Công trình nào phải đánh giá dtm năm 2024

Về kế hoạch bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 đã không còn quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Về đánh giá tác động môi trường, căn cứ quy định Khoản 1, Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

"a) Dự án đầu tư nhóm I quy định tại Khoản 3, Điều 28 của Luật;

  1. Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e, Khoản 4, Điều 28 của Luật".

Chủ dự án đầu tư dự án nạo vét bảo trì đường thủy cần căn cứ nội dung cụ thể của dự án và đối chiếu với quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường để phân nhóm dự án, từ đó xác định dự án có thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hay không.

Lưu ý 4 yếu tố để xác định: (1) Quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển mà không gắn với yếu tố nhạy cảm; (2) Quy mô sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển có gắn yếu tố nhạy cảm (ví dụ: Khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước quan trọng,...); (3) Có sử dụng khu vực biển hoặc có hoạt động nhận chìm hay không; (4) Có hoạt động thu hồi khoáng sản hay không.

Về giấy phép môi trường, căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, dự án nạo vét không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường.

Về đăng ký môi trường, căn cứ vào lượng chất thải phát sinh trong quá trình nạo vét như nước thải từ tàu nạo vét… để xác định dự án có thuộc đối tượng đăng ký môi trường hay không.

1. Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II và Phụ lục III của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

2. Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 113 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là gì? Đối tượng nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định hiện hành. Cùng xem câu trả lời qua bài viết sau.

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường được hiểu là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường (theo khoản 7 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020).

Công trình nào phải đánh giá dtm năm 2024
Đánh giá tác động môi trường là gì? (Ảnh minh họa)

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường, nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường (mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) gồm:

- Xuất xứ của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ pháp lý, kỹ thuật; phương pháp đánh giá tác động môi trường và phương pháp khác được sử dụng (nếu có);

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường;

- Điều kiện, tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học; đánh giá hiện trạng môi trường; nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư; thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án đầu tư;

- Nhận dạng, đánh giá, dự báo các tác động môi trường chính; chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án đầu tư đến môi trường; quy mô, tính chất của chất thải; tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa và yếu tố nhạy cảm khác; tác động do giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có); nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;

- Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;

- Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác của dự án đầu tư đến môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có); phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có); phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

- Chương trình quản lý và giám sát môi trường;

- Kết quả tham vấn;

- Kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Căn cứ theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm: