Có bào nhiều đặc điểm dưới đây giống nhau giữa sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 44 trang 171:

– Cho ví dụ về một số động vật có sinh sản vô tính.

– Điền dấu X cho câu đúng nhất về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật:

A – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

B – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra nhiều cá thể mới gần giống mình.

C – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có nhiều sai khác với mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

D – Sinh sản vô tính là kiểu sính ản có sự kết hợp giữa tinh trừng và trứng, tạo ra các cá thể mới giống mình.

Lời giải:

– Một số động vật có sinh sản vô tính: trùng roi, trùng đế giày, thủy tức, hải quỳ, ong,…

– Đáp án đúng về khái niệm sinh sản vô tính ở động vật: A – Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

Trả lời câu hỏi Sinh 11 Bài 44 trang 173:

– Cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

– Tại sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ?

– Dưới đây là các ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

    + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

    + Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

    + Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

    + Tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.

    + Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn thể quần thể bị tiêu diệt.

    + Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

Hãy chọn và ghi lại các ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính.

Lời giải:

– Những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh.

    • Giống nhau:

– Đều là hình thức sinh sản vô tính: từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

– Đều dựa trên cơ sở của quá trình nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.

    • Khác nhau:

    + Phân đôi: Có ở động vật đơn bào và giun dẹp, dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân.

    + Nảy chồi: Có ở bọt biển và ruột khoang, dựa trên phân bào nguyên nhiễm nhiều lần để tạo thành một chồi non. Sau đó, chồi con tách khỏi mẹ tạo thành cá thể mới.

    + Phân mảnh: có ở bọt biển và giun dẹp., dựa trên mảnh vụn vỡ của cơ thể ban đầu phân chia nhiều lần phát triển thành cơ thể mới.

    + Trinh sản: Gặp ở các loài chân đốt như ong, kiến, rệp; một vài loài cá, lưỡng cư, bò sát. Là hình thức sinh sản, trong đó, tế bào trứng không thụ tinh phân chia theo kiểu nguyên phân nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).

– Các cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cá thể mẹ vì sinh sản vô tính dựa trên cơ sở của quá trình phân bào nguyên phân.

– Các ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính:

    * Ưu điểm:

    + Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp.

    + Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

    + Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn.

    * Hạn chế

    + Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn thể quần thể bị tiêu diệt.

Lời giải:

* Giống nhau:

    – Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

    – Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

* Khác nhau:

Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản vô tính ở thực vật
Hình thức sinh sản: Trinh sinh, phân đôi, nảy chồi,phân mảnh. Hình thức sinh sản: Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng

Lời giải:

  Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thê hệ con cháu giống hệt nhau và giống hệt mẹ về mặt di truyền, không có sự thay đổi nào về di truyền giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường khác môi trường ban đầu, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi chúng không có khả năng thích ứng, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.

Lời giải:

     Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:

      – Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.

      – Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.

 • Câu hỏi:

  Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật? 

  Lời giải tham khảo:

   a) Giống nhau:

  - Thực vật và động vật đều có sinh sản vô tính và hữu tính. 

  - Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật: Đều không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Tạo ra cá thể mới bằng nguyên phân. 

  - Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật: Đều hình thành giao tử đơn bội, có sự kết hợp giữa hai loại giao tử đơn bộ, phát triển của hợp tử bằng cách nguyên phân. 

   b) Khác nhau: 

   - Sinh sản vô tính ở thực vật là sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng; còn sinh sản vô tính ở động vật là phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh. 

   - Sinh sản hữu tính ở thực vật và động vật khác nhau ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh và phát triển của hợp tử. 

Mã câu hỏi: 78774

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong các loài động vật dưới đây, có bao nhiêu loài có hình thức phát triển biến thái không hoàn toàn?(1) Châu chấu.
 • Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh trưởng và phát triển ở động vật?(1) Sự sinh trưởng
 • Hậu quả của việc tuyến yên sản xuất ra lượng hooc môn sinh trưởng không bình thường ở giai đoạn trẻ em là
 • Khi sử dụng hooc môn nhân tạo (chất điều hòa sinh trưởng) ở thực vật cần tuân thủ nguyên tắc nào?   &
 • Điều không đúng khi nói về thụ tinh kép ở thực vật có hoa:(1) Nhân sinh sản của giao tử đực kết hợp với
 • Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính là
 • Khi trồng cây trên ban công, ngọn cây có xu hướng nghiêng ra bên ngoài do
 • Sự ra hoa của thực vật phụ thuộc vào yếu tố
 • Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?(1) Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái,
 • Nòng nọc có thể phát triển thành ếch, nhái?
 • Chức năng của mô phân sinh lóng
 • Xét các tương quan sau đây:(1) Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt chỉ số cực đại(2) Trong hạt nảy mầm, GA tăng nh
 • Cho các hình thức sinh sản sau đây:(1) Giâm hom sắn à mọc cây sắn.
 • Bà con nông dân chiếu đèn ngắt quãng ban đêm ở ruộng mía vào mùa đông là dựa trên cơ sở khoa học nào?
 • Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh trưởng ở thực vật?
 • Tại sao khi thiếu iốt trẻ em lại chậm lớn, chịu lạnh kém và có trí tuệ chậm phát triển?(1) Thiếu iốt dẫn đến t
 • Kỹ thuật giâm cành gồm các bước sau:(1) Khi rễ cây mọc nhiều và đủ dài ở các cành giâm, chuyển cây vào vườn ươ
 • Cho các giai đoạn sau:(1) Hình thành tinh trùng và trứng(2) Thụ tinh (giao tử đực kết hợp với giao tử cái tạo thành h
 • Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa sinh sản ở thực vật và động vật? 
 • Vận dụng những kiến thức đã học để giải thích các nội dung sau:  - Tại sao phải tắm nắng cho trẻ em vào
 • Bảng sau ghi tên 5 hooc môn thực vật và các ứng dụng của nó trong thực tiễn.

So sánh sinh sản hữu tính ở động vật và thực vật

* Giống nhau:

-Cá thể mới sẽ được tạo ra nhờ quá trình hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội (n) đực và giao tử đơn bội cái nhằm tạo ra một hợp tử lưỡng bội.

-Trải qua 3 giai đoạn chính: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai

-Con sinh ra mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ.

* Khác nhau:

Sinh sản hữu tính ở động vậtSinh sản hữu tính ở thực vật
Quá trình tạo giao tửGiao tử đực tạo ra ở cơ quan sinh dục đực, giao tử cái tạo ra ở cơ quan sinh dục cái.Hạt phấn (chứa giao tử đực) hình thành trong bao phấn, noãn (chứa giao tử cái) hình thành trong bầu
Quá trình thụ tinhThụ tinh ngoài hoặc thụ tinh trongThụ tinh kép
Quá trình phát triển phôiDiễn ra trong trứng hoặc trong tử cung của con cái hoặc trong túi của con đực (cá ngựa).Diễn ra trong bầu, vách bầu hình thành vỏ quả để bảo vệ phôi.

Những điểm nổi bật của sinh sản hữu tính

Sinh sản hữu tính được hiểu là một quá trình giúp tạo ra sinh vật mới bằng cách kết hợp vật chất di truyền có sẵn trong cơ thể của hai sinh vật khác nhau. Quá trình sinh sản hữu tính này diễn ra ở cả sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân mà thường không xảy ra ở thực vật.

Trên thực tế, ở những sinh vật nhân chuẩn đa bào, một cá thể hoàn toàn có thể được tạo ra một lần nữa. Tuy nhiên ngược lại, ở sinh vật nhân sơ, tế bào ban đầu có chứa vật chất di truyền bổ sung hoặc có thể là vật chất di truyền chuyển đổi. Nếu các yếu tố này xảy ra trong một quá trình thì nó được gọi là tái tổ hợp di truyền, vật chất di truyền (DNA) có nguồn gốc xuất phát từ hai cá thể khác nhau sẽ tham gia cùng nhau để xếp thẳng hàng các dãy tương đồng với nhau.

Đồng thời, quá trình này được theo sau bởi sự trao đổi thông tin di truyền giữa các cá thể. Do vậy, sau khi các nhiễm sắc thể tái tổ hợp mới chính thức được hình thành, nó sẽ có chức năng đó chính là truyền lại cho các thế hệ con cháu. Do vậy, khi tìm hiểu quá trình sinh sản này, các bạn sẽ dễ dàng hiểu được sinh sản hữu tính là gì?

Theo các nghiên cứu khoa học, sinh sản hữu tính là phương pháp sinh sản chính của đa số các sinh vật vĩ mô. Trong đó, sinh sản hữu tính sẽ bao gồm gần như tất cả các loài động vật và thực vật trên trái đất. Do vậy, sự phát triển của quá trình sinh sản hữu tính luôn là một câu hỏi lớn. Đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về phương pháp sinh sản này.

Những đặc điểm nổi bật của sinh sản hữu tính

Bạn đang thắc mắc thế nào là sinh sản hữu tính hay sinh sản hữu tính có những đặc điểm gì nổi bật? Để trả lời câu hỏi này, các bạn có thể tham khảo những đặc trưng sau của sinh sản hữu tính:

- Sinh sản hữu tính có quá trình hình thành và hợp nhất giữa hai loại giao tử đó là giao tử đực và giao tử cái

-Diễn ra quá trình trao đổi cũng như tái tổ hợp của 2 bộ gen khác nhau

-Sinh sản hữu tính luôn luôn gắn liền với quá trình giảm phân để tạo giao tử

Ưu điểm vượt trội của sinh sản hữu tính

-Sinh sản hữu tính giúp tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau trước mọi biến đổi của môi trường

-Tạo ra sự đa dạng trong di truyền cũng như cung cấp nguồn vật liệu dồi dào, phong phú cho quá trình chọn lọc tự nhiên và tiến hóa

Ý nghĩa và vai trò của sinh sản hữu tính là gì?

-Sinh sản hữu tính giúp đảm bảo cho số lượng loài được sinh sản liên tục.

-Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau khi môi trường sống luôn biến đổi.

-Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn vật liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa.

-Bên cạnh đó thì sinh sản hữu tính cũng giúp duy trì giống tốt cho loài.