Chồng 1986 vợ 1992 nên sinh con năm nào năm 2024

Kết Luận: Tổng 13/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Trai trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái năm 2019 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Bính Dần – 1986

Mệnh: Lư Trung Hỏa

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Thân – 1992

Mệnh: Kiếm Phong Kim

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Kỷ Hợi – 2019

Mệnh: Bình Địa Mộc

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

Cha Dần – Con Hợi => Lục hợp Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Thân – Con Hợi => Lục hại Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Thiên can:

Cha Bính – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Nhâm – Con Kỷ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

Cha Khôn – Con Đoài => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Đoài – Con Đoài => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

Cha Hỏa – Con Mộc => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Mộc => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

Cha Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Kim => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Kết Luận: Tổng 13/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái trong năm 2019 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Trai năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Bính Dần – 1986

Mệnh: Lư Trung Hỏa

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Thân – 1992

Mệnh: Kiếm Phong Kim

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

Cha Dần – Con Tý => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Thân – Con Tý => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Thiên can:

Cha Bính – Con Canh => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Mẹ Nhâm – Con Canh => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Cung mệnh:

Cha Khôn – Con Đoài => Thiên Y (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Đoài – Con Đoài => Phục Vị (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

Cha Hỏa – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

Cha Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Kim => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Kết Luận: Tổng 16/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Trai trong năm 2020 là rất tốt để sinh con, xin chúc mừng vợ chồng bạn, vì thế hãy cố gắn sinh con trong năm này

Luận giải chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Bính Dần – 1986

Mệnh: Lư Trung Hỏa

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Thân – 1992

Mệnh: Kiếm Phong Kim

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Canh Tý – 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:

Cha Dần – Con Tý => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Thân – Con Tý => Tam hợp Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Thiên can:

Cha Bính – Con Canh => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Mẹ Nhâm – Con Canh => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Cung mệnh:

Cha Khôn – Con Cấn => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Đoài – Con Cấn => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

Cha Hỏa – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

Cha Thổ – Con Thổ => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Kim – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Kết Luận: Tổng 16/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái trong năm 2020 là rất tốt để sinh con, xin chúc mừng vợ chồng bạn, vì thế hãy cố gắn sinh con trong năm này

Luận giải chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Trai năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Bính Dần – 1986

Mệnh: Lư Trung Hỏa

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Thân – 1992

Mệnh: Kiếm Phong Kim

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:

Cha Dần – Con Sửu => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Thân – Con Sửu => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Thiên can:

Cha Bính – Con Tân => Tương Sinh: hợp (hợp uy thế), hóa Thủy, chủ về trí. Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Nhâm – Con Tân => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

Cha Khôn – Con Càn => Phúc Đức (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Đoài – Con Càn => Sinh Khí (tốt) Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Mệnh:

Cha Hỏa – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

Cha Thổ – Con Kim => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Kim => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Kết Luận: Tổng 16/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Trai trong năm 2021 là rất tốt để sinh con, xin chúc mừng vợ chồng bạn, vì thế hãy cố gắn sinh con trong năm này

Luận giải chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Bính Dần – 1986

Mệnh: Lư Trung Hỏa

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Năm: Nhâm Thân – 1992

Mệnh: Kiếm Phong Kim

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Tân Sửu – 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:

Cha Dần – Con Sửu => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Mẹ Thân – Con Sửu => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Thiên can:

Cha Bính – Con Tân => Tương Sinh: hợp (hợp uy thế), hóa Thủy, chủ về trí. Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Nhâm – Con Tân => Bình Số điểm nhận được: 1/2

Luận giải về Cung mệnh:

Cha Khôn – Con Ly => Lục Sát (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Mẹ Đoài – Con Ly => Ngũ Quỷ (không tốt) Số điểm nhận được: 0/2

Luận giải về Mệnh:

Cha Hỏa – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Thổ => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):

Cha Thổ – Con Hỏa => Tương Sinh Số điểm nhận được: 2/2

Mẹ Kim – Con Hỏa => Tương Khắc Số điểm nhận được: 0/2

Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Bính Dần vợ Nhâm Thân sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con