc ấn định số tiền thuế nhất định trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2.2. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %

Trường hợp áp dụng: Tính thuế cho hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ % như: Số tiền thuế XNK được xác định căn cứ theo trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế. Công thức tính:

Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024

Trong đó:

 • Trị giá tính thuế trên mỗi đơn vị hàng hóa là trị giá hải quan theo quy định của Luật hải quan.
 • Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất khẩu.
 • Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường.

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này.

2.3. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt đối đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định căn cứ vào lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa tại thời điểm tính thuế. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu đối với mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối:

Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024

Lưu ý:

Doanh nghiệp cần căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính để xác định mức thuế suất nộp cho từng mặt hàng.

2.4. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp

Số tiền thuế áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là tổng số tiền thuế theo tỷ lệ phần trăm và số tiền thuế tuyệt đối. Công thức tính thuế xuất nhập khẩu như sau:

Thuế XNK phải nộp

\=

Thuế XNK phải nộp đối với hàng hóa tính thuế theo tỷ lệ %

+

Thuế XNK phải nộp đối với hàng hóa tính thuế tuyệt đối.

Cách tính thuế hàng hóa không chịu thuế năm 2024
Nhiều hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế hỗn hợp.

3. Lưu ý khi xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu

Khi xác định giá tính thuế XNK doanh nghiệp và cá nhân lưu ý:

 • Giá tính thuế thì giá tính thuế được xác định theo hợp đồng trong trường hợp có hợp đồng mua bán và có đủ các chứng từ hợp lệ, đủ điều kiện để xác định.
 • Giá tính thuế áp dụng theo biểu giá do Chính phủ quy định trong trường hợp hàng hoá XNK theo phương thức khác hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp so với giá mua bán tối thiểu thực tế tại cửa khẩu. Giá tính thuế tính bằng đồng Việt Nam. Trường hợp là ngoại tệ thì được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm tính thuế.