Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số năm 2024

  1. Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số năm 2024
    Trang chủ
  2. Lớp 12
  3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (Hình ảnh) (*) đồng biến trên (Hình ảnh) .

Cập nhật ngày: 26-04-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thùy Dương


Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số (*) đồng biến trên .

A

.

B

.

C

.

D

Vô số.

Chủ đề liên quan

Gọi là tập hợp giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng Số phần tử nguyên của tập hợp là

A

B

C

D

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác có trọng tâm là khi

A

.

B

.

C

.

D

.

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên .

A

.

B

.

C

.

D

.

Gọi là tập hợp giá trị thực của tham số để hàm số nghịch biến trên khoảng. Tập có chứa bao nhiêu số nguyên dương?

A

.

B

.

C

.

D

.

Gọi là tập hợp giá trị thực của tham số để hàm số có 7 điểm cực trị. Số phần tử nguyên của tập hợp là

A

B

C

D

Cho hình lập phương Góc tạo bởi hai đường thẳng là

A

B

C

D

Cho hàm số có đồ thị Có bao nhiêu tiếp tuyến của song song với trục hoành?

A

B

C

D

Cho tứ diện đều cạnh bằng Khoảng cách từ trọng tâm của mặt này đến một mặt khác bằng

A

B

C

D

Số điểm cực trị của hàm số là

A

B

C

D

Cho hình lập phương . Góc tạo bởi hai mặt phẳng bằng

A

B

C

D

Gọi là tập hợp giá trị tham số để đồ thị hàm số có điểm cực đại thuộc trục hoành. Tính tổng tất cả phần tử .

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho hàm số liên tục trên và có bảng biến thiên như sau :

Tìm tập hợp giá trị tham số để phương trình có đúng 4 nghiệm.

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho điểm còn điểm di động trên đồ thị hàm số Giá trị nhỏ nhất của khoảng cách bằng

A

B

C

D

Xét hai số thực thay đổi thỏa mãn Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức . Biểu thức bằng

A

B

C

D

Gọi là tập hợp giá trị nguyên của tham số để hàm số đạt cực tiểu tại điểm Số phần tử của tập hợp là:

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho hình chóp đều có độ dài cạnh đáy bằng . Goi là trọng tâm tam giác . Mặt phẳng chứa và đi qua cắt các cạnh , lần lượt tại và . Biết mặt bên của hình chóp tạo với đáy một góc bằng . Tính thể tích khối chóp .

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh , , là tam giác đều, . Tính thể tích khối chóp .

A

.

B

.

C

.

D

.

Tìm tất cả các giá trị của tham số để bất phương trình có nghiệm.

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho hình lăng trụ tam giác đều có độ dài cạnh đáy là và diện tích tam giác là . Tính thể tích của khối lăng trụ .

A

.

B

.

C

.

D

.

Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thỏa mãn .

A

.

B

.

C

Vô số.

D

2.

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y 1 3?

Đáp án là C Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu của đề.