Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

Đáp án: $D$

Giải thích các bước giải:

a, Oxi hoá etilen là phương pháp hiện đại để điều chế axetanđehit:

$C_2H_4+\dfrac{1}{2}O_2\xrightarrow{{PdCl_2, CuCl_2, t^o}} CH_3CHO$

b, Hidrat hoá axetilen thu được axetanđehit.

$C_2H_2+H_2O\xrightarrow{{HgSO_4, H_2SO_4, t^o}} CH_3CHO$

c, Oxi hoá nhẹ etanol bằng $CuO$ thu được axetanđehit.

$CH_3-CH_2OH+CuO\xrightarrow{{t^o}} CH_3CHO+Cu+H_2O$

Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

Hỏi chi tiết

Theo dõi

Báo vi phạm

Đáp án là chưa đủ, người hỏi rất cần LÀM SAO ra được đáp án đó

Gửi câu trả lời

Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

Đáp án: $D$

Giải thích các bước giải: a, Oxi hoá etilen là phương pháp hiện đại để điều chế axetanđehit: $C_2H_4+\dfrac{1}{2}O_2\xrightarrow{{PdCl_2, CuCl_2, t^o}} CH_3CHO$ b, Hidrat hoá axetilen thu được axetanđehit. $C_2H_2+H_2O\xrightarrow{{HgSO_4, H_2SO_4, t^o}} CH_3CHO$ c, Oxi hoá nhẹ etanol bằng $CuO$ thu được axetanđehit. $CH_3-CH_2OH+CuO\xrightarrow{{t^o}} CH_3CHO+Cu+H_2O$

Vote

Cảm ơn

Bình luận

Báo vi phạm

Cho các chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) C2H6, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm các chất nào sau đây đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình phản ứng là: A. 2, 5, 7. B. 2, 3, 5, 7 C. 1, 2, 6. D. 1,... Cho axit cacboxylic đơn chức X, ancol no đa chức Y và chất Z là sản phẩm của phản ứng este hóa giữa X với Y. Tiến hành các thí nghiệm với hỗn hợp E gồm X, Y, Z (nX < nY):

• Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản ứng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 0,15 mol khí CO2.

• Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thì có 0,65 mol NaOH phản ứng và thu được 32,2 gam ancol Y.

• Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol E, thu được 7,3 mol khí CO2 và 5,7 mol H2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Số nguyên tử hiđro có trong Z là

CH3COOH không thể được điều chế trực tiếp bằng cách

CH3COOH không thể được điều chế trực tiếp bằng cách

  1. lên men rượu C2H5OH
  1. oxi hoá CH3CHO bằng O2(xúc tác Mn2+ )
  1. cho muối axetat phản ứng với axit mạnh
  1. oxi hoá CH3CHO bằng AgNO3/NH3

Đáp án D

HD• CH3CH2OH + O2 \(\xrightarrow[25-30^oC]{mengiam}\) CH3COOH + H2O

2CH3CHO + O2 \(\xrightarrow[]{xt,t^o}\) 2CH3COOH

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

CH3CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 3NH3 + H2O

→ Chọn D.

Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

\>

HỎI ĐÁP TOPBEE

Ch3cho không được điều chế trực tiếp từ chất nào năm 2024

CH3CHO không thể tạo thành trực tiếp từ A.CH2=CH2 B.C2H2 C.C2H5OH D.CH3COOH

Hỏi chi tiết

Theo dõi

Báo vi phạm

_messi_ rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản

Thành viên hăng hái nhất

Chiến binh ong vàng