Chi cục thuế huyện như xuân thanh hóa năm 2024

Địa chỉ Chi Cục Thuế Như Thanh - Như Xuân là điều được rất nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm. Chính vì thế, sau đây Đại Việt xin cung cấp cho quý khách thông tin, địa chỉ Chi Cục Thuế Như Thanh - Như Xuân một cách đầy đủ nhằm giúp cải thiện công việc cá nhân cũng như các thủ tục hành chính một cách tốt hơn.

Số điện thoại Chi cục thuế Như Thanh - Như Xuân

Bên cạnh địa chỉ, số điện thoại Chi Cục Thuế Như Thanh - Như Xuân cũng là mối quan tâm lớn đối với các doanh nghiệp, cá nhân cần hỗ trợ kê khai thuế và các công việc liên quan.

Địa chỉ, số điện thoại Chi cục thuế Như Thanh - Như Xuân

· Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân

Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân: Khu phố 1, Bến Sung, Như Thanh, Thanh Hóa

Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân: 0237 3 848 195

· Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa)

Địa chỉ Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa): Thị trấn Như Xuân, Huyện Như Xuân, Thanh Hóa

Số điện thoại Chi Cục Thuế Khu Vực Như Thanh - Như Xuân (bộ phận một cửa): 0237 3 978 018

Chức năng của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân

Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí, thuế và các khoản thu khác của nhà nước (gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo luật định.

Nhiệm vụ của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân

Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của Luật Quản lý thuế, các quy định pháp luật, các luật thuế có liên quan khác và các quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân: Cấp mã số thuế, đăng ký thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, miễn thuế, lập sổ thuế, giảm thuế, tính thuế, nộp thuế, xoá nợ thuế, hoàn thuế, tiền phạt, phát hành các lệnh thu thuế, thông báo thuế và thu khác theo quy định của luật thuế Nhà nước quy định; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế kịp thời, đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

- Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu công khai hoá thủ tục, nâng cao chất lượng hoạt động, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp mọi thông tin để tạo điều kiện phục vụ cho người nộp thuế hoàn thành chính sách, pháp luật về thuế.

- Được phép ấn định thuế, thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo luật định; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế.

- Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện thống nhất quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, các văn bản quy phạm pháp luật về thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Giải quyết tố cáo, khiếu nại về thuế, khiếu nại tố cáo liên quan đến việc chấp hành trách nhiệm công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân theo quy định của pháp luật; xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về thuế.

- Tổ chức kế toán thuế quản lý biên lai, thực hiện thống kê, ấn chỉ thuế lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo phục vụ cho việc điều hành, chỉ đạo, của cơ quan cấp trên, của các cơ quan có liên quan và Uỷ ban nhân dân đồng cấp; đánh giá tổng kết tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với chính quyền địa phương, cấp uỷ về công tác quản lý thuế trên địa bàn, về lập dự toán thu ngân sách Nhà nước; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành, cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế, quản lý thông tin về người nộp thuế.

- Tổ chức thực hiện công tác giải thích, tuyên truyền, hướng dẫn chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định.

- Kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các Chi Chi cục Thuế trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế.

- Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân trực tiếp thanh tra, giám sát, kiểm tra việc nộp thuế, hoàn thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế, và chấp hành chính sách pháp luật về thuế đối với người nộp thuế; tổ chức và cá nhân quản lý thu thuế, tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trực tiếp, dự toán thu thuế hàng năm được giao, thực hiện việc quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân theo quy định của pháp luật và các quy trình, quy định, biện pháp nghiệp vụ của Cục Thuế.

- Quản lý bộ máy biên chế, viên chức, công chức, lao động và tổ chức bồi dưỡng đào tạo đội ngũ viên chức, công chức của Chi cục Thuế theo quy định của của ngành thuế và của Nhà nước.

- Quản lý, lưu giữ tài liệu, hồ sơ, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ, công vụ của của công chức thuế, cơ quan thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi Cục trưởng Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.

- Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định hoàn thuế, miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, xoá nợ tiền thuế, truy thu tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị với Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định pháp luật về thuế, các quy định của Tổng cục Thuế về quản lý nội bộ và nghiệp vụ chuyên môn; kịp thời báo cáo với Cục trưởng Cục Thuế về những vướng mắc phát sinh, những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.

- Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Được yêu cầu các cơ quan Nhà nước, người nộp thuế, các cá nhân, tổ chức có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học và phương pháp quản lý hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Thuế Như Thanh - Như Xuân.