Cài đặt php cho ubuntu

WordPress là một CMS (hệ thống quản lý nội dung) mã nguồn mở cho phép người dùng xây dựng và quản lý nội dung trên trang web. WordPress cung cấp cơ sở hạ tầng cơ bản để xây dựng một trang web, do đó nó phù hợp với hầu hết các đối tượng người sử dụng, bao gồm cả đối tượng là người sử dụng có ít kiến ​​thức về lập trình

Có nhiều cách để cài đặt một trang web WordPress, trong đó có những cách khác đơn giản đã được tích hợp sẵn trên các công cụ Bảng điều khiển lưu trữ (DirectAdmin, Cpanel,…). Hướng dẫn bên dưới sẽ cài đặt WordPress thông qua cửa sổ dòng lệnh trên hệ điều hành Linux. Đây là cách cài đặt phức tạp và yêu cầu nhiều bước tiến , nhưng mặt khác cung cấp cho người dùng phương thức quản lý tốt hơn so với trang web WordPress và môi trường mà nó chạy trên đó

Môi trường cụ thể

 • Hệ điều hành. Ubuntu 18. 04
 • Máy chủ web. Apache 2. 4. 54 + PHP7. 4
 • Máy chủ SQL. Mysql 10. 6. 9

II. Hướng dẫn cụ thể

 1. Cài đặt Apache
  • Thực hiện lệnh cài đặt.
   ______1
  • Khởi động và kích hoạt dịch vụ Apache, đảm bảo Apache sẽ chạy cùng hệ điều hành
   sudo systemctl start apache2
   # sudo systemctl enable apache2
  • Tiến hành kiểm tra trạng thái dịch vụ Apache bằng lệnh.
   ______3
   Cài đặt php cho ubuntu
 2. Cài đặt MYSQL
  • Tiên tiến hành cập nhật trước khi cài đặt thứ gì đó bằng lệnh.
   ______4
  • Tiếp theo tiến trình cài đặt các gói mysql-server.
   ______5
  • MySQL chưa được khởi động sau khi cài đặt MySQL trên Ubuntu, bạn nên khởi động
   # systemctl start mysql
   # systemctl enable mysql
   Cài đặt php cho ubuntu
  • Tiến hành tạo 1 cơ sở dữ liệu cho trang web wordpress theo các lệnh sau
   # mysql -u root -p

   Tạo cơ sở dữ liệu trong MariaDB

   > create database wordpress;

   Tiếp đến việc tạo một người dùng

   # sudo apt install apache20

   Thiết lập quyền cho người dùng để có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu

   # sudo apt install apache21

   # sudo apt install apache22

 3. Cài đặt PHP-FPM
  • Để cài đặt PHP-FPM ta nên sử dụng ppa. ondrej/php PPA để có thể cài đặt phiên bản PHP-FPM mới nhất
   # sudo apt install apache23
  • Tiếp tục theo các bạn đã cài đặt PHP bằng lệnh sau.
   ______14
   Cài đặt php cho ubuntu
  • Đầu tiên các bạn backup lại file cấu hình mặc định
   # sudo apt install apache25
  • Tiếp tục thực hiện lệnh Sed để thay đổi các thông số trong tệp www. conf
   ______16
   # sudo apt install apache27
  • Cuối cùng tiến trình khởi động PHP-FPM
   # sudo apt install apache28
   # sudo apt install apache29
   Cài đặt php cho ubuntu
 4. Cài đặt WORDPRESS
  • Đầu tiên ta cần tạo 1 thư mục Public Apache
   # sudo systemctl enable apache20
  • Tiến hành cài đặt tải xuống wordpress
   # sudo systemctl enable apache21
   # sudo systemctl enable apache22
  • Giải nén file nguồn wordpress bằng lệnh
   # sudo systemctl enable apache23
  • Sau khi giải nén, bạn sẽ có file nguồn wordpress như sau
   Cài đặt php cho ubuntu
 5. Cấu hình Virtual Host
  • Tạo file cấu hình virtual host cho website wordpress như sau.
   ______24
   # sudo systemctl enable apache25
  • Ta truy cập vào file /etc/apache2/site-availables/wordpress. conf and Configure as after.
   
           DocumentRoot /home/wordpress/Public_Aphache/wordpress                  
           ServerName httai.tk                  
           ServerAlias www.httai.tk          
           
                    DirectoryIndex index.html index.php                          
                    Options FollowSymLinks                            
                    AllowOverride All                           
                    Require all granted          
            
   
  • Đến đây ta tiến hành cấp quyền cho thư mục
   # sudo systemctl enable apache26
   # sudo systemctl enable apache27
  • Truy cập vào wordpress và sử dụng thông tin MySQL đã tạo ở Phần 2 để kết nối với cơ sở dữ liệu
   Cài đặt php cho ubuntu
  • Trong trường hợp gặp lỗi trong quá trình kết nối cơ sở dữ liệu, bạn có thể cấu hình trực tiếp tại tệp cấu hình trong tài nguyên của WordPress như sau.
   # sudo systemctl enable apache28
   # sudo systemctl enable apache29
   # sudo systemctl status apache20
   Nhập cơ sở dữ liệu thông tin theo hướng dẫn ở bên dưới.
   Cài đặt php cho ubuntu
  • Tiếp tục thiết lập các thông tin của trang web WordPress và quản lý người dùng, và cuối cùng nhấn Cài đặt WordPress để tiến hành cài đặt WordPress với thông tin đã được cấu hình
   Cài đặt php cho ubuntu
  • Sau khi cài đặt xong, tiến trình đăng nhập với tài khoản đã thiết lập ở trên
   Cài đặt php cho ubuntu

Như vậy, Long Vân đã hoàn thành việc hướng dẫn Quý khách cài đặt WordPress trên máy chủ Ubuntu. Chúc quý khách thành công