come get you some là gì - Nghĩa của từ come get you some

come get you some có nghĩa là

Để thách thức - từ đồng nghĩa: "bạn muốn chiến đấu?", "Bạn muốn bước?", V.v.

Sarasota Slang Redneck của quận.Thường được sử dụng với "con trai", "bạn không muốn" và "thời gian câu chuyện"

Thí dụ

"Ồ, bất cứ điều gì, tôi có thể đánh bại mông của bạn bất cứ ngày nào."

"Ừ, con trai? Hãy đến lấy cho bạn một số."